Ang Tekstong Ekspositori

download report

Transcript Ang Tekstong Ekspositori

Ang Tekstong Ekspositori
Ang tekstong ito ay may layuning magpaliwanag at
maglahad ng mga impormasyon at ideya(Tingnan
ang diagram ni Tara Felder ukol dito).
Katangian ng Tekstong Ekspositori:
-obhetibo ang pagtalakay sa paksa
-Sapat na mga kaalamang ilalahad
-Malinaw ang pagkakahanay ng mga ideya
-Analitiko ang pagsusuri ng mga kaisipan at datos
Ang mga Hulwarang Organisasyon
ng tekstong Ekspositori
A. Depenisyon- ito ay may layuning
ipaliwanag o bigyan ng kahulugan ng
isang termino o parirala.
2 uri ng pakahulugan:
• Intensibong pakahulugan-Maaaring ibigay
ang kasingkahulugan o sinonimo ng salita
o kaya ay pagbibigay ng uri na
kinabibilangan ng salita at katangiang
ikinaiba nito sa iba.
•Ektensibong pakahulugan-pinapalawak dito ang
kahulugang ibinigay sa intensibong pakahulugan
sa paraang patalata.
B. Paghahambing-may layuning ipakita ang
pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang
bagay, tao, pangyayari o ideya.(mga
panandang salita: samantalang, at,
habang, ngunit, subalit, sa kabila ng, kahit
na, sa kabaliktaran, sa kabilang banda at
iba pa)
C. Enumerasyon o Pag-iisa-isa-ang hulwarang ito ay
maaaring maglahad ng mga halimbawa na nabibilang sa
isang uri o klasipikasyon. May 2 Uri ito: siple at
kumplikadong pag-iisa-isa.
D. Sanhi at Bunga-nagpapakita ito ng mga
kadahilanan ng isang bagay o pangyayari
at ang kaugnay na epekto nito.(mga
salitang maaaring gamitin: sa
dahilang/kadahilanan, dahil, kung kaya,
upang, at iba pa).
E. Kahinaan at kalakasan-inilalahad dito ang
positibo at negatibong posibilidad kaugnay ng
isang sitwasyon o pangyayari. (mga salitang
maaaring gamitin: gayunpaman, sa kabilang
banda, ang mga kahinaan, mga negatibong dulot,
mga positibong dulot, dahil sa, bunga ng at iba pa)
F. Pagkakasunud-sunod o order-nagpapakita ito ng
serye ng mga pangyayari na maaaring
humantong sa isang konklusyon o
pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari. Maaari
din ang hakbangin o proseso. (mga salitang
gagamitin:una, pangalawa. . ., matapos, habang,
sumunod, ang susunod na, sa ngayon at iba pa).
Uri ng pagkakasunud-sunod:
• Sikwensyal-kronolohikal
• prosidyural
G. Problema at Solusyon-paglalahad ito ng
mga suliranin at paglalapat ng kaukulang
solusyon
• PAGLINANG SA MGA KASANAYAN SA
AKADEMIKONG PAGBASA
a.Pag-uuri ng mga ideya at detalye
b. Pagkuha ng pangunahing ideya at
pagpapalawak nito.
c. Pagkilala sa paksa at pag-uuganay ng
iba pang isyu o babasahin
d. pagtukoy at pagpapaliwanag sa
layunin ng teksto.
e. pagtiyak sa damdamin at tono ng
teksto(damdaminpag-saloobin ng
mambabasa. Tono-saloobin ng may-akda)
f. pagkilala sa opinyon at katotohanan
g. pagsusuri kung valid o hindi ang ideya
h. pagbuo ng hinuha at paghuhula sa
kalalabasan
i. pagbuo ng lagom o konklusyon
j. pagbibigay ng interpretasyon sa grap,
mapa, talahanayan at iba pang pantulong
na grapiko.
Mabuhay ang matamang
nakikinig!!!