ระยะพัฒนา KMA โดยมีการทดลองใช้ในองค์กรนำร่อง

Download Report

Transcript ระยะพัฒนา KMA โดยมีการทดลองใช้ในองค์กรนำร่อง

โครงการตรวจประเมินการจัดการความรูส้ ู่ความเป็ นเลิศ
Knowledge Management Assessment for Performance
Excellence : KMA
โดยความร่วมมือระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการและ
สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ
การพัฒนา KMA หน่ วยงานนาร่ อง (พ.ศ. 2549 – 2553)
• ระยะพัฒนา KMA โดยมีการทดลองใช้ ในองค์ กรนาร่ อง
1. โรงพยาบาลศิริราช
2. Spanion (Thailand) Co.,Ltd.
• ระยะขยายผลการนา KMA ไปใช้ ในองค์ กรนาร่ อง และปรับปรุงแบบประเมิน KMA (ส่ วนใหญ่ จะเป็ น
องค์กรที่ได้รับรางวัล TQC มาแล้ว)
ขยายผลระยะที่ 1
3. คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
4. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
5. บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
6. บริ ษทั ซีพี ค้าปลีกและการตลาด จากัด (กิจการเบเกอรี่ )
7. บริ ษทั สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ขยายผลระยะที่ 2
8. บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) สายงานระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ
9. บริ ษทั ไทยลูบ้ เบส จากัด (มหาชน)
10. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
11. บริ ษทั เอสซีจี เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
สำนักงำน ก.พ.ร. ร่ วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบัน
เพิ่มผลผลิตแห่ งชำติ จัดโครงกำร KMA
คัดเลือกหน่ วยงำนนำร่ อง จำนวน ๖ หน่ วยงำน ได้ แก่
๑. กรมชลประทำน
๒. สำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลย
๓. กรมส่ งเสริมอุตสำหกรรม
๔. กรมสุขภำพจิต
๕. สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
๖. สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่ งและจรำจร
หน่ วยงำนที่เข้ ำร่ วมสัมมนำ
๑. กรมชลประทำน
๒. สำนักงำนปลัดกระทรวง
วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลย
๓. กรมส่ งเสริมอุตสำหกรรม
๔. กรมสุขภำพจิต
ภาพการสั มมนา
ผลของการ
ตรวจประเมิน
การจัดการ
ความรูมี
้
ประโยชน์
อยางไร
่
หน่ วยงำนที่เข้ ำร่ วมสัมมนำ
๕. สำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด
๖. สำนักงำนนโยบำยและ
แผนกำรขนส่ งและจรำจร
ภาพการสั มมนา
KMA