Õppija arengu toetamine Eda Anton Tartu KHK kvaliteedijuht Tartu Kutsehariduskeskus     õppijaid kutseõppes õppijaid täiskasvanuõppes õppijaid eelkutseõppes töötajaid neist õpetajaid/kutseõpetajaid  kursusejuhatajad  tugikeskus 3000322 Arengumudel 2008 - 2013 HINNATUD ASJATUNDJAD HEADE TEGUDE KOOLIST Parimad.

download report

Transcript Õppija arengu toetamine Eda Anton Tartu KHK kvaliteedijuht Tartu Kutsehariduskeskus     õppijaid kutseõppes õppijaid täiskasvanuõppes õppijaid eelkutseõppes töötajaid neist õpetajaid/kutseõpetajaid  kursusejuhatajad  tugikeskus 3000322 Arengumudel 2008 - 2013 HINNATUD ASJATUNDJAD HEADE TEGUDE KOOLIST Parimad.

Õppija arengu toetamine
Eda Anton
Tartu KHK kvaliteedijuht
Tartu Kutsehariduskeskus




õppijaid kutseõppes
õppijaid täiskasvanuõppes
õppijaid eelkutseõppes
töötajaid
neist õpetajaid/kutseõpetajaid
 kursusejuhatajad
 tugikeskus
3500
3000
700
322
190
Arengumudel 2008 - 2013
HINNATUD ASJATUNDJAD HEADE TEGUDE KOOLIST
Parimad võimalused õppijatele
isiksuse arenguks ja edukaks toimetulekuks
läbi elukestva õppe
PAINDLIKKUS
Kooli jätkusuutlikus
Tööturu
vajadustele ja
õppija võimetele
vastavad
õppekavad
KOOSTÖÖ
Piisav hulk
õppijaid
Ressursside
kasutus on
tõhus
Toimiv töö- ja
õppekeskkond
Konkurentsivõimelised lõpetajad
Töökorraldus on
optimaalne ja
paindlik
Õppe- ja
olmetingimuste
olemasolu
Kompetentsete
töötajate
olemasolu
ASJATUNDLIKKUS
Tõhus koostöö
tööandjatega
Tööd soodustav
mikrokliima
Töö- ja
olmetingimuste
olemasolu
Õppija arengut
toetavate
süsteemide
olemasolu
HOOLIVUS
Sihtgrupid on
teadlikud TKHK
arengutest
Rahulolev
motiveeritud ja
töötaja
Keskkonnasõbraliku ja
säästliku mõtteviisi
olemasolu
INNOVATIIVSUS
TKHK töötajad ja
õppijad on
rahvusvaheliselt
konkurentsivõimelised
Tööturu vajadustele
ja õppija võimetele
vastavad ning
paindlikud
õppimisvõimalused
Teema-aastad arengukavas
• 2008 ‐ töökorraldus
• 2009 ‐ maine
• 2010 ‐ õppija toetus
• 2011 ‐ koostöö
• 2012 ‐ töökeskkond
• 2013 ‐ tehnoloogia
Elukestva õppe võtmepädevused
• Emakeele oskus
• Võõrkeele oskus
• Matemaatikapädevus,
teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest
• Infotehnoloogiline pädevus
• Õppimisoskus
• Sotsiaalne ja kodanikupädevus
• Algatusvõime ja ettevõtlikkus
• Kultuuriteadlikkus ja –pädevus
Matemaatika tasemetöö
45%
40%
35%
2009
2010
2008
õpilaste %
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
alla 10%
11 - 24%
25-44%
45-69%
Punktide osakaal
70-89%
üle 90%
Peamised tegevused
• Tugisüsteemide talitus õppija toetuseks
• Kursusejuhataja-asendusõpetaja ametikohad
• Õpioskuste moodul õppekavas
• Individuaalsed õppekavad
(õpiabi, konsultatsioonid, arenguvestlused)
• Võrgustiku loomine
• Nõustamine (nõukoda, õppekojad)
• Õppeinfosüsteem (e-päevik, puudumiste ohjamine, SMS)
• Õppetoetused (veebipõhine info)
• Huvi- ja sporditegevus
Kooli lõpetamise edukus
75%
70%
65%
60%
55%
PK baasil
50%
KK baasil
Keskmine
45%
40%
35%
30%
2008
2009
2010
Kutseeksamite sooritamine
100%
90%
80%
70%
60%
2008
50%
2009
40%
2010
30%
20%
10%
0%
sooritajaid
edukus
Õppijate tagasiside
• Kool on suur, tase on kõrge, maine on hea.
• Arvatakse, et on lihtne õppida.
Tegelikult - kui ise ei pinguta, siis pole.
• Õpetajad on sõbralikud ja vastutulelikud.
Üritatakse õpilasi koolitada, mitte halbade hinnetega karistada.
• Tänu meie kursusejuhatajale olemegi nii kaugele jõudnud,
mitte keegi teine ei oleks niiviisi meiega jännata viitsinud.
• Töötajad on väga abivalmis.
Tulevad iga sinu probleemile ja murele vastu.
• Vahel õpetajad raiskavad oma vaba aega,
et saaksime oma hinded korda.
Aitäh!