Multiple White Arrows

Download Report

Transcript Multiple White Arrows

กระทรวงยุตธิ รรม
Powerpoint Templates
Page 1
วิสัยทัศน์ (VISION)
“หลักประกันความยุตธิ รรม
ตามมาตรฐานสากล”
Powerpoint Templates
กระทรวงยุ
ตธิ 2รรม
Page
พันธกิจ/ภารกิจ
อานวย
ความยุติธรรม
ในสั งคม
พัฒนาการ
ดาเนินการ
กฎหมายและ
ระบบงานยุติธรรม
พัฒนา
กระบวนการ
ยุติธรรม
ทางเลือก
บูรณาการการ
ป้องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติด
เพิม่ ประสิ ทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์ การให้ มี
ขีดสมรรถนะสู ง
ป้ องกันและ
ปราบปราม
การทุจริตฯ
ในภาครัฐ
บริหารระบบ
งานยุติธรรม
ในพืน้ ที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
บูรณาการ
ความร่ วมมือ
ทุกภาคส่ วนทั้งใน
และต่ างประเทศ
Powerpoint Templates
กระทรวงยุ
ตธิ 3รรม
Page
โครงสร้ างกระทรวงยุตธิ รรม
คณะกรรมการ
การยุตธิ รรมแห่ งชาติ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ภาคราชการประจากระทรวง
**สานักงาน ปปง.
กระทรวงยุตธิ รรม
เนติบัณฑิตยสภา
รัฐมนตรีว่าการ
สภาทนายความ
กระทรวงยุติธรรม
ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุตธิ รรม
กลุ่มภารกิจ
ด้ านอานวยความ
ยุตธิ รรม
•กลุ่มตรวจสอบภายใน
•กลุ่มพัฒนาระบบริหาร
(รายงานตรงต่ อปลัดกระทรวง)
-กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
-สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์
สานักงานกิจการ
ยุตธิ รรม
หน่ วยงานอิสระ
ทีก่ ระทรวง
ยุติธรรมอุดหนุน
งบประมาณ
สานักงานรัฐมนตรี
กลุ่มภารกิจ
ด้ านบริหาร
ความยุตธิ รรม
-กรมคุ้มครองสิ ทธิและ
เสรีภาพ
-กรมบังคับคดี
กลุ่มภารกิจด้ าน
พัฒนาพฤตินิสัย
-กรมคุมประพฤติ
-กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน
-กรมราชทัณฑ์
** เป็ นหน่ วยงานทีไ่ ม่ สังกัดกระทรวง
แต่ ขนึ้ ตรงต่ อรัฐมนตรีว่าการฯ Powerpoint Templates
ส่ วนราชการ
ในสั งกัดกระทรวง
ยุตธิ รรมที่ขึน้ ตรง
ต่ อรัฐมนตรีฯ
- ลานักงาน ป.ป.ส.
- สานักงาน ป.ป.ท.
- สถาบันเพือ่ การยุติธรรม
แห่ งประเทศไทย
(องค์ การมหาชน)
กระทรวงยุ
ตธิ 4รรม
Page
ภาพรวมงบประมาณรายจ่ ายกระทรวงยุตธิ รรม
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554-2556
หน่ วย : ล้านบาท
จ
16,823.7382
17,946.4062
19,533.7975
จัดสรร 54
จัดสรร 55
ร่ าง พ.ร.บ. 56
Powerpoint Templates
กระทรวงยุ
ตธิ 5รรม
Page
กระทรวงยุตธิ รรม
เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556
จาแนกระดับส่ วนราชการ
Powerpoint Templates
Page 6
เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556 จาแนกระดับส่ วนราชการ
สถาบันเพือ่ การยุติธรรมแห่ งประเทศไทย
สานักงาน ป.ป.ท.
สานักงาน ป.ป.ส.
สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์
สานักงานกิจการยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
กรมราชทัณฑ์
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมบังคับคดี
กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ
กรมคุมประพฤติ
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
202.9726
2252.8282
232.3973
202.2514
1038.9427
9297.5001
1457.9997
750.2376
410.2335
1415.2627
649.7840
ปี 2555
Powerpoint Templates
187.0390
247.1564
2403.8296
243.9821
155.8982
1136.4930
9690.0191
1681.8739
807.0920
431.9503
1727.6975
820.7691
ร่ าง พ.ร.บ. 56
กระทรวงยุ
ตธิ 7รรม
Page
สรุปผลการดาเนินงานทีส่ าคัญ ปี งบประมาณ 2555
นโยบายเร่ งด่ วน
ทีจ่ ะดาเนินการในปี แรก
1. สร้ างความปรองดองสมานฉันท์ ของคน
ในชาติ ฟื้ นฟูประชาธิปไตย และปฏิรูป
การเมือง
2. แก้ไขและป้ องกันปัญหายาเสพติด
3. การป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบในภาครัฐ
4. แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
5. เร่ งฟื้ นฟูความสัมพันธ์ และพัฒนาความ
ร่ วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้ าน
นโยบายการบริหาร
กิจการบ้ านเมืองทีด่ ี
1. พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
Powerpoint Templates
กระทรวงยุ
ตธิ 8รรม
Page
สรุปผลการดาเนินงานทีส่ าคัญ ปี งบประมาณ 2555
สานักงานคณะกรรมการเสริมสร้ าง
ความสมานฉันท์ แห่ งชาติ มีผลการ
ดาเนินงาน ด้ วยการสร้ างเครือข่ ายภาค
ประชาชน โดยฝึ กอบรม
- หลักสู ตร “บูรณาการหน่ วยงาน
เสริมพลังสร้ างความสมานฉันท์ ”
- ฝึ กอบรมหลักสู ตร “การ
เสริมสร้ างความสมานฉันท์ และ
สั นติวธิ ีในชุมชน” จานวน 22 พืน้ ที่
1. ด้ านการเสริมสร้ างความ
สมานฉันท์ ในชุมชน โดยจัดทา
แผนการประชุมเพือ่ ดาเนินการ
แต่ งตั้งคณะกรรมการบริหารศู นย์
ไกล่เกลีย่ ระงับข้ อพิพาทประจา
จังหวัด
2. ด้ านการส่ งเสริมการจัดการ
ความขัดแย้ งและระงับข้ อพิพาท
โดยดาเนินการได้ แล้วเสร็จ 7 เรื่อง
กรม
สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ
1. ประชุมคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและ
ค้ นหาความจริงเพือ่ การปรองดองแห่ งชาติ
2. จัดประชุมเวทีเสวนาเรื่อง “ความปรองดอง
ในกระแสพลวัตทางสั งคมและการเมือง
พ.ศ.2555” และ “การพิจารณาร่ างแนวทาง
และหลักเกณฑ์ ในการช่ วยเหลือเยียวยาผู้ได้ รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ ความรุนแรง
3. ผลิตรายการโทรทัศน์ รายการ “คอป.
รายงานประชาชน”
สานักงานกิจการยุตธิ รรม
1. สร้ างความปรองดองสมานฉันท์ ของคนในชาติฟื้นฟูประชาธิปไตย และปฏิรูปการเมือง
นโยบายเร่ งด่ วนทีจ่ ะเริ่มดาเนินการในปี แรก
Powerpoint Templates
กระทรวงยุ
ตธิ 9รรม
Page
สรุปผลการดาเนินงานทีส่ าคัญ ปี งบประมาณ 2555
1. ผลผลิต : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้ รับการฟื้ นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบาบัด
- การตรวจพิสูจน์ 122,634 ราย
- การฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุม
ตัว 12,887 ราย และแบบไม่ ควบคุมตัว 138,019 ราย
- การติดตาม ดูแล สงเคราะห์ 32,392 ราย
กรมคุมประพฤติ
1. ผลผลิต : เด็กและเยาวชนทีเ่ กีย่ วข้ องกับยาเสพติดได้ รับ
การบาบัด แก้ไข และฟื้ นฟูสมรรถภาพ
- การบาบัด แก้ไข ฟื้ นฟู สมรรถภาพ ด้ านยาเสพติด
แก่เด็กและเยาวชน 8,390 ราย
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
2. แก้ ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
นโยบายเร่ งด่ วนทีจ่ ะเริ่มดาเนินการในปี แรก
Powerpoint Templates
กระทรวงยุ
ตธิ 10
รรม
Page
สรุปผลการดาเนินงานทีส่ าคัญ ปี งบประมาณ 2555
1. งานด้ านการบาบัดและฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(ระบบต้ องโทษ) : ดาเนินการกิจกรรมชุมชนบาบัด
80 แห่ ง ผู้ต้องขัง จานวน 7,884 คน / วิวฒ
ั น์ พลเมือง
ราชทัณฑ์ 4 แห่ ง จานวน 2,462 คน / โครงการ TO BE
NUMBER ONE 31 แห่ ง ฯลฯ
2. งานด้ านการป้ องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติดภายใน
เรือนจา : ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
3. งานด้ านการควบคุมตัวผู้เข้ ารับการตรวจพิสูจน์ :
ควบคุมผู้เข้ ารับการตรวจพิสูจน์ ตาม พ.ร.บ. ฟื้ นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 จานวน 75,682 คน
1. การสร้ างพลังสั งคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด :
51,935 หมู่บ้าน นาผู้เสพ/ผู้ติดเข้ ารับการบาบัด 46,319 คน
2. การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด : ผลการดาเนินการบาบัด
ทั้งระบบสมัครใจ บังคับบาบัด และต้ องโทษ จานวน 273,070 ราย
3. การสร้ างภูมคิ ุ้มกันและป้ องกันยาเสพติด โดยมีกจิ กรรม
เฝ้ าระวังในสถานศึกษา จานวน 4,029 แห่ ง
4. การจับกุมคดียาเสพติด 265,062 คดี จานวนผู้ต้องหา 256,902
คดี เป็ นการจับกุม 5 ข้ อหารายสาคัญ 41,985 คดี
5. การสกัดกั้นยาเสพติด : จับกุมผู้เกีย่ วข้ องกับยาเสพติดตาม
แนวชายแดน 78,102 คดี จานวนผู้ต้องหา 74,840 คน
สานักงาน ป.ป.ส.
กรมราชทัณฑ์
2. แก้ ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด (ต่ อ)
นโยบายเร่ งด่ วนทีจ่ ะเริ่มดาเนินการในปี แรก
Powerpoint Templates
กระทรวงยุ
ตธิ 11
รรม
Page
สรุปผลการดาเนินงานทีส่ าคัญ ปี งบประมาณ 2555
1. งานด้ านการป้ องกันการทุจริตในภาครัฐ
- โครงการจัดตั้งศู นย์ ปฏิบัติการต่ อต้ านการ
ทุจริตคอร์ รัปชั่น สานักงาน ป.ป.ท. (AntiCorruption WAR ROOM)
- โครงการข้ าราชการต้ นแบบทีม่ คี วามประพฤติ
ดี ภายใต้ ชื่อ “ข้ าราชการไทย ใจสี ขาว”
- โครงการสั มมนาภาคประชาชน 9 เขตพืน้ ที่
เรื่องการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
2. งานด้ านการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
: ดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริงเบือ้ งต้ น
แล้วเสร็จ จานวน 975 เรื่อง โดยมีคดีสาคัญ เช่ น
- การตรวจสอบข้ อเท็จจริง ขบวนการนาเข้ า
รถยนต์ หลีกเลีย่ งภาษีศุลกากร
- ตรวจสอบกรณีประชาชน อาเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น ถูกย้ ายชื่ออกจากทะเบียน
บ้ านไปทีอ่ าเภอสี ชมพู จังหวัดขอนแก่น
สานักงาน ป.ป.ท.
3. การป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
นโยบายเร่ งด่ วนทีจ่ ะเริ่มดาเนินการในปี แรก
Powerpoint Templates
กระทรวงยุ
ตธิ 12
รรม
Page
สรุปผลการดาเนินงานทีส่ าคัญ ปี งบประมาณ 2555
1. พัฒนาศู นย์ ข้อมูลความมัน่ คงจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยศูนย์ปฏิบัติการคดีพเิ ศษจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
2. สนับสนุนด้ านการข่ าวและประสานความร่ วมมือ
ด้ านความมัน่ คงในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้
3. สร้ างเครือข่ ายยุติธรรมชุมชนและภาคประชาชน
ในการมีส่วนร่ วมแก้ไขฟื้ นฟูผู้กระทาความผิดและ
จัดกิจกรรมให้ ความรู้
4. เสริมสร้ างมาตรฐานด้ านนิติวทิ ยาศาสตร์ และ
เพิม่ ประสิ ทธิภาพในการนานิตวิ ทิ ยาศาสตร์ มาใช้ ใน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. เสริมสร้ างความเข้ มแข็งแก่เด็กและเยาวชนใน
โครงการ “พินิจต้ นแบบ” แก่เด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในจังหวัด
สงขลา ปัตตานี และศู นย์ ฝึกฯ สงขลา
6. พัฒนาการดาเนินงานของสานักงานยุตธิ รรม
จังหวัดในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้
สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
4. แก้ ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบายเร่ งด่ วนทีจ่ ะเริ่มดาเนินการในปี แรก
Powerpoint Templates
กระทรวงยุ
ตธิ 13
รรม
Page
สรุปผลการดาเนินงานทีส่ าคัญ ปี งบประมาณ 2555
- ศึกษาทบทวนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาและความร่ วมมือในเรื่องทางอาญา / ยุติธรรม
ทางแพ่งและพาณิชย์ ของภูมภิ าคอาเซียน
- การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงเพือ่ การ
เตรียมความพร้ อมสู่ การเป็ นประชาคมอาเซียน
- การศึกษาการรวมตัวและความร่ วมมือทีจ่ ะเกิดขึน้ จาก
การจัดตั้งประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการจัดตั้ง
“ประชาคมการเมืองความมัน่ คงอาเซียน” (ASEAN
Political Security Community (APSC)
สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
1. ปรับปรุงชุดโครงการพัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
และการบังคับใช้ กฎหมายเพือ่ รองรับการเป็ นประชาคมอาเซียน
แล้วพัฒนาเป็ นหัวข้ องานวิจัย ด้ านอาญา แพ่งและพาณิชย์ และ
ปกครอง
2. จ้ างทีป่ รึกษา ในโครงการศึกษาทบทวนกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและความร่ วมมือในเรื่องทาง
อาญา / แพ่งและพาณิชย์ / ปกครอง ของภูมภิ าคอาเซียน
สานักงานกิจการยุตธิ รรม
5. เร่ งฟื้ นฟูความสั มพันธ์ และพัฒนาความร่ วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้ าน
นโยบายเร่ งด่ วนทีจ่ ะเริ่มดาเนินการในปี แรก
Powerpoint Templates
กระทรวงยุ
ตธิ 14
รรม
Page
สรุปผลการดาเนินงานทีส่ าคัญ ปี งบประมาณ 2555
 ดาเนินงานด้ านการบังคับคดีและวางทรัพย์
มีผลการดาเนินงาน 91,604 เรื่อง
 ผลักดันทรัพย์ สิน มีผลการดาเนินงาน
32,009,396,299 ล้านบาท
 โครงการจัดตั้งศู นย์ ปฏิบัติงานด้ านบังคับคดี
ล้มละลายส่ วนหน้ า ณ ศู นย์ ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ
กรมบังคับคดี
 ส่ งเสริมให้ มกี ารเผยแพร่ ด้านสิ ทธิมนุษยชน
/ จัดทาแผนสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ฉบับที่ 3
 ให้ ความคุ้มครองพยานจานวน 83 ราย
 ให้ การช่ วยเหลือทางการเงินแก่
ผู้เสี ยหายในคดีอาญา จานวน 2,187 ราย
 ให้ การช่ วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 12,851 ราย
กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ
พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี
Powerpoint Templates
กระทรวงยุ
ตธิ 15
รรม
Page
สรุปผลการดาเนินงานทีส่ าคัญ ปี งบประมาณ 2555
 ดาเนินการด้ านคดีพเิ ศษ ตั้งแต่ ปี
2547 - 2555 จานวน 1,276 คดี
- สอบสวนแล้วเสร็จ 993 คดี
- อยู่ระหว่ างการสอบสวน 283 คดี
จัดทาฐานข้ อมูลสารพันธุกรรม
แห่ งชาติ และนาไปใช้ ในการ
พิจารณาคดีของศาล
 การจัดทาระบบการติดตามคนหาย
และศพนิรนาม
 ดาเนินการสื บเสาะและพินิจ คุมประพฤติ
ผู้ใหญ่ จานวน 56,488 ราย
 ดาเนินการควบคุม สอดส่ อง และแก้ไขฟื้ นฟู
ผู้ทไี่ ด้ รับการติดตามดูแล และสงเคราะห์
จานวน 19,499 ราย
สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์
กรมคุมประพฤติ
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี
Powerpoint Templates
กระทรวงยุ
ตธิ 16
รรม
Page
สรุปผลการดาเนินงานทีส่ าคัญ ปี งบประมาณ 2555
 สื บเสาะ และจัดทารายงาน
ข้ อเท็จจริง กากับการปกครอง และ
ควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนก่อน
ศาลมีคาพิพากษา จานวน 44,391
ราย
 ควบคุม ดูแล และฝึ กอบรมเด็กและ
เยาวชนตามคาพิพากษา จานวน
11,515 ราย
 ควบคุมดูแล และจัดสวัสดิการตาม
ความจาเป็ นขั้นพืน้ ฐาน ในการ
ดารงชีวติ ของผู้ต้องขัง จานวน
234,678 คน
พัฒนา วิจัย เสนอร่ างกฎหมาย และให้ ความเห็น
ทางกฎหมายในนามกระทรวงฯ
 จัดทาข้ อเสนอประเทศไทยเพือ่ ผลักดันเป็ น
ข้ อกาหนดสหประชาติว่าด้ วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
หญิงในเรือนจา : Bangkok Rules
สนับสนุนการดาเนินงานของ คอป.
 โครงการคืนคนดีสู่ สังคม : ส่ งเสริมให้ ผู้พ้นโทษมี
โอกาสเข้ าถึงแหล่งงาน จานวน 642 คน
กรมราชทัณฑ์
สานักงานกิจการยุติธรรม
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี
Powerpoint Templates
กระทรวงยุ
ตธิ 17
รรม
Page
สรุปผลการดาเนินงานทีส่ าคัญ ปี งบประมาณ 2555
 โครงการกาลังใจในพระดาริพระเจ้ า
หลานเธอพระองค์ เจ้ าพัชรกิติยาภา
 จัดตั้งคณะกรรมการอิสระว่ าด้ วยการ
ส่ งเสริมหลักนิติธรรมแห่ งชาติ (คอ.นธ.)  ขับเคลือ่ นภารกิจของกระทรวง
ยุติธรรมในส่ วนภูมภิ าคผ่ านสานักผ่ าน
 ช่ วยแหลือประชาชนทีไ่ ม่ ได้ รับความ
ยุติธรรมจังหวัด จานวน 81 แห่ ง
เป็ นธรรม (ลูกหนี)้
 การให้ ความช่ วยเหลือประชาชน
ทางด้ านกฎหมาย โดยการสนับสนุน
งบประมาณแก่สภาทนายความ ซึ่งได้ ให้
การช่ วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
จานวน 6,986 คดี และเนติบัณฑิตยสภา
ซึ่งได้ รับเรื่องร้ องเรียนของประชาชน
จานวน 784 ราย
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี
Powerpoint Templates
กระทรวงยุ
ตธิ 18
รรม
Page
แผนและผลการเบิกจ่ ายงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ 2554 -2555
สานักงาน ป.ป.ท.
สานักงาน ป.ป.ส.
สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
สานักงานกิจการยุตธิ รรม
กรมสอบสวนคดีพศิ ษ
กราราชทัณฑ์
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
216.3930
1877.2266
244.5941
193.0210
158.8995
1632.5473
623.3190
8856.1858
8291.9004
735.5906
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
390.6808
382.9600
กรมคุมประพฤติ
1437.5597
1385.4107
แผน 54
9297.5001
1319.5275
กรมบังคับคดี
685.9950
202.2514
1038.9427
718.3020
สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
232.3973
219.4772
176.6733
454.3390
ผล 54
Powerpoint Templates
85.0389
1632.5473
2252.8282
728.0140
1458.4776
202.9726
130.3044
74.5941
449.8124
8291.9004
1457.9997
750.2376
410.2335
1451.2627
649.7804
แผน 55
782.3594
490.2603
แผน 54
ผล 54
แผน 55
ผล 55
257.0600
836.7820
208.2720
ผล 55
กระทรวงยุ
ตธิ 19
รรม
Page
แผนการดาเนินงานที่สาคัญในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
19,533.7975
ลบ.
19,605.7975
ลบ.
72.0000 ลบ.
วงเงินงบประมาณกระทรวงยุตธิ รรม
Powerpoint Templates
กระทรวงยุ
ตธิ 20
รรม
Page
แผนการดาเนินงานที่สาคัญในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
นโยบายที่ 1 : นโยบายเร่ งด่ วน
ที่จะดาเนินการในปี แรก
นโยบายที่ 8 : นโยบาย
การบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
การสร้ างรากฐานการพัฒนาทีส่ มดุลสู่ สังคม
การบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี
(4,123.2195 ลบ.)
(15,410.5780 ลบ.)
(4,123.2195 ลบ.)
 สร้ างความปรองดองสมานฉันท์ ของคนในชาติ
ฟื้ นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง
 แก้ไขและป้ องกันปัญหายาเสพติด
 การป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ
 แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ฟื้ นฟูความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่ วมมือกับ
ประเทศในภูมิภาค
(15,410.5780 ลบ.)
 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
- โครงการคืนคนดีสู่ สังคม (สานักงานกิจการยุติธรรม)
- โครงการยุติธรรมจังหวัด เพือ่ ส่ งเสริมและอานวยความ
ยุติธรรมเชิงรุก (สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม)
- โครงการกาลังใจในพระดาริพระเจ้ าหลานเธอพระองค์ เจ้ า
พัชรกิติยาภา (สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
- คณะกรรมการอิสระว่ าด้ วยหลักนิติธรรมแห่ งชาติ
(คอ.นธ.)
วงเงินงบประมาณ
Powerpoint19,533.7975
Templates
กระทรวงยุ
ตธิ 21
รรม
Page
แผนการดาเนินงานที่สาคัญในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
นโยบายที่ 1 : นโยบายเร่ งด่ วนที่จะดาเนินการในปี แรก (4,123.2195 ลบ.)
การสร้ างรากฐานการพัฒนาทีส่ มดุลสู่ สังคม(4,123.2195 ลบ.)
1.1 สร้ างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ
ฟื้ นฟูประชาธิปไตย
และปฏิรูปการเมือง
1.2 แก้ไขและป้องกันปัญหา
ยาเสพติด
 โครงการส่ งเสริมการมี
ส่ วนร่ วมในการเสริมสร้ าง
ความสมานฉันท์ ในชุ มชน
(กรมคุ้มครองสิ ทธิ์)
 โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
คณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและค้ นหาความ
จริงเพือ่ การปรองดอง
แห่ งชาติ (คอป.)
(สานักงานกิจการยุติธรรม)
นโยบายเอาชนะยาเสพติด
ปี 2556 “ลดปัญหา สร้ าง
ความยัง่ ยืน” ด้ วยกลบุทธ์
เพิม่ 3 ลด 2 (ป.ป.ส.)
 แผนดาเนินงานฟื้ นฟู
สมรรถภาพผู้เสพและผู้ติด
ยาเสพติดในระบบบังคับ
บาบัด (กรมคุมประพฤติ)
การฟื้ นฟูผ้ เู สพและผู้ติดยา
เสพติด (กรมพินิจฯ /
ราชทัณฑ์ )
1.3 การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ
 โครงการข้ าราชการ
ต้ นแบบคนดีของแผ่นดิน
ปี ที่ 4 (ป.ป.ท.)
 โครงการค่ ายเยาวชนคนดี
ของแผ่นดิน
 โครงการข้ าราชการ
ต้ นแบบ “คนดีของแผ่นดิน”
(ป.ป.ท.)
 โครงการจังหวัด
ธรรมาภิบาลปลอดทุจริต
 โครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ ชาติ (ป.ป.ท.)
1.5 แก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
 โครงการส่ งเสริมการ
มีส่วนร่ วมของเครือข่ าย
ภาคประชาชนในการ
สร้ างหลักประกันด้ าน
สิ ทธิเสรีภาพจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(สานักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม)
Powerpoint Templates
1.6 ฟื้ นฟูความสั มพันธ์ และ
พัฒนาความร่ วมมือกับ
ประเทศในภูมิภาค
โครงการศึกษา
ทบทวนกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา และความ
ร่ วมมือในเรื่องทางอาญา
/ แพ่งและพาณิชย์ /
ปกครอง เพือ่ เตรียม
ความพร้ อมสู่ การเป็ น
ประชาคมอาเซียน
กระทรวงยุ
ตธิ 22
รรม
Page
แผนการดาเนินงานที่สาคัญในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
นโยบายที่ 8 : นโยบายการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี (15,410.5780 ลบ.)
(15,410.5780 ลบ.)
การบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี (15,410.5780 ลบ.)
8.5 พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
 โครงการกาลังใจในพระดาริพระเจ้ าหลานเธอ การส่ งเสริมให้ มหี ลักประกันด้ านสิ ทธิมนุษยชน  สื บเสาะ ควบคุม สอดส่ อง ตลอดจนแก้ไขฟื้ นฟู
 ความคุ้มครองพยาน (กรมคุ้มครอง
พระองค์ เจ้ าพัชรกิติยาภา
และการให้
ผู้กระทาผิด ตลอดจนติดตามดูแล สงเคราะห์
 โครงการยุติธรรมจังหวัด เพือ่ ส่ งเสริมและ
สิ ทธิและเสรีภาพ)
(กรมคุมประพฤติ)
อานวยความยุติธรรมเชิงรุก
 การสร้ างมาตรฐานการสื บสวนสอบสวนคดีพเิ ศษ  ควบคุม ดูแล และแก้ไข ฟื้ นฟู พัฒนาพฤตินิสัย
 คณะกรรมอิสระว่ าด้ วยหลักนิติธรรม
สร้ างพันธมิตรและเครือข่ ายด้ านข้ อมูล การข่ าว ผู้ต้องขัง ด้ วยหลักสู ตรการบาบัด (กรม
แห่ งชาติ (คอ.นธ.)
และการปฏิบัติการ (กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ)
ราชทัณฑ์ )
โครงการส่ งเสริมติดตามความก้าวหน้ าการ  พัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือกด้ วยการนา  การดาเนินงานด้ านการบังคับคดีและ
อนุวตั ิข้อกาหนดสหประชาชาติว่าด้ วยการ
มาตรการพิเศษมาใช้ แทนการดาเนินคดีอาญา
การวางทรัพย์ (กรมบังคับคดี)
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจา และ
(กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)
 การพัฒนามาตรฐานงานนิติวทิ ยาศาสตร์
มาตรการทีม่ ใิ ช่ การคุมขังสาหรับผู้ต้องขัง
(สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์ )
หญิงในประเทศไทย (สานักงานกิจการฯ)
Powerpoint Templates
กระทรวงยุ
ตธิ 23
รรม
Page
กระทรวงยุตธิ รรม
ขอขอบคุณ
Powerpoint Templates
กระทรวงยุ
ตธิ 24
รรม
Page