Configuring a Profile

Download Report

Transcript Configuring a Profile

ส่ วนประกอบและวิธีการเชื่อมต่อเครื อข่ายไร้สาย
ลักษณะของอุปกรณ์ลูกข่าย การรวมเครื อข่าย และ แฟล็ตฟอร์ม
เคลื่อนที่
การคอนฟิ ก wireless
• ติดต่อสื่ อสารกัน โดยใช้การส่ งคลื่นความถี่วทิ ยุในย่านวิทยุ RF
และ คลื่นอินฟราเรด
• ใช้ช่องสัญญาณเดียวกันทั้งรับและส่ งข้อมูล
• สื่ อสารแบบ Half-Duplex
ชื่อสถาบัน
วัตถุประสงค์
เว็บไซต์
Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE)
กากับ ดูแลมาตรฐานการวิจยั และ
พัฒนาความรู ้และงานวิจยั ใหม่ๆ
www.ieee.org
Federal Communications
Commission (FCC)
กาหนดระเบียบการใช้อุปกรณ์ไร้
สายใน USA
www.fcc.gov
European Telecommunications ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตกาหนดมาตรฐาน
Standards Institute (ETSi)
ทัว่ ไปในยุโรป
www.etsi.org
Wi-Fi Alliance
www.wi-fi.com
ทดสอบการทางานร่ วมกันของ
WLAN แต่ละมาตรฐาน
WLAN Association (WLANA) อบรมและทาให้ลกู ค้ามีความเข้าใจใน www.wlana.org
เรื่ องของการใช้ WLAN
ผู้ดูแล
จุดประสงค์
IEEE 802.11a
มีความเร็วสูงสุดที่ 54 Mbps ที่ความถึ่ยา่ น 5 GHz
IEEE 802.11b
มีความเร็วสูงสุดที่ 11 Mbps ที่ความถี่ยา่ น 2.4 GHz
IEEE 802.11d
ส่วนขยายการใช้งานข้ามเขตสากล (ระหว่างประเทศ)
IEEE 802.11e
เป็ นมาตรฐานที่ออกแบบมา เพื่อควบคุมและรับประกันคุณภาพของการใช้งานตามหลักการ QoS
IEEE 802.11F
เป็ น มาตรฐาน ที่ออกแบบมา สาหรับจัดการกับผูใ้ ช้งานที่เคลื่อนที่ขา้ มเขตการให้บริ การของ
Access Point ตัวหนึ่งไปยัง Access Point อีกตัวหนึ่ง
IEEE 802.11g
มีความเร็วสูงสุดที่ 54 Mbps ที่ความถี่ยา่ น 2.4 GHz
IEEE 802.11h
มาตรฐานที่ออกแบบมาสาหรับผลิตภัณฑ์เครื อข่ายไร้สายที่ใช้งานย่านความถี่ 5 กิกะเิิรต์์
IEEE 802.11i
เป็ นมาตรฐานในด้านการรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื อข่ายไร้สาย โดยการปรับปรุ ง
MAC Layer
IEEE 802.11j
เป็ นส่วนขยายควบคุมความปลอดภัยที่เป็ นสารธารณะสาหรับประเทศ อเมริ กาและญี่ปุ่น
ผู้ดูแล
จุดประสงค์
IEEE 802.11k
เป็ นมาตรฐานที่ใช้จดั การการทางานของระบบเครื อข่ายไร้สาย
IEEE 802.11m
บารุ งรักษาแก้ไข ปรับปรุ งมาตรฐานทัว่ ไป
IEEE 802.11n
เป็ นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื อข่ายไร้สายที่คาดหมายกันว่า จะเข้ามาแทนที่มาตรฐาน
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b และ IEEE 802.11g
IEEE 802.11p
มาตรฐานจุดเชื่อมต่อสาย ที่ใช้คลื่นความถี่จากสภาพแวดล้อม
IEEE 802.11r
เป็ นตัวกาหนดหลักการที่ทาให้การทางานของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณสามารถทางานได้
รวดเร็วขึ้นเมื่อุปกรณ์มีการเคลื่อนที่ไประหว่างจุดปล่อยสัญญาณแต่ละจุด
IEEE 802.11s
มาตรฐานวิธีการค้นหาเส้นทางในเครื อข่ายไร้สายแบบ IEEE802.11
IEEE 802.11T
ตรวจสอบเกี่ยวกับประสิ ทภาพของเครื อข่ายไร้สาย
IEEE 802.11u
การทางานกับเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่ 802 เช่น เครื อข่ายโทรศัพท์
IEEE 802.11v
การจัดการเครื อข่ายไร้สาย
Frequency = 2.4 GHz
Channels = 11 or 14 Channels
Maximum Speed =11 Mbps
Range = about 300 feet (Varies)
Encoding Scheme = DSSS
Modulation Technique= BPSK(1 Mbps), DQPSK(2 Mbps), CCK(5.5
Mbps,11Mbps)
Frequency = 5 GHz
Maximum Speed = 54 Mbps
Channels = 12 Channels
Range = about 60 feet (Varies)
Encoding Scheme = DSSS
Modulation Technique= BPSK(6,9 Mbps), QPSK(12,18 Mbps), 16QAM(24 Mbps,36 Mbps), 64-QAM(48,54 Mbps)
Frequency = 2.4 GHz
Channels = 11 or 14 Channels
Maximum Speed = 54 Mbps
Range = about 300 feet (Varies)
Encoding Scheme = OFDM
Modulation Technique= DBPSK(1 Mbps), DQPSK(2 Mbps), CCK(5.5
Mbps,11Mbps), OFDM(6,12,18,36,48,54 Mbps)
• เป็ นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื อข่ายไร้สายที่คาดหมายกันว่า
จะเข้ามาแทนที่มาตรฐาน IEEE 802.11a, IEEE 802.11b และ
IEEE 802.11g ที่ใช้งานกันอยูใ่ นปั จจุบนั
• โดยให้อตั ราความเร็ วในการรับส่ งข้อมูล ในระดับ 100 เมกะบิต
ต่อวินาที
• ใช้เทคโนโลยี MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Frequency-Hopping Spread Spectrum (FHSS)
Direct-Sequence Spread Spectrum (DSSS)
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
• เป็ นเทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ส่ ง สั ญ ญาณหลายๆ สั ญ ญาณ ในเวลา
เดี ยวกัน โดยมี การแบ่งย่อยคลื่นพาหะออกเป็ นคลื่ นขนาดเล็ก
จานวนมาก ส่ งผ่านตัวกลางที่ใช้ร่วมกัน
• การส่ งสัญญาณลักษณะนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกรบกวน โดยการ
กระจายตัวของสัญญาณออกไปเป็ นหลายเส้นทาง(หลายความถี่)
อุปกรณ์ Wireless
• Wireless access points (WAP หรื อ AP)
• Wireless network interface card (NIC)
• เสาอากาศ Wireless
Wireless Access Points
Wireless Access points เป็ นตัวกระจายสัญญาณไวร์เลส
Wireless Network Interface Card (NIC)
Wireless Network Interface Card หรื อ NIC
ใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อเครื อข่าย
เสาอากาศ Wireless
• เสาอากาศแบบ Yagi
• เสาอากาศแบบ Omni
เสาอากาศแบบ Yagi
Yagi เป็ นเสาอากาศแบบทิศทาง ใช้สาหรับการเชื่อมต่อภายนอกอาคาร
แบบ จุดต่อจุด Point to Point
เสาอากาศแบบ Omni
Omni เป็ นเสาอากาศแบบรอบทิศทาง ใช้สาหรับเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย
ไร้สายภายนอกอาคาร แบบ Point to Multi-Point
Wireless โทโปโลยี
• โครงสร้างแบบ Ad-Hoc
• โครงสร้างแบบ Infrastructure
โครงสร้างแบบ Ad-Hoc
โครงสร้างแบบ Infrastructure
Service Areas
• Basic Service Area (BSA) เป็ นพื้นที่ ที่สญ
ั ญาณคลื่นความถี่วิทยุ ของ
Access Point ครอบคลุม
• Extended Service Area (ESA) คือ การที่ Access Point เพียงตัวเดียวไม่
สามารถครอบคลุมพื้นที่สาหรับรองรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ท้ งั หมดจึงเกิด
การนา Access Point มาเพิม่ ในระบบ
Configuring Wireless Clients
• Installing Cisco Client Adapters
• Configuring a Profile
Installing Cisco Client Adapters
การเริ่ มการติดตั้งโปรแกรมให้กบั เครื่ องลูกข่าย
Installing Cisco Client Adapters
เลือก์อฟต์แวร์ที่ตอ้ งการติดตั้ง
Installing Cisco Client Adapters
ติดตั้ง Survey Utility
Installing Cisco Client Adapters
ตาแหน่งที่จะติดตั้งแฟ้ มข้อมูล
Installing Cisco Client Adapters
การตั้งชื่อโฟลเดอร์
Installing Cisco Client Adapters
ข้อความสาคัญ
Installing Cisco Client Adapters
การเลือกโปรแกรมควบคุมการทางาน
Installing Cisco Client Adapters
รี สตาร์ทเครื่ องคอมพิวเตอร์
Installing Cisco Client Adapters
ติดตั้ง Physical
Installing Cisco Client Adapters
รี สตาร์ทเครื่ องคอมพิวเตอร์
Configuring Wireless Clients
• Configuring a Profile
Configuring a Profile
หน้าสถานะค่าพื้นฐานของ ADU
Configuring a Profile
แท็บ Profile Management
Configuring a Profile
กาหนดค่าแท็บ General
Configuring a Profile
กาหนดค่าแท็บ Security
Configuring a Profile
กาหนดค่าแท็บ Advanced
Configuring a Profile
แท็บ Profile Management
Configuring a Profile
สถานะปัจจุบนั สาหรับการเชื่อมต่อเครื อข่ายไร้สาย
Configuring a Profile
หน้า Advanced Status
Configuring a Profile
แท็บ Diagnostics
Configuring a Profile
หน้าต่างสถานะแปลงข้อมูล
Configuring a Profile
แท็บ Diagnostics
Configuring a Profile
หน้าต่างสถิติ Advanced
Configuring a Profile
แท็บ Diagnostics
Configuring a Profile
ผลการทดสอบการจัดการกับไคลเอ็นท์
Configuring a Profile
แท็บ Diagnostics
Configuring a Profile
แท็บ Profile Management
Configuring a Profile
หน้าจอเครื อข่ายที่มีให้
Wireless Implementation Strategies
• Autonomous Solution
• Lightweight Solution
Autonomous Solution
• Autonomous Access Point
– Wireless Domain Services (WDS)
– Wireless LAN Solution Engine (WLSE)
Autonomous Access Point
Lightweight Solution
• Lightweight Access Point
– Wireless LAN Controller
– Wireless Control System
– Location Appliance
– Light Weight Access Point Protocol (LWAPP)
Lightweight Access Point
Summary