present1_สธน - เขตบริการสุขภาพที่ 2

Download Report

Transcript present1_สธน - เขตบริการสุขภาพที่ 2

นพ.ไชยน ันท์ ทยาวิว ัฒน์
สาธารณสุขนิเทศก์ (ทรงคุณวุฒ)ิ
้ ทีเ่ ครือข่ายบริการสุขภาพที่ 2
เขตพืน
ั ทัศน์
วิสย
ในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคน
จะมีสข
ุ ภาพแข็งแรงเพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ ให ้เกิดผลิตภาพ
ในการสร ้างเศรษฐกิจของประเทศ
ทัง้ ทางตรงและทางอ ้อมให ้เติบโตขึน
้ อย่างยั่งยืน
พ ันธกิจของการทางาน
ิ ธิภาพ คุณภาพ ทัง้ ด ้านการสง่ เสริมสุขภาพ ป้ องกัน
 พัฒนาระบบสุขภาพให ้มีประสท
และรักษาโรค รวมทัง้ ฟื้ นฟูสภาพ เป็ นระบบทีม
่ ค
ี วามมั่นคงสามารถสร ้างรายได ้ให ้กับ
ประเทศ
 มีการทางานประสานกันแบบบูรณาการทัง้ ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
ั ทัศน์และสนองต่อนโยบายของรัฐบาล
ภาครัฐและภาคเอกชนเพือ
่ บรรลุวส
ิ ย
 พัฒนาระบบการทางานทีข
่ บ
ั เคลือ
่ นไปสูเ่ ป้ าหมายระหว่างผู ้ทางานร่วมกัน ตลอดจน
เกิดคุณค่าต่อยอดซงึ่ กันและกัน
ภาวะผูน
้ า
การกาก ับ
ดูแล
ระบบข้อมูล
สุขภาพ
บุคลากร
สุขภาพ
ประชาชน
ระบบบริการ
สุขภาพ
เวชภ ัณฑ์
ี
ว ัคซน
เทคโนโลยี
การเงินการ
คล ัง
สุขภาพ
พ ัฒนา
การแพทย์
่ นกลางเพือ
การจ ัดโครงสร้างสว
่ รองร ับ
อายุคาดเฉลีย
่ ทีม
่ ส
ี ข
ุ ภาพดี
Productivity/Life Span (Improved Health)
จ ัดบริการร ักษาพยาบาล
ฟื้ นฟูสภาพ (Responsiveness, Efficiency)
การเข้าถึง, คุณภาพ, ต้นทุน
ภาวะผูน
้ า
การกาก ับ
ดูแล
ระบบ
ข้อมูล
สุขภาพ
อานวยการ
และ
ปฏิบ ัติการ
พ ัฒนาการ
สาธารณสุข
่ ม
สร้างนาซอ
ป้องก ันภ ัยสุขภาพ (Social, Financial Risk)
ความรู ้ เข้าใจสุขภาพ (Health Literacy)
บุคลากร
สุขภาพ
สน ับสนุน
บริการ
สุขภาพ
ประชาชน
ระบบ
บริการ
สุขภาพ
การเงิน
การคล ัง
สุขภาพ
เวชภ ัณฑ์
ี
ว ัคซน
เทคโนโลยี
การเปลีย
่ นแปลง
ประชากร
เทคโนโลยีเปลีย
่ น
ปัญหา
ความต้องการเปลีย
่ น

กลยุ
ท
ธในการท
างาน
การปรับโครงสร ้างของหน่วยงานภายใน
กระทรวงสาธารณสุขในเรือ
่ งระบบการ
ทางานและกลยุทธการทางาน โดยแยก
สว่ นของผู ้ให ้บริการ (Service provider)
ออกจากผู ้กาหนดกฎเกณฑ์ (National
ั เจน
Health Authority) ให ้ชด
 ใชตั้ วชวี้ ัดซงึ่ เป็ นเป้ าหมายในการทางาน
ร่วมกันของทุกภาคสว่ น โดยตัวชวี้ ัดและ
ั เจนทัง้ ตัวชวี้ ัดทั่วไปและ
กลุม
่ เป้ าหมายทีช
่ ด
ตัวชวี้ ัดเฉพาะเรือ
่ ง มีการประเมินทีเ่ ป็ น
รูปธรรมเป็ น Evidence Based และ เป็ นที่
ยอมรับร่วมกัน
 การปรับโครงสร ้างทางด ้านการเงินการคลัง
เพือ
่ สร ้างความสมดุลของรายได ้และ
รายจ่ายของการเงินการคลังระยะยาว ทัง้
ระดับมหภาค ภูมภ
ิ าค และระดับหน่วย
บริการทีเ่ หมาะสมกับหน่วยบริการแต่ละแห่ง
National Health
Authority
12 เขตบริการ
ภาวะผูน
้ า
การกาก ับ
ดูแล
ระบบ
บริการ
สุขภาพ
บูรณาการการเงิน
การเงิน
การคล ัง
สุขภาพ
National Claim
Center
กลยุ
ท
ธในการท
างาน
พัฒนากาลังคนภาครัฐด ้านสาธารณสุขให ้มี

สภาพงาน และการจ ้างงานทีด
่ ข
ี น
ึ้ ตลอดจนจูง
ิ ธิภาพ คุณภาพ
ใจให ้เกิดการทางานทีม
่ ป
ี ระสท
ิ ธิผล เพือ
และประสท
่ สร ้างความมั่นคง และขวัญ
กาลังใจมีความสุขในการทางาน อีกทัง้ ให ้เกิด
ความรู ้ความสามารถในการทางานโดยใช ้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิม
่ ขึน
้
 เสริมสร ้างธรรมาภิบาลรวมทัง้ ความโปร่งใสใน
ระบบงานโดยการจัดให ้มีระบบข ้อมูลเพือ
่
เผยแพร่แก่ประชาชนและทุกฝ่ ายทีเ่ กีย
่ วข ้อง ให ้
ได ้รับรู ้อย่างกว ้างขวางและต่อเนือ
่ ง
 การพัฒนาระบบข ้อมูลข่าวสารให ้เป็ นระบบ และ
้ อ
ิ ธิภาพ
มีการนาเทคโนโลยีมาใชเพื
่ เพิม
่ ประสท
ิ ธิผล เพือ
้ นฐานข ้อมูล
คุณภาพ และประสท
่ ใชเป็
ในการทางานพัฒนาระบบข ้อมูลระดับชาติ
(National Health Information)

P4P
คล ังยารวม
ั
องค์การเภสช
ั
องค์การเภสช
National
Health
Information
บุคลากร
สุขภาพ
เวชภ ัณฑ์
ี
ว ัคซน
เทคโนโลยี
ภาวะผูน
้ า
การกาก ับ
ดูแล
ระบบ
ข้อมูล
สุขภาพ
กลยุทธในการทางาน
ิ ธิภาพและปรับปรุงคุณภาพของ
 เพิม
่ ประสท
ระบบหลักประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุก
ิ ธิของผู ้ป่ วยทีพ
โรค รวมถึงการบูรณาการสท
่ งึ
ได ้รับจากระบบประกันสุขภาพต่างๆ ให ้มี
คุณภาพเพิม
่ ขึน
้ ทัดเทียมกัน
 ปรับปรุงการทางานต่างๆ (Reprocess) ของ
ทุกหน่วยงาน ให ้ไวต่อการตอบสนองความ
ต ้องการของประชาชน
 ปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับระบบสุขภาพ
ทัง้ ระบบ ให ้สอดคล ้องกับทิศทางการปฏิรป
ู
และรองรับบริบทของสงั คมไทย ประชาคม
ี น และประชาคมโลกในอนาคต
อาเซย
National Claim
Center
National Health
Information
ระบบ
บริการ
สุขภาพ
ระบบ
ข้อมูล
สุขภาพ
การเงิน
การคล ัง
สุขภาพ
ภาวะผูน
้ า
การกาก ับ
ดูแล
กลยุทธในการทางาน
 เสริมสร ้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีสข
ุ ภาพ
โลก ทัง้ ระดับภูมภ
ิ าคเพือ
่ รองรับประชาคม
ี น(ASEAN Community: AEC,
เศรษฐกิจอาเซย
APSC, ASCC) และระดับนานาชาติ เพือ
่ ให ้เกิด
คุณภาพชวี ต
ิ ทีด
่ แ
ี ละประโยชน์รว่ มกันทัง้ ระดับทวิ
ภาคี ภูมภ
ิ าค และระดับโลก
 ทุกหน่วยงานต ้องเน ้นการทางานทีส
่ นับสนุนการมี
สว่ นร่วมของภาคเอกชน และ ประชาชน
 สนับสนุนนโยบายการสริมสร ้างรายได ้สุขภาพ
ของประเทศ ทัง้ ด ้าน ยาสมุนไพรไทย อาหาร
ิ ค ้าพืน
สน
้ เมือง รวมถึงการเป็ นศูนย์กลางสุขภาพ
โดยไม่ให ้เกิดผลกระทบต่อระบบบริการภาครัฐ
Global Health
International
Health
PPP, Medical Hub,
Medical Mediator
Primary Care
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์
ี่ งด ้านสุขภาพ ต่อประชาชนไทย
 ลดผลกระทบ และความเสย
 เพิม
่ คุณภาพชวี ต
ิ เศรษฐกิจ และสงั คมต่อประชาชนไทย
 ดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล รัฐมนตรีและกระทรวง
สาธารณสุข
 บูรณาการเป้ าหมายให ้สอดคล ้องกับเป้ าหมายของกระทรวง
อืน
่ ๆ
 บูรณาการแผนและการดาเนินการของทุกหน่วยงานใน
กระทรวงสาธารณสุขให ้สอดคล ้องมีทศ
ิ ทางเดียวกันเพือ
่
บรรลุเป้ าหมายทางยุทธศาสตร์
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์
ี่ งด ้านสุขภาพ
 ความเสย
SHOC, Migrant, Border POE
 เพิม
่ คุณภาพชวี ต
ิ เศรษฐกิจ และสงั คม
 ดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล
 บูรณาการเป้ าหมาย
Regional UHC
WHO RD Candidate
FTA
 บูรณาการแผนและการดาเนินการของทุกหน่วยงานในกระทรวง
สาธารณสุขให ้สอดคล ้องมีทศ
ิ ทางเดียวกันเพือ
่ บรรลุเป้ าหมาย
ทางยุทธศาสตร์
International,
Global Health Information System
Step 1
Health Service
• Primary Care
and Referral
system at the
border area:
Health Post for
Malaria, then
Tuberculosis,
HIV
• Secondary and
Tertiary Care:
Cross Border
Referral System
•
Financial
Management
Health and
Medical Service
Fund :
Multidonor
contribution
Regional
Information System
• Integrated
Regional
Information
System
• Regional Claim
Center
Step 2
Health Service
• Extend and
Upgrade to
Secondary and
Tertiary Care
•
Financial
Management
Health and
Medical Service
Fund :
Multidonor
contribution
Regional
Information System
• Integrated
Regional
Information
System
• Regional Claim
Center
• Countries
Information
ข้อเสนอพ ัฒนา(ปฏิรป
ู )บทบาทกระทรวงสาธารณสุข
MOPH Reform
1.กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์กลาง
ของประเทศ บนข้อมูลและฐานความรู ้
HEALTH
SERVICES
แพทย์
แผนไทย
HEALTH
PROMOTION
สบส.
สุขภาพจิต
อนาม ัย
สป.
กรมแพทย์
อย.
ควบคุมโรค
วิทย์ฯ
DISEASE
CONTROL
CONSUMER
PROTECTION
องค์กรในกากับ
2.การสร้างและจ ัดการความรูด
้ า้ นสุขภาพ
ั ันธ์
ื่ สารประชาสมพ
และการสอ
3.การประเมินนโยบายและเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพ
4.การกาหนดมาตรฐานบริการต่างๆ
5.การพ ัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระว ัง
โรคและภ ัยสุขภาพ
6.การพ ัฒนากลไกด้านกฎหมาย
เพือ
่ เป็นเครือ
่ งมือพ ัฒนาและดูแลสุขภาพ
ประชาชน
15
ข้อเสนอพ ัฒนา(ปฏิรป
ู )บทบาทกระทรวงสาธารณสุข
MOPH Reform
7.การพ ัฒนางานสุขภาพโลก และ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
HEALTH
SERVICES
แพทย์
แผนไทย
HEALTH
PROMOTION
สบส.
สุขภาพจิต
อนาม ัย
สป.
กรมแพทย์
อย.
ควบคุมโรค
วิทย์ฯ
DISEASE
CONTROL
CONSUMER
PROTECTION
8.การกาก ับดูแล ติดตาม และประเมินผล
ของภาคร ัฐ ท้องถิน
่ และเอกชน
9.การให้ขอ
้ คิดเห็นต่อระบบการเงินการคล ัง
ด้านสุขภาพของประเทศ
10.การพ ัฒนาข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นระบบเดียว มีคณ
ุ ภาพ ใชง้ านได้
11.การกาหนดนโยบายและจ ัดการกาล ังคน
ด้านสุขภาพ
12.การพ ัฒนาเขตสุขภาพ
องค์กรในกากับ
16