unit introduction

download report

Transcript unit introduction

Sa araling ito ay aalamin ng mga mag-aaral ang
panahon ng Komonwelt at ang akdang
pampanitikan na sumibol sa panahong ito partikular
na ang maikling kwento. Gayundin ang araling
panggramatika na kayarian ng pang-uri at ang mga
kailanganin sa pagsulat ng maikling kwento.
Maipamamalas din ang makahulugan at masining
na pagpapahayag sa paggawa ng maikling kwento
na kung saan sila ay tatayo bilang tagapagkwento sa
kanilang gawang kwento sa pamamagitan ng video
presentation at gagampanan nila into nang buong
husay at galing.
• Paano mo maipapakita ang pagmamahal sa
bayan?
• Paano nakatulong ang maikling kwento sa mga
manunulat at sa iba pang Pilipino noong
panahon ng Komonwelt?
• Bakit gumagamit ng iba’t ibang kayarian ng
pang-uri ang isang kuwentista?
• Malaya ba ang mga manunulat sa Panahon ng
Komonwelt?
• Bakit pumunta si Danding sa probinsiya ng
Malawig?
• Anu-ano ang mga kullturang ipinakita ng mga
tauhan sa kwento?
• Ano ang iba’t ibang kayarian ng pang-uri?
• Ano ang naitulong ng mga kayarian ng panguri sa pag-unawa ng maikling kwento?
Napauunlad ang kasanayan sa pag-unawa sa
diskursong pinakinggan
Napalalalim ang pag-unawa sa tekstong binasa
sa pamamagitan ng pagsusuri sa nilalaman
nito
Nakagagawa ng mga gawaing magpapatunay
sa mapanuring pagbasa ng teksto
Naisasaalang-alang ang mga kasanayan sa
paggamit ng Filipino sa pagsulat ng talata
Naisasaalang-alang ang mga kailanganin sa
pagsulat ng maikling kwento
Naipamamalas ang natamong mga kaalaman
at kakayahan sa paglinang ng kakayahang
pangkomunikatibo
Nailalahad nang maayos ang pansariling
pananaw, opinion at saloobin
Napalalawak ang kaisipang kaugnay ng paksa
Nakabubuo ng makabuluhang tanong batay sa
napakinggan
Nasusuri ang mga makabuluhang kaisipang
nais ipabatid ng may-akda
Nabibigyang-kahulugan ang mga simbolo at
pahiwatig na ginamit sa akda
Napipili ang angkop na ekspresyon/pananalita
sa pagpapahayag ng sariling puna
Nakikilala ang mga kayarian ng pang-uri
Nakasusulat ng maikling kwento na naaayon
sa napapanahong paksa
Nakabubuo ng balangkas sa sariling kwento
Nakabubuo ng video presentation batay sa
nagawang kwento
UNANG LINGGO
ARAW
GAWAIN
1
Panimulang pagtataya
2
Pagsagot sa fact o opinion analysis
3
Pagsagot sa generalization table
4
Malayang talakayan
5
Interaktibong pagsusulit
PANGALAWANG LINGGO
ARAW
1
GAWAIN
2
Pagbasa ng akdang pampanitikan, pangkatang
gawain
Presentasyon ng una at pangalawang grupo
3
Presentasyon ng pangatlo at pang-apat na grupo
4
Pagbabalik-aral at pagsagot sa IRF
5
Pasalitang pagsusulit
PANGATLONG LINGGO
ARAW
GAWAIN
1
Paglalahad ng rubric sa gagawing proyekto
2
Paggawa ng project plan
3
Paggawa ng storyboard
4
Pagpapakita ng halimbawa ng video sa gagawing
proyekto
Repleksyon sa napanood na video
5
PANG-APAT NA LINGGO
ARAW
GAWAIN
1
Paglalahad ng rubric sa pangwakas na proyekto
2
Paggawa ng balangkas sa kanilang kwento
3
Aktwal na pagsusulat
4
Peer writing feedback
5
Paggawa ng final draft sa kanilang kwento
PANLIMANG LINGGO
ARAW
1-3
GAWAIN
Pagsagawa ng video presentation
4
Paglalatha ng kanilang video
5
Pagpasa ng tapos na produkto
PANG-ANIM NA LINGGO
ARAW
1-4
5
GAWAIN
Presentasyon at pagmamarka sa kanilang video
Repleksyon sa nagawang proyekto at pangwakas na
pagtataya sa buong aralin