บทบาท SRRT เครือข่ายระดับตำบล เพื่อสร้างอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ

Download Report

Transcript บทบาท SRRT เครือข่ายระดับตำบล เพื่อสร้างอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ

บทบาท SRRT เครือขายระดั
บ
่
ตาบล
เพือ
่ สรางอ
าเภอควบคุมโรค
้
เขมแข็
งแบบยัง่ ยืน
้
อาเภอควบคุมโรคเขมแข็
งแบบยัง่ ยืนมี
้
ระบบและการทางานระบาดวิทยาทีด
่ ี
เป็ นองคประกอบส
่ าคัญ
่ วนหนึ่งทีส
์
หลักแนวทางสาคัญในการพัฒนา
• มีคน และทีมงานทีเ่ ขมแข็
ง (ทีม SRRT
้
อาเภอ และตาบล)
• ใช้ระบาดวิทยาเป็ นรากฐานในการทางาน
สาธารณสุข
• ประชาชน ชุมชน ท้องถิน
่ มีส่วนรวม
ในการ
่
ควบคุมโรค ส่งเสิ มสุขภาพ
• สร้างเครือขาย
เชือ
่ มโยง ในระดับตางๆ
่
่
เครือขายที
มเฝ้าระวังสอบสวนเคลือ
่ นทีเ่ ร็ว
่
(SRRT: Surveillance and Rapid Response Team)
ทัว่ ประเทศ
ไทย1,030
Central
C-SRRT
ทีม
Region
R-SRRT
Province
District
Subdistrict
Village
อาสาสมัคร
D-SRRT
P-SRRT
เครือขายที
มเฝ้าระวังสอบสวนเคลือ
่ นที่
่
เร็ว
(SRRT: Surveillance and Rapid Response Team)
ทัว่ ประเทศ
ไทย1,030
Central
ทีม
68 ทีมใน
กรุงเทพ
9,810 ทีม
ใน 2555
Subdistrict
อาสาสมัคร
Region
R-SRRT
Province
District
Village
C-SRRT
D-SRRT
P-SRRT
เครือขายเฝ
่ นที่
่
้ าระวังสอบสวนเคลือ
บทบาทหน้าที่
เร็ว
เฝ้าระวังโรค/ตรวจจับความผิดปกติ
สอบสวนควบคุมป้องกันโรค
เตรียมพรอมรั
บภาวะฉุ กเฉินทาง
้
สาธารณสุข
แลกเปลีย
่ นขอมู
้ ลขาวสาร
่
ระดับ
อาเภอ
ระดับ
หมูบ
่ ้าน
ระดับ
ตาบล
การเฝาระวัง
ระดับประเ
ทศ
ระดับเขต
ระดับ
จังหวัด
้
เหตุการณในพื
น
้ ทีเ่ พือ
่
์
คนหาความผิดปกติ
สมาชิกเครือขายระดั
บตาบล
่
 เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือ สอ. (แหงละ
่
1 คน)
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ
่ าน
้
(ตาบลละ 3 คน)
เป้าหมายของการพัฒนาเครือขาย
่
SRRT ตาบล
3 ร อ
• รูเร็
้ ว (และตรวจสอบ)
• รายงานเร็ว (แจ้งขาว)
่
• ควบคุมเร็ว (จากัดกา
ระบาด)
SRRT ตาบล
• เขาใจหลั
กการเฝ้าระวังเหตุการณ ์
้
และทางานกับเครือขายในระดั
บ
่
ตาบล เพือ
่ แจ้งขาวเหตุ
การณ ์
่
ผิดปกติ
• รูจั
้ กชนิดของเหตุการณผิ
์ ดปกติ
ทางดานสาธารณสุ
ข
้
• สามารถตรวจสอบขาวเบื
อ
้ งตนที
่
้ ่
ไดรับแจงจากแหลงขาวและ
ม
่ ก
ั จะ
เหตุการณที
์
ทราบผล
วันทีร่ ายงานโรค
การตรวจ
พบ
เริม
่ มีผป
ู้ ่ วย
วันทีผ
่ ป
ู วย
สงตรวจ
ดาเนินมาตรการ
รายแรก
้ ่
มาพบแพทย ์
่
ทางห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร ควบคุมโรค
100
80
จานวน
ผูป
้ ่ วย 60
ช่วงเวลาทีม
่ โี อกาส
ในการควบคุมโรค
40
20
0
1
5
9
13
17
21
จานวนวัน
25
29
33
37
การรายงานและดาเนินการเร็ว
ดาเนินมาตรการ
ควบคุมโรค
เริม
่ มีผป
ู้ ่ วย
รายแรก
100
จานวน
ผู้ป่วยที่
ป้องกันได้
80
จำนวน
60
ผู้ป่วย
40
20
จำนวนวัน
39
37
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
0
สรุปการทางานรวมกั
นในเครือขาย
่
่
SRRT
อำเภอ
สอบสวน
ศูนย์ร ับแจ้งข่ำว
สอ. / รพ. สต.
ตรวจสอบ
แหล่งข่ำวในชุมชน
เหตุกำรณ์ผด
ิ ปกติในชุมชน
แจ้งขาว
่
SRRT เครือขายระดั
บ
่
ตาบล
อสม/
แจ้ง
เครือขาย
ขาว
่
่
จนท. รพ. ตรวจส
สต.
อบ
SRRT
สอบสว
รูเร็
้ ว
รายงาน
เร็ว
ควบคุม
เร็ว
12
การเฝ้าระวัง 2 ระบบ ช่วยเพิม
่
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
การเฝาระวังโดย
2. การเฝาระวังเหตุการณ
1.
้
รายงานผู้ป่วย
ผู้ป่วยทีม
่ ารับ
บริการที่
สอ./
รพ.สต.
ผิดปกติ
ราย
เก็บ คน
วิเคราะห์
แปลผล
้
ราย
้ง
เหตุกแจาร
ณตรวจสอ
์
บ
ั
สญญำณภ
ัย
เหตุการณ์
ผิดปกติเกีย
่ วกับ
สาธารณสุข
รายงาน
ประเมิน
มีความสาคัญ
และสอบสวน
สาธารณสุข
ควบคุมโรค
์
กระจายเผยแพร่
หลักพืน
้ ฐานการพัฒนา SRRT ระดับพืน
้ ท
เพือ
่ สนับสนุ น
งการเฝ้าระวังป้องกันโรค
อาเภอเขมแข็
้
• การบูรณาการอาเภอเขมแข็
งการเฝ้าระวังป้องกัน
้
โรค เป็ นบทบาทภารกิจ ดานสาธารณสุ
ขและ
้
ดานสั
งคมของพืน
้ ทีส
่ อดคลองกั
บการกระจาย
้
้
อานาจ และการปรับโครงสรางการท
างานระดับ
้
พืน
้ ที่
• ทีม SRRT ระดับตาบล เป็ นส่วนหนึ่งของ ทีม
บูรณาการอาเภอเขมแข็
งการเฝ้าระวังป้องกันโรค
้
ซึง่ ประกอบดวยที
มงาน และการประสานงาน
้
รวมกั
บ หน่วยงานตางๆในพื
น
้ ที่ และภาคี
่
่
ประชาชน
• องคกรปกครองส
น
่ อบต เทศบาล
์
่ วนทองถิ
้
• SRRT ระดับตาบล มีศักยภาพหลักดานการ
้
เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพเชิงเหตุการณ ์ เน้น
Event based surveillance และการรายงาน
โรค เพือ
่ การประสานการควบคุมโรค รวดเร็ว
โดยมี SRRT ระดับอาเภอและ SRRT
จังหวัด เป็ นพีเ่ ลีย
้ งดานการสอบสวนโรค
้
• SRRT อาเภอ และจังหวัด มีบทบาทเป็ นพี่
เลีย
้ งและผูสนั
้ บสนุ น โดยมี สคร และสานัก
ระบาด (เป็ นหน่วยงานตนน
้ ้า) ให้การสนับสนุ น
ทางวิชาการและการสนับสนุ นปฏิบต
ั ก
ิ ารตาม
ความจาเป็ น
ประเด็นการประเมิน
2.2 ทีม SRRT ระดับตาบลมีการดาเนินงานดังนี้
2.2.1 อสม.ทุกคนผานการอบรมหรื
อไดรั
อ
่ งการเฝ้าระวังเหตุการณ ์
่
้ บการถายทอดเรื
่
2.2.2 มีขาวที
ไ่ ดรั
่
้ บแจ้งอยางน
่
้ อยเดือนละ ๑ ครัง้ *
2.2.3 มีการแจ้งขาวแก
เครื
อสม.ในพืน
้ ทีห
่ รือ สสอ.ในกรณีทพ
ี่ บความผิดปกติหรือ
่
่ อขาย
่
มีการระบาด
2.2.4 มีการบันทึกขอมู
ได
กต้อง ไดแก
้ ลการแจ้งขาวลงในโปรแกรมออนไลน
่
้ างถู
่
้ ่
์ อย
แหลงข
ขอความข
าว
่ าว
่
้
่
ชัดเจน ขนาดของปัญหา การดาเนินการหลังรับแจ้ง
2.2.5 มีการสอบสวนโรค/ภัยสุขภาพ อยางน
่
้ อยปี ละ 1 ครัง้
2.2.6 มีการประชุมทีม SRRT เครือขายระดั
บตาบลอยางน
่
่
้ อยปี ละ 2 ครัง้
2.2.7 มีเครือขายการฝ
่ ประโยชน์ ในการเฝ้าระวังป้องกัน
่
้ าระวัง สอบสวนโรค เพือ
โรคติดตอ
่ เช่น เครือขาย
่
mailgroups, facebook, การสอบสวนโรครวมกั
น
่
Thank you