B. Aleksandric

Download Report

Transcript B. Aleksandric

Prof. dr Branimir Aleksandrić
Institut za sudsku medicinu
Medicinskog fakulteta u Beogradu
direktne
indirtektne
- tupe
- penetrantne
- fleksija
- ekstenzija
- lateralna fleksija
- rotacija
- linearno sabijanje
(kompresija)
- linearno razdvajanje
(detrakcija)
- klizanje (translacija)
- povrede paravertebralnih mekotkivnih struktura
- povrede koštanih struktura
- povrede intervertebralnih diskusa
- povrede nervnih korenova
- povrede kičmene moždine
- da utvrdi da li je primarno došlo do povrede kičme
- da opredeli mehanizam nastanka ove povrede
- da prouči medicinsku dokumentaciju
- pre povredjivanja
- nakon povredjivanja
- ponovni pregled povredjene osobe
- procena anatomskih i funkcionalnih poremećaja
- trajno umanjena sposobnost za obavljanje
svakodnevnih aktivnosti
- trajno umanjena sposobnost za pribavljanje
posebnih životnih radosti
- procena trajnih duševnih bolova
Opštinski sud u N. Sadu - P br. 9213/07
SMO br. 61/09
Povredjeni 36 godina
Povredjen kao vozač u kosom čeonom sudaru
Javio se lakaru posle oko tri sata od udesa
Žalio se na ukočenost i bolove u predelu vrata, glavobolju
Objektivno: bolna ograničenost pokreta vrata
Dg: Distensio colli
Th: meki Šanc
Sutradan po povredjivanju - kontrolni pregled
“Zdravstveno stanje se značajno poboljšalo" (bolnost
u vratu manjeg intenziteta, glavobolja smanjenog
intenziteta, bez mučnine i vrtoglavica)
Neuropsihijatar - anksiozno reagovanje
Osmog dana po povredjivanju - kontrolni pregled
Dg: Sy cervicale, Sy anxiosum
20 dana po povredjivanju – RTG
Početne degenerativne promene na III, IV, VII i VIII
vratnom pršljenu sa radikulopatijom u nivou C7-8
lakog stepena
Sadašnje tegobe: bolovi u desnoj ruci sa
smanjenom snagom u desnoj šaci, ne sme naglo
da okreće glavu jer onda ima nesvesticu, a
pokreti vrata su mu sada bez bolova i mogući u
svim pravcima
Objektivno: samo lak spazam mišića zadnje strane
vrata sa lako smanjenom amplitudom pokreta
vrata u svim pravcima, bez ikakvih motornih
ispada
MIŠLJENJE SMO:
Dg: istegnuće mišića vrata
Bez trajnih posledica povredjivanja kritičnom
prilikom
Tegobe su posledica degenerativnih promena
vratne kičme