Slide 1 - Asrama JPN Johor

download report

Transcript Slide 1 - Asrama JPN Johor

1. MEMPERKASA PERANAN PIHAK
PENGURUSAN SEKOLAH
1.1 Seminar Kepimpinan Pentadbir Sekolah
- KPI - 100% pentadbir sekolah berasrama
menerima pendedahan kemahiran kepimpinan
- Outcome - Gaya kepimpinan dan pengurusan yang
lebih berkesan berkaitan disiplin murid asrama
1.2 Kursus Literasi Undang-Undang kepada
Pentradbir (PK HEM)
- KPI - 100% PK HEM menerima pendedahan litersi
undang-undang
- Outcome - Pelaksanaan dan tatacara mengenakan
hukuman salah laku disiplin mengikut peraturan
yg telah diwartakan
1. MEMPERKASA PERANAN PIHAK
PENGURUSAN SEKOLAH
1.3 Pemantauan berkala oleh Pentadbir
Sekolah
- KPI - Pemantauan berkala dilaksanakan
sekurang-kurangnya sekali setahun
- Outcome - Peratus salah laku murid di asrama
harian semakin menurun
1. MEMPERKASA PERANAN PIHAK
PENGURUSAN SEKOLAH
1.4 Penyediaan Kertas Cadangan Pemberian
Elaun Khas kepada Pengetua/Guru Besar
yang bertugas di sekolah berasrama
- KPI - Kertas cadangan diterima untuk
dilaksanakan
- Outcome - Tahap pengurusan disiplin murid
asrama semakin meningkat
2. PEMANTAPAN DAN PENGUATKUASAAN
PERATURAN-PERATURAN ASRAMA
2.1 Menyemak semula peraturan-peraturan
disiplin di asrama
- KPI - Satu peraturan-Peraturan disiplin di
asrama yang mantap dapat disediakan dan
dikuatkuasakan
- Outcome - Kes salah laku disiplin di asrama dapat
dikurangkan
2. PEMANTAPAN DAN PENGUATKUASAAN
PERATURAN-PERATURAN ASRAMA
2.2 Sesi penjelasan peraturan asrama dan
hukuman
- KPI – 100% murid baru yhg mendaftar di asrama
menerima pendedahan tentang peraturan asrama
dan hukuman
- Outcome – Peratus kes salah laku disiplin dapat
dikurangkan
2. PEMANTAPAN DAN PENGUATKUASAAN
PERATURAN-PERATURAN ASRAMA
2.3 Melaksanakan proses hukuman salah laku disiplin
melalui Jawatankuasa Disiplin Sekolah
- KPI – 100% kes salah laku disiplin (berat) di
asrama telah diadili dalam jawatankuasa Disiplin
Sekolah
- Outcome – Mengurangkan isu-isu berkaitan
pelaksanaan hukuman bagi salah laku disiplin
murid asrama
3. PEMANTAPAN PERANA WARDEN
3.1 Kursus kemahiran menyiasat aduan
- KPI – 100% warden menerima Kursus Kemahiran
Menyiasat Aduan
- Outcome – Semua aduan dan kes salah laku
disiplin dapat disiasat dengan tepat
3.2 Kursus Kepimpinan Warden Sekolah
- KPI – 100% warden menerima pendedahan
kemahiran kepimpinan seminar
- Outcome – Gaya kepimpinan dan pengurusan yang
lebih berkesan dalam kalangan warden
3. PEMANTAPAN PERANA WARDEN
3.3 Kursus Literasi Undang-Undang kepada warden
- KPI – 100% warden menerima pendedahan literasi
undang-undang
- Outcome – Pelaksanaan dan tatacara mengenakan
hukuman salah laku disiplin mengikut peraturanperaturan yang diwartakan
3.4 Penyediaan Kertas Cadangan Semakan
Semula Tugas dan Elaun Warden
- KPI – Kertas cadangan diterima diperingkat
tertinggi untuk dilaksanakan
- Outcome – Tahap pengurusan disiplin murid
asrama semakn menunbgkat
3. PEMANTAPAN PERANA WARDEN
3.5 Penyediaan kertas Cadangan Penubuhan
Jawatankuasa Warden
- KPI – Kertas Cadangan diterima diperingkat
pengurusan tertinggi untuk dilasanakan
- Outcome – Tahap pengurusan disiplin murid
asrama semakin meningkat
4. PENGURUSAN MAKLUMAT BERKESAN
4.1 Penyediaan profil disiplin murid yang lengkap dan
bermanafaat
- KPI – 100% murid asrama telah mempunyai profil
disiplin yang lengkap
- Outcome – Pengurusan maklumat salah laku murid
lebih efisen bagi membantu meningkatkan
pengurusan disiplin murid asrama
4. PENGURUSAN MAKLUMAT BERKESAN
4.2 Penyediaan Analisis dan rumusan kes disiplin
murid di asrama di semua peringkat (sekolah, PPD,
JPN dan KPM)
- KPI – Analisis dan rumusan salah laku disiplin
murid asrama disemua peringkat telah disediakan
sebanyak 3 kali setahun
- Outcome – Pengurusan maklumat berkesan yang
mampu meningkatkan pengurusan disiplin murid
asrama harian
4. PENGURUSAN MAKLUMAT BERKESAN
4.3 Mesyuarat penyelarasan data salah laku murid
dengan unit disiplin
- KPI – Data salah laku murid di asrama
dikemaskinikan sebanyak 3 kali setahun (Mac, Jun,
dan September)
- Outcome – Pengurusan maklumat salah laku murid
berkesan yang seterusnya mampu meningkatkan
tahap disiplin murid asrama
5. PENGURUSAN AKTIVITI/PROGRAM
5.1 Program intervensi kepada murid-murid
berisiko berdasarkan profil murid
- KPI – 100% murid berisiko telah mnghadiri
program intervensi pada setiap tahun
- Outcome – Mengurangkan kes berulang salah
laku disiplin dalam kalangan murid berisiko
5.2 Program pembangunan sahsiah murid
- KPI – 100% murid telah mengikuti program
pembangunan sahsiah
- Outcome – Peningkatan sahsiah san disiplin murid
asrama harian