Chapter 3-การตลาดออนไลน์1

Download Report

Transcript Chapter 3-การตลาดออนไลน์1

CHAPTER 3
การตลาดออนไลน์ (1)
การสร้ างแบรนด์ ออนไลน์

องค์ประกอบของการสร้ างแบรนด์
- ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation)
- ต้ องมีคณ
ุ ค่าพอ (Relevance) >> คุณค่าเชิงประโยชน์ (Function Value),
คุณค่าเชิงอารมณ์ (Emotional Value)
- คุณค่านันได้
้ ถกู รับรู้ (Perceived Value)
การสร้ างแบรนด์ ออนไลน์

การกาหนดอัตลักษณ์ของแบรนด์ออนไลน์ (Brand Identity)
1. ชื่อ >> โดเมนเนม (Domain name)
แนวทางในการตังโดเมนเนมที
้
่ดี
> จะต้ องสัน้
> ต้ องจดจาง่าย
> ควรใช้ ชื่อที่สะกดผิดได้ ยาก
> ควรใช้ .com หรื อ .co.th
การสร้ างแบรนด์ ออนไลน์
การกาหนดอัตลักษณ์ของแบรนด์ออนไลน์ (Brand Identity)
2. คาขวัญ (Slogan)
> www.dealfish.co.th ซื่อง่ายขายฟรี
> www.kapook.com เว็บแรกที่คณ
ุ เลือก
> www.pantipmarket.com ตลาดออนไลน์บนปลายนิ ้ว
> www.mthai.com อัพเดททุกลมหายใจ
> www.manager.co.th ขอเป็ นยามเฝ้าแผ่นดิน
> www.dek-d.com มหานครวัยรุ่นออนไลน์
> www.hunsa.com อารมณ์ดี 24 ชัว่ โมง

การสร้ างแบรนด์ ออนไลน์

การกาหนดอัตลักษณ์ของแบรนด์ออนไลน์ (Brand Identity)
3. โลโก้ (Logo) >> เน้ นให้ จดจาโลโก้ ซึง่ เป็ นตัวบอกเรื่ องราวแทนคาพูด
มากมาย
การสร้ างแบรนด์ ออนไลน์

การกาหนดอัตลักษณ์ของแบรนด์ออนไลน์ (Brand Identity)
4. สี >> ใช้ สีโทนเดียวกันตลอดทังเว็
้ บ
>> มักใช้ สีขาวหรื อสีออ่ น
>> เรี ยบง่ายและสะดวกในการซื ้อสินค้ า
แบนเนอร์



ดึงดูดความสนใจ
กาหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจน
วัดความสาเร็จได้งา่ ย >> สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ มีคนเห็นแบน
เนอร์ของเราเท่าไร มีจานวนคนคลิกเท่าไร ทาให้เกิดยอดขายขึ้ นได้เท่าไร
แบนเนอร์

วิธีการลงโฆษณาแบนเนอร์
1.
2.
3.
การแลกเปลี่ยนแบนเนอร์
การเป็ นสมาชิกเครื อข่ายตลาดแบนเนอร์ Ex. www.1800banners.com ,
www.whambanners.com , www.banerexchange247.com
การลงแบนเนอน์ในเว็บไซต์ที่ตรงกับกลุม่ เป้าหมายของเราและจ่ายค่าโฆษณา
ตามที่เว็บไซต์นนก
ั ้ าหนด
การตลาดผ่ านอีเมล์ (Email Marketing)




เพิ่มจานวนคนเข้ามาที่เว็บไซต์
เพิ่มจานวนการสัง่ ซื้ อหรือเพิ่มยอดขาย
รับ Feed back และข้อมูลจากลูกค้า
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการรับรู ้
การตลาดผ่ านอีเมล์ (Email Marketing)

การตลาดแบบได้ รับอนุญาต (Permission Marketing) คือ การตลาดแบบ
ได้ รั บ อนุญ าตที่ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคอนุญ าตเสี ย ก่ อ นที่ จ ะได้ รั บ สื่ อ ทาง
การตลาด เมื่อได้ รับอนุญาตแล้ วสื่อที่เราส่งตรงไปยังผู้ที่อนุญาตจะได้ รับความ
สนใจ โดยผู้บริ โภคไม่ร้ ู สกึ ว่าสื่อดังกล่าวนันเข้
้ ามาขัดจังหวะเหมือนในอดีต นัน่
เป็ นการทาให้ ผ้ ูบริ โภคเดิมที่เคยเป็ นคนแปลกหน้ า เริ่ มค่อย ๆ กลายมาเป็ น
เพื่อนของเราและสามารถเป็ นลูกค้ าได้ ตลอดชีวิต (Lifetime Customer)
การตลาดผ่ านอีเมล์ (Email Marketing)

การสร้ างรายชื่ออีเมล์ลกู ค้ า (Mailing List) ต้ องได้ รับการอนุญาตจากลูกค้ า
ก่อน จึงสามารถทาได้ ณ จุดที่ธุรกิจมีการสัมผัสกับลูกค้ า เป็ นได้ ทงั ้ online
และ offline เช่น
 ทุก ๆ หน้ าบนเว็บไซต์ หรื อหน้ าที่นิยมที่สด
ุ
 ลายเซ็นของอีเมล์ (Signature)
 หน้ าปลายทาง (Landing Page) เมื่อถูกคลิก
 อีเมล์ยืนยันในการสัง่ ซื ้อที่ถก
ู จัดไป
 ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
การตลาดผ่ านอีเมล์ (Email Marketing)

รูปแบบของข้ อมูลผ่านทางอีเมล์
1.
2.
3.
4.
รูปแบบจดหมายข่าว
รูปแบบโปรโมชัน่
รูปแบบการแจ้ งข่าวจัดงาน
รูปแบบประกาศ
เว็บบอร์ ด


เว็บบอร์ ดทัว่ ไป www.pantip.com
เว็บบอร์ ดเฉพาะเรื่ อง www.khonkaenlink.com , www.thaimtb.com
การเป็ นผู้สนับสนุนเว็บไซต์ (Site Sponsorships)

เป็ นการที่ทางเว็บไซต์เปิ ดโอกาสให้ธุรกิจเข้ามาเป็ นผูส้ นั บสนุ นเว็บไซต์ใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างการับรูถ้ ึ งแบรนด์หรือสินค้า
และบริการ มากกว่าที่จะเน้นในเรื่องของยอดขาย
ประกาศโฆษณา (Classified)

ลักษณะเหมือนการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ คือมีเนื ้อที่ให้ เขียน
โฆษณาที่อาจจะเป็ นตัวหนังสือและรูปภาพ โดยแบ่งออกตามหมวดสินค้ าและ
บริ การต่าง ๆ เช่น รถมือสอง อลังหาริ มทรัพย์ แฟชัน่ สินค้ าไอที ท่องเที่ยว
สุขภาพและความงาม เป็ นต้ น ตัวอย่างเช่น www.dealfish.com ซึง่ เป็ น
เว็บไซต์ในเครื อของ www.Sanook.com ที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ระสงค์ขายสินค้ า
มาลงรายลเอียดพร้ อมราคม รวมถึงข้ อมูลในการติดต่อโดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
การประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ (Online Public Relation)



เว็บไซต์
การจัดงานในเทศกาลพิเศษหรือโอกาสทางออนไลน์ต่าง ๆ
การประชาสัมพันธ์ผ่านชุมชนออนไลน์
การส่ งเสริมการขายออนไลน์ (Online Sale
Promotion)


คูปองออนไลน์ >> www.coupons.co.th ถือเป็ นเว็บไซต์ที่ให้ บริ การคูปอง
ออนไลน์ และยังมีลกั ษณะของคูปองที่ไม่ต้องพิมพ์ ออกมาใช้ เรี ย กว่า “รหัส
คูปอง” ที่เป็ นรหัสตัวอักษรหรื อตัวเลข จะถูกใช้ เวลาที่จะชาระเงิ นออนไลน์ แล้ ง
จะมีช่องให้ ใส่รหัสคูปองเพื่อรับส่วนลด เช่น www.siamkane.com
การแจกของตัวอย่ าง >> สินค้ าประเภทโปรแกรมที่ให้ ดาวน์โหลดฟรี ไปใช้
กาหนดระยะเวลา 30-60 วัน หลังจากนันจะเลื
้
อกซื ้อหรื อลบโปรแกรมออกจาก
เครื่ องของตนเอง
เกมส์ โฆษณา (Advergame)

จะมีตน้ ทุนไม่ตา่ มากนัก แต่ก็ยงั ตา่ กว่าการโฆษณาทางโทรทัศน์ หรือ
หนังสือพิมพ์
 ทาให้คนใช้เวลานานกว่าโฆษณารูปแบบอื่น
 ทาให้เกิดการบอกต่อ
 มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวก่อนการเล่นเกมโฆษณา
Ex. เกมส์ของโอโม้, คนอร์
การตลาดผ่ าน SMS

เป็ นการแจ้งข้อมูลข่าวสารสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ ในรูปแบบ
ของข้อความสั้น ๆ ที่สามารถกระทาได้รวดเร็วผ่านผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์ต่าง
ๆ และมีลักษณะเชิงรุกเนื่ องจากสามารถส่งไปขณะที่ ผูร้ ับไม่ว่า อยู่แห่งหน
ตาบลใดก็สามารถรับได้ โดยไม่จาเป็ นต้องเปิ ดคอมพิวเตอร์
END
Question?