PEREKAYASAN ASRAMA

download report

Transcript PEREKAYASAN ASRAMA

PEREKAYASAAN ASRAMA
FAKTOR :
 Outcome – pembangunan dan kemenjadian murid
asrama mestilah boleh diukur
 Peruntukan besar – hampir RM800 juta untuk BMA
seharusnya menghasilkan outcome yang setimpal
 Transformasi – budaya kerja pentadbir sekolah dan
personel asrama perlu diubah ke arah yang lebih
cemerlang
 Impak – Hasil kerja tidak difokus atau dihighlightkan
Tanggungjawab – tanggungjawab mengurus dan
mentadbir asrama dikembalikan kepada yang
sepatutnya mengikut
ketetapan
ASPEK PEREKAYASAAN
• Pengurusan dan Pentadbiran – perlu
diselaraskan di semua peringkat
• Pengurusan Akademik
• Pengurusan Disiplin
• Pengurusan Program
KAEDAH MEREKAYASA
• Analisis berdasarkan Strategi Lautan Biru
(Blue Ocean Strategy)
• Pelan Strategik (3 tahun)
• Fasiliti (kemudahan) dan Peruntukan
sedia ada
FASA PELAKSANAAN
PEREKAYASAAN
• Pra pelaksanaan
• Punca Kuasa
• Taklimat / Jerayawara
STRATEGI
Mengubah pemikiran semua
pentadbir sekolah asrama
ke arah yang lebih
dinamik dan
cemerlang
1. KONSEP INDUK – SEMUA GURU
ADALAH GURU ASRAMA
 Semua tenaga di sekolah perlu
digembeling dengan mengagihkan
beban tugas dalam proses pembangunan
dan kemenjadian murid asrama
 Beban tugas mengurus murid asrama
tidak seharusnya diletak dibahu pihak
PK HEM dan WARDEN sahaja
2.
CADANGAN JAWATANKUASA
PENGURUSAN ASRAMA KPM
 Dipengerusikan oleh Timbalan Ketua
Pengarah Pelajaran Malaysia (TKPPM)
 Jabatan Pelajaran Negeri melaporkan
semua aspek perekayasaan
3. PERANAN PENTADBIR SEKOLAH
 Pentadbir hendaklah menjalankan tugas
pengurusan asrama berdasarkan Buku
Panduan dan Pengurusan Asrama
4. PEMBUDAYAAN PEREKAYASAAN
 Bermula dengan arahan
 Pendekatan secara “Hands On” –
taklimat terus berdepan
 Semua pihak faham akan peranan &
tanggungjawab masing-masing
5. KESERAGAMAN AKTIVITI/PROGRAM
 Semua aktiviti mestilah diselaraskan
mengikut SKT/SKU yang seragam antara
JPN dan KPM
 Semua program peringkat kebangsaan
mesti bermula pada peringkat sekolah,
daerah dan negeri
 Semua aktiviti hendaklah dilaporkan
kepada BPSH secara berkala
KERTAS CADANGAN
PEREKAYASAAN
1.
2.
3.
4.
5.
Pengurusan Asrama
Pengurusan Jawatankuasa Warden
Pengurusan Akademik
Pengurusan Disiplin
Anugerah Seri Asrama Terbilang