Õpistiilid

download report

Transcript Õpistiilid

Õppija individuaalsed
iseärasused
Vajadus…
• Nii õppimis- kui ka
õpetamismetoodika peaks
lähtuma õpilaste eripärast
(Krull, 2001; Leppik, 2008).
• Oluline on informatsiooni
mitmetel viisidel esitada
(Pracock, 2001).
http://rehabilitationbydesign.files.wordpress.com/2012/01/signbg7-converted.jpg
Erinevad õppijad
•
•
•
•
•
•
•
impulsiivne – reflektiivne
väljast sõltuv – väljast sõltumatu
sensoorne – intuitiivne
analüütiline – globaalne
visuaalne – verbaalne
visuaalne – verbaalne – kinesteetiline
…
• IQ ja praktiline intelligentsus
• …
Õpistiilid ja individuaalsed
iseärasused
VAK
Meelte
eelistusel
põhinev
mudel
MI
Vaimsete
võimete
paljususel
põhinev
mudel
(Gardner)
(Fleming)
+ veel mitmeid mudeleid
Mõistest…
• Ühtset arusaama õppimisstiilide eristamiseks pole.
• Õpistiili on defineeritud kui:
– viisi, kuidas inimesed võtavad vastu, töötlevad,
jätavad meelde ja esitavad informatsiooni (McMillan
& Wayers, 2011).
– kalduvust keskenduda kindlat tüüpi
informatsioonile ning töödelda ja säilitada
saadud informatsiooni erinevatel viisidel (Felder &
Brent, 2005).
Mis on VAK?
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQqniCyun-WoBnXtTug5OM8_Jp_oQbp1AwR43PPsKy5ZemCAB5c6w
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-_ielznfbVPVUJYBT3Rw8LpRN6yzBl7t8Cc4c06eDl9kEcpHh
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8uVf2z04onzHWBANHXxvz1o1LDnzTfBp4Y26aKfNt3zfKY0kN5A
10 %
http://universal-design-for-learning.wikispaces.com/3+Learning+Styles
Meelte eelistustel põhinev mudel
VA K õpistiil (Fleming)
(R)
• Visuaalne
– Nägemismäluga, eelistab pildi ja kirjapildi kujul õppimist.
– Kasutavad kujutlusvõimet, mõtlevad piltides.
– Loevad kehakeelt
• Auditiivne ehk kuulmispõhine
– Kuulmismäluga, eelistab õpitavat sõnalisel kujul kuulda
– Õpib rääkides (ka endaga)
– Oluline vaikus; hääletoon ja intonatsioon
• Kinesteetiline
– Liikumismäluga, eelistab kehaliselt läbi teha
– Õpib liikudes
– Raske ühe koha peal olla
= Mitmel strateegial põhinevad õpistrateegiad
(R)ead and write ehk lugemis- ja kirjutamispõhised õpistrateegiad
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/ima ges?q=t bn:ANd 9GcSUt AqhCe wWIm0 5HZGfht e-geW 2EiK9CP tSMxpnf22jkYulUqLL
NB! Me ei diagnoosi ja me ei ravi…
Erinevad võimalused…
Visuaalse ja auditiivse õpistiili
testid
Test 1 ja 2 koostajad: I. Maadvere, P. Joalaid, T. Niggulis, M. Maripu.
Allikas: http://3fahug.havike.eenet.ee/puutetahvel/?page_id=16
Test 1
Vaadake 30 sekundi jooksul järgmist pilti ja
jätke pildil olev meelde.
miks
144
põdravasikas
KUUM
8
32
moosipirukas
2005
maasikas
Küsimused
1. Mis arv oli pildi keskel?
2. Mis värvi oli auto?
3. Mis sõna oli sinisega kirjutatud?
4. Mitu kuuske oli pildil?
5. Mis värvi oli maja katus?
6. Mis pilt oli all vasakus nurgas?
7. Mis tähega algavaid sõnu oli kõige rohkem?
8. Mis oli kõige suurem arv?
9. Mis täidisega oli pirukas?
10.Mis arv oli kõige suuremalt kirjutatud?
Vastused
1. Mis arv oli pildi keskel? 32
2. Mis värvi oli auto? Roheline
3. Mis sõna oli sinisega kirjutatud? Põdravasikas
4. Mitu kuuske oli pildil? 4
5. Mis värvi oli maja katus? Punane
6. Mis pilt oli all vasakus nurgas? Tiiger
7. Mis tähega algavaid sõnu oli kõige rohkem? M
8. Mis oli kõige suurem arv? 2005
9. Mis täidisega oli pirukas? Moosiga
10.Mis arv oli kõige suuremalt kirjutatud? 8
Tulemused
Õiged vastused:
10 – väga visuaalne õppija
8-9 – üle keskmise visuaalne õppija
6-7 – keskmine visuaalne õppija
4-5 – alla keskmise visuaalne õppija
2-3 – sa ei ole visuaalne õppija
0-1 – kas sa magasid? 
Test 2
Kuulete 2 korda 14 nime. Jätke need meelde.
Küsimused
1. Mis oli esimene nimi?
2. Mis oli viimane nimi?
3. Milline oli kõige pikem nimi?
4. Millised olid kolm poiste nime?
5. Milline oli kõige lühem nimi?
6. Mitu nime algas m tähega?
7. Milline oli vene nimi?
8. Mis nimi lõppes u tähega?
9. Milline oli viimane poisi nimi?
10.Mis nimi algas täishäälikuga?
Vastused
1.
2.
3.
4.
Mis oli esimene nimi? Siiri
Mis oli viimane nimi? Lote
Milline oli kõige pikem nimi? Ferdinand
Millised olid 3 poiste nime? Ferdinand,
Kalle, Kaspar
5. Milline oli kõige lühem nimi? Kai
6. Mitu nime algas m tähega? 2
7. Milline oli vene nimi? Sventlana
8. Mis nimi lõppes u tähega? Triinu
9. Milline oli viimane poisi nimi? Kaspar
10.Mis nimi algas täishäälikuga? Anne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Siiri
Mari
Anne
Ferdinand
Marili
Triinu
Luule
Viivi
Kalle
Svetlana
Kai
Kaspar
Karin
Lote
Tulemused
Õiged vastused:
10 – väga auditiivne õppija
8-9 – üle keskmise auditiivne õppija
6-7 – keskmine auditiivne õppija
4-5 – alla keskmise auditiivne õppija
2-3 – sa ei ole auditiivne õppija
0-1 – pead vist oma kuulmist kontrollima 
Veel võimalusi…
• Erinevaid teste… (vt Moodle)
• Õppijate jälgimine
• Õppijate õpistiili eelistuste
küsimine
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRJAxkB7p9KeKE5Gio0ykd6g0ZLq1ErQTlCc-Z8Z9lkD6PqF8jCiQ
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/ima ges?q=t bn:ANd9GcSUt AqhCe wWIm0 5HZGfht e-geW 2EiK9CP tSMxpnf22jkYulUqLL
VA(R)K küsimustik
VARK küsimustik
Mida see teadmine mulle annab?
Aitab kavandada ja
läbi viia
vaheldusrikast
õppetööd
(…arvestada ja
arendada).
http://shambhalatimes.org/files/2012/05/knowledge-is-powery-Tiffany-and-Lupus.jpg
Õpistiilid meelte alusel - VAK
60 %
30 %
10 %
1. Missuguste õpistiilidega
(VAK õpistiili eelistustega)
õppijaid on klassis?
2. Kuidas toetada erinevate
õpistiilidega õppijaid
digitaalseid vahendeid
kasutades?
Ülesanne
Moodustage 4-liikmelised valdkonnapõhised rühmad.
1. Vaadake videoklippi (Moodles). Püüdke vaadates individuaalselt
määratleda õpilaste eelistatuim õpistiil (VAK teooriat aluseks võttes).
2. Arutlege rühmakaaslastega määratlemise tunnuste üle ja
põhjendage oma hinnanguid.
3. Valige rühma peale välja üks õpistiil ja mõelge, millisel viisil
saate teie õpetajatena selle õpistiiliga õpilaste õppimist toetada.
Arutlege seejuures, milliseid digitaalseid vahendeid kasutades
saate neid õppijaid toetada.
4. Koostage soovitused kolleegidele teie poolt välja valitud
õpistiilidega õppijate toetamiseks.
5. Vormistage soovitused selliselt, et see toetaks
visuaalse/auditiivse/kinesteetilise õpistiiliga õppijat.
6. Laadige rühmatöö tulemused foorumisse "Õpistiilid".
Olge valmis rühmatöö tulemusi tutvustama. Järgneb arutelu.
Mis on MI
(multiintelligentsuse teooria)?
• vaimsete
võimete
paljususe teooria
(eraldiseisvad
võimed)
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIaC86I_WpJ-GuAbOPcONIRQ_E1LelP7Y9BuJrSS68qxxig4vCpQ
Vaimsete võimete paljususel põhinev mudel
(Gardneri multiintelligentsus)
Loogilismatemaatiline
10
Looduslik
8
6
Kehaliskinesteetiline
4
2
Intrapersonaalne
0
Interpersonaalne
Keeleline
Muusikaline
Ruumiline
Missugused on minu õppijate ja
minu enda tugevused?
Loogilismatemaatiline
10
Looduslik
8
Kehalis-kinesteetiline
6
4
2
Intrapersonaalne
0
Interpersonaalne
Muusikaline
Ruumiline
Vaata ka: Küsimustik
Keeleline
Mida see teadmine mulle annab?
Aitab kavandada ja
läbi viia
vaheldusrikast
õppetööd (…arvestada ja
arendada)
http://shambhalatimes.org/files/2012/05/knowledge-is-powery-Tiffany-and-Lupus.jpg
Kasutatud allikad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cottrell, S (1999) The Study Skills Handbook. Basingstoke: Macmillan.
Felder, R. M., & Brent, R. (2005). Understanding Student Differences. Journal of Engineering Education, 94 (1),
57-72.
Krull, E. (2001). Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Löfstrom, E. (2008). Õpilaste kaasamine – õpetaja reflektsioon ja konstruktivistlik õpetamine. Mathews, S. R.,
Löfström, E., Poom-Valickis, K (toim). Psühholoogia klassiruumis. Reflekteerivaks õpetajaks juhtumeid analüüsides
(lk. 14-21). Tallinn: TLÜ kirjastus.
McMillan, K., & Weyers, J. (2011). Õppimine kõrgkoolis : tudengi käsiraamat. Sihtasutus Archimeses, programm
Primus.
Mulalic, A., Shah, P.M., & Ahmad, F. (2009). Perceptual Learning Styles of ESL Students. European Journal of Social
Sciences, 7(3), 101-113.
Märja, T., Lõhmus, M., & Jõgi, L. (2003). Andragoogika. Raamat õppimiseks ja õpetamiseks. Tallinn: Ilo.
Peacock, M. (2001). Match or mismatch? Learning styles and teaching styles in EFL. International Journal of
Applied Linguistics, 11(1), 1-20.
Tomusk, V. (1993). Õpistiilid. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool.
Vasser, K. (2009). Õpilaste õpistiilide ja nende õpetajate õpetamisstiilide eelistused ning võrdlus 8. klasside näitel.
Publitseerimata magistritöö. Tartu Ülikool.
http://www.berghuis.co.nz/abiator/lsi/lsitest1.html http://www.howtolearn.com/lsinventory_teacher.html
http://www.hot.ee/types/index.html
http://www.isiksus.planet.ee/?leht=test
http://www.myersbriggs.org/type-use-for-everyday-life/type-and-learning/
http://www.quizfarm.com/quizzes/new/profesorrod/8-multiple-intelligences-test/
http://www.syg.edu.ee/~peil/opi_oppima/stiili_test.html
http://www.vark-learn.com/Estonian/page.asp?p=questionnaire
http://www.tark.ee/OPISTIILID-Kuidas-me-opime-ja-opetame-p44.html
http://www.e-ope.ee/_download/repository/P.Luik_Opistiilid_ja_hindamismudelid.pdf
http://lepo.it.da.ut.ee/~kpata/ppt/esitlused/opistiilid.ppt
http://www.nwlink.com/~Donclark/hrd/styles.html
http://www.slideshare.net/gerryhill/learning-styles-presentation
http://www.vark-learn.com/english/index.asp
http://deepzone2.ttu.ee/hhp0020/didaktika/didaktika2.pdf