Muat Turun Power Point Slide

Download Report

Transcript Muat Turun Power Point Slide

PRESTASI ENTITI KERAJAAN BERDASARKAN
IMPLEMENTASI INDEKS AKAUNTABILITI (AI)
(2007 – 2012) :
ISU DAN CABARAN
OLEH:
YBHG. TAN SRI DATO’ SETIA HAJI AMBRIN BIN BUANG
KETUA AUDIT NEGARA MALAYSIA
1
1. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan
Persekutuan
2. Akta Audit 1957 (Akta 62)
menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit
Penyata Akaun Awam serta aktiviti Kerajaan
Persekutuan dan mengemukakan Laporan
mengenainya kepada Yang di-Pertuan Agong yang
akan mengarahkan supaya Laporan itu
dibentangkan di Parlimen.
2
1. Bermula pada tahun 2007. Pengauditan terbahagi
kepada 2 kategori iaitu wajib dan secara pusingan.
2. Kategori Wajib
a. Persekutuan : semua Kementerian dan 4 Jabatan
pemungut utama iaitu Imigresen, Kastam,
Pengangkutan Jalan dan PDRM.
b. Negeri : Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan
Negeri, Majlis Agama Islam dan Perbadanan
Kemajuan Ekonomi Negeri
3. Kategori Secara Pusingan – Jabatan/Agensi
Persekutuan dan Negeri yang lain dilaksanakan 3
tahun sekali.
2
UNTUK MENILAI SAMA ADA:
wujud struktur dan sistem pengurusan kewangan
yang berkesan
wujud sistem kawalan dalaman yang berkesan
pengurusan kewangan dibuat mengikut undang-undang
dan peraturan
rekod berkaitan diselenggara lengkap dan kemas kini
4
Membantu meningkatkan tahap motivasi auditi agar lebih
gigih memperbaiki, mempertingkat dan memperkasakan
prestasi pengurusan kewangan.
Penanda Arasan / Role Model
• Dalaman - Tahun ke tahun untuk Kementerian/Jabatan
• Luaran - Kementerian/Jabatan yang Lain
Budaya membetulkan (kelemahan) yang biasa dan
membiasakan (amalan) yang betul.
5
Satu sistem indeks penilaian
secara objektif terhadap tahap
pematuhan peraturan di dalam
pengurusan kewangan
6
Penarafan Berdasarkan Markah Keseluruhan
8 Elemen Kawalan Pengurusan Kewangan
MARKAH
KESELURUHAN
TAHAP
90 – 100
Sangat Baik
70 – < 90
Baik
50 – < 70
Memuaskan
< 50
Tidak Memuaskan
PENARAFAN
7
Pengurusan
Bajet
Terimaan
Perbelanjaan
Pengurusan Akaun Amanah/Kumpulan Wang
Amanah dan Deposit
Pengurusan Aset dan Inventori
Pengurusan Pelaburan dan Pinjaman
Penyata Kewangan
8
PENCAPAIAN
KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI
PERSEKUTUAN
(2007 – 2012)
9
PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN (INDEKS AKAUNTABILITI)
KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI PERSEKUTUAN
TAHUN / TAHAP / BILANGAN
Sangat Baik
Baik
Memuaskan
Tahun
Tidak
Memuaskan
JUMLAH
(90% - 100%)
(70% - <90%)
(50% - <70%)
(<50%)
Bil.
(%)
Bil.
(%)
Bil.
(%)
Bil.
(%)
Bil.
2007
8
9.4
64
75.3
13
15.3
0
0
85
2008
6
6.5
71
77.2
15
16.3
0
0
92
2009
16
15.7
78
76.5
8
7.8
0
0
102
2010
43
37.7
60
52.6
2
9.7
0
0
114
2011
45
38.8
67
57.8
4
3.4
0
0
116
2012
62
53.4
50
43.1
3
2.6
1
0.9
116
10
PENCAPAIAN
KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI NEGERI
(2007 – 2012)
11
PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN (INDEKS AKAUNTABILITI)
KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI NEGERI
TAHUN / TAHAP / BILANGAN
Sangat Baik
Baik
Memuaskan
Tahun
Tidak
Memuaskan
JUMLAH
(90% - 100%)
(70% - <90%)
(50% - <70%)
(<50%)
Bil.
(%)
Bil.
(%)
Bil.
(%)
Bil.
(%)
Bil.
2007
2
1.7
66
57.4
47
40.9
0
0
115
2008
14
7.7
125
68.7
42
23.1
1
0.5
182
2009
32
11.3
207
73.4
42
14.9
1
0.4
282
2010
34
13.7
187
75.1
27
10.8
1
0.4
249
2011
66
27.6
158
66.1
15
6.3
0
0
239
2012
81
33.8
145
60.4
14
5.8
0
0
240
12
ISU-ISU BERULANG
13
1. Pengurusan aset dan inventori yang lemah
2. Daftar aset dan inventori tidak lengkap dan kemas kini
3. Pemeriksaan fizikal aset dan stok tidak dilaksanakan secara berkala
mengikut peraturan yang ditetapkan
4. Proses pelupusan aset lewat dilaksanakan
5. Manual prosedur pejabat tidak komprehensif dan outdated
6. Penurunan kuasa tidak teratur
7. Pemeriksaan mengejut tidak dilaksanakan mengikut peraturan ditetapkan
8. Kawalan bajet yang kurang memuaskan seperti perbelanjaan melebihi
peruntukan dan viremen/permohonan bajet tambahan yang diluluskan
tidak dibelanjakan
14
9. Peruntukan tidak mencukupi , perjanjian perolehan tidak disempurnakan
atau perolehan dilakukan pada akhir tahun
10. Bayaran dilakukan di bawah Arahan Perbendaharaan 58(a) untuk
perolehan bekalan/perkhidmatan bagi tahun sebelum
11. Perolehan dan penilaian tender tidak dilaksanakan dengan teratur
12. Kajian pasaran tidak dilaksanakan
13. Hasil atau hutang tidak dikutip dan telah dihapus kira
15
CABARAN
16
Walau pengauditan dilaksana setiap tahun, isu-isu yang sama masih
berulang disebabkan:
1. Kekerapan pertukaran pegawai
2. Pegawai baru dalam perkhidmatan
3. Pegawai kurang memahami peraturan dengan jelas
4. Amalan terdahulu masih diikuti walaupun salah dari segi peraturan
5. Kurang pemantauan daripada pihak atasan
6. Kurang bertanggungjawab/ integriti pegawai rendah
17
“PENAMBAHBAIKAN”
AMALKAN
S.I.K.A.P
18
S.I.K.A.P
S - SUPERVISION
I
- INTEREST
K - KNOWLEDGE
A - ATTITUDE
P - PROCEDURE
19
SEKIAN
TERIMA KASIH
20