ฟป 3:12-14

Download Report

Transcript ฟป 3:12-14

บากบันสู
่ ่หลักชัยแห่งชีวิต
(ฟป 3:12-16)
1
แบบอย่างชีวิตของเปาโล
ทุ่มเทกาลังทัง้ หมด และมุ่งสู่ความเป็ นหนึ่ งเดียวอย่าง
สมบูรณ์กบั พระคริสต์ และความรอดขัน้ สุดท้ายในที่สดุ
ยอมจานนต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า ลืมสิ่งที่ผา่ นมา คือชีวิตเก่า
ที่เต็มไปด้วยบาป และตัง้ ใจเผชิญกับสิ่งที่หนั เหความ
สนใจไปทางอื่นและการทดลองนานาประการ
เปาโลเปรียบตัวเองเหมือนนักวิ่งแข่ง ทุ่มเทกาลัง
ทัง้ หมดวิ่งไปสู่หลักชัย
2
หลักชัยแห่งชีวิตคืออะไร?
(ฟป 3:12-14)
3
หลักชัยแห่ งชีวติ ของคุณ
• รู้จักพระคริสต์
• เป็ นเหมือนพระคริสต์
• เป็ นทุกอย่ างทีพ่ ระคริสต์ ประสงค์ ให้ คุณเป็ น
“ข้ าพเจ้ าต้ องการจะรู้ จกั พระองค์ คือรู้ จกั ฤทธิ์เดชแห่ งการคืนพระ
ชนม์ ของพระองค์ และรู้ จกั การมีส่วนร่ วมในความทุกข์ ของ
พระองค์ และเป็ นเหมือนกับพระองค์ ในความตายนั้น ทั้งมุ่งหวัง
ที่จะได้ เป็ นขึน้ จากความตายด้ วย” (ฟป 3:10)
4
รู้จกั เป็ นส่ วนตัว รู้จกั วิธี ธรรมชาติ และพระลักษณะของพระองค์
ความรู้ที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระคริ สต์น้ นั เกี่ยวข้องกับการตั้งใจฟังพระ
วจนะ การติดตามการทรงนาของพระวิญญาณ การตอบสนองเมื่อ
พระองค์ทรงเข้ามาจัดการกับชีวติ ของเราด้วยความเชื่อ ความจริ ง การ
เชื่อฟัง มีความห่วงใยและจุดประสงค์เหมือนพระองค์
5
เป็ นเหมือนพระคริ สต์
อยูใ่ นพระองค์ นัน่ คือ เป็ นหนึ่งเดียวกัน
การสามัคคีธรรมกับพระคริ สต์อนั ทาให้มีความชอบธรรม ซึ่งเป็ นของ
ประทานจากพระเจ้า
ได้รับการฟื้ นฟูชีวิตใหม่ การปลดปล่อยจากบาป
รับฤทธิ์อานาจของพระวิญญาณทาให้เกิดผลในการเป็ นพยาน การรักษาโรค
การอัศจรรย์ และทาให้เราเป็ นขึ้นจากความตาย
ดาเนินชีวิตเพื่อข่าวประเสริ ฐ เพื่อสิ่ งที่ถูกต้อง และเพื่ออาณาจักรของพระเจ้า
6
ทนทุกข์ร่วมกับพระคริ สต์ดว้ ยการปฏิเสธตนเอง
ตรึ งตัวเก่า
และการทนทุกข์เพื่อพระคริ สต์และพระประสงค์ของพระองค์
โดยการเข้าใกล้ชิดกับพระองค์เสมอ และโดยการรับฤทธิ์อานาจของพระองค์
เพื่อเราจะตั้งใจและกระทาตามพระประสงค์ของพระเจ้า
เราเป็ นผูร้ ่ วมงานของพระเจ้าในการนาความรอดของเราให้บรรลุผลสมบูรณ์
ในสวรรค์
7
ละทิง้ ความต้ องการฝ่ ายเนือ้ หนัง(กิเลส)
ละทิ้งบาป (1 คร 3:1-3) (คส 3:5-9)
ทารกในพระคริ สต์– คนที่อยูฝ่ ่ ายเนื้อหนัง (1คร3:1)
ยังอยูฝ่ ่ ายเนื้อหนัง ( 1คร3:3)
ไม่อยูใ่ ต้อิทธิพลของเนื้อหนัง(1คร1:11)
สิ่ งเหล่านี้เป็ นอุปสรรคต่อการเติบโตในพระคริ สต์
8
เพิม่ พูนความเข้ าใจและการใช้ พระวจนะ
 พระวจนะต้องอยูภ่ ายในใจเรา (คส 3:16; ยก 1:21)
 เชื่อฟังจากใจ ประพฤติตาม (ยก 1:22-25)
 พระวจนะและความจริ งช่วยเราในการเป็ นพยาน (1 ปต 3:15)
 มีปัญญาจากเบื้องบน (ยก 3:13-18)
9
เป็ นเหมือนพระคริสต์ มากขึน้ เรื่อยๆ (อฟ 4:13, 15)
 พระคริ สต์เป็ นมาตรฐานวัดความเติบโต
 มีความเชื่อในพระคริ สต์? (ยน 8:24)
 มีพระทัยของพระคริ สต์? (ฟป 2:5)
 ดาเนินตามทางของพระคริ สต์ ? ( 1 ยน 2:5-6)
 พระคริ สต์สถิตอยูใ่ นเรา (กท 4:19) (2:20)
10
ผ่ านหลักธรรมเบือ้ งต้ น (ฮบ 5:12-6:3)
 ความเข้าใจและการใช้พระวจนะ (ฮบ 5:11, 13)
 เต็มใจและสามารถที่จะสอนความจริ ง (5:12)
 สามารถรู ้จกั ผิดชอบชัว่ ดี (5:14; ฟป 1:9-11)
11
โดยชนะการทดลอง (1 ยน 2:14,1 ปต 5:8-9)
 สะสมพระวจนะไว้ในใจเพื่อจะไม่ทาบาป (สดด 119:11)
 พยายามเพิ่มพูนผลของพระวิญญาณ (2 ปต 1:5-11)
 อดทนต่อการทดลอง (1 คร10:12-13)
 ทนทุกข์เพื่อพระคริ สต์ (1 ปต 2:21)
12
รักษาความรอดทีไ่ ด้ รับโดยพระคุณไว้ ให้ ถงึ ทีส่ ุ ด
โดยพระคุณของพระเจ้ า ฤทธิ์อานาจทีพ่ ระวิญญาณประทานให้
ต้ องต่ อสู้ กบั บาปและทาตามความปรารถนาของพระวิญญาณที่
ประทับอยู่ภายในเรา
พยายามทุกวิถที างของพระเจ้ าทีจ่ ะทาให้ ความชั่วพ่ ายแพ้ และสาแดง
ชีวติ ของพระคริสต์
บากบั่นจนกระทัง่ ความรอดบรรลุผล จะมุ่งเน้ นทีก่ ารชาระให้ บริสุทธิ์
เป็ นสาคัญ
13
14
การเติบโตด้ านจิตวิญญาณ
คริ สเตียนทุกคนต้องการ ( อฟ 4:13)
สิ่ งที่จำเป็ นต่ อกำรเติบโต
 รักษาความเชื่อ (1 ทธ 6:20-21)
 ทาความเข้าใจกับสิ่ งที่สงสัยเสมอ (2 ทธ 3:7)
 มีอิสระทางความคิด มีปัญญา ถวายพระเกียรติ (รม 1:21-22)
 อย่าใช้อารมณ์ (ยรม 10:23)
 ความรู้ดา้ นพระคัมภีร์ (2 ปต 3:18) (1 คร 8:1-2)
ข่าวประเสริ ฐสาหรับการเติบโตและสติปัญญา (คส 1:28)
15
จาเป็ นต้องเติบโตด้านจิตวิญญาณ
(2 ปต 3:17-18)
16