หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบสัมภาษณ์

Download Report

Transcript หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบสัมภาษณ์

การเตรียมความพร ้อมในการเขียนเอกสาร
และการสอบสัมภาษณ์
่
่
เพือการสอบเลื
อนระดับสามั
ญวิศวกร
และระดับวุฒวิ ศ
ิ วกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
โดย
คณะอนุ กรรมการทดสอบความรู ้ความชานาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒวิ ศ
ิ วกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
หลักเกณฑ ์
และวิธก
ี ารสอบสัมภาษณ์
2
ข้อแนะนาในการเตรียมต ัวก่อนเข้าสอบ
1. แต่งกายสุภาพ
เพราะเป็ นการ
สอบสัมภาษณ์ มีความสาค ัญมากในการ
ประกอบวิชาชีพของวิศวกร
2. ตรงต่อเวลา
(ควรมาก่อนเวลานัดอย่างน้อย 15 นาที)
3. ทบทวนความรู ้ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมเหมืองแร่ทเสนอปั
ี่
ญหาและ
่ ดขึน
้ ตลอดจนแนวทางในการ
อุปสรรคทีเกิ
ป้ องกันแก้ปัญหา
ควรใช้ความรู ้และประสบการณ์ในการแก้ไข
ปั ญหาอย่างเป็ นไปตามหลักวิชาการ
3
ตัวอย่างแบบฟอร ์มการลงคะแนนสอบ
สัมภาษณ์
4
ตัวอย่างแบบฟอร ์มการลงคะแนนสอบสัมภาษณ์
จานวน 100 คะแนน แยกเป็ น 3 ข้อ ดังนี ้
1. ข้อมู ลส่วนตัว 10 คะแนน ได้แก่ บุคลิกภาพ วุฒภ
ิ าวะ และ
ภาวะผู น
้ า
5
ตัวอย่างแบบฟอร ์มการลงคะแนนสอบสัมภาษณ์
2. ความรู ้ความชานาญในสาขาอาชีพ
จานวน 40 คะแนน ได้แก่ ทักษะในการ
ทางาน, ความสามารถในการพัฒนา
่
งาน และความรู ้ความเชียวชาญในสาขา
่
่
ของงานทีขอเลื
อนระดั
บ
6
ตัวอย่างแบบฟอร ์มการลงคะแนนสอบสัมภาษณ์
3. การประกอบวิชาชีพ จานวน 50 คะแนน ได้แก่
วิสย
ั ทัศน์ มาตรฐานในการทางานความสามารถในการ
่ ความสามารถในการแก้ไข
ถ่ายทอดความรู ้ให้บุคคลอืน
ปั ญหา, ความสามารถในการให้คาแนะนาหรือควบคุมใน
การประกอบวิชาชีพเป็ นไปอย่างปลอดภัย และความรอบ
่
่ ยวข้
่
รู ้ในเรืองของจรรยาบรรณ
และกฎหมายทีเกี
อง 7
ระด ับคะแนนในการสอบสัมภาษณ์ ระด ับสามัญวิศวกร
้
70 คะแนน ขึนไป
60-69 คะแนน
50-59 คะแนน
วิชาการ
0-49 คะแนน
ผ่านการสอบสัมภาษณ์
อนุ มต
ั อ
ิ อกใบอนุ ญาตระดับสามัญวิศวกร
ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
์
มีสท
ิ ธิสอบแก้
ตวั โดยวิธก
ี ารอบรมเฉพาะด้าน
ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
์
มีสท
ิ ธิสอบแก้
ตวั โดยวิธก
ี ารทารายงานทาง
ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ส่งสอบแก้ตวั ด้วยวิธส
ี อบข้อเขียน
8
8
ระด ับคะแนนในการสอบสัมภาษณ์ ระด ับวุฒวิ ศ
ิ วกร
้
60 คะแนน ขึนไป
ผ่านการสอบสัมภาษณ์
อนุ มต
ั อ
ิ อกใบอนุ ญาตระดับสามัญวิศวกร
0-59 คะแนน ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
์
ตวั โดยสอบสัมภาษณ์
มีสท
ิ ธิสอบแก้
้ั ่ 2
ครงที
9
หลักเกณฑ ์และวิธก
ี ารสอบแก้ตวั
หลักเกณฑ ์การพิจารณาให้สท
ิ ธิในการสอบแก้ตวั
ของผู ข
้ อร ับใบอนุ ญาต ด ังนี ้
่
1. การฝึ กอบรมเฉพาะด้าน สาหร ับผู ข
้ อร ับใบอนุ ญาตทีได้
้ั
้
คะแนนการสอบสัมภาษณ์ตงแต่
60 คะแนน ขึนไป
10
หลักเกณฑ ์และวิธก
ี ารสอบแก้ตวั
2 . ก า ร จั ด ท า ร า ย ง า น ท า ง
วิชาการ สาหร ับผู ข
้ อร ับใบอนุ ญาต
ที่ได้ค ะแนน การสอบสัม ภาษณ์
น้อยกว่า
60 คะแนน แต่ไม่ต่า
กว่า 50 คะแนน
3. การสอบข้อเขียนวัดผลความรู ้
สาหรบ
ั ผู ้ ข อ ร บ
ั ใ บ อ นุ ญ า ต ที่ ไ ด้
คะแนน การสอบสัม ภาษณ์น้ อ ย
กว่า
50 คะแนน
ห ม า ย เ ห ตุ : ผู ้ ข อ ร บ
ั ใ บ อ นุ ญ า ต ซึ่ง มี ส ิ ท ธิ ส อ บ แ ก้ ต ัว ต า ม
่ าหนดไว้ในวรรคหนึ่ ง
วิธก
ี ารใดทีก
อ า จ ข อ
เลือ กใช้ส ท
ิ ธิต่ากว่าก าหนดไว้ไ ด้ โดยให้อ ยู ่ ใ นดุ ลพินิจ ของ
่
่ นควร เพือประโยชน์
่
คณะอนุ กรรมการ ทีจะอนุ
ญาตตามทีเห็
ของผู ข
้ อร ับใบอนุ ญาต
11
11
การสอบแก้ต ัวโดยวิธก
ี ารเข้าฝึ กอบรม
60-69 คะแนน การเข้าฝึ กอบรมเฉพาะด้าน มีหลักเกณฑ ์ ดังนี ้
้
1. หลักสู ตรการฝึ กอบรมต้องมีว ัตถุประสงค ์และเนื อหาสาระ
่
เกียวกับความรู
้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู ข
้ อร ับใบอนุ ญาต
่ ดการฝึ กอบรมต้องเป็ นองค ์กรแม่ข่ายหรือ
2. หน่ วยงานทีจั
่ ร ับการร ับรองจากสภาวิศวกร
องค ์กรลู กข่ายทีได้
3. มีหนังสือร ับรองการได้ร ับหน่ วยความรู ้ (PDU) รวมกันไม่น้อย
กว่า 18 หน่ วย
4. ต้องดาเนิ นการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่
คณะอนุ กรรมการกาหนดไว้
่ ดาเนิ นการครบถ้วนตามวรรคหนึ่ ง ให้ยน
หมายเหตุ : ผู ข
้ อร ับใบอนุ ญาตซึงได้
ื่
่
่ ร ับจาก
คาร ้องและเอกสารหลักฐานประกอบ เพือขอน
าเสนอความรู ้ทีได้
้ ให้
้
การฝึ กอบรม พร ้อมตอบคาถามของคณะอนุ กรรมการ ทังนี
คณะอนุ กรรมการวินิจฉัยแต่เพียงว่า การสอบแก้ตวั ของผู ข
้ อร ับ
้
ใบอนุ ญาตผ่านหรือไม่ผ่านเท่านัน
12
การสอบแก้ต ัว ด้วยวิธท
ี ารายงานเชิงวิชาการ
50-59 คะแนน การจ ัดทารายงานทางวิชาการ
มีหลักเกณฑ ์และวิธก
ี าร ดงั นี ้
่
1. รายงานทางวิชาการ ต้องมีวต
ั ถุประสงค ์และเนื ้อหาสาระเกียวกั
บ
ค ว า ม รู ใ้ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ วิ ศ ว ก ร ร ม ค ว บ คุ ม ต า ม ที่
คณะอนุ กรรมการกาหนดให้แก่ผูข
้ อร ับใบอนุ ญาต
เป็ นราย
กรณี ไป
่
2. ต้องดาเนิ นการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาทีคณะอนุ
กรรมกา
กาหนดไว้
่ ดาเนิ นการควบ
หมายเหตุ :
ผู ข
้ อร ับใบอนุ ญาตซึงได้
ถ้วนตามวรรคหนึ่ ง ให้ยนค
ื่ ารอ้ งและจัดส่งรายงาน
ท า ง วิ ช า ก า ร พ ร อ
้ ม ด้ ว ย ส า เ น า ต า ม จ า น ว น
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร เ พื่ อ ข อ น า เ ส น อ ร า ย ง า น
ท า ง วิ ช า ก า ร พ ร ้ อ ม ต อ บ ค า ถ า ม ข อ ง
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ทั้ง นี ้ ใ ห้ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร
วินิจฉัย
แต่เพียงว่าการสอบแก้ตวั ของผู ข
้ อร บ
ั
้
ใบอนุ ญาตผ่านหรือไม่ผ่านเท่านัน
13
13
การสอบแก้ต ัว ด้วยวิธก
ี ารสอบข้อเขียน
0-49 คะแนน การสอบข้อเขียน มีหลักเกณฑ ์และวิธก
ี าร
ดังนี ้
่
รายวิชาทีสอบข้
อเขียนว ัดผลความรู ้ในสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่
- Mining Method/Physical Metallurgy
- Mineral Dressing/Chemical Metallurgy
- Explosive and Blasting/Mechanical Metallurgy
หมายเหตุ : ผู ข
้ อร ับใบอนุ ญาตต้องได้คะแนนในแต่ละ
่
รายวิชาทีสอบไม่
น้อยกว่าร ้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบแก้
ตัวผ่าน
14
14
การพิจารณาอนุ มต
ั อ
ิ อก
ใบอนุ ญาต
หากคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาอนุ มต
ั อ
ิ อก
ใบอนุ ญาต
ชาระเงินค่าใบอนุ ญาตระดับสามัญ 3,500 บาท หรือ
ชาระเงินค่าใบอนุ ญาตระดับวุฒวิ ศ
ิ วกร 5,000 บาท
(ภายใน 90 วัน หลังจากมติคณะกรรมการสภา
วิศวกรอนุ มต
ั )ิ
15
15
ถาม – ตอบ
16