AHMET MUH*P DRANAS - Projemiz Hakkında

Download Report

Transcript AHMET MUH*P DRANAS - Projemiz Hakkında

Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi
programı kapsamında Sinop Spastik Çocuklar Derneği
İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, Aktif Katılım
Alternatif Gelecek Derneği ve İtalyan Centro
Internazionale per la Promozione dell' Educazione e dello
Sviluppo (CEIPES) isimli STK ortaklığında
yürütülecek olan Engelli STK’larının Lobicilik ve
Hak Temelli Yaklaşımlar Konusundaki Kapasitesinin
Güçlendirilmesi isimli projesinin başlangıç toplantısına
hoş geldiniz .
Öncelikle projemizin finansmanını sağlayan Avrupa
Birliği ve Merkezi Finans ve ihale Birmine ve Aile ve
Sosyal İşler Bakanlığına teşekkür etmek isterim.
Projemiz 4 ortak tarafından yürütülmektedir.
Proje sahibi kurum Sinop Spastik Çocuklar
Derneğidir.
Sinop Spastik Çocuklar Derneği, uzun yıllardır engelli
çocuklara hizmet veren bir kuruluştur.
Engelli çocukların sosyal entegrasyonunu artırmaya dönük
olarak onların çeşitli sanat dallarında eğitim almasını
sağlamıştır.
İnsan hakları alanında faaliyet yürüten İnsan
Hakları Araştırmaları Derneği, temel insan hakları
alanında eğitimler, izleme ve raporlama çalışmaları
yürütmektedir. Sığınma hakkı, kadına yönelik şiddetin
önlenmesi, dini ve etnik kökenli nefret uçlarının
önlenmesi, mülteci çocukların psikososyal gereksinimleri
gibi konularda faaliyet yürütmektedir.
Proje kapsamında bir inan hakkı olarak engellilerin
temel hak ve özgürlüklerin korunması, olası ayrımcılık ve
dışlanma gibi olayların izlenmesi gibi konularda 6 ilde
yapılacak olan atölye çalışmalarında uzman desteği
sunacak kapasitede bir kuruluştur. Bu nedenle proje
ortağı olarak seçilmiştir.
İHAD, Barış Kültürünü Oluşturmada Sivil Toplumun
Rolü, Nefret suçlarının önlenmesi için yasal savunuculuk”,
“Mülteci çocukların hakları için öğretmenlerin eğitilmesi”,
“Nefret suçlarinin önlenmesinde sivil toplumun gücünü
kullanmak”, “Grundtvig ögrenme ortaklığı”, “Kadına
yönelik şiddetin önlenmesinde din görevlilerinin rolü”,
“Mültecilerin psikososyal gereksinimlerinin karşılanması”
gibi pek çok proje yürütmüş ve bu alanda deneyim
kazanmıştır.
Palermo’da özellikle gençler olmak üzere dezavantajlı
grupların eğitimi ile ilgilenen bir kuruluş olan CEIPES,
projede engellilerin demokratik katılımı konusunda dünya ve
İtalya’daki iyi örneklikleri projenin paydaşları ile
paylaşmak üzere uzman desteği sağlayacak bir deneyime
sahip olduğu için proje ortakları arasında yer almıştır.
Aktif Toplum Alternatif Gelecek Derneği, Yeni bir
dernek olarak projede özellikle diğer şehirlerde yapılacak
eğitim faaliyetlerinin organizasyonunda rol alacaktır.
12 ay süreyle Sinop, Ankara, İstanbul, Muğla, Hatay, Diyarbakır
illerinde gerçekleştirilecek olan projemizin genel hedefi; “Engelli
STK’larının kendi içlerinde örgütlenebilme ve savunuculuk yapma
kapasitelerinin artırılması ve bu sayede engellilerin; yasaların,
uluslararası anlaşmaların ve ilgili mevzuatın kendilerine verdiği haklara
daha kolay erişmelerinin sağlanmasıdır”. Proje temel olarak bir
kapasite geliştirme ve farkındalık yaratma projesi olup genel anlamda
bilinçlendirme ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır.
Bu bağlamda yürütülecek çalışmalar neticesinde
engelli hakları alanında çalışmakta olan STK’ların insan
hakları ve diğer alanlarda çalışan STK’larla etkileşimi
sağlanacak deneyim paylaşımı sonrasında bu STK’ların
karar alıcılara dönük lobi faaliyetleri yürütme konusunda
tecrübe kazanmalarına katkı sunulacaktır.
Engellilik alanı ile ilgili sorunlar Türkiye’de son
yıllarda sıkça dile getirilmesine ve Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların
strateji ve çalışmalarına çözümler getirmelerine karşın hala
tüm boyutları ile ele alınabilmiş ve tam olarak çözüm odaklı
bir sürece girilebilmiş değildir. Türkiye Engellilik Araştırması
(2002) verilerine göre 8,4 milyon engelli olduğu ülkemizde
engellilerin kendilerine yönelik toplumsal önyargı, fiziksel
engeller gibi problemleri bulunmaktadır.
Engelli bireyler sosyal entegrasyon sürecine dahil olamamakta,
istihdam, eğitim, sağlık gibi alanlardan uzak tutulmakta ya
da bu alanlarda önyargı nedeniyle kabul görmemektedir. Bu
bağlamda engelli bireyler ayrımcı uygulamalarla ve zaman
zaman nefret söylemi ile de karşı karşıya kalmaktadır.
Bunun yanı sıra, yerel yönetimlerin engelli bireylerin
kullanımı için fiziksel altyapıyı yeterince gerçekleştirememesi
nedeniyle engelli bireyler evlerinden çıkamamakta sosyal
izolasyonla karşı karşıya kalmaktadır. Karar alıcıların, iş
yerleri, eğitim kurumları ve yerel yönetimlerin engellilerle ilgili
olarak uymaları gereken kurallar konusunda yeterince aktif ve
etkin politikalar üretememesi, bu alandaki denetimlerin yeterli
olmaması gibi nedenlerle engelli bireyler fırsat eşitliğinden
yararlanamamakta, hak ve engellilikleri güvence altına
alınamamakta ve sosyal katılım sağlayamamaktadır.
Engelli bireylerin sosyal entegrasyonu ile ilgili söz
konusu problemlere dönük yasal süreç yeterince hızlı
ilerlememekte çözümlerin yasal arka planı yeterince sağlam bir
zemine oturtulamamaktadır, öyle ki 5378 Sayılı Engelliler
Yasası 2015 yılına ertelenmiştir. Bu süre zarfında alt yapı
çalışmalarının yanısıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
tarafından engelli hakları ile ilgili olarak çalışacak ve sivil
toplum örgütlerinin de içerisinde yer alacağa bir üst kurulun
düşünüldüğüne dair bir açıklama yapılmıştır.
Bu nedenle engellilerin hakları ve onlara dönük hizmet
veren sivil toplum örgütlerinin böyle bir mekanizmada yer
almaları, karar alıcılarla birlikte çalışmaları, hedef
gruplarına nitelikli ve hızlı hizmet verebilmeleri açısından bu
süreci değerlendirerek kapasitelerini geliştirmeleri bir
ihtiyaçtan çok bir zaruret arz etmektedir. Bu süreci göz
önünde bulundurarak hedef grupların kapasitelerini
geliştirmeyi hedefleyen projenin bu kapsamdaki hedefleri ise
şunlardır:
-Engellilerin sahip oldukları Haklar Konusunda Bilinçlendirilmesi.
(Bu kapsamda Engelli Hakları konulu güncel bir kitapçık ve CD
oluşturulacaktır ve eğitimlerde bu kitapçık dağıtılacaktır.)
-Engellilik alanında faaliyet gösteren STK’ların Lobicilik, Hak
İhlallerini Tespit, Savunuculuk ve İzleme Konusunda İnsan
Kaynakları Kapasitelerinin Geliştirilmesi
-Engellilik alanında faaliyet gösteren STK’ların ülkemiz
yasalarının engellilere tanıdığı haklar (eğitim istihdam ulaşım)
konusunda ve bu yasaların tanıdığı olanakların yerel ve merkezi
yönetimlerce uygulanmasını hukuki takip yönünden eğitilmeleri.
Bu özel hedefler ışığında ele alındığında proje
çıktılarının ve sonuçlarının hedef gruplar üzerinde etkileri
olduğu görülecektir. Projenin hedef grupları “Engelliler,
engelli yakınları ve onların kurdukları dernekler ile
engellilere yönelik çalışma yapan dernekler” den
oluşmaktadır. Projenin hedef gruplar üzerinde etkisi şöyle
sıralanabilir:
1) Engelliler : Engelliler projede hem hedef gruplar içerisinde
hem de nihai yararlanıcı olarak yer almaktadır. Sosyal dışlanma,
ayrımcılık, önyargı gibi tutum ve davranışlara maruz kalan engellilerin
AB uyum süreci ile birlikte değişmekte olan yasal süreçler, uyum
mekanizmaları ve temel hak ve özgürlükler konusunda eğitim almaları
ve bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Bu amaçla proje kapsamında
engellilerin yaygın eğitiminde kullanılmak üzere hazırlanacak olan
2000 adet CD ve 2000 adet el kitabı kullanılacak ve ilgili eğitim
kurumları, STK ve kamu kuruluşlarına dağıtılacaktır.
Böylece toplamda 2000 kişi ve kuruma ulaşılacaktır. Bunun yanı
sıra proje çerçevesinde kurulacak olan Online Engelli Hakları
Danışmanlık Merkezi’ne bireyler doğrudan başvuru yapabilecek ve
hizmet alabileceklerdir. Böylece Sinop Spastik Engelliler Derneği
tarafından proje sonrasında da sürdürülecek olan bu hizmetten bir yıl
sonunda yaklaşık 1 milyon engelli ya da engelli yakınının
danışmanlık hizmeti alması sağlanacaktır.
2) Engellilik alanında faaliyet yürüten STK’lar : Projenin ikinci
hedef grubunu oluşturmaktadır. STK’lar; engelliler, eğitim
kurumları, sağlık kuruluşları ve karar alıcılar arasındaki iletişimin
ve işbirliğinin sağlanmasında önemli bir rol üstlenmektedir.
Özellikle katılımcı demokrasilerde temel unsurlardan olan STK’lar
dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan engellilerin temel hak ve
özgürlüklerinin korunması, bu hak ve özgürlüklere yönelik ihlallerin
izlenmesi ve raporlanması, engellilerin ekonomik ve sosyal haklarının
güvence altına alınması ve korunması, bu konuda gerekli ve işlevsel
yasal ve Pratik düzenlemelerin yapılmasında kilit konumdadır.
Bu nedenle engelli alanında çalışan STK’ların günümüzde
engellilerin karşı karşıya kaldığı sorunlar ve bunların çözümleri ile
ilgili eyleme geçecek nitelikte bilgi ve kapasitelerinin olması
gerekmektedir. Aktivistlerinin bir kısmının engelli bireylerden
oluştuğu STK’ların kapasitelerinin güçlenmesi amacıyla proje
süresince Sinop, Ankara, İstanbul, Muğla, Hatay, Diyarbakır
illerinde katılım ve lobicilik ve hak temelli yaklaşımlar konulu
atölyeler düzenlenecektir.
Bu atölye çalışmaları sonrasında engelli veya engelli hakları
alanında çalışan STK temsilcisi her ilde 15 olmak üzere toplam 90
kişi, temel hak ve özgürlükler, katılımcılık ve lobi faaliyetleri
konusunda bilinçlenmiş olacak bunu takiben sosyal katılım
konusunda özgüven geliştireceklerdir.
3. Hedef Grup: Engelli yakınları ülkemizde ciddi sorunlarla karşı
karşıyadır. Aileler, engelli bir çocuğa sahibi olmaktan dolayı
çoğunlukla suçluluk, utanç, kızgınlık ve güvensizlik duyguları
içerisinde olup, engellilikle yaşama, sosyal katılım konularında
yeterince bilgi sahibi değildir. Engelli yakınları, kendilerinin ve
engellilerin maruz kaldıkları dışlanma, ayrımcılık, önyargı, fiziksel
engeller karşısında çaresiz kalmakta, bakım hizmetlerine erişimde
güçlükler yaşamaktadır.
Engelli yakınlarının sosyal olarak desteklenmesinin yanı sıra
engellilerin hakları ve sosyal destek mekanizmaları konusunda
bilinçlendirilmesi engellilerin sosyal yaşamına katkı sunacak ve
onların sorunlarının en aza indirilmesinde önemli bir işlevi yerine
getirecektir.
Proje sonucunda “Türkiye çapında Engelli STK’larının Lobicilik,
Hak İhlalleri Tespit ve izleme konularında çok daha etkin olmaları
ve bu sayede engellilerin haklarına daha kolay ulaşabilmesinin
sağlanması” için bir alt yapı oluşturulacaktır.
“Engellilerin demokratik katılımı” Saha Raporu :
Proje kapsamında engellilerin ve engelli temsilcilerinin karar
alma süreçlerine katılımı konusunda bir algı analizi
gerçekleştirmek üzere 12 ilde 1200 kişi ile bir nicel
araştırma sonucu hazırlanacak olan saha raporu 1000 adet
olarak basılacak ve ilgili kurum ve kuruluşlara
dağıtılacaktır.
“ Sosyal katılım, sosyal barış” tanıtım broşürleri :
Proje kapsamında projenin görünürlüğünü artırmak amacıyla
“sosyal katılım, sosyal barış” tanıtım broşürleri ve afişleri
basılacaktır. Temel olarak engellilerin sosyal katılımı ve
bunun sosyal barışa etkilerine vurgu yapacak şekilde 1000
adet broşür ve 50 adet bez afiş basılacaktır. Kamuoyu
bilinçlendirme çalışmaları için 6 ilde 2 adet olmak üzere
toplam 12 adet billboard reklamı kullanılacaktır.
“ Sosyal katılım, sosyal barış” sinevizyon filmi :
Kamuoyu farkındalığını artırmak, projenin
yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla 1000 adet
kopyalanacak olan sinevizyon filmi temel olarak
engellilerin hakları, engellilere yönelik ayrımcılık gibi
konulara vurgu yapacaktır.
“Haklarımız ve Özgürlüklerimiz” eğitim CD si ve el
kitabı :
Proje kapsamında atölye çalışması ile hedef gruplara
farkındalık kazandırmanın yanı sıra eğitim CD si ve
kitapçığı ile de yaygın eğitim gerçekleştirilmesi
hedeflenmektedir. Bu yolla toplam 2000 adet eğitim CD si
ve 2000 adet eğitim el kitabı ilgili özel ve kamu kuruluşları
aracılığı ile engelli bireylere ya da engelli yakınlarına
ulaştırılacaktır.
“Engelli alanında çalışan STK’lar için Kapasite
geliştirme rehberi”
Atölye çalışmasında kullanılmak üzere proje ortakları olan
İHAD ve CEIPES’in desteği ile “Engelli alanında
çalışan STK’lar için Kapasite geliştirme el kitabı”
hazırlanacak ve 250 adet olarak basılacaktır. Bu el
kitabında engellilik ile ilgili temel ulusal ve uluslararası
belgelerin yanı sıra STK’ların engelli hakları ihlallerinin
izlenmesi, raporlanması, engelli STK’ları arasında ağ
oluşturma, kampanya yürütme ve lobicilik ile ilgili konulara
yer verilecektir.
Online Engelli Danışma Merkezi” tanıtım el afişi :
Proje kapsamında kurulacak olan Online Engelli Danışma
Merkezi’nin tanıtılması amacıyla 250 adet el afişi
hazırlanacaktır. Bu merkezin idari koordinasyonunu Sinop
Spastik Çocuklar Derneği yürütecektir.
Engelli alanında çalışmakta olan sivil toplum kuruluşlarının
katılımcılık ve lobicilik konularında kapasitelerinin
geliştirilmesi hedefini gerçekleştirmek için bir dizi faaliyet
yürütülecektir. Bu faaliyetler neticesinde, hedef grup olan
engelliler ve engelli alanında faaliyet yürüten STK’lar,
ülkemizde engellilerin karşılaştığı sosyal dışlanma, önyargı,
ayrımcılık gibi sorunların üstesinden gelme ve yasal
düzenlemeleri takip etme becerilerini geliştireceklerdir.
Bunun yanı sıra proje kapsamında gerçekleştirilecek olan
“Online Engelli Danışma Merkezi” ülkemizde yeni bir
uygulama olarak kullanılacak ve engellilerin ya da engelli
yakınlarının doğrudan başvuruların açık olacaktır. Proje
kapsamında dağıtılacak olan CD ve eğitim kitapçıkları ile
hak ve özgürlükleri konusunda bilgi sahibi olan engelliler bu
danışma merkezinin aktif üyeleri olacaktır.
A ) Proje tanıtım materyallerinin basılması:
Proje kapsamında projenin görünürlüğünü
artırmak amacıyla bir dizi materyal üretilecektir.
Bunlar:
“ Sosyal katılım, sosyal barış” tanıtım broşürleri ve
afişleri bastırılmıştır. Temel olarak engellilerin sosyal
katılımı ve bunun sosyal barışa etkilerine vurgu
yapacak şekilde 1000 adet broşür bastırılmıştır. Bu
kapsamda bu sloganlara sahip bez afişler de
yaptırılacaktır
“Sosyal katılım, sosyal barış” sinevizyonu :
Engellilerin maruz kaldığı ayrımcılık, sosyal
izolasyon gibi sorunlara ve engellilerin sosyal
katılımına vurgu yapacak olan bir sinevizyon
hazırlanmıştır.
Birlikte
izlediğimiz
/izleyeceğimiz bu filmde toplumun engelli hakları
ile ilgili duyarsızlığı vurgulanmıştır.
Web sitesinin Oluşturulması :
Projenin en önemli çıktılarından olan online
danışmanlık sistemini de barındıracak olan web
sitemiz hizmete girmiştir. Yeni yeni yapılanan
sitemizin adresi http://engellihaklari.org/.
Sosyal medyada Tanıtım :
Özellikle facebook başta olmak üzere farklı
kanallarda proje ile ilgili olarak tanıtım
gerçekleştirilecektir. Bu sayede projenin sadece
faaliyetlerin uygulandığı illerde değil tüm
Türkiye
çapında
yaygınlaştırılması
planlanmaktadır.
B ) 'Engellilerin Demokratik katılımı' Saha çalışması :
Türkiye'de engelli bireylerin karşılaştığı en temel
sorunlardan bir tanesi olan önyargı engelli bireylerin sosyal
katılımını ve demokratik haklarını kullanmalarını
engellemektedir. Bunun neticesinde de engelli bireyler sosyal
olarak izole bir hayat sürmektedir. Engelli bireylerin diğer
vatandaş gibi karar alma süreçlerine katılım konusunda yasal
bazı düzenlemeler yapılmış olsa da; fiiliyatta hala pek çok
sorun yaşanmaktadır.
Toplumun engellilere bakış açısının değişmesine dönük
çabalar yine bu algı düzeyinin ölçülmesinden sonra
geliştirilecek stratejilerle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle
proje kapsamında toplum genelinde “Engellilerin ve engelli
temsilcilerinin karar alma süreçlerine katılımını “ ölçmek ve
engellilerin etkin katılımını teşvik etmek amacıyla bir algı
analizi gerçekleştirmek üzere 12 ilde 1200 kişi ile bir saha
araştırması yapılacaktır.
Bu kapsamda 2 tür çalışma yapılacaktır.
a) Nicel araştırma:
Bu araştırma kesitsel (Crosssectional) nitelikte bir durum
saptama modeli üzerine inşa edilecektir. İstanbul, İzmir,
Tekirdağ, Bursa, Ankara, Antalya, Kayseri, Samsun,
Trabzon, Erzurum, Van ve Gaziantep illerinde toplam 1200
kişi ile yüzyüze anket çalışması gerçekleştirilecektir. Bu
anketlerin 600 tanesi engelli olmayan, 600 tanesi engelli 1860 yaş arası bireylere uygulanacaktır. Katılımcıların en az
%40’nın kadın olmasına dikkat edilecektir.
b) Nitel araştırma:
Nitel araştırmada kartopu örneklemesi yöntemi ile
engellilerin demokratik katılımı konusunda detaylı bilgi
alınabilecek birey ya da kurumlarla derinlemesine görüşmeler
yapılacaktır. Bu bağlamda seçilecek 12 ilde faaliyet gösteren
engelli alanında çalışan STK’lar, özel eğitmenler, belediye
engelli meclisleri oluşturacak, bu kapsamda, her ilde 5 kişi
olmak üzere toplam 60 kişi ile derinlemesine görüşmeler
yapılacak, bu görüşmelerde, yarı açık uçlu sorular
sorulacaktır.
Sonuç olarak bir saha araştırma raporu oluşturulacaktır.
C)
Yaygın Eğitim Materyallerinin Hazırlanması:
Ülkemizde engelli bireylere yönelik çok çeşitli eğitim
hizmetleri verilmekle birlikte engellilerin bir insan hakkı olan
“engelli hakları” konusunda bilinçlendirilmesine yönelik
olarak çalışan çok az sayıda kurumun varlığından söz
edilebilir. Bunun nedeni engelli bireylerin yardıma muhtaç,
korunması ve saklanması gereken kişiler ve hayatın akışını
ve düzenini bozan unsurlar olarak algılanmasına neden olan
önyargı ve kalıplardır.
Engellilerin temel ihtiyaçlarının onların birey olarak kabul
edilmesi ve sosyal entegrasyonu olduğu gerçeğinden yol
çıkarak, engellilerin ve yakınlarının öncelikli olarak kendi
hakları ve özgürlüklerine sahip çıkmaları hedeflenmelidir. Bu
amaçla projenin hem hedef grubu hem de nihai faydalanıcısı
olan engelli bireylere yönelik olarak onların haklarını
öğrenmeleri ve haklarını savunmaları için yaygın eğitim
materyalleri kullanarak yaygın eğitim gerçekleştirilecektir.
Bu eğitimin özel amaçları kısa şunlardır:
*
Engelli bireylerin temel hak ve özgürlükleri konusunda
bilinçlenmelerini sağlamak
*
Engelli bireylerin ülke genelinde engellilik alanında
faaliyet yürüten STK'lar hakkında bilgi sahibi olmalarını
sağlamak
*
Engelli bireylerin kendilerine ve yakınlarına yönelik
hak ihlalleri karşısında izleyecekleri yol ve başvuracakları
kurum ve kuruluşlar hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak
*
Engelli bireylerin sosyal dışlanmasına neden olan
önyargıların ortadan kaldırılmasına katkı sunmak
*
Engelli bireylerin sosyal katılımı konusunda
özgüvenlerini pekiştirmek
Bu hedeflere ulaşmak amacıyla “haklarımız ve
özgürlüklerimiz” konulu bir el kitabı ve CD’si
hazırlanacaktır.
2000 adet el kitabı ve 2000 adet eğitim CD'si
*
*
*
Engelli alanında çalışan STK'lar
Özel Eğitim kurumları
Yerel yönetimler, muhtarlıklara dağıtılacaktır.
Kitapçık içeriğinde temel olarak şu konulara yer
verilecektir:
-Temel hak ve özgürlükler nelerdir ?
-Engelli hakları
- Engelli bireylerin karşılaştığı sorunlar
- Engelli bireyler ve kişisel becerilerin geliştirilmesi
- Engellilerin sosyal entegrasyonu için adımlar
-Dünyada ve ülkemizde engellilerin entegrasyonu ile ilgili iyi
örnekler
D ) Katılım ve Lobicilik Eğitim Atölyeleri :
Sinop, Ankara, İstanbul, Muğla, Hatay, Diyarbakır
illerinde engelli alanında çalışan STK’ların kapasitelerinin
geliştirilmesi amacıyla katılımcılık ve lobicilik konulu atölye
çalışmaları düzenlenecektir. Atölyeler engelli ya da engelli
alanında çalışan STK temsilcisi 15 bireyin katılımı ile
gerçekleştirilecektir. Böylece 6 ilde toplam 90 kişi lobicilik
ve katılımcılık alanında eğitim almış olacaktır.
Atölye çalışmalarında beyin fırtınası, tartışma gibi
yöntemlere başvurulacaktır. Proje ortaklarından İHAD ve
CEIPES bu eğitimlerin içeriğinin hazırlanmasında ve
atölye çalışmaları sırasında sunum yapmak üzere uzman
desteğinde bulunacaklardır. Bu çalışma süresince, hak
temelli bir yaklaşım ekseninde engelli bireylerin demokratik
katılımı konusunda bilgi verilecek, bunun yanı sıra engellilerle
ilgili uluslararası belgeler ve engelliler kanunu ile ilgili detaylı
bilgi verilecek ve lobi ve kampanya teknikleri üzerinde
durulacaktır.
Bu rehberde başlıca şu konulara yer verilecektir :
I.Engellilerin Hakları
Bir insan hakkı olarak engelli hakkı
Engellilerle ilgili Ulusal ve uluslararası belgeler
Engellilerin karşılaştığı sorunlar
Engellilerin sosyal entegrasyonu
Dünyada ve Türkiye’de iyi örneklikler
II. Engelli alanında çalışan STK’lar için yol gösterici
ilkeler
STK’ların kurumsal yapılanmaları
Kaynak oluşturma
Engelli hak ihlallerinin izlenmesi ve raporlama
Kampanya yürütme
Ağ oluşturma ve Lobicilik
Engelli bireyler ve engelli alanında çalışan STK’ların aktif
bir biçimde engellilerle ilgili karar alma süreçlerine
katılmalarını teşvik etmek ve onların bu konuda
bilgilendirilmelerini sağlamak için 1 tam gün süreyle
gerçekleştirilecek olan atölye çalışması 3 oturumlu olacaktır.
Buna göre atölye çalışmalarının taslak programı şu
şekildedir :
Program :
Kayıt ve Projenin tanıtımı
Sinevizyon gösterisi
I.Oturum:
Temel hak ve özgürlükler
Bir insan hakkı olarak engelli hakları
Engellilerin karşılaştığı sorunlar
II. Oturum :
Demokratik katılım nedir ?
Karar alma süreçlerinde engellilerin rolü
Kampanya hazırlama yöntemleri
Lobi faaliyetleri yürütme
III. Oturum :
Örnek bir kampanya ve lobi faaliyeti kurgulama
Amaç: Engellilerle ilgili bir düzenlemeye dönük yasal
savunuculuk için strateji geliştirmek
E)
Kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları :
Engellilere yönelik önyargı ve yanlış kabuller, Engelli
bireylerin toplumsal düzeyde karşılaştıkları sorunların
temelini oluşturmaktadır. Bu önyargılar nedeniyle engelli
bireyler istihdam sorunu, eğitime erişim sorunu, politik
düzeyde temsil sorunu, fiziki olarak erişim sorunu gibi
sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.
Engelliler bu nedenle çoğu zaman evlerin izole bir yaşantı
sürmekte yada özel eğitim kurumu ile ev arasında süregiden
bir hayat yaşamaktadır. Mevcut algıların değişmesi ve
engellilerin sosyal olarak var olabilmeleri için öncelikle
toplumsal farkındalığın artırılması ve engellilere yönelik hem
yasal hem de sosyal düzenlemelerin yapılması bir gerekliliktir.
Bu nedenle kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli
faaliyetler düzenlenmelidir
Proje kapsamında üretilecek tanıtım materyalleri şunlardır :
*
1000 adet “ sosyal katılım, sosyal barış” broşürü
*
50 adet bez afiş
*
1000 adet “ sosyal katılım, sosyal barış” sinevizyon
cdsi
*
2000 adet “haklarımız ve özgürlüklerimiz” eğitim
cdsi ve 2000 adet el kitabı
*
1000 adet “engellilerin demokratik katılımı” saha
raporu
*
1000 adet online engelli danışma merkezi” tanıtım el
afişi
*
250 adet “engelli alanında çalışan stk’lar için
kapasite geliştirme rehberi
*
Basın bültenlerinin dağıtılması
F ) Online Engelli Hakları Danışmanlık Merkezinin
Kurulması :
Bilgi teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde bireyler
karşılaştıkları sorunlara hızlı bir biçimde çözüm üretmeyi
istemektedir. Bu amaçla web tabanlı hizmetler son yıllarda
popülerlik kazanmış ve gereksinimleri karşılar olmuştur.
Benzer şekilde, danışmanlık hizmetleri de artık web tabanlı
online merkezler aracılığı ile verilmekte, rehabilitasyon ve
terapi çalışmaları, acil durum bildirimleri, acil durumlar için
yönlendirme hizmetleri gerçekleştirilmektedir.
Engellilere yönelik internet üzerinden danışmanlık hizmeti
vermek amacıyla “Online Engelli Hakları Danışmanlık
Merkezi” kurulacaktır.
Web tabanlı olarak kurulacak olan bu merkez Proje
bitiminde Sinop Spastik Çocuklar Derneği tarafından
yürütülmeye devam edilecek olan merkezin temel amacı,
engellilerin ya da engellilerin hakları konusunda çalışan
STK’ların doğrudan
e-mail yoluyla başvuru
yapabilmeleri ve danışmanlık hizmeti alabilmelerini
sağlamaktır.
Danışmanlık hizmeti online danışman tarafından verilecektir.
Gelen başvuruları değerlendirip onlara görüş ve önerilerde
bulunarak ilgili kurumlara yönlendirmekle yükümlü olacaktır.