กรมคุมประพฤติ

Download Report

Transcript กรมคุมประพฤติ

ผูน้ ำในกำรบริหำรและบูรณำกำรงำนยุตธิ รรม
เพือ่ สังคมที่เป็ นธรรม
สถำบันอนุ ญำโตตุลำกำร
คณะกรรมกำรพัฒนำกำร
บริหำรงำนยุตธ
ิ รรมแหงชำติ
่
เนติบณ
ั ฑิตยสภำ
สภำทนำยควำม
รัฐมนตรีวำกำรกระทรวงยุ
ตธิ รรม
่
สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
สำนักงำนรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงยุตธ
ิ รรม
กลุมอ
่ ำนวยกำร
ส่วนรำชกำรในสั งกัด
กลุมภำรกิ
จ
ด
ำน
กลุ
มภำรกิ
จ
ด
ำน
กลุ
มภำรกิ
จ
ด
ำน
่
้
่
้
่
้ กระทรวงยุตธ
ิ รรม ขึน
้ ตรงตอ
่
อำนวยควำมยุตธ
ิ รรม บริหำรควำมยุตธ
ิ รรม พัฒนำพฤตินิสัย
รัฐมนตรีวำกำรกระทรวงยุ
ตธ
ิ รรม
่
-กรมคุม
-สำนักงำน
ประพฤติ
คณะกรรมกำรป้องกัน
-กรมพินจ
ิ และ
และปรำบปรำมยำ
คุ้มครอง
เสพติด
เด็กและ
-สำนักงำน
เยำวชน
คณะกรรมกำรป้องกัน
จัดตัง้ ตำม พ.ร.บ. พัฒนำกำรบริหำรงำนยุตธิ รรมแหงชำติ
พ.ศ.
2549
ส่วนรำชกำรไม
สั
ง
กั
ด
กระทรวงยุ
ตธิ รรมขึน
้ ตรงตอรั
่
่
่ ฐมนต
-กรมรำชทัณฑ ์
และปรำบปรำมกำร
จัดตัง้ ตำม พ.ร.บ. สถำบันอนุ ญำโตตุลำกำร พ.ศ. 2550
ส่วนรำชกำรในสั งกัดกระทรวงยุตธิ รรมขึน
้ ตรงตอรั
่ ฐมนต
ทุจริตภำครัฐ
รัฐมนตรีวำกำรกระทรวงยุ
ต
ธ
ิ
รรมรั
ก
ษำกำรตำมพระรำชบั
ญ
ญติ
เ
นติ
บ
ณ
ั
ฑิ
ต
สภำ
พ.ศ.
2507
่
-สำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
-สำนักงำนกิจกำร
ยุตธ
ิ รรม
-กรมสอบสวนคดี
พิเศษ
-สถำบันนิต ิ
วิทยำศำสตร ์
-กรมคุมครองสิ
ทธิ
้
และเสรีภำพ
-กรมบังคับคดี
กระทรวงยุติธรรม
นโยบายการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
นโยบายสั งคมและคุณภาพชีวติ
นโยบายเร่ งด่ วนที่จะดาเนินการในปี แรก
1) การบังคับการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
2) คืนคนดีสู่ สังคม
3) ช่ วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
4 )พัฒนากฎหมายและระบบงานยุตธิ รรม
การป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด
1) โครงการบูรณาการเสริมสร้ างความยุติธรรม
และความเข้ มแข็งในการพัฒนา จชต.
2) โครงการสั นติวฒ
ั นธรรม
4
1) การบังคับการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
เร่ งรัดบังคับคดี
การจัดการคดีพเิ ศษ
8
1) การบังคับการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
การดาเนินการทาง
ด้ านนิติวทิ ยาศาสตร์
8
1) การบังคับการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ผลการดาเนินงานปี 2554
ด้ านการป้ องกัน/ปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ
• ด้ านการป้ องกันการทุจริต
โครงการจัง หวัด ธรรมาภิ บ าลปลอดการทุ จ ริ ต เพื่ อ
ป้ องกันและลดโอกาสการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
โครงการค้นหาข้าราชการต้นแบบ “คนดีของแผ่นดิน”
ปี ที่ 2
โครงการสัม มนาภาคประชาชน (9 เขตพื้ น ที่ ) เรื่ อ ง
“การมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ในภาครัฐ”
โครงการสัมมนาเครื อข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เรื่ อง รวม
พลัง ป้ องกันการทุ จริ ต และประพฤติ มิช อบ “ข้า ราชการ
ไทยไม่โกง”
โครงการสร้างเครื อข่ายภาครัฐและเอกชนป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตประพฤติมิชอบ “คนไทยไม่โกง”
• ด้ านการปราบปรามการทุจริต
รับเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ตและ ประพฤติมิชอบ ของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 1,687 เรื่ อง
ได้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ งในคดีที่สาคัญ
จานวน 7 เรื่ อง
8
2) คืนคนดีสู่ สังคม
ผลการดาเนินงานปี 2554
โครงการกาลังใจในพระราชดาริ
พระเจ้ าหลานเธอพระองค์ เจ้ า
พัชรกิติยาภา
-กาลังใจสู่ กลุ่มผู้ต้องขังหญิง
และเด็กติดผู้ต้องขังหญิง
-การผลักดันมาตรฐาน
การปฏิบัตติ ่ อผู้ต้องขังหญิง
-ศูนย์ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
-การรณรงค์ยุตคิ วามรุนแรงต่ อผู้หญิง
ควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัย 491,820 ราย
ผู้ ต้องขัง 9.41
คุมประพฤติ 0.19
เด็ก-เยาวชน 10.40%
ควบคุม แก้ ไขฟื้ นฟู พัฒนาพฤตินิสัย
และสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้กระทาผิด
1.การจาแนกลักษณะผู้กระทาความผิด
2.การแก้ไขฟื้ นฟูผู้กระทาผิด:
จัดการศึกษา/อบรมวิชาชีพ/พัฒนาพฤตินิสัย
3.การเตรียมความพร้ อมก่อนปล่อย :
แผนการสร้ างอาชีพ /สร้ างความคุ้นเคยในการใช้ ชีวติ อยู่ในสังคม
4.การสงเคราะห์ หลังปล่อย : การจัดหาทุน/จัดหาอาชีพ/ติดตามผล
6
3) ช่ วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
ผลการดาเนินงานปี 2554
ฝึ กอบรมและเผยแพร่ ความรู้แก่ ข้าราชการและ
ประชาชน จานวน 8 ครั้ง ให้ แก่ 9 จังหวัด
ส่ งเสริ มสิ ทธิและเสรี ภาพ
เผยแพร่ แผนสิ ทธิมนุษยชน
ช่ วยเหลือด้ านกฎหมาย/
คุ้มครองพยานในคดีอาญา
ช่ วยเหลือด้ านการเงิน
เผยแพร่ แผนสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
(ฉบับที่ 2) ทั้งในและต่ างประเทศ
-ให้ คาปรึกษาทางด้ านกฎหมายแก่ ประชาชน จานวน
72,114 ราย /ช่ วยเหลือในการดาเนินคดี 193 ราย
- ดาเนินการคุ้มครองพยาน 230 ราย
•
จ่ ายเงินให้ แก่ผ้เู สียหายและจาเลยในคดีอาญา 3,954 ราย
254.7455 ล้านบาท
•
กรณีเหตุการณ์ ไม่ สงบใน จชต. 617 ราย
27.1993 ล้านบาท
7
4) พัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม
ผลการดาเนินงานปี 2554
ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในกระบวนการยุติธรรม
พัฒนากฎหมาย
• โครงการเครือข่ ายยุตธิ รรมชุมชน
:อบรมเครือข่ าย จานวน 5,829 คน รวม 7,548 คน
ดาเนินการเปิ ดศูนย์ ยุตธิ รรมชุมชน จานวน 3 ศุนย์ รวม
804 แห่ งทั่วประเทศ
• โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ ยุตธิ รรม จานวน 16,888 คน
• อาสาสมัครคุมประพฤติ ทั่วประเทศ จานวน 13,460 คน
• ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ 5 ฉบับ
• วิจยั ด้ านกฎหมายและระบบงานยุตธิ รรม 14 เรื่อง
• จัดทาข้ อเสนอประเทศไทยต่ อสหประชาชาติ ใน
โครงการ “การจัดทาข้ อเสนอประเทศไทยเพือ่ ผลักดัน
เป็ นข้ อกาหนดสหประชาชาติสาหรับการปฏิบัตติ ่ อ
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจา (Enhancing Lives of
Femates – ELFI)”
1
4) พัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม
ผลการดาเนินงานปี 2554
พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
ขับเคลือ่ นภารกิจของกระทรวงใน
ภูมภิ าคด้ วยสานักงานยุติธรรมจังหวัด
พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรม จานวน 4 รุ่น
ขับเคลือ่ นภารกิจของกระทรวงยุตธิ รรมในส่ วนภูมภิ าค
และประสานความร่ วมมือกับหน่ วยงานในกระบวนการ
ยุตธิ รรมในระดับพืน้ ที่
- ให้ บริการข้ อมูล/คาปรึกษา/การขออนุญาต/อนุมตั ใิ น
21 งานบริการ แก่ประชาชน จานวน 27,089 เรื่อง
3
การป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผลการดาเนินงานปี 2554
ชายแดน
จับกุมผู้ต้องหา 2,600 คน จับยาบ้ า 12.3234 ล้านเม็ด
กัญชาแห้ ง 3,335.16 กิโลกรัม และไอซ์ 397.60 กิโลกรัม
โรงเรียน
นานักเรียนนักศึกษาทีเ่ สพยาเข้ าสู่ ระบบบาบัดและฟื้ นฟูจาก
สภาพผู้ติดยาเสพติด ทั้งในระบบสมัครใจและบังคับ
บาบัด
ชุมชน
-จัดประชุมประชาคม 38,394 หมู่บ้าน/ชุมชน เพือ่ ค้ นหาผู้
เสพ/ผู้ติดและผู้ค้ายาเสพติด
-ประกาศชัยชนะกับยาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน (ป้ ายสี
ขาว) จานวน 983 ชุมชน 20,502 หมู่บ้าน
ภารกิจด้ านการป้ องกัน
สังคม
ครอบครัว
ขจัดปัจจัยลบ
- ดาเนินการตรวจสถานบันเทิง/สถานบริหาร หอพัก โต๊ ะ
สนุกเกอร์ /โต๊ ะพนันบอล และแหล่งมัว่ สุ มอืน่ ๆ
เพิม่ ปัจจัยบวก
- จัดกิจกรรมลานกีฬา/ลานดนตรี ลานสร้ างสรรค์ ของ
เยาวชน จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ และอบรมค่ าย
คุณธรรม มีผู้เข้ าร่ วมจานวน 1,143,078 คน
-จัดตั้งกลไกด้ านการสร้ างความเข้ มแข็งครอบครัว จานวน
3,730 แห่ ง
1
การป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผลการดาเนินงานปี 2554
โครงการปราบปรามยาเสพติดฯ
จัดโครงการบาบัดรักษา
ฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ ผู้ติดแบบบูรณการ
โครงการปราบปรามยาเสพติดรายสาคัญ
และลดความเดือดร้ อนของประชาชน
จับกุม 192,217 คดี
ผู้ต้องหา 207,966 คน
โครงการบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ผู้เสพ/ผู้ตดิ แบบบูรณาการ
- ระบบสมัครใจ 34,115 คน
- ระบบบังคับฯ 206,494 คน
- ระบบต้ องโทษ 16,436 คน
- ติดตามผู้ผ่านการบาบัด 29,143 คน
2
ผลการดาเนินงานปี 2554
โครงการบูรณาการเสริมสร้ าง
ความยุตธิ รรมและความเข็มแข็ง
ในการพัฒนา จชต.
ส่ งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิเสรีภาพแก่
ประชาชน
ช่ วยเหลือประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้
เข้ าถึงสิทธิและเสรีภาพ
ช่ วยเหลือประชาชนเกีย่ วกับการบังคับคดีและ
การไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาทในช้ นบังคับคดี
สร้ างความเข้ มแข็งของเด็กเยาวชนครอบครัว
ชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูนย์ นิตธิ รรมสมานฉันพ์ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
พัฒนาศูนย์ นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ ชายแดนภาคใต้
โครงการพัฒนาศูนย์ นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้
ฝึ กอบรมและสร้ างเครือข่ ายยุตธิ รรมชุมชน
ครอบคลุมทุกอาเภอในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้ และจัดตั้งศูนย์ ยุตธิ รรมชุมชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จานวน 94 ศูนย์ ปัจจุบันมีเครือ
ช่ ายชุมชน จานวน 6,743 คน
1
ผลการดาเนินงานปี 2554
โครงการสั นติวัฒนธรรม
จัดทาหลักสู ตรการเสริมสร้ างความสมานฉันท์ และ
สันติวฒ
ั นธรรม จานวน 3 หลักสู ตร
อบรมหลักสู ตรผู้บริหาร ผู้ปฏิบัตงิ านและเครือข่ าย
ภาคประชาชน จานวน 13 พืน้ ที่
10
แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2553 - 2554
จำแนกระดับส่วนรำชกำร (หน่ วย : ล้ำนบำท)
ปี งบประมำณ
ส่วนรำชกำร
รวมทัง้ สิน้
1.สำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
2.กรมคุมประพฤติ
3.กรมคุม้ ครองสิทธิและ
เสรีภำพ
4.กรมบังคับคดี
5.กรมพินิจและคุม้ ครอง
เด็กและเยำวชน
6.กรมรำชทัณฑ์
7.กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
8.สำนักงำนกิจกำร
ยุตธิ รรม
9.สถำบันนิติ
วิทยำศำสตร์
10. สำนักงำน ป.ป.ส.
11.สำนักงำน ป.ป.ท.
พ.ศ. 2553
แผน
ผล
ร้อยละ
15,168.1583
13,985.5473 92.20
559.6198
393.3100 70.28
พ.ศ. 2554
แผน
ผล
ร้อยละ
16,823.7382
15,306.4353 90.98
685.9950
454.3815 66.24
1,343.9662
362.9090
1,304.0000 97.03
348.4400 96.01
1,437.5597
390.6808
1,385.4244 96.37
382.9600 98.02
644.2720
1,368.9028
626.6330 97.26
1,303.7712 95.24
735.5906
1,458.4776
718.3020 97.65
1,319.5275 90.47
7,910.8258
685.0349
109.3905
7,407.6750 93.64
600.6942 87.69
87.7165 80.19
8,856.1858
728.0140
193.0210
8,291.9004 93.63
623.3190 85.62
104.9826 54.39
203.4897
205.9878 101.23
244.5941
234.1911 95.75
1,789.4576
190.2900
1,587.8266 88.73
119.4930 62.80
1,877.2266
216.3930
1,632.5473 86.97
158.8995 73.43
1. ยุทธศาสตร์ การสร้ างรากฐานการพัฒนาทีส่ มดุลสู่ สังคม
1.1 การสร้ างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ ฟื้ นฟู
ประชาธิปไตยและ
ปฏิรูปการเมือง
1.2
1.2 การป้
การป้ องกั
องกันนและ
และ
แก้
แก้ไไขปั
ขปัญญหายาเสพ
หายาเสพ
ติติดดภายใต้
ภายใต้
ยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์พพลัลังง
แผ่
แผ่นนดิดินนเอาชนะยา
เอาชนะยา
เสพติ
เสพติดด (ป.ป.ส.)
(ป.ป.ส.)
1.3การป้ องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ
การส่ งเสริมและสนับสนุน
แสิทธมนุษยชนแห่ งชาติ
(กรมคุ้มครองสิทธิฯ)
แผนงานการป้ องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติด (ป.ป.ส.)
โครงการจังหวัด
ธรรมาภิบาล
โครงการส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมใน
การเสริมสร้ างความสมานฉันท์
(กรมคุ้มครองสิทธิฯ )
โครงการสนับสนุนการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบความจริงเพือ่ การ
ปรองดองแห่ งชาติ (คอป.)
(สานักงานกิจการยุตธิ รรม)
โครงการใช้ มาตรการคุม
ประพฤติแบบเข้ มงวดเพือ่
รองรับปัญหาคนล้ นคุก
โครงการข้ าราชการต้ นแบบคนดี
ของแผ่นดินปี ที่ 4
การติดตามดูแลช่ วยเหลือผู้ตดิ
ยาเสพติดแบบต่ อเนื่องครบ
วงจรและยัง่ ยืน
(กรมคุมประพฤติ)
โครงการค่ ายเยาวชน
คนดีของแผ่นดิน
โครงการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ ชาติ (ป.ป.ท.)
1.5 การแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
โครงการบูรณาการเสริมสร้ าง
ความยุตธิ รรมและความ
เข้ มแข็งในการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (สป.ยธ.)
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกระบวนการ
ยุตธิ รรมในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้ (สานักงาน
กิจการยุตธิ รราม)
1.6 การฟื้ นฟู
ความสัมพันธ์ และ
พัฒนาความร่ วมมือ
กับประเทศใน
ภูมิภาค
โครงการพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงยุตธิ รรม
เพือ่ เตรียมความพร้ อมสู่ การ
เป็ นประชาคมอาเซียน
(สป.ยธ.)
8.ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
8.5 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
-โครงการจัดตั้งสานักงานยุตธิ รรมจังหวัดเพือ่
ส่ งเสริมการอานวยความยุตธิ รรมเชิงรุกและ
เสริมสร้ างประสิทธิภาพการอานวยความยุตธิ รรม
ระดับจังหวัดและชุมชน/หมู่บ้าน (สป.ยธ.)
โครงการสร้ างเครือข่ ายภาค DSI ในการเฝ้ าระวัง
การเกิดอาชญากรรมพิเศษ (DSI)
-การจัดตั้งแหล่งข่ าวบุคคล/ผู้ให้ ข่าวเพือ่ ภารกิจ
ศูนย์ ข่าวอาชญากรรมระดับภาค (DSI)
-โครงการคืนคนดีสู่ สังคม (สานักงานกิจการ
ยุตธิ รรม)
-โครงการปรับปรุงระบบการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญาเชิงรุก
แผนการดาเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่สาคัญ
นโยบายรัฐมนตรี
คณะกรรมอิสระว่าด้ วยหลักนิตธิ รรมแห่ งชาติ
(คอ.นธ.) (สป.ยธ.)
โครงการจัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้ อน
และไม่ ได้ รับความเป็ นธรรม (สป.ยธ.)
โครงการป้ องกันปัญหาอาชญากรรมเชิงรุก (กรมคุม
ประพฤติ)
ก่อสร้ างเรือนจา 3 แห่ ง ได้ แก่ เรือนจาจังหวัด
นราธิวาส ,ทัณฑสถานวัยหนุ่ม และเรือนจากลาง
พัทลุง (กรมราชทัณฑ์ )
การพัฒนามาตรฐานนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ การพัฒนาการ
ตรวจพิสูจน์ และวิเคราะห์ ด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
(สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ )
การดาเนินการด้ านการบังคับคดีและการวางทรัพย์
โครงการไกล่เกลีย่ ชั้นบังคับคดี (กรมบังคับคดี)
เปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554
และ พ.ศ.2555 จำแนกระดับส่วนรำชกำร
กระทรวง/ส่วนรำชกำร
กระทรวงยุตธิ รรม
1. สำนักงำนปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
ปี 2554
หน่วย : บำท
ร่ำง พ.ร.บ. ปี 2555
16,823,738,200
685,995,000
18,208,781,200
750,835,400
2. กรมคุมประพฤติ
3. กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภำพ
4. กรมบังคับคดี
1,437,559,700
390,680,800
735,590,600
1,462,316,700
420,980,100
755,100,600
5. กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยำวชน
1,458,477,600
1,493,318,600
6. กรมรำชทัณฑ์
7. กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
8. สำนักงำนกิจกำรยุตธิ รรม
9. สถำบันนิตวิ ทิ ยำศำตร์
8,856,185,800
728,014,000
193,021,000
244,594,100
9,319,789,200
1,081,459,200
209,023,400
233,880,300
10. สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
1,877,226,600
2,275,774,700
216,393,000
206,303,000
11. สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ