Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao Inihanda ni

download report

Transcript Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao Inihanda ni

Banghay Aralin sa Edukasyon sa
Pagpapakatao
Inihanda ni:
Emerciana T. Angeles Ed.D.
MT1/ Legarda Elem. School
DCS, Manila
Layunin
Natutukoy ang mga pagkaing mainam sa
kalusugan
Paksang Aralin
Tema:
Pananagutang Pansarili
Paksa:
Pangangalaga sa Sarili
Paksang Aralin
Pamantayang Pangnilalaman:
Pag-unawa sa kahalagahan ng
pangangalaga sa Kalusugan
Pamantayan sa Pagganap:
Pagpili sa mga Pagkaing Mainam sa
Kalusugan
Sanggunian:
Gabay sa Kurikulum ng K to 12 d.13
Kagamitan:
Mga tunay na bagay, larawan,
showcards
Mga Gawain sa Pagkatuto
Alamin
• Pagsusuri sa takdang aralin (mga
larawang ipinadala na nagpapakita ng
gawaing nakapagdudulot ng kalinisan at
kalusugan.
Mga Gawain sa Pagkatuto
• Pansaloobing Pagsasanay
Ipakita ang tsek (/) kung ang larawan ay
nagpapakita ng wastong paraan ng pangangalaga sa
kalusugan ng sarili at ekis (x) kung hindi.
____1. ( larawan ng batang nagsesepilyo ng ngipin)
____2. (larawan ng batang marumi ang katawan)
____3. (larawan ng batang nagpuputol ng kuko)
Mga Gawain sa Pagkatuto
Isaisip
1. Pagganyak
• Mga bata, ano ang kinain at ininom ninyo
kanina? Sino-sino sa inyo ang umiinom ng gatas?
Sino-sino naman ang kumakain ng itlog, gulay at
prutas?
• Bakit gusto ninyong uminom ng gatas? Kumain
ng itlog, gulay at prutas?
Mga Gawain sa Pagkatuto
2. Paglalahad
Tugma:
Ang gatas at itlog
Pagkaing pampalusog
Ang prutas at gulay
Pampasigla ng tunay.
Mga Gawain sa Pagkatuto
Pagtalakay
• Ano-anong pagkain ang binanggit o narinig ninyo sa
tula na nakapagpapalusog ng katawan?
• Ano-ano naman ang mga pagkain na nagpapasigla
ng ating katawan?
• Bukod sa mga pagkaing binanggit sa tugma, may
alam pa ba kayong mga pagkaing mainam sa ating
katawan?
• Sino-sino ang mga kumakain ng gulay? Ano-anong
gulay ang inyong kinakain? Prutas? Bakit?
Mga Gawain sa Pagkatuto
Isagawa
• Ano-anong pagkain ang mainam sa ating
katawan?
• Pagpapangkat
Pangkat 1 – Pagbuo ng puzzle
Pangkat 2 – Pag-awit ng mga awiting may
kinalaman sa pagkain
Pangkat 3 – Pag-uuri-uri ng prutas at gulay
Mga Gawain sa Pagkatuto
Isapuso
• Pagbuo ng pangako
“Simula ngayon, ako ay
________________________.”
Mga Gawain sa Pagkatuto
Isabuhay
• Ipakita ang iba’t ibang larawan sa tsart. Ipakuha
sa bata ang mga pagkaing nagpapalusog ng
katawan.
Halimbawa:
itlog
bubblegum
Coca –cola
Chippy
kendi
saging
atis
gatas
isda
Mga Gawain sa Pagkatuto
• Magpakita ng dalawang larawan( larawan
ng batang umiinom ng gatas at larawan
ng batang umiinom ng softdrinks).
Itanong kung sino ang umiinom ng
tamang inumin. Bakit?
Mga Gawain sa Pagkatuto
Subukin
Ipakita ang titik ng tamang sagot.
1. Oras ng rises.Pumunta ka sa kantina ng paaralan. Anong pagkain ang iyong
bibilhin?
a. Nilagang saging
b. Chippy
c. Kendi
2. Maghahanda ng baon si nanay.Alin dito ang dapat niyang ihanda?
a. Itlog at tinapay
b. Chippy
c. Stick-o
3. Alin sa mga inuming ito ang mabuti para sa mga bata?
a. Coke
b. Kape
c. Gatas
Takdang Aralin
Magdala ng baon para sa rises ninyo
na mainam sa ating kalusugan.