Chalkboard Template

download report

Transcript Chalkboard Template

Pag-uulat
Paggamit ng
concept map
Layunin
•
•
•
•
•
•
•
•
Nagagamit nang wasto at may kahusayan ang mga hakbang sa
mabisang paglalahad ng iuulat.
Nakikilala ang kalikasan ng concept map.
Nalalagom ang mga nakalap na impormasyon para sa iuulat gamit ang
concept map.
Nakikilala ang kalakasan at kahinaan sa paggamit ng concept map.
(METACOGNITIV).
DILA-DALUMAT
•
•
•
•
SALITA: Ulat
INGLES: Report
TAGALOG: ulat
KAPAMPANGAN: Sugid
PAG-UULAT
PASULAT
PASALITA
Paghahanda sa Pag-uulat
3. Pagtatala ng datos
4. Sanggunian
5. Isaayos nang paalpabeto ang mga
indeks kard batay sa pangalan ng
awtor upang madaling hanapin ang
tala kapag kinailangan
Pagsulat ng Ulat
1.Balangkas
2.Burador
3.Pagrebisa
4.Wakas na sipi
MGA DAPAT TANDAAN
•Paghahanda
•Datos
•Paglalahad
•Halimbawa: kawili-wili, napapanahon
ANG CONCEPT
MAP
Ayon kay David Ausubel: isang paraan ng
pagsasaayos ng konsepto sa isang lohikal
na paraan.
Sa pamamagitan ng pagbuo ng concept map
ay matutukoy ng guro kung paanong
naunawaan ng mag-aaral ang isang teksto.
Ito’y pag-uugnay ng isang konsepto sa
iba pang konsepto sa paraang mauuna
ang pangunahing kaisipan kasunod ng
sumusuportang kaisipan.
Gagamitan ito ng mga salitang naguugnay.
Halimbawa
PAG-UULAT
ay
May dalawang uri
Isang paraan
ng paglalahad
Pananaliksik,
panayam,
balangkas
pasalita
pasulat
Suriin na: Panlinggwistika
Mother Ignacia
1. monumento
2.pamunuan
3.panunuyo
4.tiwalag
5.kahanay
Suriin na:
Pangnilalaman
Pangkatang Gawain
1. Magsaliksik sa silid-aklatan
tungkol sa mga paksang
itinalaga sa bawat pangkat.
Mahalagang isama ang
impormasyon tungkol sa
estado ng ekonomiya ng
mga bansang tatalakyin.
2. Buuin ang concept map ng
paksang tatalakayin.
3. Italaga sa bawat miyembro
ng pangkat kung anong
paksa ang kanilang
tatalakayin.
Pangkatang Gawain
Rubrik
1. Presentasyon ng
ulat
2. Pananaliksik
3. Biswal na
Pantulong
4. Gamit na graphic
organizer
5. Organisasyon
Filipos 2: 1-5
Kaya nga, kung may anumang pampatibay-loob kay Kristo, kung may
anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung may anumang pagbabahagi ng
espiritu, kung may anumang magiliw na pagmamahal at
pagkamadamayin,2 lubusin ninyo ang aking kagalakan sa bagay na
kayo may magkatulad na pag-ibig, na pinagsama-sama sa kaluluwa,
na isinasaisip ang iisang kaisipan, 3 na hindi gumagawa ng anuman
dahil sa hilig na makipagtalo o dahil sa egotism, kundi nang may
kababaan ng pag-iisip na itinuturing na ang iba ay nakatataas sa
inyo, 4 na itinutuon ang mata, hindi sa personal na interes din
niyaong iba.5 panatilihin sa inyo ang pangkaisipang saloobin na ito
na nasa kay Kristo Hesus din.
Sanggunian:
• Infantado, R. et. Al. (2006). Tuklas III.
Lungsod ng Maynila: Magallanes
Publishing House.