VOLUNTEERISM - CBCP-BEC

download report

Transcript VOLUNTEERISM - CBCP-BEC

Fr. Lito Jopson
2010
 The





Church as a communion
The People of God
The body of Christ
The temple of the Holy Spirit
A community of disciples
A church of the poor
 Pastoral

To call forth and coordinate all charisms in the
Christian community
 Mission


leadership in the Church
of the Church
Evangelization
Ecumenical and interfaith dialogue
 “This
is evangelization: the proclamation,
above all, of SALVATION from sin; the
LIBERATION form everything oppressive to
man; the DEVELOPMENT of man in all his
dimensions, personal and communitarian;
and ultimately, the RENEWAL OF SOCIETY in
all its strata through the interplay of GOSPEL
TRUTHS and man’s concrete TOTAL LIFE.
THIS IS OUR TASK. THIS IS OUR MISSION. (PCP
II, 62)
 ITO’Y





HINDI
Pamamahala lamang
“Salesman”
Kaalaman lamang
Nangunguna
Posisyon
 AY
MAY POSITIBONG IMPLUENSYA SA IBA
 May “LEVERAGE”
 NAMUMUNO SA SIMBAHAN

LEVEL 1: LIDER NA MAY POSISYON
“Sumusunod ang tao dahil kailangan nila.”
1.
2.
3.
4.
Ayon sa job description
Alam ang history ng organisasyon
Ginagawa ang responsibilidad
Magpaglikha

LIDER NA NAKATUON SA KAPWA
“Sumusunod ang tao dahil nais nila.”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
May likas na pagmamahal sa miyembro.
Tinuturuan ang iba tungo sa tagumpay.
Nakauunawa ng pananaw ng iba.
Mas mataas ang tao kaysa batas.
Sama-samang paglalakbay.
Marunong makisama.

LIDER NA GUMAGAWA NG PROYEKTO
“Sumusunod ang tao dahil sa ginawa mo sa
organisasyon.”
1. Inako ang responsibilidad sa paglago ng
grupo.
2. May pananaw at misyon.
3. May pananinindigang gawin ang dapat.
4. Mabunga sa gawain.
5. Pinapamana sa iba ang bisyon
6. Tagapanguna ng pagbabago.
7. Hindi takot gumawa ng desisyon sa
pagbabago.

LIDER NA TAGAPAGHUBOG NG TAO
“Sumusunod ang tao dahil sa nagawa mo sa
kanilang buhay.”
1.
2.
3.
4.
5.
Mahalaga ang tao kaysa bagay.
Mahalaga ang paghubog ng tao upang maging
lider.
Modelo sa iba.
Pinapaligiran ng mga lider.
Nag-aanyaya ng iba ring mga lider.

MAPAG-ALAY NA LIDER
“Sumusunod ang tao dahil sa iyo at yaong
iyong sinisimbolo.”
1. Ang tagasunod ay tapat at mapag-alay ng
sarili.
2. Ginugugol ang iyong lakas sa paghubog ng
mga bagong lider.
3. Ikaw ay “consultant”.
4. Kaligayahan ang makita ang buhay ng iba.
5. Sa “Diyos” nakatuon ang buong buhay.
 Nasaang
antas ako ng pagiging lider? Ano ang
aking mga lakas at kahinaan bilang lider?
 Ano ngayon ang mga katangian ng isang
Kristiyanong lider?
 San
jose – kailangan ng makulit na lider,
 5 at 3 at 1 – mapagmataas, authoritative,
miscommunication – mapagkumbaba,
responsible, matulungin, huwaran,
 Soledad – walang alam, magrecruit,
administration
 2 – nakaugat sa salita ng Diyos, nakakunawa
sa kapwa, nakikisama, mapagkumbaba,
nanghihina, Lord, bahala ka na,
 Lifehomes – nakatuon sa kapwa, malakas na
pananalig sa Diyos, may oras,
 Holy
buo,
family – tapang, tapat, tapos, bago,
 Integral
development
 Mula sa mahirap na situwasyon tungo sa
maayos na situwasyon:




May gamit
Tumutuligsa sa makasalanang struktura
May kaalaman sa pangkalahatang kabutihan
Ang Diyos bilang pinakamataas na kabutihan
 Sustainable
development – paisa-isa
 Analysis of sinful structures
 Integral development – in total adherence to
Gospel values
 Servant



leader
May vision
Marunong mag-inspire at mag-motivate
May credibility
 Inspiring





leader
Iniibig ang mga tao
Tumatanggap ng lakas at kahinaan
May kalayaan
Inaanayahan ang mga taong magbago ng landas
May malaking puso
 Iba






pang katangian ng tunay na lider:
Nakaugat kay Kristo
Mapagnilay
Brave
Mapagkumbaba
Nangunguna
Nakaugat sa Krus
AY NAGLILINGKOD SA KAPWA AT
NAGBIBIGAY NG BUHAY AT PAG-ASA