การใช้วิทยุคมนาคม

Download Report

Transcript การใช้วิทยุคมนาคม

การใช้วท
ิ ยุ
คมนาคม
โดย
นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา
ศูนย ์วิศวกรรมการแพทย ์ที่ 2 ขอนแก่น
โทรสาร
มือถือ 08-1661-6220โทร 0-4324-3738-9
ต่อ 0-4324-7045
106
E-mail : [email protected]
HS1A
ศูนย ์วิศวกรรมการแพทย ์ที่
๒ (ขอนแก่น)
่
ส่วนประกอบของการติดต่อสือสารทาง
วิทยุ
่ ทยุคมนาคม
เครืองวิ
่ ทยุสาหร ับ
เครืองวิ
หน่ วยงานราชการ
่ ทยุสาหร ับประชาชน
เครืองวิ
่
่ ทยุ
คลืนความถี
วิ
ย่านความถี่
่
ความยาวคลืน
• VLF
กว่า 10 Km
• LF
- 1 Km
• MF
1000 – 100 m
• HF
– 10 m
• VHF
ความถี่
ต่ากว่า
30 Khz
30 - 300 Khz
ยาว
10
300 - 3000 Khz
3 – 30
Mhz
30 - 300 Mhz
100
10
่ ทยุ
กาลังส่งของเครืองวิ
คมนาคมระบบ VHF/FM
• ชนิ ดมือถือ
• ชนิ ดติดรถยนต ์
5 วัตต ์
30 วัตต ์
10 วัตต ์ (อบต.)
• ประจาที่
60 วัตต ์
10 วัตต ์ (อบต.)
่ ทยุกระทรวงสาธารณสุข
ความถีวิ
่
ทั
วประเทศ
่
• ช่องที 1
155.175 MHz
อุดรธานี ,สุรน
ิ ทร ์
• ช่องที่ 2
155.125 MHz
หนองบัวลาภู ,ยโสธร
• ช่องที่ 3
153.875 MHz
ร ้อยเอ็ด,ช ัยภู ม ิ
• ช่องที่ 4
152.250 MHz
ร ้อยเอ็ด,ช ัยภู ม ิ
• ช่องที่ 5
154.975 MHz
นครพนม,บุรรี ัมย ์
• ช่องที่ 6
155.375 MHz
มุกดาหาร,บุรรี ัมย ์
• ช่องที่ 7
,สกลนคร
155.475 MHz
ขอนแก่น,ศรีสะเกษ
• ช่องที่ 8
,สกลนคร
155.675 MHz
ขอนแก่น,ศรีสะเกษ
• ช่องที่ 9
,นครราชสีมา
155.725 MHz
หนองคาย,อุบลราชธานี
่ ทยุ อบต.ทัวประเทศ
่
ความถีวิ
162.525 MHz
•
ช่องที่ 1
162.150 MHz
•
ช่องที่ 2
162.175 MHz
•
ช่องที่ 3
162.225 MHz
•
ช่องที่ 4
162.475 MHz
•
ช่องที่ 5
162.575 MHz
•
ช่องที่ 6
162.650 MHz
•
ช่องที่ 7
162.775 MHz
•
ช่องที่ 8
162.825 MHz
•
ช่องที่ 9
162.975 MHz
•
ช่องเรียกขาน
162.125 MHz ติดต่อกรมการปกครอง
่ ทยุคมนาคมที่
เครืองวิ
นามาใช้ในราชการ
• iCOM
• YAESU
• KENWOOD
• ALINCO
• STANDARD
• MOTOROLA
่ ทยุคมนาคมทีใช้
่ ในหน่ วยงานองค ์กรปกครอง
เครืองวิ
่
ส่วนท้องถิน/เทศบาล
่
่
• เป็ นเครืองสั
งเคราะห ์ความถีประเภท
2
ชนิ ดประจาที่
่ อ ICOMรุน
ยีห้
่ IC-F110
ปุ่ มการใช้งานICOM รุน
่ ICF110
่
• P0 = ปุ่ มปร ับเพิม/
ลดกาลังส่ง
High/Low
• P1
= ปุ่ ม Lock
• P2 = ปุ่ มเฝ้าฟั ง
Moni
่ ทยุคมนาคมชนิ ดมือถือยีห้
่ อ ICOM
เครืองวิ
รุน
่ IC-F3GS
Call ch
ปุ่ มการใช้งานICOM รุน
่ icF3GS
่
• P0 = ปุ่ มปร ับเพิม/ลดก
าลังส่ง
High/Low
• P1 = ปุ่ ม Scan
• P2 = ปุ่ ม Lock
• P3 = ปุ่ ม Beep
• ปุ่ มสีสม
้ = Call Ch
่ ทยุคมนาคมชนิ ดมือถือยีห้
่ อ
เครืองวิ
ICOM รุน
่ IC-F11
่ ทยุคมนาคมชนิ ดมือถือยีห้
่ อ
เครืองวิ
ICOM รุน
่ IC-F14
่ ทยุคมนาคมทีใช้
่ ในหน่ วยงานองค ์กรปกครอง
เครืองวิ
่
ส่วนท้องถิน/เทศบาล
่
่
• เป็ นเครืองสั
งเคราะห ์ความถีประเภท
2
ชนิ ดประจาที่
่ อ ICOMรุน
ยีห้
่ IC-F5023
่ ทยุคมนาคมชนิ ดมือถือยีห้
่ อ ICOM
เครืองวิ
รุน
่ IC-G80
SPENDER - DHS 7000H
่ ทยุคมนาคมชนิ ดมือถือเครือง
่
เครืองวิ
จีน
สายอากาศวิทยุคมนาคม
• แบบทิศทาง
สายอากาศวิทยุคมนาคม
่
• แบบกึงรอบตั
ว
สายอากาศวิทยุคมนาคม
• แบบรอบตัว
้ั
สายอากาศรอบตัว V2 3 ชน
สายอากาศติดรถยนต ์
ฐานเสาอากาศติดรถยนต ์
ติด
ด้านหลั
ง
ติดราง
ติดบน
หลังคา
ติดกระโปรงหลัง
สายอากาศสาหร ับวิทยุมอ
ื ถือ
สายอากาศแบบ
ยาง
สายอากาศแบบ
สไลด ์
้
การเลือกซือสายอากาศวิ
ทยุ
คมนาคม
• จากสู ตร
• ตัวอย่าง
λ= v
f
λ = ความยาว
่
คลื
น
v = ความเร็ว
่
คลื
น
f = ความถี่
λ = 300
เมตรMHz
162
= 1.85 เมตร
RF POWER MODULE FOR PORTABLE
,MOBILE (PA)
สายนาสัญญาณ
• COAXIAL RG58A/U
สายนาสัญญาณ
• COAXIAL RG8A/U
สายนาสัญญาณ
• COAXIAL FORM 10D-FB
สายนาสัญญาณ
• HELIAX FORM
เสาอากาศวิทยุ
คมนาคม
• เสาอากาศชนิ ดกลม
เสาอากาศวิทยุคมนาคม
่
• เสาอากาศชนิ ดสามเหลียม
้
การติดตังเสาอากาศวิ
ทยุ
คมนาคม
B
C
120°
A
120°
120°
ระยะห่างระหว่าง จุด A ถึง
จุ
ด B างระหว่าง จุด A ถึง
ระยะห่
A = ฐานเสา
อากาศ
B = สมอบก
C = สมอ
บก
D = สมอ
บก
จุ
ด C างระหว่าง จุด A ถึง
ระยะห่
จุด D
ความยาว = 1 ใน 3 ความสูงของเสา
อากาศ
D
้
การติดตังเสาอากาศวิ
ทยุ
คมนาคม
เสาท่อนที่ 3
เสาท่อนที่ 2
เสาท่อนที่ 1
A
B
A = ฐานเสา
อากาศ
B = สมอ
บก
การตัดสลิงยึดเสาอากาศ
สามารถคานวณได้จากทฤษฏี
บทพีทาโกร ัส
C² = A² + B²
B
C
C = √A² + B²
6 ม.
C = √6² + 6²
A 6 ม.
C = √36 + 36
C = √72
C = 8.50 เมตร
ความยาวสลิง
้
ทังหมด
= 10.50 เมตร
่ ก 2 เมตร)
(เพิมอี
ห้องวิทยุคมนาคม
อุปกรณ์ประกอบสาหร ับวิทยุ
คมนาคมชนิ ดมือถือ
ชนิ ด
แบตเตอรี่
NI-CD
NI-MH
LI-ION
่ าหร ับวิทยุมอ
แท่นชาร ์จแบตเตอรีส
ื
ถือ
อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย
่
ภายในแบตเตอรีแพค
กล่อง
แบตเตอรี่
ไดโอ
ด
เทอร ์
โมสตัส
้
่
ขันตอนการใช้งานเครือง
วิทยุคมนาคม
1.ตรวจเช็คสายอากาศว่าแน่ นหรือไม่ ก่อนทา
การส่งออกอากาศทุกครง้ั
ให้ตรวจสายอากาศให้แน่ ใจเสียก่อน
่
2.ตรวจเช็คแบตเตอรีแพคว่
าแน่ นหรือไม่
่ งานว่าตรงหรือไม่
3.ตรวจสอบช่องความถีใช้
4.ตรวจสอบปุ่ ม vol ไว้ในตาแหน่ งประมาณ
่
กึงกลาง
่
5.ตรวจสอบปุ่ ม sql (เครืองประเภท
1) ไปที่
ตาแหน่ งเสียงซู ่ โดยการหมุนไปทางซ ้ายมือ หรือ
้
ิ า จากนันแล้
ทวนเข็มนาฬก
วหมุนกลับด้าน
ข้อควรระวังในการพู ด
⇨ อย่ากดคีย ์นานเกิน 30 วินาที
้
⇨ ให้พูดเป็ นช่วงสันๆโดยให้
ปากอยู ่
่ ทยุคมนาคม
ห่างจากตัวเครืองวิ
้
ประมาณ 2 – 3 นิ ว
⇨ ให้กดคีย ์ก่อน 1 – 2 วินาที แล้วจึง
พู ด
⇨ พู ดให้จบประโยคเสียก่อน จึงค่อย
่ ทยุ
ปุ่ ม และ Function ต่างๆของเครืองวิ
คมนาคม
ประเภท 1 ชนิ ดมือถือ
้ั
่
่ั
VFO = ใช้ในการปร ับตงความถี
ตามปกติ
ทวไป
่ ก
่ าหนดไว้ เช่น
ภายในขอบเขตของความถีที
ความถี่ 136 – 174 MHz
่
MR = ใช้ในการบันทึกความถีลงในช่
องความจา
่ ทงหมด
้ั
ซึงมี
ประมาณ 50 ช่อง , 100 ช่อง
่ สาหร ับปร ับแต่งฟั งก ์ชน
่ั
SET = เป็ นหมวดทีใช้
่ นประโยชน์ตอ
่ การใช้งาน ตาม
พิเศษ ซึงเป็
ความจาเป็ นในด้านต่างๆ
่ ผลต่อภาคร ับ
ปุ่ ม และ Function ทีมี
่ ทยุคมนาคมประเภท 1
ของเครืองวิ
• SQL = ให้หมุนปุ่ ม SQL ไปทางด้านซ ้ายมือ สังเกตจะ
มีเสียงซูอ
่ อกทาง
ลาโพง แล้ว
่ าแหน่ งเสียงซูห
หมุนกลับด้านขวามือให้หยุดทีต
่ าย
ตาแหน่ งแรก หรือในกรณี ทรี่ ับ
่ ่
- สัญญาณจากลู กข่าย หรือสถานี อนที
ื่ อยู
ระหว่างระยะทางไกลๆให้
หมุน ปุ่ ม SQL ไป
ทางด้านซ ้ายมือให้มเี สียงซู ่ ก็จะสามารถร ับ
สัญญาณได้ ถ้าในกรณี ทหมุ
ี่ นปุ่ ม SQL ไปทางด้าน
ขวามือจะร ับ
สัญญาณไม่ช ัดเจน เสียงจะขาด
หายเป็ นช่วงๆ
• VOL = ปุ่ มปร ับระดับความดังของเสียง ถ้าหมุนไป
่ ้
่ ผลต่อ
ปุ่ ม และ Function ทีมี
ภาคส่ง
่ ดๆ
• ELOW = กาลังส่งตาสุ
ประมาณ 0.1 w
่
• LOW = กาลังส่งตา
ประมาณ 0.5 w
• MID = กาลังส่งปานกลาง
ประมาณ 3 w
่ ปัญหาการ
ปุ่ ม และ Function ทีมี
่
่ ทยุคมนาคม
ติดต่อสือสารบ่
อยๆเครืองวิ
ประเภท 1
• -,+ = ใช้ปร ับค่าความแตกต่างระหว่างภาคร ับ-ส่ง เวลา
่
่ าจอ
กดคีย ์ส่งความถี่
ก็จะเปลียนไป
เช่น ความถีหน้
้ ท ี่ 162.550 MHz
่
ตังไว้
แล้วกดเครือง
่ งออกอากาศก็จะเป็ น 163.150MHz
หาย + ความถีส่
่
่ ต
่ ง้ั
เพราะว่าเครืองจะท
าการ+600kHz จากฐานความถีที
มาจาก
โรงงานผลิต ใช้ในกรณี ตด
ิ ต่อผ่านสถานี
ทวนสัญญาณวิทยุ
(Repeater)
่
• SAVE = ใช้ปร ับเพือประหยั
ดพลังงาน ในกรณี ทเครื
ี่ อ
่
่ ทยุคมนาคม ก็
ค่ายไม่ได้ตด
ิ ต่อสือสาร
เครืองวิ
จะทาการการปิ ด , เปิ ดภาควงจรภาคร ับสลับก ัน ใน
้ั
กรณี ตงเวลาปิ
ด , เปิ ดนานเกินไป ก็จะทาให้วงจร เปิ ดช้า
ข้อควรระวังในการใช้
่
เครืองวิทยุคมนาคม
่ ทยุคมนาคมแต่ละรุน
1. ก่อนใช้เครืองวิ
่ ควรศึกษาวิธก
ี ารใช้
งานจากคู ม
่ อ
ื ทุกครง้ั
่ ทยุคมนาคมไว้ในทีร่ ้อนจัดหรือใกล้แหล่ง
2. อย่าวางเครืองวิ
ความร ้อน
่ ทยุคมนาคมถู กกระทบกระเทือนอย่าง
3.อย่าให้เครืองวิ
รุนแรง ควรมีซองหนังใส่
4.ในการกดคีย ์ส่งข้อความแต่ละครง้ั ห้ามเกิน 30 วินาที
่ ทยุคมนาคมได้
เพราะอาจทาความเสียหาย ให้ก ับเครืองวิ
่
่
่ าการ
5.ห้ามเปลียนแปลงก
าลังส่ง หรือความถีในขณะที
ท
ส่ง
่
่
้
้ นาน
8.อย่าเปิ ดไฟหน้าปั ทม ์ทิงไว้
่
่ อยทีสุ
่ ดเท่าทีจะ
่
9.ในการติดต่อสือสาร
ควรเลือกใช้กาลังส่งทีน้
ติดต่อกันได้
่
10.การต่อไฟ DC จากภายนอกเข้าเครืองจะต้
องมีอป
ุ กรณ์ร ักษา
แรงดันไฟ ( saver )
11.ในกรณี ทใช้
ี่ สายอากาศแบบสไลด ์ เวลาส่งต้องช ัก
สายอากาศให้สุดทกครง้ั
่ งานหรือ
12.การเลือกสายอากาศ จะต้องให้ได้ย่านความถี่ ทีใช้
่ ด
ใกล้เคียงมากทีสุ
่ ทยุคมนาคม นอกจากช่าง
13.ห้ามทาการปร ับจู น แก้ไข เครืองวิ
่ ความรู ้ ความชานาญในการตรวจซ่อม
เทคนิ คทีมี
่
่
่ ทยุ
14.หลีกเลียงขณะที
ชาร
์ทแบตเตอรี่ ไม่ควรเปิ ดเครืองวิ
่ ทยุคมนาคมชารุดได้
คมนาคมอาจทาให้เครืองวิ
่ ทยุ
การบารุงร ักษาเครืองวิ
คมนาคม
่ , ยึดข้อต่อสายอากาศ
1.ควรตรวจน๊อตยึดตัวเครือง
(BNC) ยึด Clip Belt
่
2.ตรวจเช็คแบตเตอรีแพคชาร
์ท ทุกๆสัปดาห ์ว่ามีคราบ
้
่ อไม่
สกปรกบริเวณขัวแบตเตอรี
หรื
่ ามี
3.ตรวจเช็คแบตเตอรี่ +,- (บวก,ลบ) ภายในเครืองว่
ความสกปรกหรือไม่
4.ตรวจเช็คสายอากาศว่าผิดปกติหรือไม่ โดยเฉพาะ
ชนิ ดสไลด ์(เสาช ัก)
5.ตรวจแท่นชาร ์ทแบตเตอรีว่่ ามีคราบสกปรกหรือไม่
รหัสวิทยุ
ว. 00
ว. 0
คาสัง่
ว.0 นาม
ว. 1
ว. 2
ด้วย ตอบ
ว.2 ว. 8
ว. 3
คอย รอก่อน
คาสัง่ ขอร ับ
่
ขอทราบชือ
่ ่
ขอทราบทีอยู
ได้ยน
ิ แล้วตอบ
ร ับทราบปฏิบต
ั ิ
ทบทวนข้อความ
รหัสวิทยุ
ว. 6
ติดต่อ ขอติดต่อ
โดยตรง
ว. 7
ภาวะคับขันช่วย
ด้วย
ว. 8
ข้อความข่าวส่ง
ทางวิทยุ
ว. 9
เหตุฉุกเฉิ น ด่วน
ว. 10 หยุดรถปฏิบต
ั งิ าน
ว. 13
ว. 14
ว. 15
ว. 16
รหัสวิทยุ
ติดต่อทางโทรศ ัพท ์
เลิกปฏิบต
ั ห
ิ น้าที่
ให้ไปพบทันที
ทดสอบความช ัดเจน
่
ว.16-1 ร ับฟั งไม่รู ้เรืองมี
การ
รบกวนมาก
ว.16-2 ร ับฟั งไม่ช ัดเจน
ว.16-3 ร ับฟั งช ัดเจนพอใช้ได้
ว.16-4 ร ับฟั งได้ช ัดเจนดี
รหัสวิทยุ
ว. 17
ว. 18
ว. 19
ว. 20
ว. 21
ว. 22
ว. 23
จุดอ ันตรายห้ามเข้า
่
นารถออกลองเครือง
สถานี วท
ิ ยุถูกโจมตี
ตรวจค้น จับกุม
ออกจาก
ถึง
ผ่าน
ว. 24
ว. 25
ว. 26
ว. 27
ว. 28
ว. 29
ว. 30
ว. 31
รหัสวิทยุ
ขอทราบเวลา
่ ดหมาย
ไปทีจุ
่ ด
ใช้ วิทยุให้น้อยทีสุ
ติดต่อทางโทรพิมพ ์
ประชุม ปรึกษา
มีราชการใด
ขอทราบจานวน
่ ทยุชอ
ความถีวิ
่ ง1
รหัสวิทยุ
ว. 32
ว. 33
ว. 34
ว. 35
ว. 36
กาลัง
ว. 37
อ ัตรา
่ ทยุชอ
ความถีวิ
่ ง2
่ ทยุชอ
ความถีวิ
่ ง3
่ ทยุชอ
ความถีวิ
่ ง4
เตรียมพร ้อม
เตรียมพร ้อมเต็ม
เตรียมพร ้อมครึง่
รหัสวิทยุ
ว. 39
ว. 40
ว. 41
ว. 42
ว. 43
ว. 50
ว. 59
ว. 60
จราจรค ับคง่ ั
เกิดอุบต
ั เิ หตุ
สัญญาณไฟชารุด
ขบวนยานพาหนะ
จุดตรวจยานพาหนะ
ร ับประทานอาหาร
ให้งดใช้วท
ิ ยุเด็ดขาด
มีญาติตอ
้ งการพบ
รหัสวิทยุ
ว. 61
ว. 62
ว. 63
ว. 64
ว. 65
ว. 71
ว. 78
ขอบคุณ
ของฝาก
บ้านพัก
ธุระส่วนตัว
พบปะสังสรรค ์
ป่ วย
อนุ มต
ั ิ
ว. 80
เลิก
เวลาแทน)
รหัสวิทยุ
รายงานต ัว
่ างาน
01 ทีท
่ าน
02 ทีบ้
่ ง(ถ ้าศูนย ์ฯใหบ้ อก
จบข ้อความทีส่
และไม่ต ้องการตอบร ับอีก
่ ับ-ส่งข่าวราชการเสร็จแล ้ว
ศูนย ์ฯบอกเวลา เมือร
ศูนย ์ฯจะแจ ้ง
เวลาทุกครง้ั แสดงว่า ศูนย ์เลิก
รหัสวิทยุ
เหตุ 111
เหตุ 121
เหตุ 131
เหตุ 141
เหตุ 200
ร่างกาย
เหตุ 241
เหตุ 510
ลักทร ัพย ์
่
วิงราวทร
ัพย ์
ชิงทร ัพย ์
ปล้นทร ัพย ์
ทาร ้าย
ฆ่าคนตาย
สงสัยเป็ น
รหัสวิทยุ
เหตุ ก. พ. เกิดเพลิงไหม้
601 สายอากาศ
่ ทยุคมนาคม
602 เครืองวิ
603 รถยนต ์
604 โทรศ ัพท ์
605 อาหาร
606 ดูทวี ี
607 อาบน้ า
608 บุคคลภายนอก
่
609 ความถีภายนอก
การแจ้งเหตุ
ทาง
เหตุ 100
เหตุว.
ประทุษร ้ายต่อ
ทร ัพย ์สิน
เหตุ 111 ลักทร ัพย ์
่
เหตุ 121 วิงราวทร
ัพย ์
เหตุ 131 ชิงทร ัพย ์
เหตุ 141 ปล้นทร ัพย ์
เหตุ 200 เหตุประทุษร ้ายต่อ
ร่างกาย
เหตุ 201 ไฟไหม้หญ้า
การแจ้งเหตุ
ทาง
ว.้ าลัดวงจร
เหตุ 202
ไฟฟ
เหตุ 203 ไฟไหม้ยานพาหนะ
เหตุ 204 เพลิงไหม้ชม
ุ ชน
อาคาร บ้านเรือน
เหตุ 205 เพลิงไหม้อาคารเก็บ
้
เชือเพลิ
ง สารเคมี
เหตุ 206 เพลิงไหม้อาคารสู ง
เหตุ 211 ทาร ้ายร่างกาย ไม่ได้
การแจ้งเหตุ
เหตุทาง
231 ท
ว.าร ้ายร่างกายได้ร ับ
บาดเจ็บสาหัส
เหตุ 241 ฆ่าคนตาย
เหตุ 300 การพนัน
่
เหตุ 510 ว ัตถุสงสัยเกียวก
ับระเบิด
้
เหตุ 511 ได้เกิดระเบิดขึน
เหตุ 512 ว ัตถุระเบิดตรวจสอบแล้วไม่
ระเบิด
เหตุ 600 นักเรียน จะก่อเหตุ ทะเลาะ
การแจ้งเหตุ
เหตุทาง
601 ว.
นักเรียนรวมกลุ่ม มีสงิ่
บ่งบอกเหตุ
่ าจะก่อเหตุ
เชือว่
เหตุ 602 นักเรียนก่อเหตุหลบหนี
ไปแล้ว
เหตุ 603 นักเรียนก่อเหตุ ยก
พวกทาร ้ายกัน
เหตุ 604 นักเรียนก่อเหตุทาร ้าย
โค้ตภาษาอ ังกฤษ
พยัญชนะ
อ่านออกเสียงว่า
A
Alfa
B
Bravo
บราโว
C
Charlie
ชาลี
D
Delta
เด็ลต้า
E
Echo
เอ็คโค้
F
อกซ ์ทร็อท
G
Foxtrot
Golf
อ ัลฟ่า
ฟ็
กอล ์ฟ
พยัญชนะ
H
I
J
K
L
อ่านออกเสียงว่า
Hotel
โฮเต็ล
India
อินเดีย
Juiett
จู เลียต
Kilo
Limmas
กิโล
ลิมาร ์
M
MiKE
N
November
O
Oscar
P
Papa
ไมค ์
โนเว็มเบอร ์
ออสก้าร ์
ปาป้ า
พยัญชนะ
อ่านออกเสียงว่า
Q
R
S
Quebec
Romeo
Sierre
คิวเบ็ค
โรเมโอ
เซียร่า
T
Tango
แทงโก้
U
Uniform
V
Victor
W
Whiskey
วิสกี ้
X
X-ray
เอ็กซ ์-เรย ์
Y
Yankee
Z
Zulu
ยู นิฟอร ์ม
วิคเตอร ์
แยงกี ้
ซูลู
การปฏิบต
ั ใิ นการร ับ-ส่งข่าวทาง
วิทยุคมนาคม
่
1.กดคีย ์ทีไมโครโฟนค้
างไว้ประมาณ 3 วินาที แล้วจึงพู ดส่ง
่
สัญญาณโดยไม่ปล่อย คีย ์ เมือหมดค
าพู ดแล้วให้ปล่อยคีย ์โดย
ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีแล้วปล่อยคีย ์ออก
2.ขณะทาการพู ดส่งสัญญาณให้ไมโครโฟนอยู ่ห่างจากปาก
้
ประมาณ 3 นิ ว
3.การเรียกคู ส
่ ถานี ตอ
้ งใช้รหัส(code)ในการเรียกขานเสมอ
(กระทรวงฯเป็ นผู ก
้ าหนดให้)
้ อน
4.วิธก
ี ารเรียกคู ่สถานี ให้ใช้ชอรหั
ื่
สสถานี ทถู
ี่ กเรียกขึนก่
่
่
แล้วตามด้วยชือรหั
สสถานี ทเรี
ี่ ยก โดยใช้คาว่า “จาก” เชือม
่
แล้วตามด้วย “ว.2 เปลียน”
การปฏิบต
ั ใิ นการร ับ-ส่งข่าวทาง
วิ
ท
ยุ
ค
มนาคม
้ อน แล้ว
5.การตอบคู ส
่ ถานี ให้ใช้รหัสสถานี ถูกเรียกก่อนขึนก่
่
่
ตามด้วยชือรหั
สสถานี ทเรี
ี่ ยก โดยใช้คาว่า “ตอบ” เชือมแล้
ว
่
ตามด้วย “เปลียน”
่ าและช ัดเจน
6.การส่งข้อความข่าวให้ใช้คาพู ดทีช้
้
(ภาษากลาง)พู ดประโยคสันได้
ใจความ
่ งมีความยาวมาก ให้แบ่งข้อความ
7.ถ้าข้อความข่าวทีส่
ออกเป็ นวรรคๆ แล้วจึงพู ดส่งข่าวไปอย่างน้อยวรรคละ 2 ครง้ั
่
8.ไม่ควรกดคีย ์ทีไมโครโฟนติ
ดต่อก ันนานเกินกว่า 30 วินาที
้
่ ทยุ
เพราะถ้าเกินกว่านี อาจท
าให้เกิดการชารุดของเครืองวิ
คมนาคมได้ง่าย
การปฏิบต
ั ใิ นการร ับ-ส่งข่าวทาง
ยุคับฟัมนาคม
9.ในขณะทาการร ับ-ส่งข่วิ
าวท
หากร
งข้อความตอนใดไม่ช ัดเจน ให้ผู ้
้
้ั
่ ง โดยใช้รหัสว่า(ว.3)
ส่งนันทวนข้
อความข่าวใหม่อก
ี ครงหนึ
่ นต ัวเลข 11.11,31.21 และ 17.11 ให้อา
10.การส่งข่าวทีเป็
่ นว่า สิบหนึ่ ง
จุดหนึ่งหนึ่ง,สามสิบหนึ่ง จุดสองหนึ่ง และสิบเจ็ดจุดหนึ่งหนึ่ ง
่ าการร ับ-ส่งข่าวเสร็จเรียบร ้อยแล้ว เพือความถู
่
11.เมือท
กต้องและ
้
แน่ นอนของข่าวนันๆจะต้
องมีการ ทบทวนข้อความข่าว โดยให้ผูร้ ับข่าว
่
เป็ นผู ท
้ าการทวนข่าวไปยังผู ส
้ ่งข่าว เมือทวนเสร็
จแล้วให้ถามผู ส
้ ่งว่า
้ กต้องผู ส
“ถู กต้องหรือไม่” ถ้าข้อความนันถู
้ ่งก็บอกว่า “ถู กต้อง” ถ้า
่ อถงการเลิ
ข้
อความไม่
ู กต้องผู ส
้ ก่งติ
ก็ด
บอก
กต้
อง” ให้บอกว่า “ขอ ว.14” ตก
12.เมื
อต้
ต่อ“ไม่
ก ับคูถู่ส
ถานี
ลงหรือไม่ ถ้าคู ส
่ ถานี ตอ
้ งการจะเลิกติดต่อด้วยก็ให้บอกว่า “ตก
ลง” หรือคู ส
่ ถานี ยงั ไม่ตอ
้ งการเลิกติดต่อก็บอกว่า “ไม่ตกลง”