شاخص های کنترل عفونت بیمارستانی

Download Report

Transcript شاخص های کنترل عفونت بیمارستانی

‫الف ‪ -‬ساختاري‬
‫‪ ×100 ‬تعداد بخشهایی که آموزش بهداشت دست درسال گذشته برگزار کرده اند‬
‫تعداد کل بخشهای بیمارستان‬
‫‪ ×100 ‬تعداد بخشهایی که آموزش ایمنی تزریقات درسال گذشته برگزار کرده‬
‫اند‬
‫تعداد کل بخشهای بیمارستان‬
‫‪ ×100 ‬تعداد پرسنلی که پرونده بهداشتی تشکیل داده اند‬
‫تعداد کل پرسنل‬
‫الف ‪ -‬ساختاري‬
‫‪ ‬نسبت وجود هوا ساز مناسب باایجاد فشار مثبت دراتاق عمل بافیلتراسیون هپا وعدم استفاده‬
‫ازقرص فرمالین براي ضدعفونی هوای اتاق های عمل‬
‫كل اتاق هاي عمل مراكز تحت پوشش‬
‫‪ ‬استفاده ازدستگاه شستشوی اتوماتیك یانیمه اتوماتیک آندوسکوپ درواحد آندوسکوپی‬
‫كل واحد هاي آندوسكوپي مراكز تحت پوشش‬
‫الف ‪ -‬ساختاري‬
‫‪×100 ‬‬
‫دستگاههای ‪Prevacum‬‬
‫مجموع دستگاههای استریلیزاسیون در سطح دانشگاه‬
‫‪×100 ‬‬
‫تعداد بخش های ‪ ICU‬بااتاق ایزوله‬
‫کل بخشهای ‪ ICU‬دانشگاه‬
‫‪ ×100 ‬تعداد بخشهای جراحی که آموزشهای قبل ازعمل جراحی را بطور‬
‫مدون دارند‬
‫کل بخشهای جراحی در یک ماه‬
‫الف ‪ -‬ساختاري‬
‫‪ ×100 ‬تعداد بخش های جراحی که اموزش بعد از عمل جراحی را بطور‬
‫مدون دارند‪.‬‬
‫کل بخشهای جراحی در یک ماه‬
‫‪ ×100 ‬بیمارانی که خودمراقبتی از سوند ادراری را می دانند‪.‬‬
‫کل بیمارانی که سوند ادراری دارند در یک ماه‬
‫ب ‪ -‬فرايندي‬
‫‪×100 ‬مصرف پروفیالكسي آنتي بیوتیك مصرف شده به شكل تعیین شده در دستورالعملها‬
‫بيماراني كه مجاز به مصرف پروفیالكسي می باشند در یک ماه‬
‫‪×100 ‬رعایت اصول بهداشتی واستاندارد شستشوی دست درهنگام پانسمانهای بیماران‬
‫دربخشهای جراحی‬
‫کل تعداد پانسمان بخشهای جراحي در یک ماه‬
‫‪ ×100 ‬عفونت در بیمارانی که بطور اورژانسی اقدامات تهاجمی برای انها انجام شده‬
‫بيماراني كه بطور اورژانسی اقدامات تهاجمی در مورد انها انجام شده در یک ماه‬
‫ب ‪ -‬فرايندي‬
‫‪ ×100 ‬تعداد پرسنلی که تعویض پانسمان را به نحو صحیح انجام می دهند‪.‬‬
‫کل پرسنلی که تعویض پانسمان را انجام می دهند در ان بخش در یک ماه‬
‫‪ × 100 ‬میزان انجام روشهای استریلیزاسیون و معتبرسازی به‬
‫طریقه صحیح‬
‫کل ‪ CSR‬بیمارستانها و مراکز درمانی‬
‫ب ‪ -‬فرايندي‬
‫‪ ×100 ‬تعداد بیماران دچارعفونت استرنوم به علت عمل جراحی قلبی با فاصله کمتر ازیک ماه ازعمل‬
‫استرنوتومی‬
‫کل بیماران استرنوتومی شده دریک ماه‬
‫‪ ×100 ‬تعداد بیمارانی که دچار عفونت سیستم ادراری شده اند وکمتر ازیک ماه ازعمل پیوند کلیه آنان‬
‫گذشته باشد‬
‫کل بیماران پیوند كلیه شده در یک ماه‬
‫‪ × 100 ‬مصرف ( حجم ) محلول ‪Hand rub‬‬
‫کل حجم محلول تهیه شده در سطح بیمارستان در یک ماه‬
‫ج ‪-‬برايندی‬
‫‪ ×100 ‬تعداد بیماران بستری که محل سرم آنها دچار فلبیت شده‬
‫کل بیماران تحت کاتتر وریدی در مدت یک ماه‬
‫‪ × 100 ‬پرسنل آموزش دیده ای که شستشوی دست رابطور صحیح انجام می دهند‬
‫کل پرسنل آموزش دیده در مدت یک ماه‬
‫‪ × 100 ‬تعداد موارد فلبیت شده محل ورود شالدونها‬
‫کل تعداد شالدونهای موجود در بخش دیالیز‬
‫ج ‪-‬برايندي‬
‫‪ × 100‬تعداد بیماران دارای تیتر آنتی بادی هپاتیت ‪ B‬زیر‪100‬‬
‫کل بیماران همودیالیزی بخش در مدت سه ماه‬
‫‪×100 ‬تعداد موارد عفونی شده محل فیستولهای بیماران‬
‫کل فیستول های بیماران در مدت سه ماه‬
‫‪ ×100 ‬تعداد نوزادان بستری که دچار فلبیت درمحل سرم می شوند‬
‫کل نوزادان بستری دارای کاتتر وریدی در مدت یک ماه‬
‫ج ‪-‬برايندي‬
‫‪ ×100 ‬تعداد بیمارانی که به پنومونی بعد از اینتوبیشن مبتال شده اند‪.‬‬
‫‪ ‬کل بیماران بستری اینتوبه شده در مدت یک ماه‬
‫‪×100 ‬تعداد بیماران بستری در بیمارستان که پس از سونداژ مبتال به عفونت های ادراری می شوند‪.‬‬
‫کل بیماران بستری سونداژشده در مدت یک ماه‬
‫‪ ×100 ‬تعداد موارد جدید بروز انواع هپاتیت‬
‫کل بیماران دیالیزی که که قبال مبتال به انواع هپاتیت نبوده اند در مدت سه ماه‬
‫ج ‪-‬برايندي‬
‫‪×100 ‬تعداد بیماران استراحت مطلق در بخش های مختلف که پس از بستری شدن مبتال به‬
‫زخم بستر می شوند‬
‫به کل بیماران استراحت مطلق در مدت یک ماه‬
‫‪×100 ‬تعداد مرگ ومیرهای ناشی از ابتالء به انواع عفونت های بیمارستانی در بخش های‬
‫مختلف‬
‫كل مرگ هاي بیمارستان درمدت شش ماه‬
‫ج ‪-‬برايندي‬
‫‪×100 ‬تعداد بیمارانی که در طول بستری در بخش ها به چندین نوع عفونت بیمارستانی مبتال شده اند‬
‫کل بیماران بستری در مدت یک ماه‬
‫‪ ×100 ‬تعداد بیمارانی که ‪ CVP Line‬و ‪ Arter Line‬دارند ودچار سپتیسمی می شوند‬
‫کل بیمارانی که ‪ CVP Line‬و ‪ Arter Line‬دارند دریک ماه‬
‫ج ‪-‬برايندي‬
‫‪ ×100 ‬تعداد بیمارانی که دچار عفونت ناحیه تراک شده اند‬
‫کل بیماران تراکئوستومی شده درمدت یک ماه‬
‫‪×100 ‬‬
‫تعداد بیمارانی که دچار کونژکتیویت شده اند‬
‫کل بیماران بستری شده در ‪ ICU‬درمدت یک ماه‬