KENTSEL DÖNÜŞÜM - Sarıyer Belediyesi

Download Report

Transcript KENTSEL DÖNÜŞÜM - Sarıyer Belediyesi

SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
KENTSEL DÖNÜŞÜM
KENTSEL DÖNÜŞÜM
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
KENTSEL DÖNÜŞÜM;
-Kentin tamamen veya kısmen yapısal bir dönüşüme tabi
tutulması, sağlıklaştırılması, canlandırılması, nitelik
değiştirmesidir.
Böylece;
-Kentin ekonomik ve fiziksel çöküntüye uğramış bölgelerinde
iyileşme sağlanmakta,
-Yaşam kalitesi artırılmakta,
-Kent ekonomisi güçlendirilmekte ve
-Kentsel mekanda fiziksel ve sosyal dönüşümle birlikte,
bütünsel bir sosyo-ekonomik ve kültürel dönüşüm
hedeflenmektedir.
KENTSEL DÖNÜŞÜM
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
Kentsel Dönüşümle;
-imar planı,
-arsa düzenlemesi,
-taşınmaz değerlemesi,
-yapı,
-altyapı,
-ulaşım ve diğer kent yönetimi
konularında pek çok işlev aynı anda programlanmış ve
tasarlanmış olacağından entegre bir proje ortaya çıkacaktır.
KENTSEL DÖNÜŞÜM
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
Gelişmiş ülkelerde kentsel dönüşüm uygulamaları;
-İnsan haklarına,
-Kişi hak ve özgürlüklerine,
- Konut, barınma ve mülkiyet
haklarına saygılı,
-Bu haklara önem veren ve güvence sağlayan çağdaş
hukuk ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Ülkemizde ise, Merkezden yönetilen ve Bakanlar Kurulunca
verilen kararlarla yönlendirilen, baskı ve mağduriyet yaratan
kurallar ve uygulamalarla gerçekleştirildiğini görmekteyiz.
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
SARIYER-MEVCUT DURUM
SARIYER-MEVCUT DURUM
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
SARIYER İLÇESİ
Yüzölçümü:17500 hektar
Nüfus : 400.000
kişi civarında
Mahalle Sayısı: 38
Sarıyer yaklaşık 50 km sahil
uzunluğuna sahip bir kıyı
kentidir.
Ayazağa maslak ve Huzur
Mahallelerinin katılımı ile de ilçe
sınırımız genişlemiştir.
Sarıyer 1950’lerden itibaren
kıyılardan iç kesimlere doğru
genişlemiş olup sırtlarda ve
tepelerde alt gelir grupları, kıyı
kesiminde ise daha çok üst gelir
grupları yaşamaktadır.
SARIYER-MEVCUT DURUM
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
Zaman içerisinde konumu, ulaşım olanaklarının gelişmesi, Boğaz
köprüleri ile bağlantılı alanlarda hizmet sektörünün gelişmesi ile
birlikte Boğaziçi alanı ve özellikle Sarıyer, yoğun talep gören ve
kentsel rantın üst düzeyde olduğu bir yer haline gelmiştir.
Ancak Sarıyer İlçesi, doğal kültürel ve rekreasyonel özellikleri ile
önemli bir çekim merkezi potansiyeline sahip olduğu halde,
gecekondu alanları, ruhsatsız ve denetimsiz yapılaşma, ulaşım
ve altyapı sorunlarından gelen olumsuzluklar nedeniyle bu
potansiyelleri yeteri kadar değerlendirememektedir.
Sarıyer’in İmar planlarının var olan mevcut durumu
yansıtmaması, tanımaması (koruma yasası olan 2960 sayılı
Boğaziçi yasasına da karşı olacak şekilde) sonucunda yasadışı
gelişmiş doku dönüşememiş ve hukuki güvenceye
kavuşamamıştır. Projesiz, denetimsiz yapılan bu yapılar zaman
içerisinde eskimiş, fiziki dirençlerini kaybetmiştir.
SARIYER-MEVCUT DURUM
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
Sarıyer İlçesinin en büyük sorunu;
-MÜLKİYET,
-İMAR PLANI,
-YETKİ
sorunudur,.
SARIYER-MEVCUT DURUM
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
NÜFUS
PLAN NÜFUSU
: 400.000
: 130.000 KİŞİ
Yürürlükteki imar planı nüfusu
mevcut nüfusu ve yapılaşmayı
tanımadığından ve mülkiyet
sorunu temel sorunlardan biri
olduğundan
imar
planının
maalesef
büyük
oranda
uygulanma şansı çok zor.
SARIYER-MEVCUT DURUM
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
Sarıyer İlçesi Gerigörünüm
ve Etkilenme Bölgeleri
içindeki yapılanmaların %
64’ü kamu arazileri
üzerinde oluşmuştur.
Nüfusun çoğunluğu
altyapının ve donatıların
yetersiz olduğu kamu
arazileri üzerinde yer alan
gecekondu alanlarında
yaşamaktadır.
SARIYER-MEVCUT DURUM
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
KAMU MÜLKLERİ ÜZERİNDE GELİŞMİŞ GECEKONDU ALANLARI
SARIYER-MEVCUT DURUM
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
KAÇAK GELİŞMİŞ ALANLAR
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
DÖNÜŞÜMÜN GEREKLİLİĞİ
DÖNÜŞÜMÜN GEREKLİLİĞİ
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
Mevcut imar planları; gerek yapılanma şartlarının kısıtlı olması,
gerekse alanın gecekondularla tamamen dolu olması nedeniyle
uygulama imkanı bulamamış, ruhsatsız ve güvensiz yapılan
yapılar senelerdir yasallaşamamıştır.
İmar planı şartları ile arazideki mevcut durum arasındaki ciddi
farklılık nedeniyle imar planı bir resim olarak kalmıştır.
İmar planı ile mevcut yapı durumu arasındaki bu inatlaşma,
doğal afetlere ve özellikle deprem riskine karşı vatandaşı
savunmasız bırakmıştır.
1999 Marmara depremi ve Van depremi göstermiştir ki
köhnemiş, direncini kaybetmiş denetimsiz bu alanların acilen
dönüşmesi gerekmektedir.
DÖNÜŞÜMÜN GEREKLİLİĞİ
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
Sarıyer'de öngörünüm bölgesi gerisinde , Belediyemiz yetki alanı
olan Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi olarak tabir edilen
alanlarda yer alan hemen hemen bütün mahalleler mülkiyet
sorununun olduğu ve fiziki yenilemeye ihtiyaç duyan mahalleler
olup sosyal dokusuyla beraber değerlendirilip acilen dönüşmesi
gerekli alanlardır.
Genelleme yapılırsa; yukarıda da bahsedildiği üzere,
Sarıyer'in yaklaşık %80'i denetimsiz geliştiği için hemen hemen
bütün mahallelerimizde dönüşüm gereklidir.
DÖNÜŞÜM
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
BELEDİYEMİZİN DÖNÜŞÜM
POLİTİKASI
UZLAŞMA-PAYLAŞMA
ve
YERİNDE DÖNÜŞÜMDÜR…
Bu da ancak,
FİZİKSEL VE SOSYAL YAPININ BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALINMASIYLA
olur
DÖNÜŞÜM
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
Kentsel dönüşüm konusunda, ülkemizde bugüne kadar yapılan
yanlış uygulamalar nedeniyle toplumda dönüşüme karşı bir
direnç gelişmiştir. Dönüşüm konusuna sadece fizik mekânın
dönüşümü olarak bakılmış, bu alanlarda yaşayan halkın
barınma hakkı yok sayılmış ve yerlerinden edilmişlerdir.
Tüm insanlar gibi gecekondu alanlarında yaşayanlar da, sağlıklı
bir kentsel çevrede yaşama ve barınma hakkına sahiptir.
Sarıyerlinin Sarıyer’de yaşama hakkına saygı duyulmalıdır.
Halkın tam katılımı ile bütüncül, özgün ve yerel, kamu yararını
gözeten yerinde dönüşüm projeleri uygulamak gecekondu
sorununa bakış açımızı tanımlamaktadır.
DÖNÜŞÜM
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
Bugüne kadar yapılan çalışmalarda parsel ölçeğinde çözümler
aranmış ve bir sonuca gidilememiştir.
Ada-parsel bazında çözümler bir kesimi mutlu ederken bir
kesimi de mağdur etmiştir. Bu uygulama mahalleliler arasında
fırsat eşitsizliği yaratmıştır. İmar planında ancak konut alanında
kalan alanlara tapu düzenlenmiş, donatı alanlarında (yeşil alan,
okul alanı, yol alanı) kalan vatandaşlar hak sahibi olamamıştır.
DÖNÜŞÜM
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
Gecekondu ve ruhsatsız yapıların dönüşümü için öncelikle
mülkiyet sorununun çözülmesi gereklidir.
ÇÖZÜM;
BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜME BAĞLI KAT MÜLKİYETİ
Gecekondu alanlarında mülkiyet sorununun çözülebilmesi yeni
yasal düzenleme ile mümkündür.
Parsel bazında değil de mahalle ölçeğinde bütüncül dönüşüm
yapılarak Kat Mülkiyeti Tapuları esas alınarak yapılacak
dönüşüm modeli ile çözüm mümkündür.
Ancak bu şekilde Sarıyer çağdaş standartlara sahip yasal bir
kent görünümüne kavuşabilecektir.
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
SARIYER’İN AVANTAJLARI
SARIYER’İN AVANTAJLARI
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
Dönüşüm Konusunda Sarıyer’in Avantajları
-Boğaziçi Alanının Temel Jeolojisi Volkanik
oluştuğundan Sarıyer’in Zemin Yapısı Sağlamdır.
Kayalardan
-Sarıyer Yeşil Alanların ve Ormanların Geniş Yer Aldığı Bir İlçe
olup Donatı Alanları Açısından Avantajlıdır.
-2960 Sayılı Boğaziçi Yasası Delinmeden (yasayla belirlenmiş
olan 5 kat sınırı aşılmadan) Dönüşüm Mümkündür.
-Sarıyer İlçesinin İstanbul İçindeki Konumu ve Boğaziçi
Kimliğinden Dolayı Yoğun İlgi Görmesi Nedeniyle Bölgemizde
Gayrimenkul ve Konut Satışı Kolaydır.
SARIYER’İN AVANTAJLARI
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
-İstanbulun Diğer İlçelerine Göre Yapı Ve Nüfus Yoğunluğu
Dönüşüme Engel Teşkil Etmemektedir. Çok yüksek katlı yapılar
yer almamaktadır.
-Bölge Halkı Yerinde Dönüşümü Talep Etmektedir.
-İstanbul’un 38 ilçesi ile kıyaslama yapıldığında, (Bağcılar,
Esenler, Güngören, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane
vb.) Sarıyer’de, vatandaş hiçbir şekilde mağdur edilmeden
dönüşüm kendini rahatlıkla finanse edebilecek durumdadır.
-İyi geliştirilmiş bir model ile dönüşümün, Sarıyer’de hem
Sarıyerli kimliği hem de Boğaz yapı kimliği açısından avantaja
dönüştürülmesi mümkündür.
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
6306 SAYILI YASA
6306 SAYILI YASA
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
6306 SAYILI YASA SARIYER’DE DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAYAMAMAKTADIR.
ÇÜNKÜ;
Yasaya göre başvuru yapabilmek için mülk sahibi olmak
gerekmektedir.
Gecekondu
alanlarında yaşayan tapusuz vatandaşlar hak sahibi olmadığından
bu yasadan yararlanamamakta ve bu yasayı tehdit olarak
algılamaktadırlar.
Yerinde dönüşüm modeliyle alanda yaşayanların hak sahibi
yapılabilmeleri için yasada mülkiyet üzerinden yapılmış olan hak
sahipliliğinin yapı sahiplerini de içerecek şekilde yeniden ele
alınması gereklidir.
6306 SAYILI YASA
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
6306 sayılı yasa da Dönüşümün Uygulanacağı Yerlerde;
-Nüfus Yoğunluğu
-Yapı Yoğunluğu
-Hak Sahipliliği Ölçütü
-Mülkiyet ve İmar Haklarının Paylaşılma Ölçütü
-Finansman Boyutu
gibi unsurlar belirsizdir.
Yasa, daha çok tahliye - yıkma - tasfiye etme üzerine çıkarılmış, Ancak
Yıkımdan sonraki yapım aşamalarına ilişkin hükümler içermemektedir.
6306 SAYILI YASA
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
Bu yasaya istinaden Sarıyer’de mülkiyeti kamuya ait olan (İBB, İTÜ, Hazine)
DERBENT (ÇAMLITEPE) MAHALLESİ
(28 HEKTAR)
ve
ARMUTLU (FATİH SULTAN MEHMET) MAHALLESİ
(140 HEKTAR)
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN’a
dayanılarak riskli alan ilan edilmiştir.
Belediyemizinde müdahil olduğu mahkeme sürecinden sonra Danıştay kararı
ile Derbent Riskli Alan kararı iptal edilmiştir.
6306 SAYILI YASA
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN SARIYER İLÇESİ ARMUTLU
(FSM) MAHALLESİ-140.62 HEKTAR
6306 SAYILI YASA
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN SARIYER İLÇESİ DERBENT
(ÇAMLITEPE) MAHALLESİ-28 HEKTAR
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
DÖNÜŞÜM KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
YAPILAN ÇALIŞMALAR
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
İlk olarak nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadığı
alanlarında, bölgemizde çalışmalarımıza başladık.
gecekondu
Dönüşüm konusunda gecekondu mahallelerinin özgün koşullarına
uygun
senaryolarımız
ve
alternatif
çözüm
önerilerimiz
oluşturulmaktadır.
Öncelikle müdahale edilecek alanlar seçilmiştir.
Bu alanlarda; gecekonduların tespit edilmesi ve fotoğraflanması,
yapılaşmış alanların güncel mülkiyet durumlarının ortaya çıkarılması,
mevcut yapı stokunun; kat yüksekliği, bina durumu, doku analizi vb.
özelliklerinin tespit edilmesi, hane sayısı, hane büyüklüğü, nüfus gibi
demografik verilerin elde edilmesi, mevcut yapı yoğunluğunun plan
kararları ile oluşacak yoğunlukla karşılaştırılması çalışmaları
sürdürülmektedir.
Gecekondu mahallelerin özgün koşullarına göre çözüm senaryoları
oluşturulmakta olup, mahalle mahalle yapılan çalışmaların
birleştirilmesiyle bütüncül bir plan elde edilecektir.
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
SONUÇ-ÖNERİLER
ÖNERİLER
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
STANDARDI YÜKSEK BIR YAŞAM SÜRMEK HER KENTLININ HAKKIDIR. PLANSIZ VE SAĞLIKSIZ
YERLEŞME NEDENIYLE HIZMETLERIN GÜÇLÜKLE GÖTÜRÜLEBILDIĞI, KENTSEL DONATILARIN
YETERSIZ KALDIĞI/OLMADIĞI YERLEŞIM BIRIMLERINDE KENTSEL ÇÖZÜMLERI HALKLA BIRLIKTE
ÜRETIP, UYGULAMAK EN TEMEL DÖNÜŞÜM POLITIKASI OLMALIDIR.
ÖNCELIKLE “DÖNÜŞÜM İLKELERI VE KURALLARI” BELIRLENMELI BÜTÜN
ÇALIŞMALARI BU ILKELER DOĞRULTUSUNDA YOL ALMALIDIR.
DÖNÜŞÜM
-YÜKSEK YAŞAM STANDARDI,
-YAŞAYANLARIN BULUNDUKLARI YERI TERK ETMEMESI (YERINDE DÖNÜŞÜM),
-HALKIN SÖZ SAHIBI OLMASI,
-DÜŞÜK MALIYETLI BARINMA HAKKI,
-KIRACILARIN EV SAHIBI OLMASI,
-DÖNÜŞÜMÜN BÜTÜNCÜL PLANLAMA IÇINDE DEĞERLENDIRILMESI,
-YERELLIK-ÖZGÜNLÜK,
-SOSYAL AKTIVITE VE SERVISLER VB. İLKELER BELİRLENEREK BELİRSİZLİK ORTAMI KALDIRILMALIDIR.
ÖNERİLER
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
• Dönüşüm; parça parça projeler yerine bütünsel olarak bir plan
dâhilinde yürütülmelidir.
• Dönüşüm alanları kesinlikle yaşayanı ile birlikte ele alınmalı, mevcut
şehrin yapısına ve burada yaşayan insanların fiziksel, sosyal ve
ekonomik geleceği üzerine ve buna bağlı olarak da kentin bütününe
yönelik olmalıdır.
• Rantın, barınma ihtiyacının önüne geçerek sosyal dokuyu
dışlamaması için konut sorunu tamamen piyasaya teslim
edilmemelidir.
• Dönüşüm konusunda
tarafından yapılmalıdır.
bütün
uygulama
kesinlikle
Belediyeler
ÖNERİLER
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
• Dönüşüm konusunda nüfus ve yapılaşma yoğunluğu kontrol altında
tutulmalıdır.
• Dönüşüm alanları, salt konut deposu olarak değerlendirilmemelidir.
• Ulaşımı, altyapısı ve sosyal donatı alanları ile birlikte ekonomik
canlılığı olan yaşayan dinamik alanlar olarak planlanmalıdır.
• Tek bir merkezden kentlerin çeşitli sorunlarına aynı yöntemli çözüm
yerine; her ilin, her ilçenin yerleşim ve imar özelliklerine göre farklı
ve özgün çözümler üretilmelidir.
ÖNERİLER
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
• 644 sayılı KHK ve 6306 sayılı yasa ile yetkileri tırpanlanan yerel
yönetimlere 5216 sayılı ve 3194 sayılı yasadan gelen asli görev ve
yetkileri iade edilmelidir.
• Dönüşümde ilk kazmanın nasıl vurulacağından anahtar tesliminin
nasıl yapılacağına kadar sürecın tamamı yasada adım adım
tariflenmelidir.
• Gecekondu alanlarında yaşayanların (gecekondu sahibi, kiracı)
barınma hakları yasada garanti altına alınmalıdır.
• Kentsel dönüşüm alanı büyüklüğü en az mahalle ölçeğinde olmalıdır.
• Dönüşüm nazım planları ile nüfus yoğunluklar ve yapılaşma değerleri
(emsal) kontrol altında tutularak yürütülmelidir.
• Rant konusunun süreklı gündeme gelmesının engellenebılmesı ve
vatandaşın gerçek dışı taleplerinin önüne geçilebilmesi için
çalışmalar bilimsel temele oturtulmalıdır.
ÖNERİLER
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
Dönüşüm plan ve projeleri hazırlanırken mahalle kavramının mümkün
olduğu kadar muhafaza edilmesi gereklidir. Tasarım konusunda da hassas
davranılması önemlidir. Sosyal yapıya uygun mimari çözümlerin getirilmesi
gerekir.
ÖNERİLER
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
İşsizliğin giderilmesi ve mevcut esnafın korunması için cadde
esnaflığının yaşatılması ve tasarıma yansıması gereklidir.
ÖNERİLER
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
Toplumsal yapının korunması farklı gelir gruplarının bir arada
yaşayabilmesi için aynı mahalle içinde farklı konut tipolojileri
oluşturulmalıdır.
ÖNERİLER
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
• Dönüşüm yapılacak alanların özgün koşullarına uygun planların,
projelerın, mımarı çözümlerın, senaryoların ve çözüm önerılerının
oluşturulması yerelı daha ıyı bılen tanıyan beledıyeler ile mümkün
olabilir.
• Dönüşüm planları hazırlanırken kent kımlığı vurgulanmalı kentın
kımlığı vizyonu doğrultusunda fonksiyon alanları ve büyüklüklerı
belirlenmelidir.
• Dönüşüm çalışmaları kentın var olan dengesini (ulaşım sistemı,
yoğunluk kademelenmesi, sosyal donatı, alt ve üst yapı bütünlüğü
vb.)
nasıl
etkıleyeceği
bilinmeden
ve
düşünülmeden
gerçekleştırılıyor.
SARIYER
DERBENT MAHALLESİ
MEVCUTİLÇESİ
UYGULAMALAR
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
KENT DOKUSUYLA UYUMSUZ KİMLİKSİZ TOKİ KONUTLARI YIĞINI
BURSA ÖRNEĞİ
SARIYER
DERBENT MAHALLESİ
MEVCUTİLÇESİ
UYGULAMALAR
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
KENTİ İNŞAAT PROJESİ OLARAK DEĞERLENDİREN TOKİ TARAFINDAN YAPILMIŞ
KİMLİKSİZ KONUT YIĞINLARI
(Mekan Organizasyonu Olmayan Planlı Gelişmiş Sorunlu Alanlar)
ÖNERİLER
SARIYER BELEDİYESİ/KENTSEL DÖNÜŞÜM
• Mevcut imar planlarından kopuk olarak belli alanları dönüşüm alanı
ilan etmek ve bu alanlarda dönüşümü kurtaracak şekılde aşırı nüfus
yoğunluğu ve yapı yoğunluğu vermek yeni sorunlar oluşturmak
anlamına gelecektir.
Dolayısıyla,
• Dönüşüm sonucunda refah ve yaşam kalıtesını arttırıcı sonuçlar elde
edılebılır olmalıdır.
• Dönüşüm, mülkiyet ve barınma dışında ayrıca yenilenebilir enerji
kaynaklarını kullanan yapıların oluşması, engelsız ve akıllı kentlerın
oluşturulması açısından bır fırsat olarak değerlendırılebılır. (Geçmişin
kuralları ile geleceğin kentleri inşa edilemez.)
• Dönüşüm konusu tartışılırken sadece üst yapı değıl altyapı da göz
önüne alınmalıdır. Altyapı projelerınde kullanılan “akıllı şebeke
sistemlerinin” uygulanması şart koşulmalıdır.