การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำ

Download Report

Transcript การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำ

การพิจารณาแผนปฏิบ ัติราชการ
ของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
พรทิพย ์ ศิ รภ
ิ านุมาศ
ผู้อานวยการกอง
แผนงาน
วันที่ 8 กันยายน
2558
เอกสารประกอบการประชุม
พิจารณาแผนปฏิบต
ั ริ าชการประจาปี 2558 ของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค วันที่
8-9 กันยายน2558 ณ ห ้องประชุมอายุรกิจโกศล กรมควบคุ
1 มโรค
เอกสารประกอบการประชุมสาหร ับคณะกรรมการฯ
1. สรุปผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน (ณ วันที่ 31 สงิ หาคม 2557)
2. ข ้อมูลจัดสรรปี 57 และเสนอขอปี 58 รายหน่วยงาน
3. (ร่าง) ผลผลิต ของหน่วยงานทีน
่ าสง่ ตามเป้ าหมายการ
ให ้บริการกรมฯ
4. ภาพรวมคาขอหน่วยงาน ตามกลุม
่ กิจกรรมสาคัญ
5. แบบบันทึกข ้อพิจารณาแผนปฏิบต
ั ริ าชการ ปี 58
(แยกเป็ นสานั ก/ สถาบัน/ สคร. และกองบริหาร)
2
เปรียบเทียบคาขอและจ ัดสรรงบประมาณ ปี 2556 – 2558
กรมควบคุมโรค
7,000
หน่วยน ับ: ล้านบาท
6,000
5,801
5,000
4,000
3,000
4,876
4,159
3,750
3,492
จ ัดสรร
3,475
เสนอขอ
2,000
1,000
-
ปี 56
ปี 57
ปี 58
3
สรุปงบประมาณตาม (ร่าง) พรบ. งบรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2558
ในสว่ นของกรมควบคุมโรค
หน่ วยนับ : ล้ านบาท
ปี งปม. 2557
งปม. 2558 *
เพิม
่ ลดปี 2557
เพิม
่ – ลด
(ร้อยละ)
1. งบบุคลากร
1,666.02
1,730.4046
64.39
3.86
2. งบดาเนินงาน
1,342.97
1,506.6150
163.6474
12.19
3. งบลงทุน
157.1101
213.1327
56.0226
35.66
- ครุภัณฑ์
64.7086
62.5376
- 2.171
- 3.36
- สงิ่ ก่อสร ้าง
92.4015
150.5951
58.1936
62.98
4. งบอุดหนุน
260.8036
265.6493
4.8457
1.86
5. งบรายจ่ายอืน
่
37.4473
34.5248
- 2.9225
- 0.08
3,464.34
3,750.3264
285.9827
8.26
ประเภทงบ
ิ้
รวมทัง้ สน
* ข ้อมูล ณ 2 ก.ย. 57 หลังปรับลดอนุฯ
4
งบดาเนินงานโครงการ ตาม ร่าง พรบ. ปี 58 ( 1,506.615 ลบ.)
204.135 ลบ
ลบ
32%
ขัน
้ ต่า ประจา
27%
ค่ายา
จุดเน ้น ภารกิจกรมฯ
บูรณาการกระทรวง
28%
420.0976 ลบ
ลบ
ลบ
5
การจาแนกกรอบเงิน (897.4439 ลบ) /กรอบงาน ปี 2558 กรมควบคุมโรค
KPI 10+3
สอดคล้องนโยบาย
ทิศทาง ตาม
5 หน้าที่
11 บทบาท NHA
KPI
กระทรวง
ยุทธศาสตร์บร
ู ณาการ สธ
5 กลุม
่ วัย/ ระบบบริการ/ ระบบควบคุมโรค/สงิ่ แวดล ้อม
Better Service / ASEAN /โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
477.35 ลบ. (53.18%)
การจ ัดสรร
งบประมาณ
(3R)
จุดเน้นกรมฯ
โรคและภ ัยตามจุดเน้น
420.0976 ลบ (46.81%)
้ ฐาน
ระบบเฝ้าระว ังพืน
และการบริหารจ ัดการ
*หมายเหตุ : ค่ายาและขัน
้ ตา่ 609.1711 ลบ
งานตาม function กรมฯ
ระบบเฝ้าระว ัง/R&D/HRD&HRM
* ข ้อมูล ณ 2 ก.ย. 57 หลังปรับลดอนุฯ
6
“ข้อตกลง
ื่ มโยงการบูรณาการยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค เพือ
”การเชอ
่
สน ับสนุนการลดโรคและภ ัยสุขภาพ
โรคและภ ัย
องค์
ความรู ้
A

B
เครือข่าย
ื่ สารฯ
สอ
ตอบโต้ฯ


C


D




ประเมิน
พ ัฒนา
องค์กร






่ ารจัดทาโครงการของแผนปฏิบต
จัดกลุม
่ กิจกรรม เพือ
่ นาไปสูก
ั ริ าชการ 2558
เสนอกรมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
7
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้บริการ
หน่ วยงาน ผลผลิ ต กิ จกรรมหลัก และงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ณ วันที่ 15 ก.ค. 57
ยุทธศาสตร์
ประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การฟื้ นฟูความเชื่อมันและ
่
เร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ
แผนงาน
1.5 ดาเนิ นการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน
นโยบายการจัดสรร
งบประมาณ
เป้ าหมายบริ การ
กระทรวง
ตัวชี้วดั กระทรวง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริ ยธรรมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิ ทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิ จยั และนวัตกรรม
4.3 พัฒนาด้านสาธารณสุข
6.1 ส่งเสริ มการวิ จยั และพัฒนา
4.3.3 สนับสนุนมาตรการสร้างเสริ มสุขภาพเชิ งรุก ส่งเสริ มการมี ส่วนร่วมของชุ มชนและท้องถิ่ น
ผ่านกลไกต่างๆ อย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มมีการออกกาลังกายอย่างสมา่ เสมอ
4.3.5 สนับสนุนการดาเนิ นงานตามภารกิ จพื้นฐานของหน่ วยงาน
1.5.1 เร่งรัดการพัฒนากฎหมายและกฎระเบีย บที่ จาเป็ นเร่งด่ วน
รวมทัง้ การสร้างความตระหนักรู้ในทุกมิ ติให้ สอดรับ กับ
พันธกรณี และข้อตกลงอาเซี ยน
6.1.1 ส่งเสริ มการวิ จยั และพัฒนาเพื่ อสร้างทุนปัญญาของชาติ สร้างความร่วมมือระหว่ างนักวิ จยั
สถาบันการศึ กษา สถานบันวิ จยั ทัง้ ในและต่ างประเทศและหน่ วยงานภาครัฐในการลงทุนวิ จ ัย
พัฒนานวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และอยูใ่ นสภาพแวดล้อมเหมาะสมที่
สามารถลดภาระโรคและภัยคุกคาม ตลอดจนได้รบั การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ
3. ระบบบริการสุขภาพมีศกั ยภาพ
สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9. ผลงานวิจยั ที่สามารถนาไปใช้ใน
การพัฒนางานสาธารณสุข
1. ความชุกของผูบ้ ริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 13)
จานวนโรงพยาบาลทีไ่ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพเพือ่ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (55 แห่ง)
ร้ อยละองค์ความรู้ /ผลงานวิจัยด้ านสุขภาพที่เผยแพร่ ให้ หน่วยงานต่างๆนาไปใช้ ประโยชน์
2. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน 23 ต่อประชากรแสนคน) 3. อัตราตายจากอุบตั เิ หตุทางถนน (ปี 58 = ไม่เกิน 18)
ยุทธศาสตร์กระทรวง
เป้ าหมาย
บริ การกรมฯ
ตัวชี้วดั
(PSA)
ผลผลิ ต
3. ด่านช่องทางเข้าออกประเทศและจังหวัดชายแดน
มีระบบเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบตั ใิ หม่และ
ภัยสุขภาพได้มาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2548 รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ร้อยละของด่านช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศและจังหวัดชายแดนทีเ่ ป็ น
เป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินทีก่ าหนด
5. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบตั ใิ หม่
และภัยสุขภาพของด่านช่อง
ทางเข้าออกประเทศและ
ในจังหวัดชายแดน
2. ประชาชนกลุม่ เป้าหมายสามารถปฏิบตั ติ วั
้
้
้
ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อสาคัญ
1. เครือข่ายเปาหมายมีศกั ยภาพในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่และภัยสุขภาพ
และภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
ทีม่ คี ุณภาพตามมาตรฐานสากล
ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายดาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ร้อยละของประชาชนกลุม่ เป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพ
ตามแนวทาง/มาตรฐานทีก่ รมควบคุมโรคกาหนด
ตามเกณฑ์ทก่ี รมควบคุมโรคกาหนด
1. ผลิตภัณฑ์ดา้ นการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
2. การสนับสนุ น เสริมสร้าง ศักยภาพและ
ความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2.1 พัฒนาบริหารจัดการระบบ เฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
กิ จกรรม
หลัก
5.1พัฒนาสมรรถนะ
ด่านช่องทาง
เข้าออกประเทศและ
จังหวัดชายแดน
เพือ่ รองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
10. ส่งเสริม สนับสนุ น การวิจยั และนวัตกรรมทีน่ าไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาสุขภาพ
1. พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
4. เร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซี ยน
1.1 ศึกษา ค้นคว้า
พัฒนาวิชาการและ
จัดการองค์ความรู้
ด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
2.3 แก้ไขปญั หามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ในพืน้ ที่
มาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง
2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อม
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
2.5 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ
2.6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. เฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคทีเ่ ป็ นปญั หาสาคัญ
4. ผลงานวิจยั ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนา
งานสาธารณสุข
ร้อยละของผลงานวิจยั ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีเ่ ผยแพร่ให้
หน่วยงานต่างๆ นาไปใช้ประโยชน์
4. การบริการรักษาและ
ฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุม่
โรคติดต่อสาคัญ โรคอุบตั ใิ หม่
และภัยสุขภาพ
4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ
เฉพาะโรค ในกลุม่ โรคติดต่อสาคัญ
้
้
3.1 บริการเฝาระวัง ปองกัน
โรคอุบตั ใิ หม่และภัยสุขภาพ
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ของหน่
วยงาน เพือ่ สร้างมาตรฐาน
ทีเ่ ป็ นปญั หารุนแรงและ
ระบบบริการ
กลุม่ เป้าหมายพิเศษ
3.2 ถ่ายทอดความรูใ้ นการดูแล 4.2 พัฒนาศักยภาพการบริการ
สุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค
ในกลุม่ โรคติดต่อสาคัญ
ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ
โรคอุ
บตั ใิ หม่และภัยสุขภาพ
และปรับเปลีย่ น
ของเครือข่ายบริการสุขภาพ
พฤติกรรมทีม่ คี ุณภาพ
6. การวิจยั และพัฒนา
ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
6.1 ส่งเสริม สนับสนุน
และยกระดับการวิจยั
และพัฒนาด้านการ
ป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
8
สรุปภาพรวมแผนคาขอหน่วยงาน ปี 58 แยกตามกลุม
่ กิจกรรมสาคัญ
(ไม่รวมขัน
้ ตา่ ประจา ค่ายา และบูรณาการ) หน่วยนับ :บาท
รายละเอียดกิจกรรม
งปม
ร้อยละ
1 ประชุมเชงิ ฯ
2. ประชุมราชการ
97,527,488
27,539,855
12.65
3.57
ั มนา
3. อบรม สม
26,060,570
3.38
ื่ สารความเสย
ี่ ง
4. สอ
52,341,658
6.79
5. สารวจ/เก็บข ้อมูล
22,186,190
2.88
6. ติดตาม/ประเมิน
49,238,940
6.39
7. ผลิตคูม
่ อ
ื /แนวทาง
19,471,870
2.53
476,658,254
61.82
8. อืน
่ ๆ (เฝ้ าระวัง ถอดบทเรียน ดูงาน
สนับสนุนเครือข่าย จัดจ ้างฯ บริหารจัดการ
และทีไ่ ม่สามารถระบุได ้)
รวมคาขอของหน่วยงาน
วงเงินจ ัดสรร
771,024,825
420,097,600
9
ั
ข้อสงเกตจากแผนปฏิ
บ ัติราชการของหน่วยงาน ปี 2558
1. เสนอของงบนอกจากงบดาเนินการ มาในโครงการ ได้แก่
1.1 ค่าจ้างทีป
่ รึกษา จานวน 6 หน่วยงาน งปม 2.922 ล้านบาท
ั
่ พ ัฒนาระบบฯ (ไม่ชดเจนว่
1.2 งบลงทุน เชน
าเป็น soft ware) /ฐานข้อมูล
และเว็ บไชด์ ต่างๆ จานวน 12 หน่วยงาน งปม 10.2301 บาท
 ขอให้หน่วยงานทีเ่ สนอขอ งปม. ใน ข้อ 1 และ 2
พิจารณาปร ับรายละเอียดให้ตรง หรือ ต ัดออกจากงบโครงการ
่ ผลการวิเคราะห์ GAP จานวน
2. หน่วยงานไม่สง
18
หน่วยงาน
สาน ัก 11 หน่วยงาน
กองบริหาร 7 หน่วยงาน
สคร หน่วยงาน
่ แผนเป็นโครงการใหญ่ (ระด ับกิจกรรมหล ัก) จานวน 2 หน่วยงาน
3. หน่วยงานไม่สง
10
ข ้อตกลง
การจัดสรรงบประมาณ (งบดาเนินการไม่รวมขนต
ั้ า่ ค่ายาและเวชภ ัณฑ์) จานวน 897.4439 ลบ
ให ้หน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
1. งบบูรณาการยุทธศาสตร์ กระทรวง ปี 2558 = 477 ลบ
1.1 Top Down ตามทีก
่ ระทรวงพิจารณาเห็นชอบ
1) บูรณาการทาง Technology โดยสว่ นกลาง งบอยูท
่ ก
ี่ รม
ั ยภาพเขต จังหวัด อาเภอ โอนงบไว ้ที่ สป ผู ้ตรวจบริหารจัดการ
2) พัฒนาศก
้ สป. ผู ้ตรวจบริหารจัดการ
3) Implement
ใชงบ
2. งบตามจุดเน ้น ภารกิจกรม (เฝ้ าระวังพืน
้ ฐาน & บริหารจัดการ) = 420 ลบ
2.1 รองรับภาวะฉุกเฉิน = 120 ลบ
2.2 บริหารจัดการ
= 200 ลบ *
1) บริหารทรัพยากร 55 % = 110 ลบ
2) พัฒนาบุคลากร 30 % =
60 ลบ
3) PMQA
15 % =
30 ลบ
2.3 ภารกิจพืน
้ ฐานและจุดเน ้นทีน
่ อกเหนือการบูรณาการยุทธศาสตร์ สธ. = 100 ลบ
พิจารณาจาก
1) เนือ
้ หาของแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี ทีห
่ น่วยงานเสนอ โดยการให ้น้ าหนักของคณะกรรมการกรมฯ
2) ผลการใชจ่้ ายงบประมาณ 2557
11
รูปแบบ outputs outcomes
“การประชุมพิจารณาแผนปฏิบ ัติราชการ ของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ปี 2558 ”
ว ันที่ 11 – 12 ก ันยายน 2557 ณ กรมควบคุมโรค
1. ทุกหน่วยงานนาเสนอแผนปฏิบต
ั ริ าชการ ปี 2558 ต่อ คณะกรรมการฯ
1) โรคและภัยสุขภาพสาคัญทีจ
่ ัดลาดับความสาคัญ
2) Gap ของปั ญหา รายจังหวัด / อาเภอ / Setting
3) มาตรการ / โครงการ งบประมาณ ทีร่ ะบุผลผลิตสอดคล ้องกับ Gap ข ้อ 2
(ไม่เกิน 13 โครงการหลัก)
่ Rapid Survey ฯลฯ
4) การสารวจ เฝ้ าระวัง ติดตาม ประเมินผล ทีเ่ พิม
่ เติมจากระบบปกติ เชน
2. คณะกรรมการฯ พิจารณาให ้น้ าหนักงานและผลผลิตประกอบการจัดสรรงบประมาณ
3. กองแผนงานแจ ้งกรอบงบประมาณให ้หน่วยงานปรับแผนฯ ให ้ได ้ผลผลิตตามข ้อ 2
4. ทุกหน่วยงานจัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร ปี 2558 ให ้ได ้ผลผลิตตามเป้ าหมาย
5. กองแผนงาน
1) เสนอกรมฯ อนุมัต ิ แผนฯ ข ้อ 4
2) จัดทาภาพรวมกรมควบคุมโรค ปี 2558
ั มนา
 แผนการประชุม อบรม สม
 แผนการสารวจ เฝ้ าระวัง ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
่ื สารความเสย
ี่ ง ประชาสม
ั พันธ์
 แผนการสอ
3) นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล ให ้ได ้ผลตามเป้ าหมาย
12
ั ัดกรมควบคุมโรค ปี 2558
ปฏิทน
ิ การจ ัดทาแผนปฏิบ ัติราชการของหน่วยงานสงก
ณ 8 กันยายน 57
1 - 10 ต.ค. 57
หน่วยงาน บันทึกรายละเอียดแผน
ทุกงบรายจ่าย พร ้อมสง่ เข ้าเมนู
กลัน
่ กรองในระบบ ESM
3 - 4 ก.ค. 57
ื่ สารทิศทาง /
สอ
แนวทางการจัดทาแผนปี 58
26 – 30 ก.ย. 57
16 ก.ค. – 5 ส.ค. 57
หน่วยงานจัดทา
(ร่าง) แผนปฏิบัตริ าชการ
เสนอกรมฯ
อนุม ัติแผนฯ ปี 58
19 – 24 ส.ค. 57
19 – 25 ก.ย. 57
กองแผนงาน ตรวจสอบความ
ถูกต ้องของรายละเอียดแผนงาน
10 – 18 ก.ย. 57
หน่วยงานจัดทา
ปรับปรุงรายละเอียด
สง่ กองแผน (เฉพาะแบบสรุป)
15 ก.ค. 57
ี้ จงการจ ัดทาแผนและ
ชแ
พจนานุกรมกิจกรรม ปี 58
กองแผนงานวิเคราะห์ข ้อมูล
ประสานคณะกรรมการฯ
(อธิบดี/ รองอธิบดี/ ผู ้ทรงฯ ทีร่ ับผิดชอบหน่วยงาน)
8 – 9 ก.ย. 57
ประชุมพิจารณาแผนฯ 58
ของทุกหน่วยงาน
โดย ผู ้บริหารกรมฯ
ให ้ข ้อสงั เกตเบือ
้ งต ้น
25 – 29 ส.ค. 57
คณะกรรมการฯ ประสานหน่วยงาน
เพือ
่ ปรับปรุงรายละเอียด
13
Q&A
14
้ า
ิ ธิภาพการใชจ
เป้าหมายตามมาตรการเพิม
่ ประสท
่ ยงบประมาณ 58
ประมาณการ
รายจ่าย
แผนเบิกจ่าย
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
รวม
(ร ้อยละ)
ไตรมาส 1
(ร ้อยละ)
ไตรมาส 2
(ร ้อยละ)
ไตรมาส 3
(ร ้อยละ)
ไตรมาส 4
(ร ้อยละ)
100
35
23
23
19
รายจ่ายประจา
100
34
23
23
20
รายจ่ายลงทุน
(ร ้อยละ)
100
37
20
27
16
96
32
23
21
21
รายจ่ายประจา
98
33
22
21
22
รายจ่ายลงทุน
87
29
26
19
14
เป้ าหมายเบิกจ่าย
ภาพรวม
ที่มา : สงป ที่ นร 0717/ว74 ลง 4 กย.57
15
ิ ธิภาพฯ ปี 2558 ทีส
มาตรการเพิม
่ ประสท
่ าค ัญ ด ังนี้
1. งบตามยุทธศาสตร์ และภารกิจหน่วยงาน ต ้องเร่งดาเนินงานและเริม
่ เบิกจ่าย
ภายในไตรมาสที่ 1
ั มนา ให ้เบิกจ่ายในไตรมาส 1 ไม่น ้อยกว่า ร ้อยละ 50 ของ
2. ฝึ กอบรม ประชุม สม
วงเงินทีไ่ ด ้รับจัดสรร
3. งบลงทุน
ื้ จัดจ ้าง เมือ
3.1 ให ้เตรียมจัดซอ
่ ร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่าย ผ่านการพิจารณา
วาระ 2 ประมาณ 17 กย. 57
เงือ
่ นไข ก่อหนีผ
้ ก
ู พันได ้ ต่อเมือ
่ ได ้รับจัดสรรงบประมาณจาก สงป แล ้ว
3.2 ก่อหนีผ
้ ก
ุ พันให ้แล ้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 1
3.3 กรณีเปลีย
่ นแปลงปรับรายการ ต ้องอยูภ
่ ายใต ้ยุทธศาสตร์ & วัตถุประสงค์เดิม
และดาเนินการให ้แล ้วเสร็จภายใน 30 เมษายน 2558
ที่มา : สงป ที่ นร 0717/ว74 ลง 4 กย.57
16
Q&A
17
ขอบพระคุณค่ะ
18
เกณฑ์การจ ัดสรรงบประมาณ 2558
1. ผลการดาเนินงานและการเบิก – จ่ายงบประมาณ ในปี 57
2. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ / สถานะสุขภาพในพืน
้ ที่
3. การกาหนดมาตรการทีส
่ อดคล ้องกับสภาพปั ญหา ในข ้อ 2
4. จานวนพืน
้ ที่ (จังหวัด , อาเภอ) / พืน
้ ทีด
่ าเนินการ / กลุม
่ เป้ าหมาย
5. การพัฒนาเครือ
่ งมือเพือ
่ การติดตามและประเมินผล ทีเ่ พิม
่ เติมจาก
่ การทา Rapid Survey เป็ นต ้น
ระบบรายงานปกติ เชน
** บูรณาการและปรับลดงบประมาณการประชุมลงประมาณ 50 %
19
การจาแนกกรอบเงิน/กรอบงาน ปี 2558 กรมควบคุมโรค
KPI 10+3
สอดคล้องนโยบาย
ทิศทาง ตาม
5 หน้าที่
11 บทบาท NHA
KPI
กระทรวง
งปม.
477.35 ลบ. (31.21%)
การจ ัดสรร
งบประมาณ
(3R)
ยุทธศาสตร์บร
ู ณาการ สธ
5 กลุม
่ วัย/ระบบควบคุมโรค/สงิ่ แวดล ้อม
Better Service / ASEAN /โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
จุดเน้นกรมฯ
งปม.
232.23 ลบ. (15.18%)
้ ฐาน
ระบบเฝ้าระว ังพืน
และการบริหารจ ัดการ
โรคและภ ัยตามจุดเน้น
งานตาม function กรมฯ
ระบบเฝ้าระว ัง/R&D/HRD&HRM
งปม. 819.87 ลบ. (53.61%)
รวมงบดาเนินงาน รวมค่ายาและขัน
้ ตา่ 1,528.30 ลบ
ณ 30 มิ.ย. 57 Key E budgeting
20
กรอบการนาเสนอ
• กระบวนการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
• กรอบคิดการจาแนกกรอบเงิน/กรอบงาน ปี 2558 กรมควบคุมโรค
• Q&A
• หลักการจัดสรรงบประมาณประจาปี 2558
• ผลการใช้ จ่ายปี 2557 , Top Down, ผู้ทรงคุณวุฒิให้ น ้าหนักแผน
• Q&A
• กรอบหน่วยงานนาเสนอ ผลผลิต ผลลัพธ์
• What’s next
บูรณาการงบประมาณ กสธ
5 กลุ่มวัย 4 ระบบ
ยุทธศาสตร์บรู ณาการ 5 กลุม
่ วัย
ยุทธศาสตร์บรู ณาการ 4 ระบบ
กรมการแพทยควบคุ
มโรค
์
1.กลุมสตรี
และเด็ก
่
ปฐมวัย
2.กลุ
มเด็
แพทยแผน
่ กวัย
์
สุขภาพจิ
เรียน
ต สานักงาน ไทย
3.กลุมเด็
่ กวัยรุน
่
ปลัดกระทรว
4.กลุมวั
อย.
่ ยทางาน
กรมวิทย ์ งสาธารณสุข
4.ระบบสิ่ งแวดลอมและ
้
ฯ
5.กลุมผู
่ ้สูงอายุและผู้
สุขภาพ
พิการ
สบส.
อนามัย
1.ระบบ
บริการ
2.ระบบควบคุม
โรค
3.ระบบคุ้มครอง
ผู้บริโภค
22
จุดเน้น 5 ปี และกรอบการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติการ กรมควบคุมโรค
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557-58
ั
NHL4 ผลสมฤทธิ
ร์ ะบบการพ ัฒนาคุณภาพต่อเนือ
่ งการป้องก ัน ควบคุมโรค
: “อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยงยื
่ ั น”
แผนงานป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
ี่ ง
HL2โรคไม่ตด
ิ ต่อและปัจจ ัยเสย
ี และสงิ่ แวดล้อม
HL3โรคจากอาชพ
ี่ งต่อการเกิด
HL201 ลดปัจจ ัยเสย
โรคหลอดเลือดและเบาหวาน
ี่ ง
HL202 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
การบริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
ต่อการบาดเจ็ บ และโรคมะเร็ ง
ี่ ง
HL203 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
การบริโภคยาสูบ ต่อการเกิดโรค
่ โรคถุงลมปอดอุดกน
สาค ัญ เชน
ั้
โรคมะเร็ ง
HL204-205 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัย
ี่ งต่อการบาดเจ็ บ ใน 3 เรือ
เสย
่ ง
หล ัก ได้แก่ การบาดเจ็ บจาก
อุบ ัติเหตุทางถนน ความรุนแรงใน
ครอบคร ัว
จมนา้ ตาย
HL301-302 ว ัยทางานปลอดโรค
ปลอดภ ัย กายใจเป็นสุข (ใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาค
เกษตรกรรม)
HL4 โรคติดต่อ
HL401 ป้องก ันควบคุมโรค
ี่ ง
้ ทีเสย
ไข้เลือดออกเชงิ รุกในพืน
HL402 ป้องก ันควบคุมโรคว ัณ
้ ทีเ่ ป้าหมาย
โรคเชงิ รุก ในพืน
HL403 ป้องก ันและแก้ไขปัญหา
์ ละโรคติดต่อทาง
เอดสแ
ั ันธ์ในประชากร
เพศสมพ
กลุม
่ เป้าหมายเฉพาะ
HL404-405 ป้องก ันควบคุม
โรคติดต่ออุบ ัติใหม่ อุบ ัติซา้ เน้น
ี่ ง
ประชากรกลุม
่ เสย
: ห ัด , มือ เท้า ปาก
HL1 การพ ัฒนาเชงิ ระบบ (Backbone)
HL101 กลไกการเฝ้าระว ัง ตอบสนองต่อโรคและภ ัยสุขภาพ ภาวะปกติและฉุกเฉิน
HL102 การจ ัดการความรู ้ การร ับรองมาตรฐาน และการประเมินเทคโนโลยี
HL103 การพ ัฒนาสมรรถนะกาล ังคนด้านการป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
23
23
DDC Policy 2014-15
จุดเน้น
5 ประเด็น
GOAL
สร้างคน
สร้างระบบ
3ส
5I
Immediate
International
standard
Intervention
Innovation
มี
ความสุข
Information
งาน
สาเร็จ
1. ป้องก ันควบคุมโรคภ ัยสุขภาพประชาชน (10+3
KPI)
2. พ ัฒนากลไกการเฝ้าระว ัง ตอบสนองต่อโรคภ ัย
สุขภาพ ภาวะปกติและฉุกเฉิน ให้ได้ Information
 เชงิ กว ้าง 5 ระบบ โดย สานั กระบาดวิทยา
 เชงิ ลึก โดยสานั ก/สถาบัน
3. การจ ัดการความรู ้ ร ับรองมาตรฐาน ประเมิน
เทคโนโลยี
 มาตรฐานการดาเนินงานป้ องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพ
ของกรมฯ พร ้อมใช ้ ทันสถานการณ์
 สคร.ได ้รับการrพัฒนาศักยภาพ (Scaling up 12 แห่ง)
 อาเภอ Best Practice การดาเนินงานป้ องกันควบคุม
โรค ภัยสุขภาพ scaling up
4. พ ัฒนาสมรรถนะกาล ังคนด้านป้องก ันควบคุมโรค
ภ ัยสุขภาพ สอดคล้องข้อ 1-3
 LDC, EDC, M&E ผู ้ร่วมทีมผู ้ตรวจฯ สาธารณสุข
นิเทศก์ และ DCSR
5. พ ัฒนาระบบบริหารสน ับสนุนการพ ัฒนาบริการ
วิชาการ
ื้ จัดจ ้าง งบลงทุนลงนามสญ
ั ญา
 ร ้อยละรายการจัดซอ
ไตรมาส 1 (100)
 ร ้อยละเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมประจาปี
(ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 95)
 ระดับความสาเร็จของร ้อยละเฉลีย
่ ถ่วงน้ าหนั กการบรรลุ
เป้ าหมายผลผลิตของกรม (ร ้อยละ 100)
24
DDC Policy 2014-15
10+3 KPI
ด้าน
ิ ธิผล
ประสท
GOAL
1.
2.
งาน
สาเร็จ
Immediate
International
standard
Intervention
Innovation
Information
มี
ความสุข
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
สร้างคน
สร้างระบบ
11.
12.
3ส
5I
13.
ร้อยละของเด็กทีม
่ พ
ี ัฒนาการสมว ัย (ไม่นอ
้ ยกว่า 85)
ความชุกของผูบ
้ ริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในปชก.อายุ
15 - 19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 13)
อ ัตราตายจากอุบ ัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 20 ต่อปชก.แสน
คน)
อ ัตราตายจากโรคหลอดเลือดห ัวใจ (ไม่เกิน 23 ต่อปชก.
แสนคน)
อ ัตราป่วยด้วยโรคห ัดในเด็กอายุตา่ กว่า 5 ปี (ไม่เกิน 20
ต่อปชก.เด็กอายุตา่ กว่า 5 ปี แสนคน)
เหตุการณ์ระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษลดลง ร้อยละ 50
จากค่าเฉลีย
่ ข้อมูล 5 ปี ย้อนหล ัง (ไม่เกิน 35 เหตุการณ์)
อ ัตราความสาเร็ จของการร ักษาว ัณโรค (มากกว่าหรือ
เท่าก ับ ร้อยละ 90)
ั ันธ์ลดลงจากปี ทีผ
อ ัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสมพ
่ า่ นมา
ื้ เอชไอ
(ร้อยละ 5) (เป็น proxy indicator จานวนผูต
้ ด
ิ เชอ
วีรายใหม่)
ื้ ในโรงพยาบาลลดลง (ไม่เกินร้อยละ 8)
อ ัตราการติดเชอ
ี่ งและไม่
ร้อยละของเกษตรกรทีต
่ รวจพบว่ามีความเสย
ั พช
ปลอดภ ัยต่อพิษสารกาจ ัดศตรู
ื (ไม่เกินร้อยละ 32)
ึ ษาและพ ัฒนาวิชาการ
Road Map การพ ัฒนาศูนย์การศก
ด้านเฝ้าระว ัง ป้องก ัน ควบคุมโรค ระด ับนานาชาติ(1 แผน)
่ งทางเข้าออกระหว่างประเทศทีเ่ ป็น
ร้อยละของด่านชอ
เป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 50)
ร้อยละของจ ังหว ัดชายแดนทีเ่ ป็นเป้าหมายผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน (ร้อยละ 50)
25
ตารางเปรียบเทียบ การจัดสรร 57 และแผนคาขอ 58
รายละเอียด
จ ัดสรร 57
พรบ. 58
หน่วยงานขอ
58
จานวน
เพิม
่ /ลด
(จ ัดสรร
57)
350.9272
ร้อยละ
(เพิม
่ ลด)
งบดาเนินโครงการ
586.7962
420.0976
771.0248
งบบูรณาการ
-
477.3463
477.3463
ค่ายา
358.0649
405.036
404.0888
-0.9473
0.23
ขัน
้ ตา่ ประจา
214.1677
204.1350
201.2958
2.8392
1.39
ิ้
รวมทงส
ั้ น
1,342.9676
1,506.6150
1,853.7557
347.1407
23.04
-
83.53
-
26
รูปแบบ outputs outcomes
“การประชุมพิจารณาแผนปฏิบ ัติราชการ ของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ปี 2558 ”
ว ันที่ 11 – 12 ก ันยายน 2557 ณ กรมควบคุมโรค
1. ทุกหน่วยงานนาเสนอแผนปฏิบต
ั ริ าชการ ปี 2558 ต่อ คณะกรรมการฯ
1) โรคและภัยสุขภาพสาคัญทีจ
่ ัดลาดับความสาคัญ
2) Gap ของปั ญหา รายจังหวัด / อาเภอ / Setting
3) มาตรการ / โครงการ งบประมาณ ทีร่ ะบุผลผลิตสอดคล ้องกับ Gap ข ้อ 2
(ไม่เกิน 13 โครงการหลัก)
่ Rapid Survey ฯลฯ
4) การสารวจ เฝ้ าระวัง ติดตาม ประเมินผล ทีเ่ พิม
่ เติมจากระบบปกติ เชน
2. คณะกรรมการฯ พิจารณาให้นา้ หน ักงานและผลผลิตเพือ
่ จัดสรรงบประมาณ
3. กองแผนงานแจ ้งกรอบงบประมาณเพือ
่ ดาเนินการให้ได้ผลผลิตตามข้อ 2
4. ทุกหน่วยงานจ ัดทาแผนปฏิบ ัติการ ปี 2558 ให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย
5. กองแผนงาน
1) เสนอกรมฯ อนุมัต ิ แผนฯ ข ้อ 4
2) จัดทาภาพรวมกรมควบคุมโรค ปี 2558
ั มนา
 แผนการประชุม อบรม สม
 แผนการสารวจ เฝ้ าระวัง ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
่ื สารความเสย
ี่ ง ประชาสม
ั พันธ์
 แผนการสอ
3) นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล ให ้ได ้ผลตามเป้ าหมาย
27
(สารอง) ข ้อตกลง
การจัดสรรงบประมาณ (งบดาเนินการไม่รวมขนต
ั้ า่ ยาและเวชภ ัณฑ์ รวม 897.4439 ล ลบ)
ให ้หน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
1. งบบูรณาการยุทธศาสตร์ กระทรวง ปี 2558 = 477 ลบ
1.1 Top Down ตามทีก
่ ระทรวงเห็นชอบ
1) บูรณาการทาง Technology โดยสว่ นกลาง งบอยูท
่ ก
ี่ รม
ั ยภาพเขต จังหวัด อาเภอ โอนงบไว ้ที่ สป ผู ้ตรวจบริหารจัดการ
2) พัฒนาศก
้ สป. ผู ้ตรวจบริหารจัดการ
3) Implement ใชงบ
2. งบตามจุดเน ้น ภารกิจกรม (เฝ้ าระวังพืน
้ ฐาน & บริหารจัดการ) = 420 ลบ
2.1 รองรับภาวะฉุกเฉิน = 120 ลบ
2.2 บริหารจัดการ = 200 ลบ
1) บริหารทรัพยากร 55 % = 110 ลบ
2) พัฒนาบุคลากร 30 % =
60 ล
3) PMQA
15 % =
30 ลบ
2.3 ภารกิจพืน
้ ฐานและจุดเน ้นทีน
่ อกเหนือการบูรณาการยุทธศาสตร์ สธ. = 100 ลบ
พิจารณาจาก
1) เนือ
้ หาของแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี ทีห
่ น่วยงานเสนอ โดยการให ้น้ าหนักของคณะกรรมการกรมฯ
2) ผลการใชจ่้ ายงบประมาณ 2557
28
ข ้อตกลง
การจัดสรรงบประมาณ (งบดาเนินการไม่รวมขนต
ั้ า่ ยาและเวชภ ัณฑ์ รวม 897.4439 ล ลบ)
ให ้หน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
1. งบบูรณาการยุทธศาสตร์ กระทรวง ปี 2558 = 477 ลบ
1.1 Top Down ตามทีก
่ ระทรวงเห็นชอบ
1) บูรณาการทาง Technology สว่ นกลาง งบอยูท
่ ก
ี่ รม
ั ยภาพเขต จังหวัด อาเภอ โอนงบไว ้ที่ สป ผู ้ตรวจบริหารจัดการ
2) พัฒนาศก
้ สป. ผู ้ตรวจบริหารจัดการ
3) Implement ใชงบ
2. รองรับภาวะฉุกเฉิน = 120 ลบ
3. งบบริหารจัดการ = 200 ลบ
3.1 บริหารทรัพยากร 55 % = 110 ลบ
3.2 พัฒนาบุคลากร 30 % =
60 ลบ
3.3 PMQA
15 % =
30 ลบ
4. ภารกิจพืน
้ ฐานและจุดเน ้นทีน
่ อกเหนือการบูรณาการยุทธศาสตร์ สธ. = 100 ลบ
พิจารณาจาก
4.1 เนือ
้ หาของแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี ทีห
่ น่วยงานเสนอ โดยการให ้น้ าหนักของคณะกรรมการกรมฯ
4.2 ผลการใชจ่้ ายงบประมาณ 2557
29
(ร่าง) เปรียบเทียบภาพรวมงบประมาณ (งบดาเนินการ)
ทีก
่ รมได ้รับจัดสรร ประจาปี 2558 กับแผนปฏิบัตริ าชการ ของหน่วยงาน
ตามผลผลิต/กิจกรรมหลัก
ผลผลิต/
กิจกรรมหล ัก
เป้าหมาย
สงป
ข ้อมูล ณ 15 ส.ค. 57
งบประมาณ
หน่วยงาน
ิ้
รวมทงส
ั้ น
ร้อยละ
กรมฯ ได้ร ับ
แผนฯ หน่วยงาน
904.0386
1,191.4244
131.79
องค์ความรู ้
24 เรือ
่ ง
165 เรือ
่ ง
78.9291
133.5871
169.25
พัฒนาระบบ
5 ระบบ
51 ระบบ
65.2566
113.0818
173.29
เครือข่าย
1,566 หน่วยงาน
1,382 หน่วยงาน
97.1911
252.8535
260.16
มาบตาพุต
1 เรือ
่ ง
1 เรือ
่ ง
2.9700
5.0608
170.40
ตอบโต ้
27 หน่วยงาน
19 หน่วยงาน
54.0138
43.8424
81.17
บูรณาการ
1035 เครือข่าย
361 เครือข่าย
419.1626
371.5159
88.63
สารสนเทศ
1 ระบบ
13 ระบบ
10.7854
22.5896
209.45
บริการเฝ้ าระวัง
5,900,000 รายบริการ
1,251,331 รายบริการ
27.8764
28.0929
100.78
ื่ สาร
สอ
ื่
รายสอ
ื่
42,267,365 รายสอ
60.8483
77.9662
128.13
บริการรักษา
272,700 ราย
144,500 ราย
12.3123
65.9880
535.95
Service Plan
4 แห่ง
4 แห่ง
28.6930
8.2981
28.92
ASEAN
31 จังหวัด / 51 ด่าน
31 จังหวัด / 67 ด่าน
46.0000
49.3346
107.25
0.0000
19.2135
ขอ Delta
* งบประมาณนีไ้ ม่รวมงบขัน
้ ตา่ ประจา และค่ายา
**ข ้อมูล 34 หน่วยงาน (จากทัง้ หมด 35 หน่วยงาน)
30
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้บริการ
หน่ วยงาน ผลผลิ ต กิ จกรรมหลัก และงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ณ วันที่ 15 ก.ค. 57
ยุทธศาสตร์
ประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การฟื้ นฟูความเชื่อมันและ
่
เร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ
แผนงาน
1.5 ดาเนิ นการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน
นโยบายการจัดสรร
งบประมาณ
เป้ าหมายบริ การ
กระทรวง
ตัวชี้วดั กระทรวง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริ ยธรรมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิ ทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิ จยั และนวัตกรรม
4.3 พัฒนาด้านสาธารณสุข
6.1 ส่งเสริ มการวิ จยั และพัฒนา
4.3.3 สนับสนุนมาตรการสร้างเสริ มสุขภาพเชิ งรุก ส่งเสริ มการมี ส่วนร่วมของชุ มชนและท้องถิ่ น
ผ่านกลไกต่างๆ อย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มมีการออกกาลังกายอย่างสมา่ เสมอ
4.3.5 สนับสนุนการดาเนิ นงานตามภารกิ จพื้นฐานของหน่ วยงาน
1.5.1 เร่งรัดการพัฒนากฎหมายและกฎระเบีย บที่ จาเป็ นเร่งด่ วน
รวมทัง้ การสร้างความตระหนักรู้ในทุกมิ ติให้ สอดรับ กับ
พันธกรณี และข้อตกลงอาเซี ยน
6.1.1 ส่งเสริ มการวิ จยั และพัฒนาเพื่ อสร้างทุนปัญญาของชาติ สร้างความร่วมมือระหว่ างนักวิ จยั
สถาบันการศึ กษา สถานบันวิ จยั ทัง้ ในและต่ างประเทศและหน่ วยงานภาครัฐในการลงทุนวิ จ ัย
พัฒนานวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และอยูใ่ นสภาพแวดล้อมเหมาะสมที่
สามารถลดภาระโรคและภัยคุกคาม ตลอดจนได้รบั การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ
3. ระบบบริการสุขภาพมีศกั ยภาพ
สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9. ผลงานวิจยั ที่สามารถนาไปใช้ใน
การพัฒนางานสาธารณสุข
1. ความชุกของผูบ้ ริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 13)
จานวนโรงพยาบาลทีไ่ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพเพือ่ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (55 แห่ง)
ร้ อยละองค์ความรู้ /ผลงานวิจัยด้ านสุขภาพที่เผยแพร่ ให้ หน่วยงานต่างๆนาไปใช้ ประโยชน์
2. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน 23 ต่อประชากรแสนคน) 3. อัตราตายจากอุบตั เิ หตุทางถนน (ปี 58 = ไม่เกิน 18)
ยุทธศาสตร์กระทรวง
เป้ าหมาย
บริ การกรมฯ
ตัวชี้วดั
(PSA)
ผลผลิ ต
3. ด่านช่องทางเข้าออกประเทศและจังหวัดชายแดน
มีระบบเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบตั ใิ หม่และ
ภัยสุขภาพได้มาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2548 รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ร้อยละของด่านช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศและจังหวัดชายแดนทีเ่ ป็ น
เป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินทีก่ าหนด
5. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบตั ใิ หม่
และภัยสุขภาพของด่านช่อง
ทางเข้าออกประเทศและ
ในจังหวัดชายแดน
2. ประชาชนกลุม่ เป้าหมายสามารถปฏิบตั ติ วั
้
้
้
ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อสาคัญ
1. เครือข่ายเปาหมายมีศกั ยภาพในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่และภัยสุขภาพ
และภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
ทีม่ คี ุณภาพตามมาตรฐานสากล
ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายดาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ร้อยละของประชาชนกลุม่ เป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพ
ตามแนวทาง/มาตรฐานทีก่ รมควบคุมโรคกาหนด
ตามเกณฑ์ทก่ี รมควบคุมโรคกาหนด
1. ผลิตภัณฑ์ดา้ นการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
2. การสนับสนุ น เสริมสร้าง ศักยภาพและ
ความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2.1 พัฒนาบริหารจัดการระบบ เฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
กิ จกรรม
หลัก
5.1พัฒนาสมรรถนะ
ด่านช่องทาง
เข้าออกประเทศและ
จังหวัดชายแดน
เพือ่ รองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
10. ส่งเสริม สนับสนุ น การวิจยั และนวัตกรรมทีน่ าไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาสุขภาพ
1. พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
4. เร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซี ยน
1.1 ศึกษา ค้นคว้า
พัฒนาวิชาการและ
จัดการองค์ความรู้
ด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
2.3 แก้ไขปญั หามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ในพืน้ ที่
มาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง
2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อม
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
2.5 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ
2.6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. เฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคทีเ่ ป็ นปญั หาสาคัญ
4. ผลงานวิจยั ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนา
งานสาธารณสุข
ร้อยละของผลงานวิจยั ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีเ่ ผยแพร่ให้
หน่วยงานต่างๆ นาไปใช้ประโยชน์
4. การบริการรักษาและ
ฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุม่
โรคติดต่อสาคัญ โรคอุบตั ใิ หม่
และภัยสุขภาพ
4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ
เฉพาะโรค ในกลุม่ โรคติดต่อสาคัญ
้
้
3.1 บริการเฝาระวัง ปองกัน
โรคอุบตั ใิ หม่และภัยสุขภาพ
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ของหน่
วยงาน เพือ่ สร้างมาตรฐาน
ทีเ่ ป็ นปญั หารุนแรงและ
ระบบบริการ
กลุม่ เป้าหมายพิเศษ
3.2 ถ่ายทอดความรูใ้ นการดูแล 4.2 พัฒนาศักยภาพการบริการ
สุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค
ในกลุม่ โรคติดต่อสาคัญ
ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ
โรคอุ
บตั ใิ หม่และภัยสุขภาพ
และปรับเปลีย่ น
ของเครือข่ายบริการสุขภาพ
พฤติกรรมทีม่ คี ุณภาพ
6. การวิจยั และพัฒนา
ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
6.1 ส่งเสริม สนับสนุน
และยกระดับการวิจยั
และพัฒนาด้านการ
ป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
31
การจาแนกกรอบเงิน/กรอบงาน ปี 2558 กรมควบคุมโรค
KPI 10+3
สอดคล้องนโยบาย
ทิศทาง ตาม
5 หน้าที่
11 บทบาท NHA
KPI
กระทรวง
งปม.
477.35 ลบ. (31.21%)
การจ ัดสรร
งบประมาณ
(3R)
ยุทธศาสตร์บร
ู ณาการ สธ
5 กลุม
่ วัย/ระบบควบคุมโรค/สงิ่ แวดล ้อม
Better Service / ASEAN /โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
จุดเน้นกรมฯ
งปม.
232.23 ลบ. (15.18%)
้ ฐาน
ระบบเฝ้าระว ังพืน
และการบริหารจ ัดการ
โรคและภ ัยตามจุดเน้น
งานตาม function กรมฯ
ระบบเฝ้าระว ัง/R&D/HRD&HRM
งปม. 819.87 ลบ. (53.61%)
รวมงบดาเนินงาน รวมค่ายาและขัน
้ ตา่ 1,528.30 ลบ
ณ 30 มิ.ย. 57 Key E budgeting
32
บูรณาการงบประมาณ กสธ
5 กลุ่มวัย 4 ระบบ
ยุทธศาสตร์บรู ณาการ 5 กลุม
่ วัย
ยุทธศาสตร์บรู ณาการ 4 ระบบ
กรมการแพทยควบคุ
มโรค
์
1.กลุมสตรี
และเด็ก
่
ปฐมวัย
2.กลุ
มเด็
แพทยแผน
่ กวัย
์
สุขภาพจิ
เรียน
ต สานักงาน ไทย
3.กลุมเด็
่ กวัยรุน
่
ปลัดกระทรว
4.กลุมวั
อย.
่ ยทางาน
กรมวิทย ์ งสาธารณสุข
4.ระบบสิ่ งแวดลอมและ
้
ฯ
5.กลุมผู
่ ้สูงอายุและผู้
สุขภาพ
พิการ
สบส.
อนามัย
1.ระบบ
บริการ
2.ระบบควบคุม
โรค
3.ระบบคุ้มครอง
ผู้บริโภค
33
ตรวจจ ับเร็ ว ตอบโต้ท ัน ป้องก ันได้
*(สน ระบาด แก้ไขรายละเอียดงบประมาณ จาก 265.4 เป็น 222.5535 ลบ. )
ระบบเฝ้าระว ัง
(93.2 ล)
บูรณาการระบบเฝ้ าระวัง
โรค (5 ระบบ 5 มิต)ิ
พัฒนาเจ ้าหน ้าทีท
่ ก
ุ ระดับ
สามารถจัดการระบบเฝ้ า
ระวังได ้
งบประมาณ :
สป. (สบรส.)
กรมควบคุมโรค
กรมสุขภาพจิต
กรมการแพทย์
= 43.8691 ลบ.
= 39.0023 ลบ.*
= 8.8090 ลบ.
= 1.5000 ลบ.
ั
ศกยภาพที
ม SRRT (15.1 ล)
มาตรฐานกฎอนาม ัย
ระหว่างประเทศ
ตรวจจ ับเร็ว
ตอบโต้ท ัน
ระบบควบคุมโรคและภ ัย
ิ้ 222.5535 ลบ.
รวมเงินทงส
ั้ น
้ ที่
ควบคุมโรคและภ ัยในพืน
และกลุม
่ เป้าหมายพิเศษ
 SRRT สามารถดาเนินการเฝ้ าระวัง
ป้ องกันควบคุมโรคได ้ ครบวงจร
งบประมาณ :
กรมควบคุมโรค = 15.1000 ลบ.
ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
(92.75 ล)
มีระบบข ้อมูล Real time
พัฒนาศูนย์ปฏิบัตก
ิ ารตอบโต ้ภาวะ
ฉุกเฉิน
พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัตก
ิ าร
งบประมาณ :
กรมควบคุมโรค = 37.0043 ลบ.
สป.(สบรส.) = 46.2080 ลบ.
กรมอนามัย = 6.0377 ลบ.
่ งทางเข้าออก (17.7 ล)
ชอ
่ งทางเข ้าออก
ระบบเฝ้ าระวังชอ
ระบบบริหารจัดการ
สมรรถนะ
งบประมาณ : กรมควบคุมโรค 17.7000 ลบ.
กรมการแพทย์ = 3.5000 ลบ.
สุขภาวะชายแดน (42.4 ล)
พัฒนาสุขภาวะชายแดนตาม
กรอบกฎอนามัยระหว่างประเทศ
งบประมาณ :
กรมควบคุมโรค = 14.0182 ลบ.*
สป.(สนย.)
= 28.4000 ลบ.
ประชากรต่างด้าว (4.2542 ล)
พัฒนาระบบมูลประชากรต่างด ้าว
จัดให ้ประชากรต่างด ้าวเข ้าถึงบริการ
ป้ องกันควบคุมโรคขัน
้ พืน
้ ฐาน
งบประมาณ : กรมควบคุมโรค =1.9000 ลบ.
กรมอนามัย
= 2.3542 ลบ.
34
กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ด้านพ ัฒนาสุขภาพกลุม
่ ว ัยทางาน ปี พ.ศ.2558
้ น ลดตาย)
ี่ ง ลดป่วย ลดภาระแทรกซอ
ผลล ัพธ์ ลดปัญหาจากกลุม
่ โรคไม่ตด
ิ ต่อ (ลดพฤติกรรมเสย
บริการเชงิ รุก
สร้างเสริม
สุขภาพและ
ป้องก ันโรค
นโยบาย คสช. ข้ อ 4
รวมเงินทั้งสิ้น 134.5787 ลบ.
กรม คร. 41.46 ลบ.
กรม สบส. 27.74 ลบ
กรม อ.
2.00 ลบ
กรมจิต
1.00 ลบ
สป.
62.38 ลบ
- ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
- ปรับเปลีย
่ น
สภาพแวดล ้อม
- บังคับใช ้
กฎหมาย
- พัฒนาคลินก
ิ
NCD คุณภาพใน
สถานบริการ
สาธารณสุขทุก
ระดับ
เพิม
่ โอกาสการ
เข้าถึงบริการทีม
่ ี
คุณภาพ
อย่างเท่าเทียม
นโยบาย คสช. ข้อ 1
- ตาบลจัดการสุขภาพ
- ระบบสุขภาพอาเภอ
- M&E
ระบบการบริหารจ ัดการ
สุขภาพทีด
่ ี
35
โครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2557-2558
ี
สารวจการได้ร ับว ัคซน
ี่ งและเร่งร ัด
ในกลุม
่ เสย
เพิม
่ ความครอบคลุม
ในกลุม
่ ทีม
่ ป
ี ญ
ั หา
ี ป้องก ันโรคห ัด
ให้ว ัคซน
ในเด็ก อายุ 2 ½ - 7 ปี
ี ป้องก ัน
รณรงค์ให้ว ัคซน
โรคคอตีบในผูใ้ หญ่
อายุ 20-50 ปี
ทว่ ั ประเทศ
ี โปลิโอ
รณรงค์ให้ว ัคซน
ในจ ังหว ัดชายแดน
ภาคใต้
36
ผลการประชุม
การจัดทาข ้อมูลสถานะสุขภาพรายเขต เพือ
่ กาหนดตัวชวี้ ด
ั และกิจกรรม ปี 2558
ตามแผนบูรณายุทธศาสตร์ กระทรวงฯ ทีก
่ รมควบคุมโรค เป็ นเจ ้าภาพหลัก/ร่วม
วันที่ 17 ก.ค. 2557 เวลา 15.00 – 16.30 น ณ ห ้องประชุมออร์คด
ิ 2
ท่านอธิบดี เป็ นประธาน
ด้าน
รร รามา การเด ้น กรุงเทพฯ
รองอธิบดี เป้ นประธานร่วม
มอบหมาย
ผอ. สานักโรคไม่ตด
ิ ต่อ ประสาน ดาเนินการ
1.สรุปข ้อมูลสถานะสุขภาพรายเขตบริการสุขภาพ แจ ้งเวียนทาง Mail group ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ผู ้อานวยการ
สคร. พิจารณาให ้ข ้อเสนอแนะ สรุปภาพรวมภายใน 22 กค. 57
ื่ มโยงแหล่งข ้อมูลจากการพัฒนาระบบเฝ้ าระวัง 5 ระบบ 5 มิต ิ ทีก
2.เชอ
่ รมฯ พัฒนา
3.จัดทาตัวชวี้ ด
ั ระดับกระทรวง / กรม / เขตบริการสุขภาพ
4. กาหนดมาตรการ กิจกรรม ของกรม / เขต / จังหวัด
5.ประสาน บูรณาการ จัดทาคูม
่ อ
ื
1) “SiIIM” ต่อยอดของ สคร. 8
2) “การพัฒนาตาบลสุขภาพ”
3) “การบังคับใข ้กฏหมายอัลกอฮอล์ & ยาสูบ” สาหรับ เจ ้าหน ้าทีส
่ าธารณสุข และครู
 พัฒนาระบบการ ผอ. สานักระบาดวิทยา ประสานดาเนินการ
1. จัดทาตัวชวี้ ัดระดับกระทรวง / กรม / เขตบริการสุขภาพ
ควบคุมโรค
2. Gap และแผนปฎิบต
ั ก
ิ ารพัฒนารายเขตบริการสุขภาพ
1) เรือ
่ ง การเฝ้ าระวัง 5 กลุม
่ โรค 5 มิต ิ พัฒนา SAT (Situation Awareness Team
ทีมพยากรณ์โรค SRRT & IHR วางระบบงาน EOC พัฒนาคูม
่ อ
ื แนวทางการปฏิบต
ั งิ าน
้
ซอมแผนตอบโต
้ภาวะฉุกเฉินด ้านภัยสุขภาพ ระดับเขต เป็ นต ้น
่ งทางเข ้าออก (สน.ต )
2) ชอ
3) สุขภาวะชายแดน และ ประชากรต่างด ้าว (สรป.)
 พัฒนาสุขภาพ
กลุม
่ วัยทางาน
 ด ้านอืน
่ ๆ
วิเคราะห์และดาเนินการตามบริบท ในทานองเดียวกับ 2 ด ้านข ้างต ้น
 ทุกด ้าน 1. ดาเนินการให ้พร ้อมนาเสนอท่านปลัดกระทรวงฯ วันที่ 23 กค 57
37
2. จัดทารายละเอียดทีก
่ ระทรวงฯ เห็นชอบ สง่ กองแผนทาภาพรวม แจ ้ง สคร. ทาแผนฯ 58 ในสว่ นทีเ่ กีย
่ วข ้อง
จุดเน้น 5 ปี และกรอบการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติการ กรมควบคุมโรค
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557-58
ั
NHL4 ผลสมฤทธิ
ร์ ะบบการพ ัฒนาคุณภาพต่อเนือ
่ งการป้องก ัน ควบคุมโรค
: “อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยงยื
่ ั น”
แผนงานป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
ี่ ง
HL2โรคไม่ตด
ิ ต่อและปัจจ ัยเสย
ี และสงิ่ แวดล้อม
HL3โรคจากอาชพ
ี่ งต่อการเกิด
HL201 ลดปัจจ ัยเสย
โรคหลอดเลือดและเบาหวาน
ี่ ง
HL202 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
การบริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
ต่อการบาดเจ็ บ และโรคมะเร็ ง
ี่ ง
HL203 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
การบริโภคยาสูบ ต่อการเกิดโรค
่ โรคถุงลมปอดอุดกน
สาค ัญ เชน
ั้
โรคมะเร็ ง
HL204-205 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัย
ี่ งต่อการบาดเจ็ บ ใน 3 เรือ
เสย
่ ง
หล ัก ได้แก่ การบาดเจ็ บจาก
อุบ ัติเหตุทางถนน ความรุนแรงใน
ครอบคร ัว
จมนา้ ตาย
HL301-302 ว ัยทางานปลอดโรค
ปลอดภ ัย กายใจเป็นสุข (ใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาค
เกษตรกรรม)
HL4 โรคติดต่อ
HL401 ป้องก ันควบคุมโรค
ี่ ง
้ ทีเสย
ไข้เลือดออกเชงิ รุกในพืน
HL402 ป้องก ันควบคุมโรคว ัณ
้ ทีเ่ ป้าหมาย
โรคเชงิ รุก ในพืน
HL403 ป้องก ันและแก้ไขปัญหา
์ ละโรคติดต่อทาง
เอดสแ
ั ันธ์ในประชากร
เพศสมพ
กลุม
่ เป้าหมายเฉพาะ
HL404-405 ป้องก ันควบคุม
โรคติดต่ออุบ ัติใหม่ อุบ ัติซา้ เน้น
ี่ ง
ประชากรกลุม
่ เสย
: ห ัด , มือ เท้า ปาก
HL1 การพ ัฒนาเชงิ ระบบ (Backbone)
HL101 กลไกการเฝ้าระว ัง ตอบสนองต่อโรคและภ ัยสุขภาพ ภาวะปกติและฉุกเฉิน
HL102 การจ ัดการความรู ้ การร ับรองมาตรฐาน และการประเมินเทคโนโลยี
HL103 การพ ัฒนาสมรรถนะกาล ังคนด้านการป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
38
38
DDC Policy 2014-15
จุดเน้น
5 ประเด็น
GOAL
สร้างคน
สร้างระบบ
3ส
5I
Immediate
International
standard
Intervention
Innovation
มี
ความสุข
Information
งาน
สาเร็จ
1. ป้องก ันควบคุมโรคภ ัยสุขภาพประชาชน (10+3
KPI)
2. พ ัฒนากลไกการเฝ้าระว ัง ตอบสนองต่อโรคภ ัย
สุขภาพ ภาวะปกติและฉุกเฉิน ให้ได้ Information
 เชงิ กว ้าง 5 ระบบ โดย สานั กระบาดวิทยา
 เชงิ ลึก โดยสานั ก/สถาบัน
3. การจ ัดการความรู ้ ร ับรองมาตรฐาน ประเมิน
เทคโนโลยี
 มาตรฐานการดาเนินงานป้ องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพ
ของกรมฯ พร ้อมใช ้ ทันสถานการณ์
 สคร.ได ้รับการrพัฒนาศักยภาพ (Scaling up 12 แห่ง)
 อาเภอ Best Practice การดาเนินงานป้ องกันควบคุม
โรค ภัยสุขภาพ scaling up
4. พ ัฒนาสมรรถนะกาล ังคนด้านป้องก ันควบคุมโรค
ภ ัยสุขภาพ สอดคล้องข้อ 1-3
 LDC, EDC, M&E ผู ้ร่วมทีมผู ้ตรวจฯ สาธารณสุข
นิเทศก์ และ DCSR
5. พ ัฒนาระบบบริหารสน ับสนุนการพ ัฒนาบริการ
วิชาการ
ื้ จัดจ ้าง งบลงทุนลงนามสญ
ั ญา
 ร ้อยละรายการจัดซอ
ไตรมาส 1 (100)
 ร ้อยละเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมประจาปี
(ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 95)
 ระดับความสาเร็จของร ้อยละเฉลีย
่ ถ่วงน้ าหนั กการบรรลุ
เป้ าหมายผลผลิตของกรม (ร ้อยละ 100)
39
DDC Policy 2014-15
10+3 KPI
ด้าน
ิ ธิผล
ประสท
GOAL
1.
2.
งาน
สาเร็จ
Immediate
International
standard
Intervention
Innovation
Information
มี
ความสุข
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
สร้างคน
สร้างระบบ
11.
12.
3ส
5I
13.
ร้อยละของเด็กทีม
่ พ
ี ัฒนาการสมว ัย (ไม่นอ
้ ยกว่า 85)
ความชุกของผูบ
้ ริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในปชก.อายุ
15 - 19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 13)
อ ัตราตายจากอุบ ัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 20 ต่อปชก.แสน
คน)
อ ัตราตายจากโรคหลอดเลือดห ัวใจ (ไม่เกิน 23 ต่อปชก.
แสนคน)
อ ัตราป่วยด้วยโรคห ัดในเด็กอายุตา่ กว่า 5 ปี (ไม่เกิน 20
ต่อปชก.เด็กอายุตา่ กว่า 5 ปี แสนคน)
เหตุการณ์ระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษลดลง ร้อยละ 50
จากค่าเฉลีย
่ ข้อมูล 5 ปี ย้อนหล ัง (ไม่เกิน 35 เหตุการณ์)
อ ัตราความสาเร็ จของการร ักษาว ัณโรค (มากกว่าหรือ
เท่าก ับ ร้อยละ 90)
ั ันธ์ลดลงจากปี ทีผ
อ ัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสมพ
่ า่ นมา
ื้ เอชไอ
(ร้อยละ 5) (เป็น proxy indicator จานวนผูต
้ ด
ิ เชอ
วีรายใหม่)
ื้ ในโรงพยาบาลลดลง (ไม่เกินร้อยละ 8)
อ ัตราการติดเชอ
ี่ งและไม่
ร้อยละของเกษตรกรทีต
่ รวจพบว่ามีความเสย
ั พช
ปลอดภ ัยต่อพิษสารกาจ ัดศตรู
ื (ไม่เกินร้อยละ 32)
ึ ษาและพ ัฒนาวิชาการ
Road Map การพ ัฒนาศูนย์การศก
ด้านเฝ้าระว ัง ป้องก ัน ควบคุมโรค ระด ับนานาชาติ(1 แผน)
่ งทางเข้าออกระหว่างประเทศทีเ่ ป็น
ร้อยละของด่านชอ
เป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 50)
ร้อยละของจ ังหว ัดชายแดนทีเ่ ป็นเป้าหมายผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน (ร้อยละ 50)
40
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้บริการ
หน่ วยงาน ผลผลิ ต กิ จกรรมหลัก และงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ณ วันที่ 15 ก.ค. 57
ยุทธศาสตร์
ประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การฟื้ นฟูความเชื่อมันและ
่
เร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ
แผนงาน
1.5 ดาเนิ นการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน
นโยบายการจัดสรร
งบประมาณ
1.5.1 เร่งรัดการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่จาเป็ นเร่งด่วน
รวมทัง้ การสร้างความตระหนักรู้ในทุกมิ ติให้สอดรับกับ
พันธกรณี และข้อตกลงอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริ ยธรรมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิ ทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิ จยั และนวัตกรรม
4.3 พัฒนาด้านสาธารณสุข
6.1 ส่งเสริ มการวิ จยั และพัฒนา
4.3.3 สนับสนุนมาตรการสร้างเสริมสุขภาพเชิ งรุก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่ น
ผ่านกลไกต่างๆ อย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มมีการออกกาลังกายอย่างสมา่ เสมอ
4.3.5 สนับสนุนการดาเนิ นงานตามภารกิ จพื้นฐานของหน่ วยงาน
6.1.1 ส่งเสริ มการวิ จยั และพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิ จยั
สถาบันการศึกษา สถานบันวิ จยั ทัง้ ในและต่างประเทศและหน่ วยงานภาครัฐในการลงทุนวิ จยั
พัฒนานวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
เป้ าหมายบริ การ
กระทรวง
3. ระบบบริการสุขภาพมีศกั ยภาพ
สามารถรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรมสุขภาพทีถ่ ูกต้อง และอยู่ในสภาพแวดล้อมเหมาะสมที่
สามารถลดภาระโรคและภัยคุกคาม ตลอดจนได้รบั การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ
9. ผลงานวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ใน
การพัฒนางานสาธารณสุข
ตัวชี้วดั กระทรวง
จานวนโรงพยาบาลทีไ่ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (55 แห่ง)
1. ความชุกของผูบ้ ริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 13)
2. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน 23 ต่อประชากรแสนคน) 3. อัตราตายจากอุบตั เิ หตุทางถนน (ปี 58 = ไม่เกิน 18)
ร้ อยละองค์ความรู้/ผลงานวิจยั ด้ านสุขภาพที่เผยแพร่ให้
หน่วยงานต่างๆนาไปใช้ ประโยชน์
ยุทธศาสตร์
กระทรวง
เป้ าหมาย
บริ การกรมฯ
ตัวชี้วดั
(PSA)
ผลผลิ ต
4. เร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. ด่านช่องทางเข้าออกประเทศและจังหวัดชายแดน
มีระบบเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบตั ใิ หม่และ
ภัยสุขภาพได้มาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2548 รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ร้อยละของด่านช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศและจังหวัดชายแดนทีเ่ ป็น
เป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินทีก่ าหนด
5. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบตั ใิ หม่
และภัยสุขภาพของด่านช่อง
ทางเข้าออกประเทศและ
ในจังหวัดชายแดน
1. พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
1. เครือข่ายเป้าหมายมีศกั ยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายดาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตามแนวทาง/มาตรฐานทีก่ รมควบคุมโรคกาหนด
1. ผลิตภัณฑ์ดา้ นการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
2. การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและ
ความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2.1 พัฒนาบริหารจัดการระบบ เฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
กิ จกรรม
หลัก
5.1พัฒนาสมรรถนะ
ด่านช่องทาง
เข้าออกประเทศและ
จังหวัดชายแดน
เพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
1.1 ศึกษา ค้นคว้า
พัฒนาวิชาการและ
จัดการองค์ความรู้
ด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
2.3 แก้ไขปญั หามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ในพืน้ ที่
มาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง
2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อม
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
2.5 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ
2.6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
10. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจยั และนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุข ภาพ
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบตั ติ วั
ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อสาคัญ
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่และภัยสุขภาพ
ทีม่ คี ุณภาพตามมาตรฐานสากล
ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพ
ตามเกณฑ์ทก่ี รมควบคุมโรคกาหนด
3. เฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคทีเ่ ป็ นปญั หาสาคัญ
3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ทีเ่ ป็ นปญั หารุนแรงและ
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
3.2 ถ่ายทอดความรูใ้ นการดูแล
สุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ
และปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมทีม่ คี ุณภาพ
4. ผลงานวิจยั ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนา
งานสาธารณสุข
ร้อยละของผลงานวิจยั ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีเ่ ผยแพร่ให้
หน่วยงานต่างๆ นาไปใช้ประโยชน์
4. การบริการรักษาและ
ฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่ม
โรคติดต่อสาคัญ โรคอุบตั ใิ หม่
และภัยสุขภาพ
6. การวิจยั และพัฒนา
ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ
เฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสาคัญ
โรคอุบตั ใิ หม่และภัยสุขภาพ
ของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐาน
6.1 ส่งเสริม สนับสนุ น
ระบบบริการ
4.2 พัฒนาศักยภาพการบริการ
รักษา และฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค
ในกลุ่มโรคติดต่อสาคัญ
โรคอุบตั ใิ หม่และภัยสุขภาพ
ของเครือข่ายบริการสุขภาพ
และยกระดับการวิจยั
และพัฒนาด้านการ
ป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
41
Timeline กระทรวงสาธารณสุข
การประเมินผลงาน ปี
2557
กิจกรรม
และ การบูรณาการงบดาเนินงาน ปี
ระยะเวลา
1. แจ้งผูบ
้ ริหารกรม
หน่ วยงาน
2 ก.ค. 57
2. ประเมินสถานะสุขภาพประชาชน
รายเขต สถานการณ์แต่ละเรื่อง
ตามตัวชี้วดั สรุปปัญหาที่คงอยู่
3. จัดทาข้อเสนอ เป้ าหมาย KPI ของ
ปี 2558 ยุทธศาสตร์ แผนงาน/เมนู
กิจกรรมให้เขต/ จว.เลือกทา
4. นาเสนอผลงาน ปี 2557
5. วิเคราะห์ จัดทาเป้ าหมาย ตัวชี้วด
ั
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
6. บูรณาการและจัดสรรงบดาเนินงาน ปี 2558
7. ชี้แจงงบประมาณปี 2558 ต่อ
ปี
2 - 31 ก.ค. 57
กรมPM
เขตสุขภาพ/สธน./ผูท้ รงฯ/สสจ.
1- 10 ส.ค. 57
กรมPM
เขตสุขภาพ/สธน./ผูท้ รงฯ/สสจ.
13 - 15 ส.ค. 57
กรมPM / สนย.
15 – 30 ส.ค. 57
สนย.
ก.ค. - 18 ส.ค. 57
กรมPM / สนย./สบ.รส.
8–9
หน่ วยงานส่วนภูมิภาค / กรม/ เขต
8. จัดทาแผนปฏิบต
ั ิ การ(แก้ปัญหา)
2558
2558
ก.ย. 57
ก.ย.57
สนย.
กรม/ เขตบริการสุขภาพ/ จังหวัด
42