การตามรอยการพัฒนาระบบยาคุณภาพ

Download Report

Transcript การตามรอยการพัฒนาระบบยาคุณภาพ

Clinical Tracer
“ตามรอยการพัฒนา
ระบบยาคุณภาพ
โรงพยาบาลแม่จน
ั ”
ภญ. วารุณี กาจุม
2 พฤศจิกายน 2555
Medication Management
การ
คัดเลือก
และ
จัเกณฑ
ดหายา์
การ
คัดเลือก
และ
้
จด
ั ซือยา
สร ้าง
บัญชียา
วาง
มาตรกา
รที่
PTC
่
เกียวก
บ
ั
การใช้
การสัง่
ใช้ยา
ประเมิน
ความ
จาเป็ น
ของการ
ใช้ยา
แพทย์
การ
เตรียมยา
และการ
จ่จาด
ั ยยา
ซือ้
เก็บ
ร ักษา
ทบทวน
และ
ยืนยัน
คาสัง่
เตรียม
ยา
กระจาย
ั กร
เภสช
ยาถึง
ผู ป
้ ่ วย
การให้
ยา
ตรวจสอ
บคาสัง่
ประเมิน
ผู ป
้ ่ วย
ให้ยา
พยาบาล
การ
ติดตาม
การใช้
ยา น
ประเมิ
การ
ตอบสน
องต่อยา
ของ
ผู ป
้ ่ วย
รายงาน
อาการ
และ
ความ
พยาบาล
คลาดเค
ั กร
เภส
่ ช
ลือน
The Seven Right
นโยบายด้านยา
ี่ งสูง(High alert drug) คณะกรรมการ
• การจัดการยาทีม
่ ค
ี วามเสย
PTC ร่วมกันกาหนดรายการ high alert drug และมาตรการเพือ
่ ลด
ี่ งในการใชยาในกลุ
้
ความเสย
ม
่ นี้ ได ้แก่ การจัดทาแนวทางการสงั่
้ ซงึ่ มีรายละเอียดของบทบาทหน ้าทีข
ี การ
ใชยา
่ องแต่ละวิชาชพ
บริหารยา ระบบการเตือน การเก็บรักษายา
้
ี าของโรงพยาบาล
• การใชยาตามบั
ญชย
้
ี าของโรงพยาบาล แต่มค
• การสงั่ ใชยาที
ไ่ ม่มใี นบัญชย
ี วาม
้ งด่วน แพทย์ต ้องทาบันทึกในแบบบันทึกการขอ
จาเป็ นต ้องใชเร่
้
้
ใชยานอกบั
ญช ี โดยระบุเหตุผล และความจาเป็ นในการสงั่ ใชยา
ั กรรม จะเป็ นผู ้หาข ้อมูลเกีย
ฝ่ ายเภสช
่ วกับรูปแบบยา แหล่งที่
ื้ จัดหายา และราคา และผ่านผู ้อานวยการเพือ
จัดซอ
่ พิจารณา
ต่อไป
• การดาเนินงาน Medication reconciliation เพือ
่ ให ้เกิดความ
สอดคล ้องต่อเนือ
่ งในการรักษา โดยมีการเริม
่ ในผู ้ป่ วยในก่อน
้
• การเฝ้ าระวังและติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใชยาและ
ผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพ
การดาเนิ นการปร ับปรุงด้านระบบ
ยา Season 1
การจัดหา เก็บร ักษา จัด จ่ายยา และติดตาม
การใช้ยา
- มีบญ
ั ชียาบัญชีเดียว
้ ้อนของรายการยา : ตัดรายการ
- การลดความซาซ
่ therapeutic use เหมือนกัน, ลดการ
ยาทีมี
้
จัดซือยาชนิ
ดเดียวกันหลายความแรง
้
่ ลก
- ไม่จด
ั ซือยาที
มี
ั ษณะคล ้ายกัน
้
่ ชอสามั
- ไม่คด
ั เลือกและจัดซือยาที
มี
ื่
ญเดียวกัน
้
– มีระบบป้ องกันการแพ ้ยาซาในผู
ป้ ่ วยนอกและ
การดาเนิ นการปร ับปรุงด้านระบบ
ยา Season 1
การกระจายยา
– พัฒนาระบบการกระจายยาแบบ one day dose
ในหอผูป้ ่ วยแทนแบบ three days dose
– ลดการสารองยาในหอผูป้ ่ วย
่
– ยกเลิกการใช ้ card ยา เปลียนมาใช
้ Medical
sheet
่
– เภสัชกรเห็นคาสังแพทย
์จาก fax order
– การจ่ายยาให ้หอผูป้ ่ วยตามตารางเวลาบริหารยา
แบบ one day dose
Season 1
นวตกรรม
RCA
Monitor KPI
การดาเนิ นการปร ับปรุงด้านระบบ
ยา Season 2
การจัดหา เก็บร ักษา จัด จ่ายยา ติดตามการ
ใช้ยา
–นวตกรรม “กระดุมใครเอ่ย”
–การติดตามเฝ้ าระวังการแพ้ยาทีรุ่ นแรงในยา
่
กลุม
่ สียง
–การติดตามอาการข ้างเคียงจากยา
Ethambutal และ Chloroquine
–การติดตามอาการข ้างเคียงจากยา
Methotrexate
การดาเนิ นการปร ับปรุงด้านระบบ
ยา Season 2
การกระจายยา
่ั
– ฝ่ ายเภสัชกรรมเปิ ดให ้บริการ 24 ชวโมง
– ลดการสารองยากลุม
่ High Alert ในหอผูป้ ่ วย
– พยาบาลลงเวลาให ้ยาแบบ real time แทนแบบ
run time
– Drug reconciliation
– ปร ับปรุงคูม
่ อ
ื การบริหารยา High Alert
๊
– สติกเกอร
์ High Alert Drug Monitoring
– IV สีรุ ้ง
ครงั้
ความคลาดเคลือ
่ นทางยาประเภทต่างๆ
ปี 2552-2555
35
30
25
20
15
10
5
0
้ า
สง่ ั ใชย
จ ัดยา
พิมพ์ใบสง่ ั ยา
จ่ายยา
บริหารยา
2552 2553 2554 2555
ปี
Medication error OPD
40 40 39.94
40
35
30
ปี 2553
25
20
19.45
19.47
ปี 2554
17.38
ปี 2555
15
10
5
0.32 0.37 0.35
0
้
สงใ่ ั ชยา
ก่อนจ่าย
จ่ายยา
0.03
0.02 0
บริหารยา
Medication error IPD
14
12.73
12
10
8
9.69
ปี 2553
6.3
6
4
2 0.71 1.27
0.45
0
้
สง่ใั ชยา
ก่อนจ่าย
ปี 2554
6.12
4.5
3.19
1.43
จ่ายยา
ปี 2555
2.12
2.3
บริหารยา
สรุป Medication error ชนิ ดต่างๆ
่ ยา
การสังใช้
่
่ ด
สังยาผิ
ดวิธใี ช ้มากทีสุ
ความรุนแรงระดับ B
่
่ ด
ก่อนจ่ายยา พิมพ ์ใบสังยาผิ
ดวิธใี ช ้มากทีสุ
ความรุนแรงระดับ B
จ่ายยา
่ ด
จ่ายยาผิดความแรงมากทีสุ
ความรุนแรงระดับ C – E
บริหารยา
่ ด
มากทีสุ
ให ้ยาเลยเวลามากกว่า 1 ชม.
ความรุนแรงระดับ C – D
่
มาตรการเพือลดการเกิ
ดความ
่
คลาดเคลือนทางยา
้
• มีการกาหนดนโยบายความปลอดภัยในการสงั่ ใชยา
การจ่ายยา และการบริหารยา
้ การ
• มีการนานโยบายความปลอดภัยในการสงั่ ใชยา
้ อ
จ่ายยา และการบริหารยามาใชเพื
่ ลดการเกิดความ
คลาดเคลือ
่ นทางยา
ื่ ยา ตามเอกสารคาย่อชอ
ื่ ยา
• มีการสงั่ ยาโดยใชค้ าย่อชอ
โรงพยาบาลแม่จัน
• มีการเฝ้ าระวังการเกิดความคลาดเคลือ
่ นทางยาจากยา
ื่ คล ้องมองคล ้าย (LASA) โดยแจ ้งแต่ละหน่วยงานที่
ชอ
เกีย
่ วข ้องทราบอย่างต่อเนือ
่ ง
• แต่ละหน่วยงานมีการกระตุ ้นการรายงานความ
่
มาตรการเพือลดการเกิ
ดความ
่
คลาดเคลือนทางยา
• มีการใช ้ NCD card เพือ
่ ลดความคลาดเคลือ
่ นจากการ
คัดลอกรายการยาโรคเรือ
้ รังทีผ
่ ู ้ป่ วยเคยได ้รับ เพิม
่
ความรวดเร็วในการตรวจและสงั่ ยาของแพทย์
้ discharge form ผู ้ป่ วยใน (มีใบ copy) ให ้
• มีการใชใบ
แพทย์ order ยาในวันกลับบ ้านในแบบฟอร์มนี้ แล ้วติด
สว่ นหนึง่ ไว ้ที่ chart ผู ้ป่ วย สว่ นใบ copy ติดไว ้ใน OPD
้
card เพือ
่ ลดความซ้าซอนในการที
พ
่ ยาบาลต ้องลอก
รายการยาดังกล่าวลงใน OPD card และเป็ นการลด
ความคลาดเคลือ
่ นจากการคัดลอกยาหลายครัง้
• การมีระบบสง่ ต่อผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ รัง เพือ
่ รับการรักษา
ั กรรมจัดยาให ้
ต่อเนือ
่ งทีส
่ ถานีอนามัย โดยฝ่ ายเภสช
ผู ้ป่ วยแต่ละรายครัง้ ละ 1 เดือน ให ้ผู ้ป่ วยไปรับยาที่
ั กร
สถานีอนามัย ทาให ้เกิดการตรวจสอบซ้าโดยเภสช
่
ดความ
มาตรการเพือลดการเกิ
่
คลาดเคลือน
ทางยา
่
• NCD card-ลด ME แพทย ์สังยาผิด, ลดระยะเวลา
่
ลอก order, เห็น order ต่อเนื่ อง ปร ับลด เพิมยา
หรือ off ยา
่
มาตรการเพือลดการเกิ
ดความ
่
คลาดเคลือนทางยา
• Discharge form มี copy แยกติดใน OPD card
่
-เพือความต่
อเนื่องในการสัง่
ใช้ยา, เห็นง่ าย, ลด ME ใน
การลอก Order ของ
พยาบาล
การพัฒนาระบบส่งต่อยาสู ่ รพ.สต.
่
• มี tripple check : เภสัชกร , เจ ้าหน้าทีสถานี
อนามัย
• ลดระยะเวลารอคอย
การเฝ้าระวังอาการแพ้ยารุนแรง
ี่ งเป็ นครัง้
• เฝ้ าระวังในผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับยากลุม
่ เสย
แรก -ติดตามผลหลังใช ้ยา
• กลุม
่ ยาทีท
่ าให ้เกิด SJS หรือ TEN
• แนวทางการเฝ้ าระวัง – ให ้คาอธิบาย พร ้อมมอบ
เอกสารให ้คาแนะนาเกีย
่ วกับยาหรือบัตรเฝ้ า
ระวังการแพ ้ยา
• เริม
่ มอบบัตรเฝ้ าระวัง ตัง้ แต่กรกฎาคม 2553 –
ปั จจุบัน
ิ้ 116 ราย
• มีผู ้ป่ วยได ้รับบัตรเฝ้ าระวังทัง้ สน
High Alert Drug
monitoring
OPD card
IPD
้
การแพ้ยาซา
ปี
จานวน
ครัง้
2553
2554
2555
1
0
0
ระบบป้ องกันการแพ้ยาซา้
่
เปลียนปกสี
ชมพู
Patient Drug Profile
ผู ้ป่ วย
แพ ้ยา
Pop UP เตือนยาที่
แพ้
• เพิม
่ ระบบเตือน ยาทีผ
่ ู ้ป่ วยแพ ้ ในระบบ
คอมพิวเตอร์
การส่งต่อข้อมู ลผู ป
้ ่ วยแพ้ยา
จากสถานี
อนามัย
Medication Reconciliation
• การดูแลความสอดคล ้องต่อเนื่ องทางยา
IPD
OPD
แผนพัฒนาต่อเนื่อง
่
• การพัฒนาระบบให ้บริการผูป้ ่ วยนอกเพือลด
ระยะเวลารอคอย
(ระบบจัดคิวร ับยา)
้
• การพัฒนาระบบป้ องกันการแพ ้ยาซา---Update
ข ้อมูล/ประสานเครือข่าย
• การพัฒนาระบบเฝ้ าระวังและติดตามการเกิดอาการ
ไม่พงึ ประสงค ์จากยา Allopurinol, High Alert,
๊
การวิเคราะห ์ผลการใช ้สติกเกอร
์ High Alert
Monitoring
่
• การวิเคราะห ์และป้ องกันการเกิดความคลาดเคลือน
ขอบคุ
ณค่ะ