Transcript مدل

‫از‬
‫‌ای‬
‫مجموعه‬
‫‌دانش‪،‬‬
‫مدیریت‬
‫‌های‬
‫مدل‬
‫ابزارهای‬
‫مستندات‪،‬‬
‫‌ها‪،‬‬
‫دستورالعمل‬
‫تحلیلی و تکنیک های پیشرفته مدیریت‬
‫ارزیابی‪،‬‬
‫برای‬
‫که‬
‫هستند‬
‫دانش‬
‫‌گیری‬
‫اندازه‬
‫و‬
‫اجرا‬
‫‌ریزی‪،‬‬
‫برنامه‬
‫‌شوند‪.‬‬
‫‌دانش استفاده می‬
‫‌های مدیریت‬
‫فعالیت‬
‫‌های مدیریت دانش طیف وسیعی از‬
‫مدل‬
‫‌هایی که در متون توصیف شده است‬
‫دیدگاه‬
‫‌ها‬
‫‌کند‪ .‬توصیف این مدل‬
‫را بیان می‬
‫‌تواند در پژوهش های ساختاری و‬
‫می‬
‫کارکردهای سازمانی مدیریت دانش مورد‬
‫‌دانش‬
‫‌های مدیریت‬
‫استفاده قرار گیرد‪ .‬مدل‬
‫باید با احتیاط مورد استفاده قرار‬
‫‌های‌مدل‌های‌دانش‌ارائه‌شده‌توسط‌‬
‫در‌مرور‌رده‌بندی‬
‫"کاکابادسه" و‌همکارانش‪‌،‬‬
‫چهار‌گروه‌از‌مدل‌ها‌به‌شرح‌زیر‌اشاره‌دارد‪:‬‬
‫‪ -1‬مدل‌های‌شبکه‌ای‬
‫در‌این‌نوع‌از‌مدل‌ها‪‌،‬تمرکز‌بر‌روی‌ارتباطات‪‌،‬‬
‫کسب‪‌،‬تسهیم‌و‌انتقال‌به‌طریق‌تبادل‌اطالعات‌افقی‌‬
‫اس‌ت‪ .‬دانش‌های‌مهم‌در‌شبکه‌ای‌متشکل‌از‌افراد‌که‌‬
‫به‌وسیله‌ابزار‌مختلف‌به‌هم‌می‌پیوندند‪‌،‬نهفته‌‬
‫است‌و‌آگاهی‌از‌این‌بینش‌ها‌و‌اطالعات‪‌،‬خارج‌از‌‬
‫گروه‌ها‌و‌تیم‌های‌رسمی‪‌،‬عاملی‌کلیدی‌به‌شمار‌‬
‫‌رود‪ .‬در‌این‌نگرش‪‌،‬ساختن‌روابط‌اجتماعی‪‌،‬سرمایه‌‬
‫می‬
‫اجتماعی‌و‌قائل‌بودن‌روابط‌متقابل‪‌،‬به‌عنوان‌کار‌‬
‫و‌فعالیت‌اصلی‌دانش‪‌،‬مورد‌توجه‌قرار‌گرفته‌است‪.‬‬
‫‌های‌شناختی‬
‫‪ -2‬مدل‬
‫در مدلهاي شناختي‪ ،‬دانش به مثابه دارایی‬
‫سازمانی است که نیاز به دستیابی دقیق‪،‬‬
‫بیان‪ ،‬ذخیره‪ ،‬اندازه گیری‪ ،‬نگهداری و‬
‫انتشار کنترل شده دارد‪ .‬ایجاد ارزش از‬
‫طریق کاربرد متوالی بهترین روشهای حاصل و‬
‫نیز پرهیز از خطاهای نا آشکار‪ ،‬ریشه یابی‬
‫شده و نیز بهره بردن از درس های آموخته‬
‫شده به دست می آید‪ .‬در این نگرش بر روی‬
‫استفاده دوباره‪ ،‬تکثیر استانداردسازی و‬
‫حذف روشهای قدیمی که کارآیی خود را از‬
‫دست داده اند‪ ،‬تمرکز میشود‪.‬‬
‫‌های‌انجمنی‌یا‌ارتباطی‬
‫‪ -3‬مدل‬
‫در این مدلها درباره ویژگیهای گروههای‬
‫کاری که باید دارای قابلیت هایی چون‪،‬‬
‫خودسازماندهی‪ ،‬فراگیری مستمر و تبادالت‬
‫‌های‌فلسفی‬
‫‪-4‬مدل‬
‫در این مدلها بازارها و فرایندهای داخلی‬
‫بر پایه گفتگوی دوطرفه در یک زمینه‬
‫استراتژیک‪ ،‬پرسش در مورد فرضیات و‬
‫کندوکاو مداوم درباره رفتار رقبا‪ ،‬مورد‬
‫توجه قرار می گیرد‪ .‬این دیدگاه‪ ،‬شخصی‬
‫سازی را مقدم بر کدکردن می داند و‬
‫تکنولوژی کمی را مورد استفاده قرا ر‬
‫میدهد‪ .‬همچنین محرک های فرهنگی اصلی برای‬
‫این کار‪ ،‬حفظ ارتباط آزاد (تبادل نظر )‪،‬‬
‫تشویق‪ ،‬انعکاس نظرات‪ ،‬کنکاش خالقانه و‬
‫اثبات عقیده و نظر است‪.‬‬
‫با توجه به تجربیات سازمانهای پیشرفته در‬
‫زمینه مدیریت دانش‪ ،‬ترکیب مدلهای شبکه‪،‬‬
‫فلسفی و انجمنی به همراه استفاده از مدل‬
‫شناختی‪ ،‬ترکیبی مناسب برای مدیریت دانش‬
‫مدل‌های‌عمومی‌مدیریت‌دانش‬
‫• مدل‌"هیسیگ‌"‬
‫مدل‌هیسیگ‌( ‪ ) 2000‬از‌چهار‌فرایند‌زیر‌تشکیل‌‬
‫شده‌است‪:‬‬
‫• خلق‌کن‪ :‬این‌امر‌به‌توانایی‌یادگیری‌و‌ارتباط‌‬
‫‌گردد‪ .‬توسعه‌این‌قابلیت‪‌،‬تجربه‌تسهیم‌‬
‫بر‌می‬
‫دانش‪،‬ایجاد‌ارتباط‌بین‌ایده‌ها‌و‌ساختن‌ارتباط‌‬
‫های‌متقاطع‌با‌دیگر‌موضوعات‪‌،‬از‌این‌اهمیت‌کلیدی‌‬
‫برخوردار‌است‪.‬‬
‫• ذخیره‌کن‪ :‬به‌عنوان‌دومین‌عنصر‌مورد‌نیاز‌‬
‫مدیریت‌دانش‌است‌که‌از‌طریق‌آن‪‌،‬قابلیت‌ذخیره‌‬
‫‌ای‌که‌امکان‌جستجوی‌سریع‌اطالعات‪‌،‬‬
‫سازمان‌یافته‬
‫دسترسی‌به‌اطالعات‌برای‌کارمندان‌دیگر‌و‌تسهیم‌‬
‫‌شود‪‌،‬به‌وجود‌می‌آید‪.‬در‌این‌‬
‫موثر‌دانش‌فراهم‌می‬
‫سامانه‌باید‪‌،‬دانش‌های‌الزم‌به‌آسانی‌برای‌‬
‫استفاده‌همگان‌ذخیره‌شود‪.‬‬
‫• نشرکن‪ :‬این‌فرایند‌به‌توسعه‌یک‌روح‌جمعی‌که‌در‌‬
‫آم‌افراد‌به‌عنوان‌همکاران‌در‌جهت‌دنبال‌کردن‌‬
‫• مدل‌مارک‌"م‪.‬مک‌الروی"‬
‫‌المللی‌مدیریت‌‬
‫وی‌با‌همکاری‌دیگر‌اعضای‌کنسرسیوم‌بین‬
‫دانش‌( ‪ ) 2002‬برای‌این‌نوع‌از‌مدیریت‪‌،‬چهار‌چوب‌فکری‌‬
‫با‌نام‌"دوره‌عمر‌دانش"تعریفي‌نمود‌که‌در‌آن‪‌،‬عالوه‌بر‌‬
‫نظریه‌نوناکا‌و‌تاکوچی‬
‫بر‌نکته‌مهم‌دیگری‌نیز‌تاکید‌شده‌است‪:‬‬
‫• "دانش‌تنها‌پس‌از‌اینکه‌تولید‌شد‪‌،‬وجود‌دارد‌و‌بعد‌‬
‫‌توان‌آن‌را‌مهار‪‌،‬کدگذاری‌یا‌تسهیم‌نمود‪".‬‬
‫از‌آن‌می‬
‫بنابراین‌"مک‌الروی" فرایند‌ایجاد‌دانش‌را‌به‌دو‌‬
‫فرایند‌بزرگ‌یعنی‌تولید‌دانش‌و‌پیوسته‌کردن‌دانش‌تقسیم‌‬
‫‌کند‪:‬‬
‫می‬
‫• تولید‌دانش‪ :‬فرایند‌خلق‌دانش‪‌،‬سازمانی‌جدید‌است‌که‌‬
‫به‌وسیله‌یادگیری‌گروهی‪‌،‬کسب‌دانش‌و‌اطالعات‌و‌‬
‫ارزیابی‌دانش‌انجام‌می‌گیر‌د‪ .‬این‌فرایند‌مترادف‌‬
‫یادگیری‌سازمانی‌است‪.‬‬
‫‌ها‌که‌پخش‌و‌‬
‫• پیوسته‌کردن‌دانش‪ :‬از‌طریق‌برخی‌فعالیت‬
‫‌کنند‪،‬انجام‌می‌گیرد‪.‬این‌عمل‌‬
‫تسهیم‌دانش‌را‌تجویز‌می‬
‫کارهایی‌از‌قبیل‌پخش‌دانش) از‌طریق‌برنامه‌و‌غیره‌‬
‫‌های‌اجتماعی‌_که‌‬
‫(جستجو‪‌،‬تدریس‪‌،‬تسهیم‌و‌دیگر‌فعالیت‬
‫‌شود‪.‬‬
‫موجب‌برقراری‌ارتباط‌می‌گردد_ را‌شامل‌می‬
‫مک‌الروی‌همچنین‌به‌دو‌موضوع‌"عرضه" و‌"تقاضا" نیز‌‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مدل‌"بک‌من"‬
‫"بک‌من"(‪ )1999‬هشت‌مرحله‌زیر‌را‌برای‌فرایند‌‬
‫مدیریت‌دانش‌پیشنهاد‌داده‌است‪:‬‬
‫شناسایی‌کردن‪ :‬تعیین‌صالحیت‌های‌درونی‪‌،‬منبع‌‬
‫استراتژی‪‌،‬قلمرو‌دانش‪.‬‬
‫تسخیر‌کردن‪ :‬رسمی‌کردن‌دانش‌موجود‪.‬‬
‫انتخاب‌کردن‪ :‬تعیین‌ارتباط‌دانش‪‌،‬ارزش‌و‌دقت‪‌،‬‬
‫رفع‌دانش‌های‌ناسازگار‪.‬‬
‫ذخیره‌کردن‪ :‬معرفی‌حافظه‌یکی‌شده‌در‌مخزن‌دانش‌‬
‫با‌انواع‌الگوهاي‌دانش‪.‬‬
‫پخش‌کردن‪ :‬توزیع‌دانش‌برای‌استفاده‌کنندگان‌به‌‬
‫طور‌خودکار‌بر‌پایه‌عالقه‌و‌کار‌و‌تشریک‌مساعی‌‬
‫دانش‌در‌میان‌گروه‌ها‪.‬‬
‫به‌کار‌بردن‪ :‬باز‌یافتن‌و‌استفاده‌دانش‌در‌‬
‫‌گیری‌ها‪،‬حل‌مسایل‪‌،‬خودکار‌کردن‌و‌‬
‫تصمیم‬
‫پشتییبانی‌کار‌و‌مددکاری‌شغل‌و‌آموزش‪.‬‬
‫ایجاد‌کردن‪ :‬تولید‌دانش‌جدید‌در‌حین‌تحقیقات‪‌،‬‬
‫تجربه‌کردن‌کار‌و‌فکر‌خالق‪.‬‬
‫تجارت‌کردن‪ :‬فروش‌و‌معامله‪‌،‬توسعه‌و‌عرضه‌کردن‌‬
‫• مدل‌((هفت‌سي‌))‬
‫• این‌مدل‌بر‌مبناي‌هفت‌واژه‌كه‌حرف‌اول‌آنها‌((‪)) C‬‬
‫است‌‪‌،‬بنا‌شده‌و‌از‌این‌رو‪‌،‬مدل‌((هفت‌سي‌)) لقب‌‬
‫گرفته‌است‌‪ .‬اجزاي‌این‌مدل‌به‌همراه‌شرح‌هریك‌در‌زیر‌‬
‫آمده‌است‪.‬‬
‫‪ : Create -1‬خلق‌– ایجاد‪ .‬ایجاد‌و‌تفاهم‌جدید‌كار‌با‌‬
‫همكاران‌مشتریان‌– و‌مؤسسات‌بیروني‬
‫‌هاي‌‬
‫‪ : Capture -2‬در‌دام‌انداختن‌‪ -‬مقید‌كردن‪.‬تعیین‌ایده‬
‫بهتر‌و‌مستند‌نمودن‌آنان‬
‫‌هاي‌خود‌براي‌كمك‌‬
‫‪ : Contribute -3‬بسط‌– تسهیم‪.‬تسهیم‌ایده‬
‫به‌دیگران‌‬
‫‪: Collaborate -4‬همکاری‪-‬تبادل‌دانش‌در‌سطح‌عمومي‬
‫‪: Consume -5‬صرف‌كردن‪.‬استفاده‌تمامي‌دانش‌جمعي‌براي‌‬
‫آنچه‌كه‌باید‌انجام‌دهیم‬
‫‪ : Communicate -6‬مبادله‌– ارتباط‪.‬كمك‌به‌دیگران‌جهت‌‬
‫توجه‌به‌دانش‌و‌فایده‌دانش‌خارجي‌و‌بیروني‌كه‌ارزش‌‬
‫فراگیري‌دارد‬
‫‪ : Culture -7‬فرهنگ‪.‬بسط‌فرهنگ‌تسهیم‌دانش‌در‌تمامي‌‬
‫•‬
‫مدل‌بکوویتز‌و‌ویلیامز‬
‫اجزای‌فرآیند‌مدیریت‌دانش‌ارائه‌شده‌از‌سوی‌بکوویتز‌و‌‬
‫‌باشد‪:‬‬
‫ویلیامز‌شامل‌هفت‌عامل‌مي‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫الف‪ :‬یافتن‪ :‬یافتن‌اطالعات‌درست‪‌،‬در‌زمان‌مناسب‬
‫ب‪ :‬بکارگیری‪ :‬به‌این‌معنا‌که‌بتوان‌خالقانه‌و‌مشتری‌‬
‫گرایانه‪‌،‬راه‌حل‌های‌مناسب‌را‌به‌دست‌آورد‪.‬‬
‫پ‪ :‬یادگیری‪ :‬بررسی‌در‌خصوص‌یافتن‌دالیل‌موفقیت‌یا‌عدم‌‬
‫‌های‌انجام‌شده‌به‌منظور‌لحاظ‌کردن‌نتایج‌‬
‫موفقیت‌پروژه‬
‫‌های‌انجام‌شده‌به‌منظور‌لحاظ‌کردن‌نتایج‌‬
‫آن‌در‌پروژه‬
‫‌های‌آتی‌برای‌انجام‌اثر‌بخش‌آنها‪.‬‬
‫آن‌در‌پروژه‬
‫‌های‌خود‌را‌به‌‬
‫‌آیند‪‌،‬همکاران‌دانش‬
‫ت‪ :‬تسهیم‪ :‬در‌این‌فر‬
‫‌دهند‌و‌این‌امر‪‌،‬موجب‌گسترش‌پایه‌‬
‫دیگران‌انتقال‌می‬
‫‌شود‪.‬‬
‫های‌دانش‌سازمانی‌می‬
‫ث‪ :‬ارزیابی‪ :‬در‌این‌فرآیند‌باید‌دانش‌های‌موجود‌و‌‬
‫نیازهای‌فعلی‌و‌آتی‌دانش‌ارزیابی‌شوند‪ .‬برای‌این‌کار‌‬
‫الزمست‪‌،‬میزان‌رشد‌پایه‌های‌دانش‌و‌نیز‌دستاوردهای‌‬
‫‌گذاری‌مرتبط‌با‌آن‌اندازه‌گیری‌شود‪.‬‬
‫سرمایه‬
‫ج‪ :‬ایجاد‪ /‬نگهداری‪ :‬باید‌دانش‌های‌مهم‌و‌استراتژیکی‌‬
‫‌های‌دانشی‪‌،‬نیز‌‬
‫در‌این‌فرآیند‌توسعه‌یابند‌و‌دارایی‬
‫‌بندی‌دانش‬
‫• مدل‌های‌طبقه‬
‫این‌مدل‌ها‌دانش‌را‌به‌عنوان‌عنصری‌مجزا‌می‌پندارند‪ .‬برای‌‬
‫مثال‌مدل‌نوناکا‌و‌تاکایوچی‌مفهومی‌سطح‌باال‌از‌مدیریت‌دانش‌‬
‫را‌نشان‌می‌دهد‌و‌مدیریت‌دانش‌را‌به‌عنوان‌فرآیند‌خلق‌دانش‌‬
‫تلقی‌میکند‪.‬‬
‫این‌مدل‌مفهومی‌دارای‌شش‌مرحله‌است‪:‬‬
‫•‬
‫خلق‌معنا‌یا‌دیدگاه‌مشترک‌در‌رابطه‌با‌هدف‌توسعه‌دانش‬
‫•‬
‫تهیه‌اطالعات‬
‫•‬
‫ایجاد‌فرآیند‌درونی‌سازی‌برای‌خلق‌دانش‌فردی‬
‫•‬
‫تبدیل‌دانش‌فردی‌به‌یادگیری‌گروهی‬
‫•‬
‫اشاعه‌دانش‌به‌دیگر‌سطوح‌سازمانی‬
‫‌های‌سرمایه‌فکری‬
‫• مدل‬
‫‌های‌مدیریت‌دانش‌در‌این‌مقوله‌دسته‌بندی‌‬
‫تعدادی‌از‌مدل‬
‫می‌شوند‪ .‬از‌معروف‌ترین‌این‌مدل‌ها‌مدل‌ارائه‌شده‌در‌‬
‫شرکت‌اسکاندیا‌میباشد‪.‬‬
‫‌های‌ساختار‌اجتماعی‬
‫• مدل‬
‫این‌مدل‌ها‌دارای‌پیوند‌ذاتی‌با‌فرآیندهای‌اجتماعی‌و‌‬
‫یادگیری‌در‌سازمان‌ها‌می‌باشند‪ .‬این‌مدل‌ها‌با‌وجود‌‬
‫شباهت‌های‌زیاد‪‌،‬سعی‌در‌جستجوی‌بیان‌مفهوم‌سازمان‌‬
‫یادگیرنده‌یا‌یادگیری‌سازمانی‌دارند‪ .‬مدل‌دامرست‌از‌‬
‫این‌نوع‌مدل‌ها‌میباشد‪.‬‬
‫مدل‌نوناکا‌و‌تاکوچی‬
‫محققان مدیریت ژاپني نوناكا و تاكوچي‬
‫تاثیر بسیاري بر مباحث مدیریت دانش‬
‫داشتهاند‪ .‬مفهوم ((دانش پنهان )) و‬
‫((دانش آشكار )) توسط نوناكا براي طرح‬
‫ریزي نظریه یادگیري سازماني طبقهبندي شده‬
‫است‪ .‬در این تقسیمبندي‪ ،‬با توجه به‬
‫همگرایي بین شكل پنهان و آشكار دانش‪،‬‬
‫مدلي را پایهگذاري كرده اند كه به نام‬
‫خودشان‪ ،‬معروف شده است‪ .‬این مدل برخالف‬
‫مدلهاي پیشین‪ ،‬تمركز خود را بر دو نوع‬
‫دانش (( آشكار )) و ((پنهان)) مبذول‬
‫داشته‪ ،‬به نحوه تبدیل آنها به یكدیگر و‬
‫نیز چگونگي ایجاد آن درتمامي سطوح‬
‫آشكار‬
‫سازي‬
‫دانش آشكار‬
‫فرد‬
‫تبدیل‬
‫كردن‬
‫دانش آشكار‬
‫جمع‬
‫دانش پنهان‬
‫فرد‬
‫دانش پنهان‬
‫جمعي‬
‫دروني‬
‫كردن‬
‫اجتماعي‬
‫كردن‬
‫• مدل‌پایه‌ساختمان‌دانش‌‬
‫این مدل توسط پروبست‪ ،‬روب و رمهاردت (‪ ) ٢٠٠٢‬به‬
‫نام ((مدل پایه اي (سنگ بناي ) ساختمان مدیریت‬
‫دانش )) نامگذاري شده است ‪ .‬طراحان مدل یاد شده ‪،‬‬
‫مدیریت دانش را به صورت سیكل دینامیكي مي بینند‬
‫كه در چرخش دایم است ‪ .‬مراحل این مدل ‪ ،‬شامل هشت‬
‫بازخو‬
‫هدفهاي‌‌ است‪.‬‬
‫سیكل؛ دروني و بیرونی‬
‫جزء‪ ،‬متشكل از دو‬
‫ارزیاب‬
‫رد‬
‫دانشی‬
‫ي‬
‫استفاد‬
‫ه‌‬
‫شناساي‬
‫ي‌‬
‫نگهداری‬
‫كسب‬
‫دانش‬
‫تسهیم‬
‫توسعه‬
‫• مدل‌بوتز‌‌‬
‫مدل‌بوتز‌از‌جمله‌مدلهایي‌است‌كه‌روابط‌میان‌داده‪‌،‬‬
‫اطالعات‌و‌دانش‌را‌به‌خوبي‌ترسیم‌كرده‌است‪ .‬مدل‌از‌سه‌‬
‫قسمت‌تشكیل‌شده‌است‪.‬‬
‫داده‌ها‌نقش‌مواد‌خام‌و‌یا‌ورودي‌هاي‌این‌مدل‌را‌ایفا‌‬
‫مي‌كنند‪ .‬در‌این‌مدل‪‌،‬اطالعات‌الگوهایي‌هستند‌كه‌ما‌‬
‫آنها‌را‌از‌دل‌داده‌ها‌بیرون‌مي‌كشیم‌و‌‌نهایتا‌دانش‪‌،‬‬
‫ً‬
‫ساختار‌اصلي‌چرخه‌دانش‬
‫مدل‌ذهني‌را‌دربر‌دارد‪.‬‬
‫چه چیزي؟‬
‫براي چه؟‬
‫تولید‬
‫كردن‬
‫بروز‬
‫كردن‬
‫تعمیم‬
‫دادن‬
‫بازنگ‬
‫ري‬
‫استفا‬
‫ده‬
‫تسهیم‬
‫چه كسي؟‬
‫چگونه؟‬
‫عمومي نمودن‬
‫)‪( Boetz,2000‬مدل بوتز‬
‫•‬
‫•‬
‫مدل‌شش‌بعدي‌مدیریت‌دانش‌‌‌‬
‫نیل‌پري‌و‌ایلكاتومي‌(‪ )٢٠٠١‬بر‌این‌باورند‌كه‌هر‌گونه‌‬
‫جزئي‌نگري‪‌،‬موفقیت‌مدیریت‌دانش‌را‌با‌مشكالت‌جدي‌‬
‫روبرو‌خواهد‌ساخت‪ .‬آنها‌بر‌اساس‌این‌نگرش‪‌،‬مدلي‌شش‌‬
‫بعدي‌را‌براي‌بكارگیري‌مدیریت‌دانش‌ارائه‌كرده‌اند‪.‬‬
‫پویایي‌از‌طریق‌‬
‫توزیع‌وظایف‌‬
‫سیستم‌‬
‫عملي‬
‫ایج‬
‫اد‬
‫اجتماع‬
‫ي‬
‫انگیز‬
‫ه‬
‫ارا‬
‫ئه‬
‫فعالي‬
‫ت‬
‫هدفها‬
‫منظور‬
‫معني‬
‫دانش‬
‫اختصاص‌‬
‫داشتن‬
‫تفسیر‌‬
‫كردن‬
‫اقدام‬
‫فرموله‌‬
‫كردن‬
‫شرایط‬
‫عملیا‬
‫سیگنا‬
‫ل‬
‫پذیر‬
‫ش‬
‫• مدل‌اودل‌و‌گرایسون‌‌‌‌‬
‫ادل‌و‌گرایسون‌( ‪ ،)١٩٩٨‬مدلي‌را‌براي‌مدیریت‌دانش‌‬
‫ارائه‌داده‌اند‪.‬این‌مدل‌مبتني‌بر‌دو‌ركن‌اساسي‌‬
‫است‪.‬‬
‫•‬
‫مدل‌مرجع‌مدیریت‌دانش‌‪KMRM‬‬
‫( مدل‌ابوزید‌)‬
‫ابوزید‌در‌یك‌كار‌جدید‌مدل‌مرجع‌مدیریت‌دانش‌‬
‫(‪ )KMRM‬را‌ارائه‌داده‌است‪.‬‬
‫مدل‌مرجع‌ابوزید‌شامل‌سه‌بعد‌ساختاري‪‌،‬وظیفه‌اي‌و‌‬
‫منابع‌تكنولوژیكي‌مي‌باشد‪.‬‬
‫الف‪ -‬تعریف‌ساختار‪ :‬مي‌توان‌ساختار‌سازماني‌را‌‬
‫بعنوان‌راهي‌در‌نظر‌گرفت‌كه‌بدان‌وسیله‌فعالیتهاي‌‬
‫سازماني‌تقسیم‪‌،‬سازماندهي‌و‌هماهنگ‌مي‌شوند‌و‌یك‌‬
‫چارچوب‌پایدار‌و‌با‌ثبات‌ارائه‌مي‌كنند‌‬
‫ب‪ -‬تعریف‌گروههاي‌كاري‌( وظیفه‌اي‌) ‪ :‬گاهي‌‬
‫همكاراني‌كه‌دانستني‌هایي‌مكمل‌یكدیگر‌دارند‪‌،‬‬
‫گروه‌و‌دسته‌اي‌واحد‌را‌تشكیل‌مي‌دهند‪ .‬این‌‬
‫گروههاي‌خودجوش‌كه‌گروههاي‌كاري‌نامیده‌مي‌شوند‪‌،‬‬
‫بر‌مبناي‌هدفها‪‌،‬عالئق‌و‌كارهاي‌مشترك‌با‌هم‌‬
‫ارتباط‌برقرار‌مي‌كنند‪.‬‬
‫ج‪ -‬تعریف‌منابع‌تكنولوژیكي‪ :‬براي‌اینكه‌فعالیت‌‬
‫منابع‪:‬‬
‫• مدلهای مدیریت دانش ‪ :‬دکتر عباس افرازه‬
‫• استراتژي هاي مدیریت دانش ‪ :‬دكتر علي‬
‫ربیعي‪ ،‬دكتر محمد مهدي پرهیزگار‬
‫• مروري بر مدلهاي پیادهسازي مدیریت دانش‬
‫در سازمانها ‪ :‬زهره عباسي‬
‫با تشکر از صبر و شکیبایی شما‬