Transcript File

TAKLIMAT SISTEM PENGURUSAN
SEKOLAH
(SPS) MODUL PENGURUSAN SEKOLAH
UNTUK GURU PENOLONG KANAN 1 NEGERI
MELAKA
Tarikh :
29 JANUARI 2015 (KHAMIS)
Tempat :
AKADEMI JPJ NEGERI MELAKA
SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH
(SPS)
Aplikasi yang berfokus kepada sistem pengkalan data tunggal
bagi sekolah, guru dan murid di seluruh negara.
Bertujuan untuk mengelakkan guru-guru daripada melakukan
kemasukan data secara berulang dalam pelbagai sistem yang
dibangunkan oleh pelbagai pihak di KPM.
Merupakan sumber data Dashboard KPM bagi proses
menganalisis, membuat perancangan, perbandingan dan
mengenalpasti trend dalam pelaksanaan Dasar Pendidikan
Negara.
Dashboard ini digunakan sebagai Executive Information
System yang membantu pihak pengurusan tertinggi KPM dalam
memantau prestasi program pendidikan, mengenalpasti peluang
dan masalah serta membuat keputusan.
PERKAITAN SISTEM SPS
DENGAN PPPM
Pengurusan data berkait rapat dengan anjakan
keenam dan ada perkaitan dalam semua
anjakan.
Data diguna pakai dalam membuat keputusan
dan menentukan tindakan. Jika data tidak
sahih, akan menimbulkan keraguan dan
kegagalan dalam tindakan kerana keputusan
tidak tepat dan menepati kehendak dan
objektif sesuatu program yang dijalankan
dalam pelbagai peringkat.
PELAKSANAAN SISTEM
PENGURUSAN SEKOLAH (SPS)
Surat siaran Pelaksanaan SPS (Bil 21 tahun 2014) daripada Timbalan
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sektor Operasi Pendidikan,
Kementerian Pendidikan Malaysia(KPM) – KP (BPSHSPDK)201/005/02/Jld.6(25) bertarikh 24 Disember 2014.
 KPM memutuskan bahawa Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) akan
dilaksanakan di seluruh negara bermula 1 Januari 2015 menggunakan
URL-http://sps.moe.gov.my
 Sistem-sitem yang lain akan ditamatkan dari masa ke semasa setelah
pengintegrasian selesai.
 Garis Panduan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Sekolah boleh dimuat
turun melalui laman web SPS.
MUAT TURUN >> GARIS
PANDUAN PELAKSANAAN SPS
PELAKSANAAN SPS
DI PERINGKAT SEKOLAH
1. Bentuk/Aktifkan/perbaharui Jawatankuasa Pengurusan
Maklumat Sekolah (JKPMS) bagi tahun 2015.
2. Tugas dijalankan dan diagihkan mengikut garis panduan
yang ditetapkan.
3. Pentadbir pastikan setiap ahli/guru berfungsi dan memberi
kerjasama dalam mengemaskini maklumat di dalam SPS.
4. Pemantauan kemasukan data dilakukan oleh pentadbir
sekolah bagi memastikan ketepatan dan kesahihan data.
5. Sentiasa peka dengan pengumuman terkini melalui sistem
ataupun daripada pegawai-pegawai yang terlibat.
PELAKSANAAN SPS
DI PERINGKAT SEKOLAH
6. Pentadbir sistem di peringkat sekolah perlu proaktif dalam
usaha menggerakkan guru/staf untuk menyemak/ mengemaskini
maklumat peribadi masing-masing.
7 . Mengetahui username dan password untuk mengakses 3
modul dalam SPS.
8. Pastikan kehadiran murid setiap kelas di dalam APDM
disiapkan sepenuhnya pada setiap hari persekolahan.-dipantau
melalui Dashboard PPD.
9. Berbincang bersama dalam mesyuarat JKPMS berkaitan
dengan pengurusan maklumat di sekolah.
10. Data/maklumat sulit dan disimpan di tempat yang selamat.
Username dan password admin dirahsiakan.
http://sps.moe.gov.my
3 MODUL PENGURUSAN UTAMA
PENGUMUMAN TERKINI DALAM
SPS
LINK SPS-PENGURUSAN SEKOLAH
KEBERADAAN GURU
PENGURUSAN
SEKOLAH - EMIS
PROFIL AM
Peranan/
tanggungjawab
:
PK
Pentadbiran
PENGURUSAN SEKOLAH
Peranan/
tanggungjawab
:
PK
Pentadbiran
KEDUDUKAN SEKOLAH
Peranan/
tanggungjawab
:
PK
Pentadbiran
KAWASAN SEKOLAH
Peranan/
tanggungjawab
:
PK
Pentadbiran
BANGUNAN SEKOLAH
Peranan/
tanggungjawab
:
PK
Pentadbiran
BANGUNAN SEKOLAH
Peranan/
tanggungjawab
:
PK
Pentadbiran
Bilik
Peranan/
tanggungjawab
:
PK
Pentadbiran
Peralatan
Peranan/
tanggungjawab
:
PK
Pentadbiran
Guru Aset
Peranan/
tanggungjawab
:
PK
Kokurikulum
SU Sukan
Peranan/
tanggungjawab
:
PK Hal Ehwal
Murid
Peranan/
tanggungjawab
:
PK
Pentadbiran
Peranan/
tanggungjawab
:
PK
Pentadbiran
Peranan/
tanggungjawab
:
PK Pend Khas
PK HEM
(Sekolah Pend
Khas)
Link SPS-Pengurusan Guru
MODUL PENGURUSAN GURU eOPERASI
1. Maklumat guru :
Maklumat peribadi/perkhidmatan/sejarah perkhidmatan/ ikhtisas/
akademik/ latihan/ kursus/gaji/elaun.
2. Maklum balas penempatan guru :
Guru baharu dan pertukaran.
3. Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Perjawatan:
Permohonan/semakan kelulusan/analisis kelulusan/pelaksanaan.
4. Borang Status Kedudukan Guru (BSKG) :
Kedudukan guru/Pengisian Opsyen – kurang atau lebih mengikut opsyen.
PERANAN DAN
TANGGUNGJAWAB
Profil dan Maklumat guru
Pengurusan perjawatan
Profil dan Maklumat AKP
Unjuran Murid dan Guru
Penempatan dan Pertukaran Guru
Penempatan Guru Baharu
Enrolmen Guru
Peranan/
tanggungjawab :
PK Pentadbiran
Link SPS-Pengurusan Murid
MAKLUMAN APDM
PERANAN DAN
TANGGUNGJAWAB
1.
Profil Murid, Ibu bapa penjaga – GPK HEM
2.
Enrolmen Murid – GPK HEM
3.
Kehadiran Murid-GPK HEM, Guru Kelas, PT Data
4.
Bantuan dan Kebajikan – GPK HEM, Guru bantuan
5.
Pendaftaran tahun 1, Peralihan dan Ting.1 –GPK
HEM dan GPK Pend. Khas
6.
Pendaftaran Pra Sekolah – GPK HEM, Guru
Prasekolah
7.
Disiplin – GPK HEM dan Guru Disiplin
8.
Asrama – GPK HEM
JIKA ADA PERTANYAAN BERKAITAN
SPS, ANDA BOLEH HUBUNGI…
PPD MELAKA TENGAH - Telefon : 06-2314504
1. Modul Pengurusan Sekolah – Unit Maklumat ICT
En. Nor Azman Bin Mat Nor - 012 6998253
2. Modul Pengurusan Guru – Unit Pengurusan Sekolah
Rendah dan Menengah :
Datin Hjh. Mariani Binti Haji Yahaya (KU) - 012 6085800
En. Norzufry Bin Ali (Menengah) - 019 3710330
En. Noorsir Bin Sarip (Rendah) - 012 6749151
3. Modul Pengurusan Murid – Unit Hal Ehwal Murid
En. Mohd Sharom Bin Mohd Sharif (KU) - 012 3908591
En. Muhammad Nor Bin Hamzah - 012 6402100
TINDAKAN SEGERA..
1.
Borang Akta Rahsia Rasmi
2.
Borang DKICT- Dasar Keselamatan ICT KPM
3.
Borang pencalonan Guru Data sekolah 2015 (berdasarkan Surat
Pekeliling Ikhtisas Bil.14/2007, Pelantikan Guru Data Sekolah Rendah
Dan Menengah, KPM. Hantar ke PPD pada atau sebelum 6 Februari
2015).
* - Muat turun dari internet. Cetak dan edarkan kepada seluruh warga sekolah
(pentadbir, guru & staf) untuk ditandatangani.
* - Simpan/masukkan borang asal ke dalam fail peribadi setiap warga sekolah.
* - Hantar borang rumusan sahaja untuk Borang Akta Rahsia Rasmi dan Borang
DKICT (contoh seperti di atas) kepada Ketua Unit Maklumat, JPN Melaka.
JPN Melaka
Modul Pengurusan Sekolah : Unit Pengurusan
Maklumat/ICT
En. Azhar Bin Md. Nor - 012 6035817
En. Zulhazmi Bin Muiddin - 017 6579668
Modul Pengurusan Guru : Unit Pengurusan Sekolah
En. Mohammad Nor Bin Jaafar - 013 2049369
En. Othman Bin Hj Salleh - 013 6315207
En. Mohd Raffi Bin Abu Bakar - 019 2553479
Modul Pengurusan Murid : Unit Hal Ehwal Murid
En. Zulhijri Bin Sabtu - 017 7700730
En. Francis Wong Kar Yin - 012 3118861
Pertanyaan Untuk Sebarang Masalah Teknikal
Sila hubungi BTPN atau PKG terdekat.
Sekian…