เอกสารดาว์นโหลด - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

download report

Transcript เอกสารดาว์นโหลด - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประวัตค
ิ วามเป็ นมาและสภาพปัจจุบน
ั
โครงการจัดตัง้ สถานวิจย
ั วิทยาการ
สุขภาพ
1.1 อุทยานการศึ กษา “เฉลิมพระเกียรติ”
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณได
้ น
ึ้ เนื่องในวโรกาส “ฉลองสิ รริ าชสมบัต ิ
้ ดทาโครงการนีข
์ จั
ครบ 50 ปี กาญจนาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั
ิ ลอดุลยเดชมหาราช” (21 มกราคม
่ วภูมพ
2539) เพือ
่ เทิดพระเกียรติ และสนองแนวพระราช ดาริตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ
ง่ ดานสิ
่ งแวดลอม
่
่
้
้
การศึ กษา วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชน โดยใช้พืน
้ ที่ 9,000 ไร่ ของ
มหาวิทยาลัยเป็ นแหลงศึ
่ การศึ กษาตามอัธยาศั ย เน้นความ
่ กษา ทัง้ ในระบบและนอกระบบเพือ
หลากหลายทางดุลยภาพความตระหนักในคุณคาของสิ
่ งแวดลอมที
ม
่ นุ ษยสร
น
้ จริยธรรม
่
้
้
์ างขึ
วัฒนธรรม ภูมป
ิ ญ
ั ญาชาวบาน
วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรโดย
้
วิธบ
ี รู ณาการองคความรู
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัย
้ และทรัพยากรจากหน่วยงานตางๆ
่
์
สมบูรณแบบ
และมีการจัดการศึ กษาแบบสหวิทยาการ องคประกอบของอุ
ทยานการศึ กษา มีดงั นี้
์
์
คือ
1) หอเฉลิมพระเกียรติ
7) อุทยานพฤกษศาสตร ์
2) อุทยานเทิดพระเกียรติ
8) วนอุทยาน
3) อุทยานสั มมนาและสาธิต
9) อุทยานโบราณคดี
4) อุทยานไทยทักษิณ
10) อุทยานสิ่ งแวดลอม
้
5) อุทยานธรรมนิทศ
ั น์
11) อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
์
6) เขตการศึ กษา
โดยในส่วนที่ 6) เขตการศึ กษานั้น
ไดแบ
น
3 หน่วยงานหลัก
ไดแก
้ งออกเป็
่
้ ่
1. ศูนยการแพทย
กาหนดเป็ นแหลงให
่
้การศึ กษาวิชาชีพเฉพาะแกนั
่ กศึ กษาแพทยและ
์
์
์
วิทยาศาสตรสุ
ข
ภาพอื
น
่
ๆ
และยั
ง
ก
าหนดให
มี
ก
ารบริ
ก
ารทางการแพทย
/วิ
ช
าการและการวิ
จ
ย
ั
ควบคู
กั
้
่ น
์
์
ไปดวย
้
2. สถานกีฬาและสุขภาพ
1.2
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดวยชาวจั
งหวัดนครศรีธรรมราชไดรณรงค
เพื
่ ขอให้มีมหาวิทยาลัยในจังหวัด
้
้
์ อ
นครศรีธรรมราชจนประสบความสาเร็จได้มีการกอตั
่ ง้ “มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ”์ ขึน
้ ณ ตาบลไทยบุร ี อาเภอทาศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
่
(พระราชบัญ ญัต ม
ิ หาวิท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์มีผ ลบัง คับ ตามกฎหมาย เมื่อ
วันที่ 8 เมษายน 2539) โดยในระยะแรกของการบริหารงานนั้นชาว
นครศรีธรรมราชมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยมีศูน ย การแพทย
์
์ เพื่อ
บริก ารสุ ข ภาพแก่ชุ ม ชนได้ ในระดับ ก้ าวหน้ าและทัน สมัย ซึ่ง ก็ ม ีค วาม
สอดคล้ องกับ การจัด ท าโครงการอุ ท ยานการศึ ก ษา “เฉลิม พระเกีย รติ”
มหาวิ ท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์ ที่ ม ี เ ขตการศึ กษาซึ่ ง เน้ นการจั ด ตั้ ง ศู น ย ์
การแพทยเช
์ ่ นเดียวกัน
ดังนั้นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณจึ
บจังหวัดนครศรีธรรมราช สานักงาน
์ งรวมกั
่
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลชุ มชน ส ถานี อน ามั ย แล ะศู น ย ์บริ ก ารสุ ข ภาพชุ มชน
องคการบริ
หารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช องคการบริ
หารส่วนตาบล
์
์
และประชาชนชาวจัง หวัด นครศรีธ รรมราช ได้รวมกั
น จัด ทาโครงการ
่
พัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชขึน
้ ทัง้ นี้เพือ
่ ให้เป็ นต้นแบบ
ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยระดับปฐมภูม ิ (รากหญ้า) ของชุมชนอยาง
่
ยัง่ ยืน และชุ มชนมีส่วนรวม
ณ ศูนยบริ
่ มโยง
่
์ การสุขภาพชุ มชนทีเ่ ชือ
กับเครือขายโรงพยาบาลชุ
มชนและโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
่
ได้ อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพแล้ วขยายเครือ ข่ายออกไปในกลุ่มจัง หวัด ต่างๆ
ของภาคใตตอนบนต
อไป
โดยเน้นการดาเนินการ 3 ดาน
ไดแก
้
่
้
้ ่ 1)
1.3 โครงการจัดตัง้ วิทยาลัยวิทยาการสุขภาพ
ปรัชญาและแนวคิดการดาเนินการ
โดยการจัดตัง้ โครงการวิทยาลัยวิทยาการสุขภาพ (มกราคม
๒๕๔๘) เพือ
่ เป็ นองคกรที
จ
่ ะ
์
รับผิดชอบในการประสานงานและติดตามประเมินผล กับสานักวิชาหรือหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วของ
้
กับวิทยาการสุขภาพทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้เกิดการดาเนินการไดจริ
้ งตาม
นโยบายทีว่ างไว้
ในการจัดทาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดการทีเ่ น้น
นักศึ กษาเป็ นสาคัญ (ศูนยกลาง)
ในกลุมวิ
้ ฐาน กลุม
่ ชาศึ กษาทัว่ ไป กลุมวิ
่ ทยาศาสตรพื
่
์
์ น
วิชาปรีคลินิก และ
เวชศาสตรชุ
นิก ทัง้ ใน
่
์ มชนและครอบครัว ตลอดจนรายวิชาในกลุมคลิ
ห้องเรียน และชุมชน รวมสถานีอนามัยและศูนยบริ
์ การสุขภาพชุมชน
สาหรับดานการวิ
จย
ั เชิงบูรณาการและการบริการวิชาการจะตองประสานงานกั
บสถาบันวิจย
ั
้
้
วิทยาการสุขภาพวลัยลักษณให
านวยความ
์ ้เกิดผลสั มฤทธิไ์ ด้ โดยเป็ นองคกรประสานงานอ
์
สะดวก ดานโครงการวิ
จย
ั ของอาจารยในส
านักวิชาดานวิ
ทยาการสุขภาพในมหาวิทยาลัยวลัย
้
้
์
ลักษณ ์ และอาจารยแพทย
ในโรงพยาบาลร
วมผลิ
ตตางๆ
โดยเฉพาะโครงการทีเ่ กีย
่ วของกั
บ
่
่
้
์
์
การทดลองในมนุ ษย ์
เพือ
่ ให้มีการใช้ทรัพยากร รวมกั
นโดยให้เกิดประโยชนสู
่
์ งสุด
1.4
โครงการจัดตัง้ ศูนยวิ
ั วิทยาการสุขภาพ
์ จย
การพัฒนาปรับเปลีย
่ น
ชือ
่ เดิม
แนวคิด วัตถุประสงค ์ และโครงสราง
้
เมือ
่ แรกในการจัดตัง้
(มกราคม ๒๕๔๘ ) ใช้ชือ
่ วา่
“โครงการจัดตัง้
สถาบันวิจย
ั วิทยาการสุขภาพวลัยลักษณ ์
สถาบันเฉลิมพระ
เกียรติ ศาสตราจารย ์ ดร.สมเด็จพระเจาลู
้ กเธอเจาฟ
้ ้ าจุฬาภรณวลั
์ ยลักษณอั
์ ครราช
กุมารี” โดยมีแนวคิดทีจ
่ ะให้คณาจารยที
่ ก
ี ารเรียน
์ ม
การสอนรวมกั
นไดมี
บการวิจย
ั และการบริการทางวิชาการ
่
้ โอกาส ทางานควบคูไปกั
่
ทัง้ นี้จะประสานงานรวมกั
นกับวิทยาลัยวิทยาการ
่
สุขภาพ
สาหรับวัตถุประสงคเดิ
ตัง้ ใจจะจัดตัง้
์ มนั้น
1) เพือ
่ เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย ์ ดร.สมเด็จพระเจาลู
้ กเธอเจาฟ
้ ้ าจุฬาภรณ ์
วลัยลักษณอั
ทรงปรี
ชา
์ ครราชกุมารีองคพระผู
์
้
ชาญดานวิ
ทยาศาสตรการแพทย
และวิ
ทยาการสุขภาพระดับโลกและเนื่องใน วโรกาสที่
้
์
์
ทรงเจริญพระชันษาครบ
48
ปี
2) เพือ
่ พัฒนาการวิจย
ั องคความรู
ใหม
ทางด
านวิ
ทยาศาสตรการแพทย
ที
่ าวหน
์
้
่
้
์
์ ก
้
้า
และทันสมัยในการแกไขปั
ญหาดานสุ
ขภาพ
้
้
อนามัย และดานสั
งคมเศรษฐกิจไดอย
ประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืน
้
้ างมี
่
3) เพือ
่ จัดการเรียนการสอนกลุมวิ
กศึ กษา
่ ชาปรีคลินิก แกนั
่ กศึ กษาแพทยและนั
์
วิทยาศาสตรการแพทย
ร์ วมกั
นโดยมีเป้าหมายใน
์
่
การรับนักศึ กษาแพทยไม
์ น
่ ้ อยกวา่ 300 คน (ระยะเวลา 6 ปี ) และนักศึ กษาวิทยาศาสตร ์
การแพทยอื
่ ๆ จานวน 1,860 คน
์ น
4) เพือ
่ การให้การบริการทางวิชาการในการชันสูตรโรค วิเคราะหอาหารและ
์
1.4 โครงการจัดตัง้ ศูนยวิ
ั วิทยาการสุขภาพ
์ จย
ในการประชุ มคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยวิทยาการสุขภาพ
ครัง้ ที่
4/2550 เมือ
่ วันที่
4 กันยายน
2550 มีมติวาให
่
้ โครงการวิทยาลัยวิทยาการสุขภาพ บริหารโดยคณะ
กรรมการบริหารระบบวิทยาการสุขภาพ
อนึ่ งเนื่องจากยังไมมี
่ คาสั่ งแตงตั
่ ง้ คณะกรรมการ
บริหารระบบวิทยาการสุขภาพ และยังมิได้แตงตั
่ ง้ กรรมการและเลขานุ การ ของ
คณะกรรมการชุ ดนี้ ระหวางนี
้ ศาสตราจารย ์ ดร.วรนันท ์ ศุภพิพฒ
ั น์ จึงทาหน้าที่
่
กรรมการและเลขานุ การ เพือ
่ ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องไปกอน
จนกวาจะมี
การ
่
่
แตงตั
่ ง้ เป็ นทางการโดยมีมติให้แตงตั
่ ง้ คณะอนุ กรรมการการจัดการเรียนการสอน 3 ชุ ด
ได้แก่
1) คณะอนุ กรรมการการจัดการเรียนการสอนชัน
้ ปรีคลินิกและวิทยาศาสตรพื
้ ฐาน
์ น
(รวมวิชาศึ กษาทัว
่ ไป) 2) คณะอนุ กรรมการการจัดการเรียนการสอนชัน
้ คลินิก และ 3)
คณะอนุ กรรมการ จัดการเรียนการสอนด้านเวชศาสตรครอบครั
วและชุ มชน ซึ่งได้รับการ
์
แตงตั
่ ง้ และดาเนินการตามภารกิจตามทีไ่ ดรั
้ บมอบหมายไประดับหนึ่งแลว
้
ส่วนการจัดตัง้ ศูนยวิ์ จย
ั วิทยาการสุขภาพนั้นทีป
่ ระชุมเห็ นชอบให้
ศาสตราจารย ์ ดร.วรนันท ์ ศุภ
พิพฒ
ั น์ เป็ นหัวหน้าโครงการศูนยวิ์ จย
ั วิทยาการสุขภาพและเป็ นทีป
่ รึกษาในการกอสร
่
้างอาคาร
ศูนยวิ์ จย
ั วิทยาการสุขภาพ พรอมทั
ง้ ไดมี
้
้ คาสั่ งแตงตั
่ ง้ คณะกรรมการดาเนินการโครงการจัดตัง้
ศูนยวิ์ จย
ั วิทยาการสุขภาพ เพือ
่ ทาหน้าทีด
่ งั นี้
1) กาหนดนโยบาย
2) กาหนดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิ
บต
ั ก
ิ าร
์
3) ดาเนินงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค ์
4) ประสานให้เกิดการพัฒนางานวิจย
ั และระบบฐานขอมู
ั ดานวิ
ทยาศาสตรสุ
้ ลวิจย
้
์ ขภาพ ซึ่ง
จะนามาซึ่งการพัฒนาสุขภาพแบบองครวมของชุ
มชนอยางยั
ง่ ยืน
่
์
5) ประสานให้เกิดการพัฒนาระบบและกลไกในการสรางเครื
อขาย
ความรวมมื
อดานงานวิ
จย
ั กับ
้
่
่
้
หนวยงาน หรือสถาบันภายในประเทศและภายนอกประเทศ