Slide 1 - Guro sa Filipino

download report

Transcript Slide 1 - Guro sa Filipino

Mga Gawaing
Maaring Ihanda ng
Guro ayon
sa mga Simulain ng
Pagdulog na
Komunikatibo


Paghahanda ng mga sitwasyon o cue
cards, na gagamitin sa role-play ng
mga mag-aaral.
Halimbawa:




Paksa: Pagsali sa club o samahan
Gamit ng Wika: Paghikayat, pagtanggi
Kayariang gagamitin: Pandiwa, pangabay
Sitwasyon: Dalawang mag-aaral ang
nag-ussap
Isang mag-aaral ang nanghihikayat sa
kaklase o kaibigan na sumali sa club.
Sasabihin niya ang ang kahalagahan ng
pagsali sa club, kung kailan at saan sila
magmimiting, at mga ginagawa. Ang
kaklase naman ay tatanggi at
ipaliliwanag kung bakit ayaw niyang
sumali.

Sa pagbibigay ng mga sitwasyon na
isasagawa ng mga mag-aaral, maaring
dalawang paraan ang gawin.
1. Una, sitwasyon na may cue na ilalagay
na cue cards ng mga mag-aaral ang
sasabihin nila.
Halimbawa:
Paksa: Panonood ng sine
Gamit ng wika: Pagtatanong,
pagpili, paghikayat
Kayarian ng wika: Mga pananong na
Sino, Ano, Alin, Bakit
Sitwasyon: Magkamag-aral na nasa
lugar ng mga sinehan. Nais nilang
manood ng sine. Bawat isa ay may
gustong panoorin.

Mag-aaral A
Itanong kung aling sine
ang gustong panoorin.
Magmumungkahi ng
gustong panoorin.
Hihikayatin ang kausap na
gustong panoorin.
Itatanong kung anong
pagkain ang dadalhin sa loob
ng sinehan.
Sasang-ayon sa kausap.
 Mag-aaral
B
Sasabihing hindi pa
alam kung ano.
Hindi sasayong-ayon
sa sinabi ng kausap at
sasabihin ang dahilan.
Sasang-ayon din sa
kausap.
Pipili ng pagkain at
itatanong sa kausap
kung gusto rin ito.
2. Ikalawa, maaring sitwasyon na
may impormasyon sa mga magaaral ngunit malaya sila sa
pagbuo ng usapan ayon sa
hinihingi sa sitwasyon.
Halimbawa:
Paksa: Pagpapaalam para
sumama sa field trip
Gamit ng wika: Pamamaalam,
panghihikayat, pagpapaalala
Kayariang gagamitin: Mga
pangungusap na nakikiusap,
nagpapaliwanag, mga
magagaling na ekspresyon
tulad ng maari po ba, sige na
po, at mag-ingat ka.

Kard ng Mag-aaral A
Galing ka sa eskwela.
Sinalubong ka ng nanay mo.
Nagmano ka. Sinabi mo na
may field trip kayo sa
darating na Sabado.
Nagpapaalam ka sa kanya.
Hihikayatin mo siya na
payagan kang sumama at
magbigay ka ng dahilan.
Magpapasalamat ka sa
pagpayag ng ina at hihingi ka
rin ng pera pambayad sa bus
at pambili ng baon.
 Kard
ng Mag-aaral B
Tatanungin mo ang
dahilan kung bakit may
field trip, saan, sino, ang
mga kasama, gaano
katagal ito gagawin.
Papayagan ang anak
matapos marinig ang
paliwanag. Magpapaalam
sa anak. Bibigyan ng
pera ang anak para sa
field trip.
B. Paghahanda ng mga gawaing
aktwal na ginagawa sa loob at
labas ng paaralan (simulation)
Ito ay masasabing
simplikasyon ng mga tunay na
sitwasyon sa buhay. Ang mga
halimbawa ng ganitong gawain ay
ang sumusunod:
1. Pagsasagawa ng eleksyon ng
pamunuan ng klase.
2. Pagpupulong ng club o
samahan
3. Pagpupulong ng klase
tungkol sa field trip
4.
5.
6.
Pakikipanayam sa bisita sa
klase.
Pagtatalo ng mga paksa ng
nauuol sa kasalukuyang mga
isyu sa bansa.
Pagsasagawa ng pag-aaral sa
paaralan tungkol sa pagkaing
binibili ng mga mag-aaral at
tungkol sa mga gawi sa pagaaral (study habits).
C.
Paghahanda ng mga
sitwasyon na isasadula
ng mga mag-aaral nang
daglian o unscripted
play
Maari namang mula sa
mga kuwento na binasa
sa aklat sa pagbasa o
panitikan ay makabuo ng
script ang mga magaaral na isasadula sa
klase.
D.
Pagtitipon ng mga biswal tulad ng
mga poster, anunsyo, mapa, tsart,
grap, karikatura, movie page, at TV
programs na pagkukunan ng
impormasyon at pag-uusapan sa
klase.
Ang halimbawa ng ganitong biswal
ay ang karikatura tungkol sa
pagputol ng mga kahoy sa
kagubatan. Maaring pag-usapan
sa klase ang mga epekto nito, ang
mga paraan na dapat gawin upang
maiwasan ang pagkakalbo ng
kagubatan, atbp.
E. Paghahanda ng mga larong pangwika
Iba’t ibang larong pangwika ang
maihanda ng guro na magsasanay sa
mga mag-aaral upang mahasa sa
pagpapahayag. Ang ilan sa mga ito ay
ang sumusunod:
1. Dugtungan Mo
Ito ay isang dugtungang
pagkukuwento. Sisimulan ng guro
o isang mag-aaral ang kuwento at
ito ay durugtungan ng iba pang
mag-aaral sa bawat pangkat.
2.
Ihatid Mo
Sa larong ito, papangkatin ng
guro ang mag-aaral. Bibigyan ng
guro ng mensahe ang lider ng
bawat pangkat at sasabihin
naman ng lider ang mensahe nang
pabulong sa isa sa kanyang
kapangkat hanggang makarating
ito sa kahuli-hulihang kasapi. Ang
huling mag-aaral ay siyang maguulat ng mensahe sa klase. Ang
pangkat na makapag-ulat ng buo
at malinaw na mensahe ay may
puntos.
3.
Magbugtungan Tayo
Ilalarawan ng mga
mag-aaral ang mga
bagay, tao, hayo o
lugar at pahuhulaan
ito sa mga kaklase.
4.
Ituloy Mo
Bubunot o kukuha sa
kahon ang mga mag-aaral
ng kapirasong papel na may
nakasulat na pahayag na
hindi tapos. Itutuloy nila ang
mga pahayag ayon sa
kanilang palagay o pananaw.
Halimbawa:
Nababahala ako sa mga…
Marami na ngayong
nangyayari…
F.
Paghahanda ng mga gawaing transcoding
Ito ay isang paraan ng pagsasalin mula
sa isang anyo ng pagpapahayag tungo sa
iba pang anyo. Ang mga halimbawa ng
ganitong gawain ay ang mga sumusunod:
1. Isang patalastas o anunsyo na isasalin
sa anyong tuluyan.
2. Isang pagpapahayag na gagawing
anyong telegrama
3. Isang tala o impormasyong nabasa na
gagawing balita
4. Kuwento na gagawing dula-dulaan
5. Mapa ng isang lugar na ilalahad sa
isang talata
B. Ang Mga Kagamitan ay gamit ng
mga guro at mag-aaral upang
maisakatuparan ang mga gawaing
instruksyunal.
Mga Gabay na Tanong sa
Pagsasaayos ng Kurikulum
ng Edukasyong Sekondari
ng 2010
Pamantayang Pangnilalaman
Masasalamin ba sa Pamantayang
Pangnilalaman ang resulta o
inaasahang
bunga?
Ang
mahalagang ideya, isyu, prinsipyo
o konsepto na dapat matutuhan
ng mag-aaral sa bawat asignatura
na magagamit niya maging sa
labas ng paaralan?
Masusukat at matatamo ba ng
mag-aaral ang mga binuong
pamantayan?
Pamantayang Pagganap
Masasalamin ba sa Pamantayan
sa Pagganap ang mga kraytirya
kung
paano
tatayain
ang
produkto o pagganap ng magaaral?
Masasagot ba nito ang tanong
na:
Ano
ang
inaasahang
magagawa ng mag-aaral?
Pamantayang Pag-unawa
Ito
ba
ang
malalaki
at
mahahalagang konsepto na nais
maipaunawa sa mag-aaral?
Masasailalim ba dito ang mga
manginahing suliranin, isyu na
dapat malaman ng mag-aaral?
Mahahalagang Tanong
Nakatuon ba ang mga tanong sa
mahahalagang isyu o suliranin?
Ang mga tanong ba ay masasagot
ng Kakailanganing Pag-unawa?
Ang mga tanong ba ay may
kabuluhan sa buhay ng magaaral? Sa lipunan?
Ang mga tanong ba ay kaagad na
masasagot ng mag-aaral?
Akma ba ang tanong sa
kawilihan, edad at kakayahan ng
mag-aaral?
Narito ang mga Katangian ng Kurikulum
ng Edukasyong Sekondari ng 2010
nakatuon sa mahahalagang konsepto at
kakailanganing pag-unawa
mataas ang inaasahan (batay sa mga
pamantayan) – tinitiyak kung ano ang dapat
matutuhan at ang antas ng pagganap ng
mag-aaral
mapanghamon- gumagamit ng mga angkop
na istratehiya upang malinang ang kaalaman
at kakayahan ng mag-aaral
inihahanda ang mag-aaral tungo sa
paghahanapbuhay
kung
di
man
makapagpapatuloy sa kolehiyo
tinitiyak na ang matututuhan ng mag-aaral
ay magagamit sa buhay.
Batayang
Konseptwal
Filipino (Deskripsyon)
ng
Tunguhin
ng
Kurikulum
ng
Edukasyong Sekondari ng 2010
(Secondary Education Curriculum)
ang Kapakipakinabang ng Lietrasi
para sa lahat (Functional Literacy
For All) na ibinatay sa mithiing
Edukasyon para sa Lahat 2015
(Education For All 2015).
Kaugnay nito, layunin ng pagtuturo ng
Filipino na malinang ang (1) kakayahang
komunikatibo, at (2) kahusayan sa pagunawa at pagpapahalagang literasi ng
mga mag-aaral sa lebel sekondari.
Lilinangin ang limang kasanayan –
pakikinig,
pagbasa,
panonood,
pagsasalita at pagsulat sa tulong ng iba’t
ibang dulog at pamamaraan tulad ng
Komunikatibong Pagtuturo ng Wika
(KPW), Pagtuturong Batay sa Nilalaman
(PBN) ng iba’t ibang tekstong literari
(rehiyunal, pambansa, saling-tekstong
Asyano at pandaigdig), at Pagsasanib ng
Gramatika at Retorika sa tulong ng iba’t
ibang Teksto (PGRT).
Isinasaalang-alang din ang pagsasanib
ng mga pagpapahalagang pangkatauhan
(Values Integration) sa pag-aaral at
pagsusuri ng iba’t ibang tekstong literari.
Sa pamamagitan nito at matapos
mapag-aralan, masuri at magamit ang
iba’t-ibang teorya sa pagkatuto at
paggamit ng wika, at pagsusuring
literasi, inaasahang matatamo ng mga
guro ng Filipino ang mga layuning
nabanggit batay sa inilarawan sa
batayang konseptwal.