Nalaz i mišljenje

Download Report

Transcript Nalaz i mišljenje

SUDSKOMEDICINSKO
VEŠTAČENJE POVREDE
KOŠTANOZGLOBNOG SISTEMA
NA RADU - PRIKAZ SLUČAJA
Prim. dr Slobodan Popović1
Prim. dr N. Torbica1, Dr D. Kajević2
1Institut
za medicinu rada Srbije, Beograd
2Republički fond PIO, Beograd
UVOD
 Veliki broj sudskomedicinskih veštačenja odnosi
se na veštačenje nematerijalne štete kod
povređenih radnika. Međutim, dešava se da
do suda dospe slučaj koji od samog početka
odnosno od trenutka nesrećnog slučaja ne
može da se kvalifikuje kao povreda na radu.
Prikaz slučaja
Zadatak sudskog veštaka bio je da se izjasni na
okolnosti da li je zbog povređivanja
07.05.2004., 27.12.2006. i 04.03.2009.g.
tužilac trpeo fizičke bolove, tako što će
pojedinačno
razdvojiti
svaku
povredu,
intenzitet i dužinu trajanja bolova, te da utvrdi
stepen umanjenja estetskog izgleda i stepen
umanjenja OŽA i, ukoliko postoje, da odredi
koja je povreda prouzrokovala umanjenje.
Prikaz slučaja
Tužilac je lečen u kućnim uslovima posle svake
povrede. Na bolovanju posle prve povrede bio
je oko dva meseca, posle druge dva meseca i
posle treće povrede više meseci, sa pauzama.
Sada se žali na bolove u predelu IV prsta
desne šake, sa širenjem niz podlakticu. Navodi
da ima konstantne bolove u predelu levog
lakta. Takođe navodi da ima bolove u
slabinsko-krsnom delu kičme, s propagacijom
niz desnu nogu.
Medicinska dokumentacija


Povredna lista od 10.05.2004. Dg: VLC
digiti IV manus dex.
Izveštaj lekara specijaliste iz DZ Grocka punkt Begaljica od 12.01.2007.
Dg: Epicondylitis humeri lateralis l. sin.
M77. Bol u levom laktu do prstiju šake.
Negira druga oboljenja. Ne seća se da se
udario. Obj. bol u predelu levog lakta.
Oslabljena snaga ekstenzije ručja. Na otpor
ovim pokretima javlja se bol. Fizikalna
terapija u naredne tri nedelje.
Medicinska dokumentacija


Obrazloženje od 11.06.2007. Ocena
lekarske komisije broj 4277 od
05.06.2007. Povreda se ne ceni kao
povreda na radu. Datum povrede
27.12. 2006.
Ocena lekarske komisije od
05.06.2007., broj 4277. Zbog proteklog
vremena ne može se ceniti povreda na
radu.
Medicinska dokumentacija


Nalaz lekara specijaliste od 27.03.2009.
Dg: Polyradiculopathia C7,8 et L5-S1.
U nalazu se navodi: U međuvremenu
dana 4.03.2009. na radnom mestu došlo
do povrede kičme, priručnim alatom polugom pokušavao da podigne veći
teret. Nakon toga bol ide niz desnu nogu.
U objektivnom nalazu dominantni znaci
poliradikulopatije C7,8 levo i L5-S1 desno,
pozitivan Lazarevićev znak na 45 stepeni,
levo na 60 stepeni.
Pregled tužioca

Hoda samostalno bez pomagala. Hod na
peti i prstima izvodi. Diskretan otok u
predelu IV prsta desne šake, palpatorna
osetljivost u predelu IV prsta desne šake,
pokreti u PIP zglobu u smislu fleksije
bolom limitirani u završnim amplitudama.
Pokreti u DIP i MCPh zglobu bez
ograničenja.
Pregled tužioca

Palpatorna osetljivost predela lakta levo u
nivou lateralnog epikondila humerusa.
Pokreti u laktu levo bez ograničenja, mada
prilikom pokreta u laktu navodi jake bolove.
Pokreti AF trupa bolom limitirani u završnim
amplitudama. Umeren spazam PVM
lumbalno. Izravnata lumbalna lordoza.
Lazarević desno pozitivan na 60 stepeni.
Pokreti u DE i GE b.o.
Nalaz i mišljenje
 Dana 07.05.2004. godine tužilac je
zadobio telesnu povredu u smislu
nagnječine sa razderinom u predelu
četvrtog prsta desne šake.
 Imajući u vidu dostupnu medicinsku
dokumentaciju, štetni događaji od
27.12.2006. i 04.03.2009. ne mogu
se smatrati povredama na radu.
Nalaz i mišljenje

Dijagnoza koja se vodi posle povrede na radu od
27.12.2006. je Epicondylitis lateralis humeri l.sin. Prema
MKB, šifra M77.1 znači “zapaljenje spoljašnjeg izbočenja
gležnja nadlaktične kosti”. Tužilac se prvi put posle
povrede na ventil javio lekaru 12.01.2007. Anamnestički u
svom nalazu lekar specijalista navodi: ne seća se da se
udario. Sve dalje dijagnoze konstatuju Epicondylitis, koji
prema MKB spada u grupu Bolesti mišićno-koštanog
sistema i vezivnog tkiva (M00-M99) što isključuje
povredu, trovanje i druge posledice spoljnih uzroka
(S00-T98). Takođe, lekarska komisija je u svojoj oceni od
05.06.2007. navela da se ne radi o povredi na radu.
Nalaz i mišljenje
Nalaz i mišljenje

Posle povrede na radu dana 04.03.2009. tužilac se prvi put
javio lekaru specijalisti reumatologu u VMA 18.03.2009.
Prema napisanoj anamnezi tužilac se tada nije žalio na
bolove u predelu kičme već na bolove i oticanje prstiju
šaka. Posle toga upućen je da uradi laboratorijske analize
krvi, koje je uradio i javio se na kontrolni pregled
25.03.2009. Na kontrolnom pregledu tog dana lekar
specijalista konstatovao je da su laboratorijske analize krvi
uredne i konstatovana je dijagnoza Polyarthralgiae,
MKB M25.5 (bolovi u zglobovima). Navedena dijagnoza ne
može se kvalifikovati kao povreda već kao oboljenje.
Nalaz i mišljenje

Dana 27.03.2009. tužilac se javio lekaru
specijalisti neuropsihijatru koji je konstatovao
dijagnozu u smislu Poliradikulopatije MKB
M54.1 (oboljenje korena živca), što se takođe ne
može kvalifikovati kao povreda na radu, već
spada u oboljenja. U kasnijim pregledima
dijagnostikovani su hronični cervikalni i
lumbalni sindrom, sa dokazanom diskus
hernijom i radikulopatijama, koje spadaju u
grupu degenerativnih oboljenja kičmenog stuba.
Nalaz i mišljenje
ZAKLJUČAK
Imajući u vidu navedeno, veštačenje nematerijalne
štete usled povreda lokomotornog sistema na radu
je vrlo specifično i zahteva: iskustvo veštaka,
njegovo stručno znanje, sposobnost da se na
zadovoljavajući način utvrdi uzrok i obim štete, kao
i striktno pridržavanje zadatka kojeg je sud
postavio veštaku. Prilikom veštačenja veštak treba
da usmeri pažnju i na zdravstveno stanje pre
povrede, tako da je pored pregleda tužioca
potrebno da se veštaku dostavi zdravstveni karton,
kako bi nalaz i mišljenje veštaka bili objektivni.