Chapter 15 Domain Name System

download report

Transcript Chapter 15 Domain Name System

Chapter 15
Domain Name System
L/O/G/O
Chapter 15 Domain Name System
Index
DNS Messages
DNS Messages
DNS Name Query Request and
Name Query Response Messages
DNS Update and
Update Response Messages
DNS Message
Exchanges
Resolving Names to Addresses
Resolving Addresses to Names
Resolving Aliases
Dynamically Updating DNS
Transferring Zone Information
Between DNS Servers.
Chapter 15 Domain Name System
ความหมาย DNS
Domain Name System (DNS) คือโปรโตคอลทัว่ ไป
ของ Client/Server ที่จดั หาวิธีการแก้ไขปั ญหาที่
เกี่ยวกับชื่อ การลงทะเบียนชื่อ (ใช้การปรับปรุ งแบบ
ไดนามิค) และยังมีหน้าที่แจกจ่ายข้อความ DNS อีก
ด้วย
Chapter 15 Domain Name System
DNS Messages
 DNS Name Query Request : ส่งโดย DNS client หรือ DNS server
ส่งถึง DNS server เพือ่ ดำเนินกำรกระบวนกำรของ Name resolution
 DNS Name Query Response :ส่งโดย DNS server ถึง DNS client
หรือ DNS server เพือ่ ตอบรับกำรร้องขอของ DNS Name Query
Request
 DNS Update DNS Client : เป็ นผูส
้ ง่ ไปยัง DNS Server เพือ่
ดำเนินกำรลงทะเบียนชือ่
 DNS Update Response DNS Server : เป็ นผูส
้ ง่ ไปยัง DNS Client
Chapter 15 Domain Name System
DNS Name Query Request and Name
Query Response Messages
โครงสร้ำงของ DNS Name Query Request และ DNS Name Query Response
Chapter 15 Domain Name System
DNS Name Query Request and Name Query
Response Messages
Transaction ID
Flags
Question Entry Count
Answer RR Count
Authority RR Count
Additional RR Count
Header ของข้อควำม DNS Name Query Request และ Name Query Response
Chapter 15 Domain Name System
DNS Name Query Request and Name
Query Response Messages
Request/Response
Operation Code
Authoritative Answer
Truncation
Recursion Desired
Recursion Available
Reserved
Return Code
ส่วนประกอบภำยใน Flag field
Chapter 15 Domain Name System
DNS Name Query Request and Name
Query Response Messages
Question Name
Question Type
Question Class
รูปแบบของ Question Entry
Chapter 15 Domain Name System
DNS Name Query Request and Name
Query Response Messages
คำถำมทัวไปที
่ พ่ บมำกทีส่ ดุ ทีเ่ กิดกับตัวแปรประเภทฟิลด์
Chapter 15 Domain Name System
DNS Name Query Request and Name
Query Response Messages
RR Name
Record Type
Record Class
Time to Live
Resource Data Length
Resource Data
รูปแบบของ DNS RR ภำยใน DNS name query response
Chapter 15 Domain Name System
DNS Update and Update Response Message
โครงสร้ำงของ DNS Update และ Update Response message
Chapter 15 Domain Name System
DNS Update and Update Response Message
Transaction ID
Flags
Zone Entry Count
Prerequisite RR Count
Update RR Count
Additional Count
ส่วนหัวของ DNS Update และ Update Response message
Chapter 15 Domain Name System
DNS Update and Update Response Message
Request/Response
Operation Code
Reserved
Return Code
ฟิลด์ Flag สำหรับข้อควำม DNS Update และ Update Response
Chapter 15 Domain Name System
DNS Update and Update Response Message
แสดงรำยชือ่ ค่ำของ Return Code สำหรับข้อควำม Update Response
Chapter 15 Domain Name System
DNS Update and Update Response Message
Zone Name
Zone Type
Zone Class
ฟิลด์ใน Zone Entry
Chapter 15 Domain Name System
DNS Update and Update Response Message
RRs ทีจ่ ำเป็ นประกอบด้วยชุดของ RR ทีจ่ ำเป็ นซึง่ ต้องถูกยอมรับเมื่อข้อควำม
Update นัน
้ ได้รบั โดย DNS Server ทีน่ ่ำเชือ่ ถือค่ำทีเ่ ป็ นไปได้อำจมีดงั นี้
 ชุดของ Record ต้นทำงนัน
้ มีอยู่ (ค่ำอิสระ)
 ชุดของ Record ต้นทำงนัน
้ มีอยู่ (ต้องกำหนดค่ำ)
 ชุดของ Record ต้นทำงนัน
้ ไม่มอี ยู่
 มีชอ
่ื นี้อยูแ่ ล้ว
 ชือ
่ ยังไม่ถกู ใช้
Chapter 15 Domain Name System
DNS Update and Update Response Message
Update RRs ประกอบด้วย RRs ซึง่ ถูกเพิม
่ หรือลบออกจำก Zone กำรกระทำกำร
ซึง่ สำมำรถดำเนินกำรในระหว่ำงกำรอัพเดทมีดงั นี้
 เพิม
่ RRs ไปยังชุดของ RRs
 ลบชุดของ RRs
 ลบชุด RRs ทัง้ หมดจำกชือ
่
 ลบ RR ตัวหนึ่งออกจำกชุดของ RRs
Chapter 15 Domain Name System
DNS Message Exchanges
ในบทนี้เป็ นกำรอธิบำยกำรแลกเปลีย่ นข่ำวสำรทำง DNS อย่ำงง่ำยๆเป็ นข้อดังนี้
ั หำเรือ่ งชือ่ ให้เป็ นรหัส
 กำรแก้ปญ
ั หำเรือ่ งรหัสให้เป็ นชือ่
 กำรแก้ปญ
ั หำเรือ่ งชือ่ ปลอม
 กำรแก้ปญ
 กำรเปลีย
่ นแปลง DNS ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอๆ
 กำรย้ำยทีต
่ งั ้ บริกำร DNS
Chapter 15 Domain Name System
DNS Message Exchanges
การแก้ไขปัญหา Name to Addresses
กำรแก้ปญั หำ Names to Addresses นัน้ รูก้ นั อีกอย่ำงหนึ่งว่ำเป็ นกำรเปลีย่ นชื่อ
นัน้ เองจะเกิดขึน้ เมือ่ DNS client หรือ DNS server ได้สง่ ข้อควำม DNS Name
Query Request ประกอบด้วย SQDN พร้อมคำแนะนำเพือ
่ ส่งกลับ RRS ของ
ประเภททีก่ ำหนดไว้ หรือ RRS รวมทัง้ หมด กำรแลกเปลีย่ นข่ำวสำรนี้จะประกอบ
ไปด้วย กำรสอบถำมชื่อ กำรขอข่ำวสำรและ DNS Name Query Request เป็ น
กำรตอบสนองข่ำวสำร
Chapter 15 Domain Name System
DNS Message Exchanges
การอัพเดทข้อความ DNS แบบไดนามิค
กำรอัพเดทข้อควำม DNS แบบไดนำมิคและกำรพิจำรณำวิเครำะห์ใน RFC 2136
และกำรแลกเปลีย่ นข้อควำม DNS ให้ทนั สมัย อีกทัง้ กำรตอบสนองข่ำวสำรให้
ทันสมัยเสมอ ซึง่ ยอมให้ลกู ค้ำ DNS ใช้เพิม่ หรือตัดส่วนสำคัญออกไป RR หรือชุด
RRS รูจ้ ก
ั ในนำมของชุด RR และในทุกบริเวณด้วยกำรปรับให้ทนั สมัยซึ่งปจั จุบนั นี้
ทำให้ขบวนกำรของกำรจัดกำรบริเวณของ DNS ให้เป็ นทีพ่ อใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
ในสภำวะทีเ่ ครือข่ำยทีเ่ ป็ นระบบอัตโนมัตกิ บั กำรเปลีย่ นแปลงโครงร่ำงของเจ้ำภำพ
ตำมมำตรฐำนระเบียบกำรส่งข้อมูลผ่ำนทำงคอมพิวเตอร์ (DHCP)
Chapter 15 Domain Name System
DNS Message Exchanges
การย้ายตาแหน่ งของข้อมูลระหว่าง DNS server
กำรย้ำยตำแหน่งข้อมูล ใน Windows Server 2008 มีอยู่ 3 แบบ คือ
Traditional zone transfer
Incremental zone transfer
Active Directory zone transfer
Chapter 15 Domain Name System
สรุป
มีรปู แบบข้อควำมทัวไปส
่ ำหรับ DNS Name Query กำรตอบสนองและกำรสอบถำม
ชื่อ ตลอดจนควำมแตกต่ำงของรูปแบบของข่ำวสำรเพื่อทำให้ DNS ทันสมัยเสมอ และเป็ น
กำรทำให้ได้กำรตอบสนองทีท่ นั สมัยเสมอ DNS Message มีสดั ส่วนของขนำดทีค่ งทีแ่ ละไม่
คงที่ สัดส่วนของขนำดที่ไม่คงที่ท่บี รรจุขอ้ มูลทัง้ หมดรวมทัง้ บันทึกเพื่อกำหนดชื่อ รวมทัง้
กำรลงทะเบียนและ Zone transfer ระหว่ำง DNS Server กำรที่ DNS Name Resolution
เกิดขึน้ แต่ละครัง้ หรือกำรสอบถำมซ้ำจะประกอบด้วยกำรแลกเปลี่ยนของ DNS Name
Query Request และ Name Query Response Message ถ้ำสำเร็จ Name Query
Response Message จะมี RRs เพื่อให้ FQDN ทีข
่ อจดทะเบียนชื่อ DNS จะประกอบด้วย
กำรแลกเปลีย่ นของ DNS Update และ Update Response Message สำหรับควำมสำเร็จ
ในกำรลงทะเบียน DNS Update Response Message จะประกอบด้วยข้อมูลที่จะ
ลงทะเบียน Zone Transfer ระหว่ำง DNS Server ที่สำมำรถส่งพื้นที่ทงั ้ หมดหรือ
เคลื่อนย้ำยพืน้ ทีห่ รือกำรเปลีย่ นแปลงอำณำเขตในโซน
DNS
THANK YOU
L/O/G/O
นายอภิรก
ั ษ์
ใจซือ
่
115130462011-5
Computer Engineering