Proje Raporu Nas*l Haz*rlan*r

download report

Transcript Proje Raporu Nas*l Haz*rlan*r

Doç.Dr.Kenan ARIBAŞ
Proje Başlığı

1. Başlık: Başlık bölümü 2 şekilde
düzenlenebilir. Eğer projenizle bir
yarışmaya girecekseniz, jürinin objektif
değerlendirme yapması için, başlık
bölümünde sadece projenizin adı yer
alır. Diğer türlü projenizin adı, sizin
adınız soyadınız, unvanınız ve projenin
başlangıç-bitiş tarihi başlık bölümüne
yazılır.

Akıllı pencere
2. İçindekiler:

İkinci bölüm raporunuzdaki ana
başlıkları ve bunların bulunduğu
sayfaları bildirir.
3. Özet:

Bu bölümde projeniz ana hatlarıyla çizilir.
Özet bir sayfadan fazla olmaz. Her şey bir
sayfayı geçmeyecek şekilde, kısa ve öz
olarak açıklanır. Projenin adı, amaç kurulan
varsayım, kısaca kullanılan metot ve
bulunan sonuçlar yazılır. Genellikle özetin
bir kopyası jüri üyelerine verilir. Bu şekilde
jüri üyelerinin yapacağınız sunuş hakkında
bir fikri olur.
Akıllı Pencere
Değişen ve gelişen dünyanın eğitime yansıması gecikmeli gerçekleşmektedir.
Ekonomik anlamda cazibesi geri planda kalan eğitim materyalleri, bilginin
kalıcılığı ve ihtişamının toplumsal taban bulmasında zorlanmaktadır. Sınıf
yönetiminde Eğitim ortamının fiziksel özellikleri (Aydın,2004,28) postmodern
bireyin sanal ve imaj eksenli tutum ve davranış donanıma uygun dizayn
edilmemektedir. Popüler kültürün lokomotifi olan imaj (Rowe,1996,14), bireyin
ilgisini harmanladığı çevresinde en önemli değer pozisyonundadır. Bireyin
psikolojik gelişiminde dördüncü dönemi (Latency Stage) imaj bombardımanı ile
geçiren birey, başta eğitim olmak üzere, gündelik yaşantısındaki rol ve
davranışlarını imaj eksenli örüntülemektedir. Bunun yanı sıra Baudrillard’ın
sıklıkla belirttiği hiper veya sümülatif toplumun (Baudrillard,2002,113), sanal
öncellikleri bireyin tutum ve davranışlarının şekillenmesinde ciddi bir role sahiptir.
Simülasyon, gerçeğin yerine görselin ön plana çıkması ve ya tercih edilmesi sınıf
içinde hem mekân kullanımının hem de görsel materyallerin bu ölçekte dizayn
edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır



Bunun yanı sıra Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde sondan ikinci
basamağında estetik ihtiyaçlar bulunmaktadır. Buna rağmen sınıf estetiği
konusunda ülkemizde pek az şey yapılmaktadır. Akıllı pencere
uygulaması, sınıf içinde pencerelerin aktif öğretime katılması ve akıllı
pencere uygulamaları ile sınıflara estetik görünüm kazandırılacak, sınıf
içinde birkaç yönün öğretim ortamına katılması sınıf içi hareketliliği
güçlendirecek ve post modern bireyin eğitimine katkı sağlanacaktır.
21. yüzyıl bireyinin gelişiminde sınıfların bireyin çevresinde kullandığı
mekânlar ile yarışacak hale getirilmesi, sınıfların yaşam alını olarak kalite
ve cazibesini artıracaktır. Coğrafya ilmi görsellik açısından öğrencilere
hitap eden yegâne bilimdir. Coğrafya, Doğal ortam insan ilişkisinin bütün
kategorilerde ele almaktadır. Orta ve Yüksek öğretimde yapılandırmacı
Coğrafya eğitimi (Çoşkun,2011) standardında, bilimsel bilginini
öğrenmeye istekli ve arzulu bir öğrenci kitlesine aktarılması gereklidir.
Bu kapsamda akıllı pencere tasarımı coğrafya derslerinin zevkli, öğretici
ve interaktif geçmesinde güçlü etkisi olacaktır. Her okulda belirlenen bir
veya birkaç sınıfın penceresi akıllı pencere kapsamında kullanılacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim veya YÖK kapsamında yüksek
öğretimde Eğitim veya Fen Edebiyat Fakülteleri ile Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD’de Coğrafya derslerinde kullanılabilecektir.
Öğrencilerden hedef kitle 14-21 yaş grubundaki öğrencileri kapsayacaktır
4.Giriş:

Giriş bölümü bu projeyi neden seçtiğinizi ve
projenin amacını ifade eder, araştırmanızla
ilgili varsayımınızı bildiririsiniz. Projenizi
seçmenin bir nedeni vardır. Bu merak
ettiğiniz ve hakkında soru sorduğunuz bir
konudur. Sorduğunuz soruyu araştırarak
cevaplamaya çalışırsınız. Sorunun
cevabını önceden tahmin etmek ile siz bir
varsayım kurmuş olursunuz.
Günümüzde sınıf pencereleri atıl durumdadır. Eğitim ortamında
pencereler, sınıfları aydınlatma ve yakın çevre ile temas kurma
ölçüsünde değerlendirilmektedir. Birçok eğitim kurumunda
pencerelerin uzun yıllar temizlenmediği, hatta birçoğunun çeşitli
arazılar içinde olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra, görsel ders
malzemelerini sınıf içinde aktif hale getirmek birkaç detaylı ve zor
aşamadan geçmektedir. Sınıflarda, bilgisayar, projeksiyon ve ders için,
slayt, film veya bir başka görsel malzeme hazırlamak gerekmektedir.
Bu malzemeleri hazırlamak ve sınıf içinde çeşitli estetik sorunlar
içinde ders işlemek zaman ve motivasyon konusunda sorunlar
yaşanmasına neden olmaktadır. Sınıf içinde derslerin işlenmesi
sadece sınıf tahtası yönünde olmakta ve ders işlenmesinde
monotonluğa yol açmaktadır.

Akıllı pencere uygulaması her şeyden önce postmodern öğrenci
tipinin istediği büyük ekranlı, fonksiyonel coğrafi bilginin sunulduğu bir
ortam hem dersin çekiciliğini artıracak, hem daha öğretici olacak hem
de Maslow’un ihtiyaçları piramidinde yer alan estetik kavramı sınıf
yönetiminde aktif hale geçecektir.

Akıllı pencere coğrafyanın fiziki,beşeri ve ekonomik alandaki
konularını, power-point, film ve animasyon yanı sıra konu test ve
sınavlarının yer aldığı biçimde dizayn edilecektir. Dokunmatik ekranı
ile klasik pencerenin konduğu yerde sınıf dışı ortamında rahatlıkla
görülebileceği biçimde tasarlanacaktır

5.Yöntem-Araştırma:

Eğer projeniz deney içeriyorsa, deneyin amacını,
kullandığınız malzemeleri, deneyin yapılışını madde
madde yazmalısınız. Eğer araştırma ise, konuyla
ilgili bilgiler vermelisiniz.
Projede uygulanacak yöntem(ler) ve araştırma
teknikleri ilgili literatüre atıf yapılarak ne ölçüde
belirgin ve doğru olarak açıklanmış ve öngörülen
amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne kadar
uygundur?

Projede önerilen yöntem(ler)le ilerleme
kaydedilememesi durumunda uygulanacak alternatif
yöntemler (B planı) projede öngörülen amaçlara ve
hedeflere ulaşmaya ne ölçüde uygundur?
5.Yöntem-Araştırma:

Her proje için farklı farklı yöntemler gerekir değil mi?
deney, gözlem, araştırma, istatistik, yorumlama,
dinleme, tartışma… Acaba siz hangi yolu nasıl
kullandınız?

Proje sırasında edindiğiniz bilgileri, analizleri, verileri,
istatistikleri, bulguları, hesaplamaları… eklemelisiniz.

Bu veri ve istatistikleri kullanma yarışmayı kazanma
şansınızı artırır.

Bu bölüm projenin gelişme aşamalarını barındırır.
Geniş tutulmalıdır


Orta ve yüksek öğretim de okutulan coğrafya derslerinde görsel
materyalin zenginleştirilip çeşitlenmesine aittir. Bu kapsamda
okullarda ders işleyişinde atıl durumda kullanılan pencerelerin
kullanılması düşünülmektedir. Çalışma iki kısımdan
oluşmaktadır. İlk aşama teknolojik gelişme ve yenilikler ile
alakalıdır. Bu bölümde, ekran olarak oluşturulacak pencerelerin
standardı belirlenecektir. Bilgisayar ile yönetilecek olan akıllı
pencerelerin bilgisayar donanımı, pencerenin iç bölmesine
yerleştirilecektir. Ekran dokunmatik olarak çalışacaktır.
Çalışmanın ikinci aşamasında Beşeri ve Ekonomik coğrafya
konularından geçici yerleşme şekilleri ve bu konu içinde yer alan
yaylacılık hakkında konu anlatımlı görsel malzemeler
hazırlanacaktır.
Çalışmanın sınıf ortamına yenilik getirmesi hedefi yanı sıra,
projede iki temel unsur da dikkate alınacaktır. Bunlarda ilki
postmodern bireyin imaj, görsellik ve medya ile yoğrulmuş
bilincine hitap ederek dersin cazibesi artırılacaktır. Akıllı pencere
sınıf ortamının estetik ve görsel yapısına kalite ve hareketlilik
kazandıracaktır.
6.Sonuç-Değerlendirme:

Deney yaptıysanız, bulduğunuz sonucu,
varsayımınızın doğrulanıp
doğrulanmadığını, soru sorduysanız,
cevabı bildirirsiniz. Bulduğunuz sonuç
hakkında değerlendirme yaparsınız.
Araştırma yaptıysanız araştırmanın
sonucunu ve değerlendirmesini
yazarsınız. Bu bölümde de tablolar,
şekiller, grafikler, resim ve fotoğraflar
kullanabilirsiniz
6.Sonuç-Değerlendirme:
Bu çalışma ilk kez eğitim ve öğretim alanında kullanılacaktır.
Sınıf Yönetiminde mekânın donanımı eğitim ve öğretim
süreçlerinde temel başarı ölçütlerinden birisidir. Akıllı pencere
bu anlamda sınıf donanıma estetik ve hareketlilik açısından
güçlü katkısı olacaktır. Günümüzde hem klasik medya hem de
sosyal medya, bireyin hareketli ekranlar ile sosyal ve psikolojik
iletişim kurmaktadır. Bu nedenle sınıf içi kullanımında birkaç
yönlü olması, bireyin etkileşimden elde ettiği şartlanma
biçimlerine sınıfın uyum sağlaması öğrenci isteklendirme ve
başarısını olumlu etkileyecektir.
 Üzerinde durulması gerekli olan bir konu, öğrenen birey olarak
değişen öğrenci profilleridir. Postmodern algı ile kendini var
eden bireyin sınıf içinde yenilikler ve öğretim materyallerinde
hızlı değişim beklemektedir. Buna cevap veren eğitim kurumları
başarılı olacaktır.
 Ayrıca patenti alınarak, eğitim sanayi iş birliği açısından
ülkemize ve dünya piyasasında yeni bir Pazar oluşturulabilir.

7.Kaynaklar:

projeniz boyunca kullandığınız tüm
kaynakları bu bölümde yazacaksınız.
Kaynaklar kitap, dergi, ansiklopedi gibi
yazılı olabilir. Yazılı kaynaklarda kaynağın
adı, yazarları, kaynağı hangi kurumun
bastığı ve basım tarihi bildirilmelidir. Cilt ve
sayfa numarası da konulur. Kaynak olarak
internet kullandıysanız, internet adresini
belirtmelisiniz. Kaynak, kişi de olabilir.
Kişinin adını, unvanını ve bulunduğu
kurumu yazmalısınız.
Kaynakça Örnekleri



Baudrillard,J.1998,Tüketim Toplumu,Ayrıntı
Yayın Evi,İstanbul,s.78
Yılmaz, C, 2005, Tarım Sektörünün yapısal
Analizi ve Avrupa Ortak Tarım Politikası, AB’ye
Uyum Sürecinde Türk Tarımı, Demokrasi
Platformu Dergisi, Yıl:1, Sayı:3,Ankara
Yılmaz, H.,2008, Turizm Çeşitlendirmesi
Kapsamında Eko Turizmin Ürünü Olarak Tatil
Çiftlikleri: Türkiye’deki Tatil Çiftliklerine Yönelik
Swot Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü İsletme Ana Bilim
Dalı (Basılmamış Doktora Tezi),Afyon
Kaynakça Örnekleri
DİE, 2000, Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun
Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri,15-Burdur,
T.C. başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
Yayınları, Ankara
 Türkçe Sözlük, 2005,Türk Dil Kumru,
10.Baskı, Ankara
 http://www.haberortak.com/Haber/IsteEgitim/03012010/Turkiyede-ogretmenbasina-kac-ogrenci-dusuyor.php#s (Erişim
Tarihi.23.08.2013)

Proje ile Elde Edilen veya Beklenen Bilimsel,
Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar




Projeden uluslararası, etki faktörü yüksek
dergilerde yapılan yayın(lar)-(etki faktörünü de
veriniz)
Proje kapsamında elde edilen ürün, buluş,
çıktı vb. için alınacak/alınmış patentler ve/veya
gerçekleştirilmiş/gerçekleştirilecek
teknolojik/ticari uygulama(lar)
Proje kapsamında alınan ödüller/ödül
adaylıkları
Projenin ülkenin bilimsel ve teknolojik
araştırma gücüne, bilim insanı yetiştirilmesi ve
yeni yetenekler kazanılmasına sağladığı
katkılar
8.Katkıda Bulunanlar:

Projenin tamamını tek başınıza yapmış
olabilirsiniz. Ama fikir alırken, deneyi
yaparken ya da malzemeyi temin
ederken bazı yardımlar almış
olabilirsiniz. Bu bölümde aldığınız
yardımlar için, kişilere teşekkür
etmelisiniz. Her şey çok güzel olacak,
kolay gelsin.