KUJUNDAV HINDAMINE JA ÕPETAJATE KOOSTÖÖ – 13 a a s t a t k o g e m u s t Kujundav hindamine.

download report

Transcript KUJUNDAV HINDAMINE JA ÕPETAJATE KOOSTÖÖ – 13 a a s t a t k o g e m u s t Kujundav hindamine.

KUJUNDAV HINDAMINE JA
ÕPETAJATE KOOSTÖÖ –
13 a a s t a t k o g e m u s t
Kujundav hindamine on õppimise protsessi ja
õppijat toetav hindamine.
Kujundav hindamine õppekavas kui üleskutse,
võimalus kooli jaoks.
Kujundava hindamise tulemust väljendatakse
suulise või kirjaliku sõnalise hinnanguga või
hindega.
KOOLI PEAEESMÄRK
TAGASISIDE
õppekava täitmine
hinded
iga õppija areng
(hinded ja)
suuline / kirjalik
(enese)hinnang
Kujundav hindamine
ainepõhiselt
õppija
aineväliselt
klass
arenguvestlustel
õppenõukogus
tunnistusel
lapsevanem
õpetaja
Kujundav hindamine
Vabakool
1.(Mida õppisime?)
2. Kuidas läks?
3. Miks nii läks?
4. Soovitused edaspidiseks.
5. (Tööpanus)
VHK
1. Akadeemiline tase
2. Võimekus
3. Tööpanus
4. Tempo
5. Huvitatus
6. Suhted kaaslastega
7. Kaaslastesse
suhtumine
Hinnangunäide tunnistuselt
Sinu teadmised, oskused ja töö saab III
veerandil hinnata heaks.
Oled töökas ja asjalik. Sinuga on hea
koostööd teha. Kui saad ülesande, asud
kohe seda tegema ja nii see tulemus
tulebki. Koduraamatud on õigel ajal loetud
ja vastatud, töölehed korras. Tubli! Jätka
samamoodi. Edu!
Sinu teadmised, oskused ja töö võib III veerandil
hinnata heaks.
Oled kulgenud sel veerandil rahulikult ja õppinud
vastavalt võimetele. Puudumised küll kõigutavad
Sinu töörütmi, kuid suuri probleeme sellest
tekkinud pole. Tunnivälised muud väljakutsed
oled kohati vastu võtnud (muusikal), kohati mitte
(linnaolümpiaad) ja see viimane pakkus
õppetunni meile mõlemale. Koostöö Sinuga
sujub enamasti hästi ja seda tänu Sinu
aktiivsemale suhtumisele ja suhtlemisele
varasemaga võrreldes. See on enne lõpuklassi
päris hea stardipositsioon. Soovitan Sul leida ja
esitada rohkem Suuri Küsimusi, et elu liiga
mugavaks ei kisuks. Edu!
Eelised:
- arvestab õppija /pere vajadustega senisest palju rohkem;
- maksimaalselt informatiivne;
- toetab õppija motivatsiooni ja positiivset enesehinnangut,
ka enesehinnangu kaudu;
- annab koolile parema võimaluse dialoogiks õppijaga ja
lapsevanemaga;
- loob õpilase ja õpetaja vahele vaimse sideme;
Ohud:
- õpetaja koormuse tõus;
- kujundava hindamise kvantiteet ja kvaliteet on
pöördvõrdelises sõltuvuses;
- õpetaja ebakompetentsus, siit koolitusvajadus;
- kujundav hindamine jääb paberile; “aga me juba teeme
seda!”
Õpetajate koostöö vabakoolis:
* iganädalane õpetajate koosolek (nn ’kooli
süda’);
* hommikulaulmine;
* õppenõukogu;
* erinevad klassipiirideta tegevused;
* koostöö Taani vabakoolide liiduga;
* palju infovahetust õpetajate vahel ja
koostöö teiste huvigruppidega - kool kui
kogukond
Head õppija kujundamist
koos õppijaga
koos vanemaga
koos õpetajatega
Pärnu Väike Vabakool
Noorteväljak 2, Pärnu
4435753, 55511479
[email protected]










Kujundav hindamine on õppimise protsessi toetav
hindamine;
keskendub lapse arengu võrdlemisele tema varasemate
saavutustega;
annab võimaluse kirjeldada lapse tugevaid külgi ja
vajakajäämisi;
tehakse ettepanekuid lapse edasise arengu toetamiseks;
näitab seda, kuidas hindeni jõutud on;
motiveerib ja suunab õpilasi edasisel õppimisel;
aitab lapsel teadvustada oma vajadusi, kujundada oma
identiteeti;
kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed;
arenguvestlused, õpimapp;
- lapse enesehinnang!!!