หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน

Download Report

Transcript หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน

่
สรุปผลงานส่วนสาธารณสุขและสิงแวดล้
อม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2555
1. งบประมาณได้ร ับการสนับสนุ นจากองค ์การบริหารส่วนตาบลบึงบา รวมเป็ นเงิน
้ น
้ 415,675 บาท
ทังสิ
1.1 โครงการรณรงค ์ฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนัขบ ้า ประจาปี 2555
ระยะเวลาดาเนิ นการ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555 งบประมาณ 111,725
บาท (หนึ่ งแสนหนึ่ ง
่
่ งพันเจ็ดร ้อยยีสิ
่ บห ้าบาทถ ้วน)
หมืนหนึ
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตาบลบึงบาด ้านการส่งเสริมสุขภาพ
การ ป้ องกันโรค และ
ศึกษาดูงาน ปี งบประมาณ 2555 ระยะเวลาดาเนิ นการ วันที่ 21, 30, 31 มีนาคม
2555
่
งบประมาณ 199,450 บาท ( หนึ่ งแสนเก ้าหมืนเก
้าพันสีร่ ้อยห ้าสิบบาทถ ้วน )
1.3 โครงการควบคุม และป้ องกันโรคไข ้เลือดออก ประจาปี 2555
ระยะเวลาดาเนิ นการ เดือน พฤษภาคม – มิถน
ุ ายน 2555 งบประมาณ 69,500 บาท
่
(หกหมืนเก
้าพันห ้าร ้อยบาทถ ้วน)
้ ต
่ าบลบึงบา
1.4 โครงการวัยใส...ไกลเอดส ์และยาเสพติดในพืนที
ระยะเวลาดาเนิ นการ 15-16 กันยายน 2555 งบประมาณ 35,000 บาท (สาม
่ ้าพันบาทถ ้วน)
หมืนห
2. งบประมาณได้ร ับการสนับสนุ นจากกองทุนหลักประก ันสุขภาพองค ์การบริหา
้ น
้ 99,400 บาท (เก้าหมืนเก้
่
รวมเป็ นเงินทังสิ
าพันสีร่ ้อยบาทถ้วน)
2.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงวัยเขตองค ์การบริหารส่วนตาบลบึงบาแบบองค ์รวม
่ ด
ระยะเวลาดาเนิ นการ วันที่ 12 เมษายน 2555 งบประมาณ 17,800 บาท (หนึ่ งหมืนเจ็
พันแปดร ้อยบาทถ ้วน)
5
2.2 โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต ้านมและมะเร็งปากมดลูกตาบลบึงบา ประจาปี ๒๕๕
ระยะเวลาดาเนิ นการ เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2554 งบประมาณ 31,600 บาท
่
่ งพันหกร ้อยบาทถ ้วน)
(สามหมืนหนึ
้ ต
่ าบลบึงบา
2.3 โครงการวัยใส...ไกลเอดส ์และยาเสพติดในพืนที
่
ระยะเวลาดาเนิ นการ 15-16 กันยายน 2555 งบประมาณ 50,000 บาท ( ห ้าหมืน
บาทถ ้วน)
3. สนับสนุ นงบประมาณกองทุนหลักประกน
ั สุขภาพองค ์การบริหารส่วนตาบลบึง
้ น
้ 185,230 บาท (หนึ่ งแสนแปดหมืนห้
่ าพันสองร ้อยสามสิบ
รวมเป็ นเงินทังสิ
3.1 โครงการอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุทบ
ี่ ้าน
ระยะเวลาดาเนิ นการ วันที่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2555 งบประมาณ 36,000
บาท
่
(สามหมืนหกพั
นบาทถ ้วน)
3.2 โครงการฟื ้ นฟูสมรรถภาพผูพ
้ ก
ิ ารโดยชุมชนอย่างต่อเนื่ อง
ระยะเวลาดาเนิ นการ วันที่ 1 มีนาคม 2555 – 30 กันยายน 2555 งบประมาณ
37,000 บาท
่ ดพันบาทถ ้วน)
(สามหมืนเจ็
่
้ ัง โรงพยาบาลหนองเสือ อาเภอหนองเสือ ประจาปี
3.3 โครงการเยียมบ
้านผูป้ ่ วยโรคเรือร
งบประมาณ 2555
้
ระยะเวลาดาเนิ นการ ตังแต่
วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕5 งบประมาณ
15,120บาท
่ ้าพันหนึ่ งร ้อยยีสิ
่ บบาทถ ้วน )
(หนึ่ งหมืนห
่ ฒนาฟื ้ นฟูสมรรถภาพผู ้
3.4 โครงการสานฝันสานสัมพันธ ์สู่ครอบคร ัวผูพ
้ ก
ิ าร เพือพั
่
พิการทางการเคลือนไหวโดย
ชุมชน โรงพยาบาลหนองเสือ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ระยะเวลา
้ วน
ดาเนิ นการตังแต่
ั ที่ ๑ มีนาคม
่
- ๓๐ กันยายน ๒๕๕5 งบประมาณ 33,360 (สามหมืนสามพั
นสามร ้อยหกสิบ
บาทถ ้วน )
้
3.5 โครงการควบคุมป้ องกันและกาจัดโรคเรือน
ระยะเวลาดาเนิ นการ เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๕๕ งบประมาณ ๔,๓๐๐ บาท (สี่
พันสามร ้อยบาทถ ้วน)
3.6 โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มประชากรอายุ ๓๕ ปี
้
ขึนไป
โรงพยาบาลหนอง
้ วน
เสือ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕5 ระยะเวลาดาเนิ นการ ตังแต่
ั ที่ ๑ มีนาคม - ๓๐
กันยายน ๒๕๕5
่
งบประมาณ 29,450 (สองหมืนเก
้าพันสีร่ ้อยห ้าสิบบาทถ ้วน)
3.7 โครงการเฝ้ าระวังและช่วยเหลือผูม้ ป
ี ัญหาสุขภาพจิตในชุมชน ระยะเวลาดาเนินการ
้
่
ตังแต่ วันที ๑ มีนาคม
่ ้าพัน
๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ งบประมาณ ๑,๕๐๐๐ บาท (หนึ่ งหมืนห
บาทถ ้วน )
่
3.8 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม เพือเผยแพร่
ความรู ้และทัศนคติแก่ประชาชน
่
เกียวกั
บระบบบริการการแพทย ์
ฉุ กเฉิ น ประจาปี งบประมาณ 2555 ระยะเวลาดาเนิ นการ เดือนมิถน
ุ ายน 2555
่ ้าพันบาทถ ้วน)
งบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่ งหมืนห
4. สนับสนุ นงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส่วน
สาธารณสุขฯ หมวดเงินอุดหนุ นแก่
่ รวมเป็ นเงินทังสิ
้ น
้ 117,500 บาท
หน่ วยงานอืน
่
4.1 อุดหนุ นโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน งบประมาณ 60,000 บาท (หกหมืนบ
่ ดพัน
4.2 อุดหนุ นชมรมผูส้ ูงอายุโรงพยาบาลหนองเสือ งบประมาณ 57,500 บาท (ห ้าหมืนเจ็
สรุปผลงานส่วนสาธารณสุข
่
และสิงแวดล้
อม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
1.งบประมาณได ้ร ับการสนับสนุ นจากองค ์การบริหารส่วนตาบลบึงบา จานวน 4
้ น้ 415,675 บาท (สีแสนหนึ
่
่ งหมืนห
่ ้าพันหกร ้อย
โครงการ รวมเป็ นเงิน ทังสิ
เจ็ดสิบห ้าบาทถ ้วน)
2. งบประมาณได ้ร ับการสนับสนุ นจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค ์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงบา
้ น้ 99,400 บาท (เก ้าหมืนเก
่
จานวน 3 โครงการ รวมเป็ นเงินทังสิ
้าพันสีร่ ้อย
บาทถ ้วน)
3. สนับสนุ นงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค ์การบริหารส่วนตาบลบึง
่ จานวน 8 โครงการ รวมเป็ นเงินทังสิ
้ น้ 185,230 บาท
บาให ้แก่หน่ วยงานอืน
่ ้าพันสองร ้อยสามสิบบาทถ ้วน)
(หนึ่ งแสนแปดหมืนห
4. สนับสนุ นงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส่วน
่ จานวน 2 หน่ วยงาน รวมเป็ น
สาธารณสุขฯ หมวดเงินอุดหนุ นแก่หน่ วยงานอืน
้ น้ 117,500 บาท
เงินทังสิ