Unang Markahan Walkthrough

Download Report

Transcript Unang Markahan Walkthrough

Ang Unang Markahan:
Filipino sa Baitang 7
Mga Manunulat sa Filipino
Language Area Team
Mayo 1, 2012
1
Buod ng Linggo 1 at 2
2
Linggo
1 at 2
Lunsarang Teksto 1
Batang-bata ka pa ng APO
Hiking Society
Tema
Ang Nagbabagong Ako
Lunsarang Teksto 2
Ang Sundalong Patpat ni
Virgilio Almario
Batayang Pangnilalaman
Batayang Kakayahan
Lingguhang Tunguhin
Pag-unawa sa Napakinggan PN1A
PN1Aa, PN1Ab
Pagsasalita
PA1A
PA1Aa, PA1Ab
Pag-unawa sa Binasa
PB1A
PB1Ac, PB1Af, PB1Aa, PB1Be
Pagsulat
PU1A
PU1Ba, PU1Bb
Tatas
TA1-4A
Pakikitungo sa Wika at
Panitikan
PL1-4A, PL1-4B
Estratehiya sa Pag-aaral
EP1-4A, EP1-4B
Batang-bata ka pa
APO Hiking Society
DAHILAN:
-transisyon mula sa pagiging “bata” o mula
sa kanilang buhay elementarya papunta sa
buhay hayskul
3
Linggo 1 (Unang Markahan)
Araw
Araw 1
Panimulang
Pagtaya/Pagganya
k/Introduksyon
Concept web ng
pagkabata (10
minuto)
Araw 2
Araw 3
4
Magbahagi ng
mga payo ng
magulang (15
minuto)
Presentasyon
Pagpapayaman
Pakikinig sa awit na
“Batang-bata ka pa”
(15 minuto)
Talakayan
pagkatapos ng
pakikinig (20 minuto)
Mga tuntunin at
kayarian ng talata (15
minuto)
Pagsulat ng mga
talata (30 minuto)
Pagpapalawig
Gumawa ng Venn
Diagram tunkol sa
iyong pagkabata at
ngayong hay iskul
ka na (5 minuto)
Sintesis
Pangwakas na
Pagtataya
Pagbabahagi ng
mga Venn
Diagram (10
minuto)
Ibahagi sa klase ang
isinulat (15 minuto)
Talakayan
tungkol sa buhay
hay iskul (15
minuto)
Pagguhit/
Paggawa ng isang
bagay bilang
representasyon ng
“buhay hay iskul”
(30 minuto)
Batang-bata Ka Pa
APO Hiking Society
Batang-bata ka pa at marami ka pang
Kailangang malaman at intindihin sa mundo
‘Yan ang totoo
Nagkakamali ka kung akala mo na
Ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang
Batang-bata ka lang at akala mo na
Na alam mo na ang lahat na kailangan mong
malaman buhay ay di ganyan
Tanggapin mo na lang ang katotohanan
Na ikaw ay isang musmos lang na wala pang alam
Makinig ka na lang, makinig ka na lang
5
Batang-bata Ka Pa
APO Hiking Society
Ganiyan talaga ang buhay
Lagi kang nasasabihan
‘Pagkat ikaw ay bata
At wala pang nalalaman
Makinig ka sa ‘king payo
‘Pagkat musmos ka lamang
At malaman nang maaga
Ang wasto sa kamalian
6
Ang Sundalong Patpat
Virgilio Almario
DAHILAN:
-tungkol sa “bagong pakikipagsapalaran”
-tungkol sa mga pangarap o nais nilang marating
sa kanilang buhay
7
Linggo 2 (Unang Markahan)
Araw
Panimulang
Pagtaya/Pagg
anyak/Introduk
syon
Presentasyon
Pagpapayaman
Araw
1
Pagpapa-kilala
ng
Talasalitaan
(10 minuto)
Palabunutan
para sa
Readers’
Theatre (10
minuto)
Readers’ Theatre
ng Ang Sundalong
Patpat (20 minuto)
Talakayan
pagkatapos ng
pakikinig (15 minuto)
Talakayan tungkol
sa mga elemento
ng kuwento (20
minuto)
Paggawa ng
character profile ng
bawat tauhan sa
kuwento at kung ano
ang tingin nila sa
ulan (25 minuto)
Araw
2
Araw
3
8
Talakayan tungkol sa
mga bagay na
kinatatakutan mong
gawin o subukin (15
minuto)
Pagpapalawig
Sintesis
Pangwakas na
Pagtataya
Pagbabahagi ng
mga ginawang
character profile
(15 minuto)
Pagsulat tungkol
sa mga
kinatatakutan (30
minuto)
Pagbabahagi ng
isinulat sa
kapares (15
minuto)
Mga Elemento ng Kuwento
Tanong
Saan kaya
naganap ang
kuwento?
Sino-sino ang mga
tauhan ng
kuwento?
Ano ang naging
suliranin ng
kuwento?
Paano ito nalutas?
9
Sagot
Elemento
Buod ng Linggo 3 at 4
Linggo
3 at 4
Lunsarang Teksto 1
“Isang Dosenang Klase ng
High School Students” mula
sa Aklat na
“ABNKKBSNPLAko” ni Bob
Ong
Tema
Nagbabagong Ako
Lunsarang Teksto 2
“Isandaang Damit” ni Fanny
Garcia
Batayang Pangnilalaman
Batayang Kakayahan
Lingguhang Tunguhin
Pag-unawa sa Napakinggan
PN1A, PN1B
Pagsasalita
PN1Ab, PN1Ba, PN1Bd
PA1B
PA1Aa, PA1Ab, PA1Ac, PA1Ad, PA1Ae, PA1Bc, PA1Bd
Pag-unawa sa Binasa
PB1B
PB1Aa, PB1Ab, PB1Ac, PB1Ad, PB1Af, PB1Ca, PB1Cb,
PB1Cd
Pagsulat
PU1D
PU1Ac, PU1Ad
Tatas
TA1-4A
Pakikitungo sa Wika at
Panitikan
PL1-4A; PL1-4B
10 Estratehiya sa Pag-aaral
EP1-4A, EP1-4B
Bob Ong, popular na manunulat
11
Unang Markahan
Linggo 3
“Isang Dosenang Klase ng High School
Students”
12
Linggo 3 (Unang Markahan)
Araw
Araw 1
Araw 2
Araw 3
13
Panimulang
Pagtaya/Pagg
anyak/Introdu
ksyon
Human Bingo
(15 minuto)
Presentasyon
Pagbasa ng Isang
Dosenang Klase ng
Highschool Student
(20 minuto)
Pagpapayaman
Pagpapalawig
Sintesis
Pangwakas na
Pagtataya
Talakayan hinggil sa
akda (20 minuto)
Talakayan tungkol
sa stereotyping,
pagkakaroon ng
sari-sariling
katangian (20
minuto)
Isang bagayna
sumisimbolo o
naglalarawan sa
iyong sarili (40
minuto)
Pagkilala at
paggawa ng talata
na naglalarawan
gamit ang mga
simpleng pang-uri
(payak na
paglalarawan) (60
minuto)
 CLOWNS – ang official kenkoy ng class. May mga one-
liner na gumigising sa lahat kapag nagkakaantukan na.
Sabi ng ilang teacher, ‘eto raw ‘yung mga KSP sa klase
na dahil hindi naman matalino, o kadalasang matalino na
tamad lang, e, dinadaan na lang sa patawa ang
pagpapapansin. Pero aaminin ko, walang klaseng
walang ganito, at kung meron man, magiging malaking
sakripisyo ang pagpasok sa iskul araw-araw.
 GEEKS – mga taong walang pakialam sa mundo. Libro,
teacher, at blackboard lang ang iniintindi. Kahit na mainit
na ang ulo ng teacher at bad trip, ang mga geeks ang
walang takot na lumalapit sa teacher at nagtatanong
kung mag-iiba ang result ng equation kung isa-substitute
ang value ng X sa Y.
14
15
UNANG ARAW
Panimulang Pagtaya/
Pagganyak/Introduksyon (15 min.)
16
Clown
Geek
Hollow Man
Spice Girl
Da Gwaping
Celebrity
Guiness
Leather Good
Weirdo
Anak ni Rizal
Bob Ong
Commoner
UNANG ARAW
Pagpapayaman (45 min.)
 Pagpapangkat-pangkat
- Hanapin ang kauri
- Magsama-sama
- Basahin ang deskripsyon/
pantomime
- Talakayan
 Takda: bagay/larawan
17
IKALAWANG ARAW
Pagpapalawig (20 min.)
Talakayan
-Stereotyping, panghuhusga
-Pagkakaroon ng sari-sariling katangian
18
IKALAWANG ARAW
Sintesis (40 min.)
Bagay/larawang
sumisimbolo sa
sarili
-Isa-isa, pupunta sa
harap
-Rubrik (pasalitang
pagsusulit)
19
IKATLONG ARAW
Pangwakas na Pagtaya (60 min.)
 Pagkilala ng payak na paglalarawan
sa pamamagitan ng mga panuring
- Pagbabalik-tanaw sa pang-uri at
pang-abay
- Pagsulat ng talatang naglalarawan
sa payak na paraan
- Pair work (pagsulat ng talatang
naglalarawan sa kapareha)
- Rubrik
20
Maikling Kuwento: “Sandaang Damit”
ni Fanny Garcia
Paksa
•Isang mahirap na batang
babae
• nakaranas ng bullying at
pangmamaliit mula sa mga
kaklase
• nagkaroon ng pagbabago o
transpormasyon
• lumikha ng sandaang damit
21
Isyung Sosyal
•bullying
•di pantay na pagtingin
(antas ng buhay)
•panghuhusga mula sa kapwa
Linggo 4 (Unang Markahan)
Araw
Panimulang
Pagtaya/Pagganya
k/Introduksyon
Araw 1
Pagtukoy sa
kahulugan ng salita
ayon sa konteksto ng
pangungusap
Presentasyon
Ginabayang
pagbasa at
talakayan
Pagpapayaman
Pagpapalawig
Sintesis
Pangwakas na
Pagtataya
Ginabayang pagbasa at
talakayan
Pagbibigay ng mga
ideya tungkol sa
“bullying”
Araw 2
Araw 3
22
Talakayan at
pagsasadula tungkol
sa iba’t ibang taong
karaniwang biktima
ng diskriminasyon
sa lipunan
Mga idyoma,
simili at
metapora
Paggawa ng
bookmark
Pagbuo ng
akrostiks
Linggo 5 at 6
Linggo
5 at 6
Lunsarang Teksto 1
Kung Bakit Umuulan
(Kuwentong Bayan)
Tema
Ang Nagbabagong Ako
Lunsarang Teksto 2
Alamat ni Tungkung
Langit ni Roberto
Añonuevo
Batayang Pangnilalaman
Batayang Kakayahan
Lingguhang Tunguhin
Pag-unawa sa Napakinggan
PN1B
PN1Bb
Pagsasalita
PA1A
PA1Af
PB1A, PB1B
PB1Af, PB1Ag, PB1Bc, PB1Bd, PB1Be
PU1B
PU1Bf
Pag-unawa sa Binasa
Pagsulat
23
Tatas
TA1-4A
Pakikitungo sa Wika at
Panitikan
PL1-4A, PL1-4B
Estratehiya sa Pag-aaral
EP1-4A, EP1-4B
Kung Bakit Umuulan
 Isang kuwento tungkol
sa pagkabuo ng daigdig
 Dalawang diyos ang
tauhan: si Tungkung
Langit at si Alunsina
 Tumatalakay sa mga
isyu ng karapatan,
kapangyarihan, at
kasarian
24
Linggo 5 (Unang Markahan)
Araw
Araw 1
Panimulang
Pagtaya/Pagganya
k/Introduksyon
Pagbibigay ng mga
halimbawa ng
paglalarawan (20
minuto)
Presentasyon
Pagbasa ng Kung
Bakit Umuulan (15
minuto)
Pagpapayaman
Pagpapalawig
Sintesis
Pangwakas na
Pagtataya
Talakayan hinggil sa
kuwento (20 minuto)
Pagganyak tungkol sa
alamat (5 minuto)
Araw 2
Araw 3
25
Panggrupong talakayan
tungkol sa mga bagay na
ayaw ipagawa sa kanila
dahil sa edad o sa pagiging
bata (30 minuto)
Paggawa ng
poster ng bawat
grupo (30 minuto)
Pagpupulido ng
poster na ginawa
noong nakaraang
araw at
paghahanda para
sa presentasyon
(10 minuto)
Presentasyon
ng mga poster
(30 minuto)
Talakayan tungkol
sa kaugnayan ng
mga ginawa
nilang poster at
ang kuwento (20
minuto)
“Nakaka-relate ako”
 Matagumpay ang paghahain natin ng akda kung
ito ang magiging tugon ng mag-aaral
 Kailangan nating bumuo ng mga pagkakataon
upang mahikayat ang mga mag-aaral na
maramdaman ito
26
“Nakaka-relate ako”
 Magbahagi ng ilang karanasan kung saan
mayroong ayaw ipagawa sa inyo dahil sa inyong
edad, ngunit nakatitiyak kayo na sapat na ang
inyong kakayahan o karanasan upang magawa
ito.
 Ano ang inyong naramdaman sa karanasang
iyon?
 Ano ang inyong naging tugon sa karanasang
iyon?
27
Alamat ni Tungkung Langit at
Alunsina
Roberto Añonuevo
 Muling pagsasalaysay ng
“Kung Bakit Umuulan”
 POV ni Alunsina
 Ipinakikita na maraming
posibilidad sa pagkakabuo
ng isang kuwento
28
Linggo 6 (Unang Markahan)
Araw
Araw 1
Panimulang
Pagtaya/Paggan
yak/Introduksyo
n
Talasalitaan (10
minuto)
Gumawa ng
banghay ng “Kung
Bakit Umuulan”
(15 minuto)
Araw 2
Araw 3
29
Presentasyon
Pagbasa ng
“Alamat ni
Tungkung Langit”
(15 minuto)
Pagpapayaman
Pagpapalawig
Sintesis
Talakayan (may
banggit ng kasarian)
(20 minuto)
Paghambingin ang
inaasahan sa iyong
kasarian at ang
sarili mong
katangian (20
minuto)
Pangwakas na
Pagtataya
Paggawa ng banghay
at talakayan (20
minuto)
Ipaghambing ang mga
katangian ni Tungkung
Langit at Alunsina sa
dalawang kuwento (20
minuto)
Pagsusulat ng
sanaysay hinggil sa
kasarian (50
minuto)
Pagbabahagi ng
ilang isinulat na
sanaysay (10
minuto)
Alunsina sa
“Kung Bakit
Umuulan”
30
Alunsina sa
“Alamat ni
Tungkung Langit
at Alunsina”
Mga katangiang
inaasahan ng
lipunan sa isang
babae/lalaki
31
Mga katangian ko
Linggo 7 at 8
Linggo
7 at 8
Lunsarang Teksto 1
“Salamin” ni Assunta
Cuyegkeng
Tema
Nagbabagong Ako
Lunsarang Teksto 2
“Ang Pintor” ni Jerry Gracio
Batayang Pangnilalaman
Batayang Kakayahan
Lingguhang Tunguhin
Pag-unawa sa Napakinggan
(PN)
PN1A, PN1B
PN1Aa, PN1Ab, PN1Ac, PN1Ba, PN1Bb
Pagsasalita (PA)
PA1A, PA1B
PA1Aa, PA1Ab, PA1Ad, PA1Bc, PA1Bd,
PU1A, PU1B, PU1C
PU1Aa, PU1Ab, PU1Ad, PU1Bb, PU1Bc, PU1Ca
PB1A, PB1C
PB1Aa, PB1Cb: PB1Cd
Pagsulat
Pag-unawa sa Binasa (PB)
Tatas
TA1-4A, TA1-4A
Pakikitungo sa Wika at
Panitikan
PL1-4A, PL1-4B
32 Estratehiya sa Pag-aaral
EP1-4A, EP1-4B
Salamin
-Assunta Cuyegkeng
Walang kurap siyang titingin sa akin,
itong kakambal ko sa salamin.
Pag-aaralan ang linya at pekas
na unti-unti nang kumalat sa aking mukha
pag-aaralan pati ang mata kong
kape pala ang kulay, hindi itim.
Walang kurap siyang magmamasid,
pag-aaralan ang takbo ng aking dibdib
na kung minsan, kumakabog,
kung minsan, natutulog.
Dito nagtatago ang aking mangingibig,
ina at ama, anak, kapatid,
ang init ng gising kong dugo,
ang hininga ng Diyos na matiyagang
nakikinig.
Tatapatan niya ako,
sisipatin mula paa hanggang ulo
at ihaharap sa akin,
Linggo 7 (Unang Markahan)
Araw
Panimulang
Pagtaya/Paggany
ak/Introduksyon
Presentasyon
Pagpapayaman
Araw 1
Ano ang kilala
nating salamin? (10
minuto)
Pagbasa ng tula
(15 minuto)
Talakayan (20 minuto)
Pagpapalawig
Sintesis
Pangwakas na
Pagtataya
May mga
pagkakapareho ba
ang mga salaming
ito? (15 minuto)
34
Araw 2
Pangkatang gawain (25
minuto)
Araw 3
Paglilinaw ng mga
mahahalagang punto
(10 minuto)
Pag-uulat at
talakayan (35 minuto)
Pagsuri sa sarili
(10 minuto)
Paggawa ng
komposisyon (40
minuto)
Unang Araw
a. Panimulang Pagtataya
salamin at eyeglasses
b. Introduksiyon
Tanong:
Ano ang halaga ng malinaw na paningin?
Ano ang halaga na makita ang repleksiyon ng sarili?
c. Presentasyon
Hatiin sa apat na pangkat ang klase at ipabasa nang
malakas ang mga saknong.
35
Unang Araw
d. Pagpapayaman
Tanong:
Pagkaunawa sa unang (ikalawa/ikatlo/ikaapat)
saknong?
Mahahalagang salitang dapat pansinin? Bakit?
Sa una nating pagbasa ng tula, ano ang nabubuo
ninyong “sinasabi” ng tula?
36
Ikalawang Araw
a. Pagpapayaman
Balik-aral: Mahahalagang puntong napag-usapan
Pangkatang Gawain: Pagsusuri sa tula (ikalawang
pagbasa)
b. Pagpapalawig
Pag-uulat ng bawat pangkat.
Pagtatanong ng guro.
37
Ikalawang Araw
Magbigay ng takdang aralin. Magpadala sa bawat
mag-aaral ng:
Ø Retrato ng sarili noong bata pa
Ø Pinakabagong retrato ng sarili
Ø Salamin (mirror)
38
Ikatlong Araw
a. Pagpapayaman
Pagbalik–aral sa mga tinalakay: (Ikalawang pagbasa
ng tula) – sinasabi at nagpaganda
b. Sintesis
Tingnan at suriin ang mga litratong dala ng mga magaaral.
Pagsusuri ng mga pagbabago sa pisikal na anyo (noon
at ngayon)
Pagsusuri sa pagbabago ng personalidad (noon at
ngayon)
Pagbabahagi ng ilang mag-aaral.
39
Ikatlong Araw
c. Pangwakas na Pagtaya
Pagsulat ng talatang naglalarawan
Pangkatang-Gawain: bahaginan.
Pagbabahagi ng ilan sa harap ng klase.
Pagpasa ng mga talatang isinulat.
40
Ang Pintor
– Jerry Gracio
Gumuhit siya ng ibon
Lumipad ito palayo
Gumuhit siya ng isda,
Lumangoy ito sa hangin.
Gumuhit siya ng bulaklak,
Nagkalat ang halimuyak sa dilim.
Iginuhit niya ang sarili,
At inangkin siya ng kambas.
41
Linggo 8 (Unang Markahan)
Araw
Panimulang
Pagtaya/Paggany
ak/Introduksyon
Presentasyon
Pagpapayaman
Araw 1
Pagsusuri sa isang
larawan (10 minuto)
Pagbasa ng
akda (5 minuto)
Pangkatang gawain (20
minuto)
Pagpapalawig
Sintesis
Pangwakas na
Pagtataya
Presentasyon at
talakayan ng mga
gawain (15 minuto)
Talakayan (10
minuto
42
Araw 2
Pagpapakilala sa
mga Tayutay (5
minuto)
Tayutay (20
minuto)
Gawain ukol sa tayutay
(15 minuto)
Araw 3
Charades (15
minuto)
Ang mga uri ng
tayutay (25
minuto)
Pangkatang gawain (20
minuto)
Pagbigkas ng tula
(10 minuto)
Unang Araw
a.Panimulang Pagtaya/Pagganyak at
Introduksyon
Larawan (painting na hindi dapat abstract)
Tanong :
nakita, naging malinaw,
naitawid na ideya
paano naitawid
pwede pang gawin
43
Unang Araw
c. Presentasyon
Pagbasa sa tula (ng guro at mag-aaral)
d. Pagpapayaman
Pangkatang-Gawain: Pagguhit
Ibabahagi ng bawat pangkat ang kanilang mga iginuhit.
e. Pagpapalawig
Talakayan: guhit, salitang patunay, nabigyang-buhay,
nangyari sa huli
Tanong: Para saan ngayon ang talento na mayroon tayo?
Pagbibigay-inspirasyon ang guro
44
Ikalawang Araw
a. Introduksiyon
Charades
b. Presentasyon
Paano makapgbibigay-buhay ang mga salita?
Pagtuturo ng tayutay: Pagtutulad, Pagwawangis,
Pagtatao, Pagmamalabis
45
Ikalawang Araw
c. Pagpapayaman
Pangkatang-Gawain: Paggawa ng tayutay
Pagbobotohan ng klase ang pinakamahusay na
pagkakapahayag sa bawat bilang.
46
Ikatlong Araw
a. Introduksiyon
Showtime, Talentadong Pinoy
b. Pagpapalawig
Pagsulat :
Unang taludtod – Isang salita, pangngalan
Ikalawang taludtod – Tatlong pang-uring naglalarawan
sa paksa
Ikatlong taludtod – Isang pangungusap na gumagamit
ng tayutay
Ikaapat na taludtod – Isang pandiwang maaaring
47
gawin o ginagawa ng pangngalan
Ikatlong Araw
c. Pangwakas na Pagtaya
Pumili ng 8 hanggang 10 mag-aaral na bibigkas ng kanilang tula
sa harap ng klase.
Pumili rin ng mga-mag-aaral na magbibigay-komentaryo sa
tulang binigkas.
d. Sintesis
Bilang paglalagom, magbigay-puri.
Takdang Aralin.
Gawin muli ang ehersisyo ng pagsulat ng payak na tula.
Gamitin ang salitang ULING bilang unang taludtod.
Ipabasa ang kuwentong “Impeng Negro” ni Rogelio R. Sicat.
48
Linggo 9 at 10
49
Linggo
9 at 10
Lunsarang Teksto 1
Impeng Negro (Rogelio R. Sicat)
Tema
Nagbabagong Ako
Lunsarang Teksto 2
Ang Ambahan ni Ambo ni Ed
Maranan
Batayang Pangnilalaman
Batayang Kakayahan
Lingguhang Tunguhin
Pag-unawa sa Napakinggan (PN)
PN1A, PN1B, PN2A
PN1Aa, PN1Ab, PN1Ac, PN1Ad, PN1Be, PN2Ac
Pagsasalita (PA)
PA1A, PA1B, PA2A, PA2B
PA1Ab, PA1Ad, PA1Bb PA1Bc, PA1Bd, PA2Aa, PA2Bb, PA2Bc
Pagsulat (PU)
PU1A, PU1B, PU1C, PU2A
PU1Aa, PU1Ab, PU1Bb, PU1Ca, PU2Ag, PU2Ah
Pag-unawa sa Binasa (PB)
PB1A, PB1B, PB1C, PB2B
PB1Aa, PB1Ac, PB1Ad, PB1Ba, PB1Bb, PB1Bd, PB1Bf, PB1Bg,
PB1Ca, PB1Cb, PB1Cc, PB1Cg, PB2Ba, PB2Bb
Tatas
TA1-4A
Pakikitungo sa Wika at Panitikan
PL1-4A, PL1-4B
Estratehiya sa Pag-aaral
EP1-4A, EP1-4B
Impeng Negro ni Rogelio Sicat
Linggo 9
 Isa ang Impeng Negro sa mga kuwentong
nagpapatuloy ang pag-iral dahil sa kaniyang
tema at paglalarawan. Sa simpleng igiban ng
tubig mararamdaman ang hapdi ng sikat ng araw
at ang pangangalay na dulot ng paghihintay.
Dama rin dito ang tagisan ng dalawang elemento
sa lipunan.
50
Impeng Negro ni Rogelio Sicat
Linggo 9
 Mga posibleng talakayin:
 Diskriminasyon
 Kahirapan
 Pagtayo sa sariling mga paa
 Kapangyarihang hawak ng takot
51
Linggo 9 (Unang Markahan)
Araw
Araw 1
Panimulang
Pagtaya/Pagg
anyak/Introdu
ksyon
Talasalitaan
(10 minuto)
Presentasyon
Pagbuo ng buod ng
Impeng Negro (15
minuto)
Pagpapayaman
Pagpapalawig
Sintesis
Pangwakas na
Pagtataya
Talakayan (20 minuto)
Paglalarawan
ng iba’t ibang
pangkat etniko
(15 minuto)
Araw 2
Araw 3
52
Pangkatang gawain (25
minuto)
Presentasyon at
Talakayan (25
minuto)
Paggawa ng
Freedom Wall (10
minuto)
Paglilinaw ng mga
mahahalagang
punto (10 minuto)
Paggawa ng tula
at pagbabahagi
(50 minuto)
Ang Ambahan ni Ambo
 Ed Maranan; Kuwentong Pambata
 Nagsagawa ng isang misyon ang pamilya nina
Jack at Anne sa Mindoro. Doon nila nakilala si
Ambo at ang mga Mangyan. Sa kanilang paglagi
doon, marami silang natuklasan tungkol sa
kultura at mga suliranin ng mga Mangyan.
53
Linggo 10 (Unang Markahan)
Araw
Araw 1
Araw 2
Araw 3
54
Panimulang
Pagtaya/Paggany
ak/Introduksyon
Talasalitaan (15
minuto)
Pagbabahagi ng
mga karanasang
nagpalawak sa
kaalaman ng mga
mag-aaral (15
minuto)
Presentasyon
Pagpapayaman
Pagpapalawig
Sintesis
Pangwakas na
Pagtataya
Buod ng akda at
mensahe nito (10
minuto)
Pagsusulat ng
mga ambahan at
presentasyon (50
minuto)
Pagbuo ng buod
ng akda at
pagtalakay ng
mga ambahan (30
minuto)
Pangkatang gawain
(35 minuto)
Presentasyon at
talakayan ng mga
gawain (25 minuto)
Linggo 10
(Ang Ambahan ni Ambo)
 Sasagutin ang tanong kung paano napapalawak
ang kaalaman ng tao sa pagkilala sa isang
bagong kultura o karanasan ng iba.
 Paghahambing sa karanasan ni Jack at Anne sa
karanasan ni Ambo at ng mga Mangyan
 Pagbabahagi ng mga mag-aaral sa kanilang mga
karanasan sa pakikisalamuha sa ibang tao o
panibagong lugar
55
Linggo 10
(Ang Ambahan ni Ambo)
 Susuriin at gagawa sila ng isang ambahan, isang
tradisyonal na tula ng mga Mangyan.
Kaibigang dumayo
sa malayo kong kubo
masanay kaya kayo
sa hirap ng buhay ko?
Walang aliwan dito
kundi awit ng tao,
kundi ang pangangaso,
kundi kislap sa damo
pagkalipas ng bagyo.
56