Click - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

download report

Transcript Click - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

เป้าหมาย ตัวชีว้ ด
ั และแนวทาง
ดาเนินงาน
สุขาภิบาลอาหาร ปี 2558
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร
(ในส่วนทีเ่ กีย
่ วของกั
บหน่วย
้
บริการปฐมภูม)ิ
1
1. ตลาดสดน่าซือ
้
ลาดั
บ
ตัวชีว้ ด
ั
1 ตลาดสดประเภทที่ ๑
ผานเกณฑ
ตลาดสดน
่
่า
์
ซือ
้
ระดับดี/ดีมาก
2 ตลาดประเภทที่ 2 ตาม
กฎกระทรวงวาด
ขลักษณะ
่ วยสุ
้
ของตลาด พ.ศ. 2551 ไดรั
้ บ
การติดตามประเมินคุณภาพ
เป้าหมาย
รอยละ
80
้
ตลาดประเภทที่ 2
ตามกฎกระทรวงวา่
ดวยสุ
ขลักษณะของ
้
ตลาด พ.ศ. 2551
ไดรั
้ บการติดตาม
ประเมินคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของ 2
แนวทางการดาเนินงาน
การดาเนินการตรวจแนะนา และติดตามประเมินคุณภาพของตลาด
ตามขัน
้ ตอน ดังนี้
ขัน
้ ตอนที่ 1 : กาหนดผู้รับผิดชอบดาเนินการติดตามประเมิน
คุณภาพของตลาด
ประเภทที่ ๑, ๒
ตาม
กฎกระทรวงวาด
ขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
่ วยสุ
้
ขัน
้ ตอนที่ 2 : จัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารติดตามประเมินคุณภาพของ
ตลาดประเภทที่ ๑, 2
ในพืน
้ ทีร่ บ
ั ผิดชอบ
ขัน
้ ตอนที่ 3 : จัดทาฐานขอมู
ในพืน
้ ที่
้ ลตลาดประเภทที่ ๑, 2
รับผิดชอบ
ขัน
้ ตอนที่ 4 : ดาเนินการตรวจแนะนา และตรวจประเมิน
คุณภาพของ
3
2. การเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยอาหาร
ลาดั
บ
ตัวชีว้ ด
ั
1 ตัวอยางอาหารส
่
่ งตรวจ
มีความปลอดภัยจากสิ่ ง
ปนเปื้ อน
(เคมี/จุลน
ิ ทรีย)์
เป้าหมาย
รอยละ
90
้
4
2. การเฝ้าระวังความ
ปลอดภั
ยอาหาร
(ต
อ)
มีการดาเนินการตรวจเฝ
าระวั
ง
ความปลอดภั
่ ยอาหาร
้
ใน
พืน
้ ทีท
่ รี่ บ
ั ผิดชอบ โดยวิธท
ี ดสอบเบือ
้ งต้ น ในสถานที่
จ าหน่ ายอาหาร ได้แก่ ตลาดสด ตลาดนัด ห้ างค้ า
ปลี ก /ค้ าส่ ง ร้ านอาหาร แผงลอยจ าหน่ ายอาหาร
โรงอาหารในโรงเรี
แผงลอยหน
ย น ศูน์ ย ์
1.
การเฝ้าระวังดานเคมี
แก
น บอแรกซ
้ ย น ได
้ ่ ฟอรมาลี
์ ้ าโรงเรี
พัฒสารกั
นาเด็น
กรา
เล็ก สารฟอกขาว
เป็ นต้น
(การตรวจ ยาฆาแมลง
่
สารโพลารในน
้ามันทอดซา้ , ไอโอดีนในเกลือบริโภค
์
สสจ.สน. จะดาเนินการตรวจโดยแจ้งให้ รพ./สสอ
เก็บตัวอยางส
่ นทีเ่ พือ
่ ความ
่ ่ ง หน่วยตรวจสอบเคลือ
ปลอดภัยอาหาร ทุก 3 เดือน)
2. การเฝ้าระวังความปลอดภัยดานจุ
ลน
ิ ทรีย ์ ไดแก
้
้ ่
การตรวจโคลิฟอรมแบคที
เรียในอาหาร น้าบริโภค
์
ภาชนะสั มผัสอาหาร มือผู้สั มผัสอาหาร
5
2. การเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยอาหาร (ตอ)
่
4. รายงานผลการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร
(ข้อมูลสะสม) ในแบบรายงานตามทีก
่ าหนด
(แบบรายงานโครงการสกลนครเมืองสะอาดสู่
สกลนครสรางสุ
ข) รายไตรมาส
้
6
โครงการพัฒนารานอาหารและ
้
แผงจาหน่ายอาหาร ตามเกณฑ ์
CFGT/CFGT Plus
ลาดั
ตัวชีว้ ด
ั
บ
1 รานอาหาร/แผงลอย
้
จาหน่ายอาหารปรุง
สาเร็จผานมาตรฐาน
่
อาหารสะอาด รสชาติ
อรอย
่
2 รานอาหารผ
านเกณฑ
้
่
์
CFGT Plus
เป้าหมาย
รอยละ
85
้
1 ราน/อ
าเภอ
้
7
โครงการพัฒนารานอาหารและ
้
แผงจาหน่ายอาหาร ตามเกณฑ ์
CFGT/CFGT
Plus
1. อบรมผูประกอบการ โดยการ
้
ประสานงานรวมกั
บ องคกรปกครองส
่
่ วน
์
ท้องถิน
่ ในพืน
้ ที่
2. หน่วยงานระดับอาเภอ ตาบล ตรวจ
ประเมิน รานอาหารและแผงลอยจ
าหน่าย
้
อาหาร ตามมาตรฐาน CFGT และตรวจ
วิเคราะหด
ลน
ิ ทรีย ์ (ตออายุ
ป้าย/ตรวจ
้
่
์ านจุ
รับรองรายใหม)่ และตรวจติดตาม ทุก 6
เดือน
8
โครงการพัฒนารานอาหารและ
้
แผงจาหน่ายอาหาร ตามเกณฑ ์
CFGT/CFGT Plus
4. สสจ.สน. ประเมินรานอาหาร
ทีเ่ ขาร
้
้ วม
่
CFGT Plus และส่งรายชือ
่ ราน
ให้ศูนยอนามั
ยที่
้
์
7อุบลราชธานี กรมอนามัย เพือ
่ ทาการออก
ตรวจรับรอง
5. จัดทาฐานขอมู
่ – ทีอ
่ ยู่ ร้าน/แผง
้ ล รายชือ
ลอย ในพืน
้ ทีร่ บ
ั ผิดชอบ และขอรับการ
สนับสนุ นป้ายรับรองมาตรฐาน CGFTและสติก
เกอรต
การรับรอง ที่ สสจ.สน.
์ ออายุ
่
6. รายงานผลการดาเนินงาน (ข้อมูลสะสม) ราย
9
โครงการ อย.น้อย
มุงสู
กระจายความรู้
“ขยายเครือขาย
่ ่
่
การเฝ้าระวัง”
ลาดั
ตัวชีว้ ด
ั
เป้าหมาย
บ
1 โรงเรียนมัธยมศึ กษา
รอยละ
70
้
มีการดาเนินกิจกรรม
อย.น้อย
รอยละ
50
2 โรงเรียนประถมศึ กษา
้
ขยายโอกาส
มีการ
ดาเนินกิจกรรม อย.
น้อย
รอยละ
15
3 โรงเรียนประถมศึ กษา
้
10
โครงการ อย.น้อย
“ขยายเครือขาย
กระจายความรู้
่
การเฝ้าระวัง”
มุงสู
่ ่
แนวทางการดาเนินงาน
ส่ งเสริม ให้ นัก เรีย น อย.น้ อย มีพ ฤติก รรมการ
บริโภคผลิตภัณฑสุ
่ ี “บริโภค ถูกหลัก
์ ขภาพทีด
โภชนาการ
ปราศจากสารปนเปื้ อน” เช่น :
• หลีกเลีย
่ งการซือ
้ หรือใช้ผลิตภัณฑสุ
์ ขภาพตาม
โฆษณาชวนเชือ
่
• หลีกเลีย
่ งการบริโภคอาหารทีใ่ ช้น้ามันทอดซา้
หรือไมใช
่ ้น้ามันทอดซา้
• หลีกเลีย
่ งการบริโภคอาหารรสจัด (หวาน
มัน เค็ม)
11
โครงการ อย.น้อย
“ขยายเครือขาย
กระจายความรู้
่
การเฝ
าระวั
ง
”
้
แนวทางการดาเนินงาน
- ส่งเสริม/สนับสนุ น ให้มีกจ
ิ กรรมการตรวจสอบสาร
ปนเปื้ อนในอาหารและเครือ
่ งสาอางในโรงเรียนและ
ชุมชน
- ส่งเสริม/สนับสนุ นให้มีการจัดตัง้ ศูนยรั
้ ล
์ บแจ้งขอมู
ผลิตภัณฑสุ
์ ขภาพในโรงเรียน
- รพ./สสอ./รพ.สต.
- สารวจจานวนโรงเรียนในเขตพืน
้ ทีร่ บ
ั ผิดชอบทีม
่ ี
การดาเนินกิจกรรม อย.น้อย
- ส่งแบบประเมินให้โรงเรียนทีม
่ ก
ี จ
ิ กรรม อย.น้อย
ทาการประเมินตนเองตามแบบประเมินโรงเรียน
อย.น้อย โดยแบงการประเมิ
นเป็ น 4 ระดับ
่
มุงสู
่ ่
12