Unia Europejska

download report

Transcript Unia Europejska

Jak wykorzystać możliwości wynikające z przynależności do Unii Europejskiej?

to polityczne i gospodarcze ugrupowanie 28 demokratycznych państw europejskich, które postanowiły ściśle ze sobą współpracować, budując dobrobyt i bezpieczeństwo, nie rezygnując przy tym z własnej niepodległości i odrębności narodowej. Dla osiągnięcia wspólnych celów dobrowolnie przekazały Unii – w drodze umów międzynarodowych - pewne kompetencje, tak aby realizacja tych zamierzeń była możliwa. W ten sposób powstał jedyny w skali świata związek państw, który kojarzy ich interesy narodowe ze wspólnymi korzyściami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi.

Flaga

Paszport UE

Hymn

Centra polityczne- Bruksela, Strasburg, Luksemburg i Frankfurt .

.

Przewodniczący Komisji Europejskiej

José Barroso

Przewodniczący Rady Europejskiej

Herman Van Rompuy

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Martin Schulz

Główne cele :

Zapewnienie bezpieczeństwa,

Zapewnienie stabilnego wzrostu gospodarczego,

Poprawienie rozwoju społecznego,

Ochrona praw i wolności obywateli.

BRUKSELA

  

stolica Belgii i stolica Unii Europejskiej, siedziba wielu instytucji Unii Europejskiej, w tym Parlamentu Europejskiego. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest STRASBURG, w Brukseli zaś mieszczą się komisje parlamentarne i władze klubów. PARLAMENT EUROPEJSKI liczy obecnie 766 członków (deputowanych), sprawujących mandat wolny, wybieranych na pięcioletnią kadencję. W Polsce w stosunku do członków PE używa się potocznie określenia "euro parlamentarzysta", natomiast oficjalne określenie brzmi: Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Parlament Europejski-reprezentuje obywateli

państw członkowskich

Rada Unii Europejskiej- kieruje polityką

gospodarczą

Rada Europejska- wyznacza różne kierunki UE

Komisja Europejska-posiada inicjatywę

prawodawczą

Trybunał Sprawiedliwości

- interpretuje prawo UE oraz rozstrzyga spory między państwami

Robert Schuman polityk francuski, dwukrotny premier Francji, reformatorski Minister Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.

Konrad Adenauer-polityk niemiecki i działacz partii chrześcijańsko-demokratycznej, kanclerz RFN.

Paul-Henri Spaak belgijski polityk socjalistyczny .

Alcide De Gasperi – włoski polityk, minister spraw wewnętrznych.

Winston Churchill –

brytyjski polityk, mówca, strateg, pisarz i historyk, dwukrotny premier Zjednoczonego Królestwa, laureat literackiej Nagrody Nobla

Maskotką Unii Europejskiej jest Syriusz. Maskotka powstała po to, aby zachęcić dzieci do nauki o Unii Europejskiej. Jego nazwa pochodzi od nazwy gwiazdy Syriusz.

Polska w Unii Europejskiej:

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, będącego prawną podstawą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w UE i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie.

Integracja jest procesem dynamicznym, nieustannie trwającym.

Zalety wstąpienia do Unii Europejskiej

Polacy przed przystąpieniem Polski do UE nie mogli kontynuować studiów w innym państwie europejskim. Teraz Polak może studiować w różnych krajach europejskich bez ich przerywania.

Po większości krajów UE można obecnie podróżować bez paszportu. Jednak nie zawsze tak było. Jest tak dopiero od wstąpienia Polski do strefy Schengen (2007 r. granica lądowa i morska, 2008 r. porty lotnicze)

Dzięki temu, że wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, dostajemy wiele funduszy na rozwój naszego kraju, pomoc finansową ze strony państw należących do Unii Europejskiej.

Fundusze UE:

Europejski Fundusz Spójności

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Społeczny

Wstąpienie do UE pozwoliło Polsce na wejście do obszarów pokojowych, ustabilizowanych i partnerskich stosunków pomiędzy krajami.

Dużym plusem wstąpienia Polski do UE jest fakt, że Polacy mają zapewnioną bezpłatną opiekę medyczną na obszarze całej Unii Europejskiej.

Porozumienie, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Dotyczy również współpracy przygranicznej. Porozumienie to zostało zawarte w miejscowości Schengen w Luksemburgu w 1985 r.

 Austria,  Belgia,  Czechy,  Dania,  Estonia,  Finlandia,  Francja,  Grecja,  Hiszpania,  Holandia,  Islandia,  Liechtenstein,  Litwa,  Luksemburg,  Łotwa,  Malta,  Monako,  Niemcy,  Norwegia,  Polska,  Portugalia,  San Marino,  Słowacja,  Słowenia,  Szwajcaria,  Szwecja,  Węgry,  Włochy.

Święto europejskich państw jest obchodzone 5 lub 9 maja:

w krajach, które są członkami Rady Europy, a nie są członkami Unii Europejskiej, preferowane jest obchodzenie Dnia Europy 5 maja,

w krajach UE obchodzi się go oficjalnie 9 maja.

Dzień 9 maja jest oficjalnym symbolem Unii Europejskiej. Został ustanowiony przez Roberta Schumana 9 maja 1950, w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, znanego jako Plan Schumana. Dzień ten czasami, dla odróżnienia od Dnia Rady Europy, jest nazywany Dniem Unii Europejskiej. Nie jest to jednak poprawna nazwa, gdyż według uchwały Parlamentu Europejskiego dzień ten jest nazywany Dniem Europy i taka jego nazwa figuruje we wszystkich oficjalnych dokumentach i materiałach UE.

 

Co to jest strefa euro ?

Strefa euro to grupa państw, których walutą jest euro. Obecnie do strefy euro należy 18 państw.

Państwami należącymi do strefy euro są :

Każdego roku dzięki wsparciu z programów europejskich ponad 400 000 młodych ludzi studiuje lub dalej rozwija swoje umiejętności w innym kraju UE w ramach następujących programów: 4 Comenius: szkoły podstawowe i średnie 4 Erasmus: kształcenie wyższe 4 Leonardo da Vinci: kształcenie zawodowe 4 Grundtvig: kształcenie dorosłych 4 Młodzież w działaniu: praca ochotnicza i kształcenie nieformalne

Autorki: Paula Kwiatkowska, Joanna Blonkowska.

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:

http://europa.eu/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska

http://pl.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill

http://pl.wikipedia.org/wiki/Paul-Henri_Spaak

http://pl.wikipedia.org/wiki/Alcide_De_Gasperi

Podręcznik do klasy III gimnazjum „Dziś i jutro”