Den mundtlige præsentation/PowerPoint: Rammer

Download Report

Transcript Den mundtlige præsentation/PowerPoint: Rammer

•15-20
minutter: Herefter spørgsmål og
feedback
•Alle elever skal bidrage ligeligt
Den mundtlige præsentation skal:
 Præsentere emnet
 Præsentere problemformuleringen
 Besvare problemformuleringen
 Beskrive processen med at finde svarene
 Vise at svarene bygger på fagligt arbejde og
kan dokumenteres

Lidt om PowerPoint

Lidt om præsentationen
◦ Indledning
◦ ”Krop”
◦ Afrunding

Lidt om talepapiret





Lav gerne et indledende dias med disposition for
fremlæggelsen.
Hvert dias skal være selvforklarende, så at
tilskueren får en ny oplevelse eller ny indsigt ved
hvert dias.
Formuler overskrifterne, så de får samme
opbygning.
Vælg at skrive teksten på dias, så at der er flere
niveuaer: hovedoverskrift, underskrift, brødtekst.
Anvend højst tre niveauer.
Lav en ensartet struktur i den måde, du stiller
dine forklaringer op på (Spørgsmål, hypoteser,
argumenter…)



Sørg for en rød tråd igennem hele diasserien
- også æstetisk.
Undgå eller begræns mest mulig effekter som
flyvende, hoppende eller eksploderende
bogstaver, sætninger, billeder. Det er sjovt
den første gang, men fjerner fokus fra
indholdet.
Billederne skal være relevante - dvs. de skal
illustrere teksten.




En indledning, hvor I præsenterer emnet og
problemformuleringen. Det må gerne gøres
interessant.
Det kan være en god ide, at undersøgelsens
hovedresultater præsenteres som det første.
En punktopstilling med hoved- og underpunkter
om de problemstillinger i synopsen, som I har vil
forklare og uddybe.
(En redegørelse for, hvordan fagenes metoder er
blevet anvendt, og hvorledes det faglige samspil
har givet en indsigt, som fagene hver for sig
alene ikke kunne give).
Gennemgang af problemstillingerne:
 Relevans forklares (hvorfor er dette et godt
spørgsmål?)
 Arbejde beskrives (sådan har vi undersøgt
sagen)
 Svar præsenteres og vurderes (på baggrund
af undersøgelsen kan vi da sige…)
 Konklusion drages i forhold til overordnet
problemformulering (dette kan sige…om
vores overordnede problemformulering)
 Videre til næste problemstilling
Opsamling på de væsentligste pointer:
 Hvad var det vi ville?
 Hvad fandt vi ud af?
 Hvordan gjorde vi?
 Kunne man måske have gjort det anderledes
og havde det gjort en forskel?



Undgå at skrive i helsætningeri talepapiret,
fordi disse sætninger vil have karakter af
skriftsprog og let kan forlede til oplæsning.
Redaktørens råd: Skriv dog din indledende og
din afsluttende sætning ned. Så ved du
nemlig, at du kommer godt igang, og at du
afslutter med lige præcis det, du havde tænkt
dig.
Overvej om talekort er noget for dig – det kan
under alle omstændigheder inspirere
Overgang, der leder over fra sidste kort…
Kort nr.
Pointe / centralt udsagn
(kun én pr. kort)
Uddybning af pointen:
-argumenter,
-eksempler,
-statistik osv.
”Bevismateriale” /
eksempler i
form af:
Slutteligt: opsamling af pointen igen
-lydklip,
-filmklip,
-OHP osv.
-Henvisning
10

http://www.emu.dk/gym/tvaers/studiekp/ele
ver/studiemetode/mdtfremstilling.html