สื่อ ICT ที่ครูสอนให้ผู้เรียนผลิต

download report

Transcript สื่อ ICT ที่ครูสอนให้ผู้เรียนผลิต

กิจกรรมที1่ คุณค่ าและความสาคัญของการใช้ สื่อ ICT
สื่อ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต
สถาน หมายถึง ทาการติดต่ อให้ ถงึ กัน
หรื อชักนาให้ ร้ ู จักกันจึงได้ มีการนาเอาคา
ว่ า สื่อ (Medias) มาใช้ แทนคาว่ า
อุปกรณ์ และเนื่องจากเน้ นที่ตัวครู ผ้ ูสอน
เป็ นสาคัญจึงใช้ คาว่ า สื่อการสอน
(Teaching Medias) แต่ มาในระยะ
หลัง นักการศึกษาหันมาเน้ นที่ตัวผู้เรียน
มากกว่ าครู ผ้ ูสอน จึงเกิดคาว่ า สื่อการ
เรี ยน (Learning Medias) ขึน้
คุณค่ าของสื่ อการเรียนการสอน
1.ช่ วยให้ ผ้ ูเรี ยน เรี ยนรู้ ได้ ดีขนึ ้ จากประสบการณ์ ท่ มี ีความหมายในรู ปแบบต่ างๆ
2.ช่ วยให้ ผ้ ูเรียน เรียนรู้ ได้ มากขึน้ โดยใช้ เวลาน้ อย
3.ช่ วยให้ ผ้ ูเรียนมีความสนใจในการเรียน และมีส่วนร่ วมในการเรี ยนอย่ างกระฉับกระเฉง
4. ช่ วยส่ งเสริมการคิด ความประทับใจ มั่นใจ และจดจาได้ นาน
5. ช่ วยส่ งเสริมกระบวนการคิดและการแก้ ปัญหาในการเรี ยนรู้
6. ช่ วยให้ สามารถแก้ ปัญหาข้ อจากัดต่ างๆ ในการเรี ยนรู้ ได้
7. ช่ วยลดการบรรยายของผู้สอนลง แต่ ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าใจง่ ายขึน้
8. ช่ วยลดการสูญเปล่ าทางการศึกษาลง
การนาสื่ อICT มาใช้ในการเรี ยนการสอน
การศึกษาไทยในอดีต ผู้เรี ยนจะ
ค้ น ค ว้ า ห า ค ว า ม รู้ ไ ด้ จ า ก
แหล่ งข้ อมู ลเฉพาะห้ องสมุ ดใน
สถานศึ กษาและหน่ วยงาน
การศึกษาบางแห่ งเท่ านัน้ สถานที่
ในการเรี ยนการสอนจะถูกจัดไว้
ตามห้ องเรี ยนเพี ยงอย่ างเดี ยว
ผู้เรี ยนไม่ สามารถจัดการเวลาใน
การเรียนได้ ต้ องเข้ าเรี ยนตรงตาม
เวลาและสถานที่ ตามระบุ ไ ว้
เท่ านัน้
การนาสื่ อICT มาใช้ในการเรี ยนการสอน
เมื่อเข้ าสู่ยุคสมัยของเครื อข่ าย
สารสนเทศและการสื่อสารที่มี
ความก้ าวหน้ าไปอย่ างรวดเร็ว
สถานศึกษาต่ าง ๆได้ พยายาม
ปรั บตัวเพื่อนาเอาสื่อ ICT มา
ช่ วยจัดการเรี ยนการสอนอย่ าง
เป็ นรู ปธรรมมากขึน้
การนาสื่ อICT มาใช้ในการเรี ยนการสอน
การขยายตัวของเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ประเภทของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเว็บ
สไลด์ อเิ ล็กทรอนิกส์
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารคาสอนอิเล็กทรอนิกส์
เทปเสี ยงคาสอนดิจิทัล
วีดิโอเทปดิจิทลั
เอกสารไฮเปอร์ เท็กซ์ และไฮเปอร์ มีเดีย
วารสารและนิตยาสารอิเล็กทรอนิกส์
องค์ประกอบของสื่ อ
ข้ อความและเอกสาร html
ภาพนิ่ง
ภาพเคลือ่ นไหว
ภาพวีดทิ ศั น์
สไลด์ ประกอบเสี ยง
บทเรียนการสอนด้ วยจอภาพ
แบบทดสอบ
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผใู้ ช้สามารถเลือกใช้ได้้
จดหมาย
อิเล็คทรอนิกส์
การสนทนา
ออนไลน์
โกเฟอร์
การสืบค้ นข้ อมูล
และการค้ นคว้ า
บริการเทลเน็ต เพื่อ
เข้ าสู่คอมพิวเตอร์
อื่นอีกมุมหนึ่ง
ข้ อดี-ข้ อจากัดของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อ้ีของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
1. ขยายขอบเขตของการเรียนรู้ ของนักเรียนในทุกหนทุกแห่ ง
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ นักเรียนอย่างกว้ างขวางในสถานศึกษาต่ าง ๆ ทีห่ ่ างไกลกัน
3. นักเรียนควบคุมการเรียนตามความต้ องการ และความสามารถของตนอง
4. การสื่ อสารโดยใช้ อีเมล์ กระดานข่ าว ฯลฯ ทาให้ การเรียนรู้มีชีวติ ชีวามากขึน้
5. กระตุ้นให้ นักเรียนรู้ จักการสื่ อสารในสั งคม และก่ อให้ เกิดการเรียนแบบร่ วมมือ
6. การเรียนด้ วยสื่ อหลายมิตทิ าให้ นักเรียนสามารถเลือกเรียนเนือ้ หาได้ ตามสะดวก
7. ข้ อมูลของหลักสู ตรและเนือ้ หารายวิชาสามารถหาได้ โดยง่ าย
8. ส่ งเสริมแนวคิดในเรื่องของการเรียนรู้ ตลอดชีวติ เนื่องจากเว็บเป็ นแหล่ งความรู้
9. การสอนบนเว็บเป็ นวิธีที่ดีเยีย่ มในการให้ นักเรียนได้ ประสบการณ์ ตรง
ข้อจากั้ของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
1. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนนัน้ ยังมี
2. การโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ต้ องอาศัยเวลา สติปัญญาและความสามารถเป็ น
อย่ าง
3. ไม่ สามารถช่ วยในการพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์ ของนักเรียนได้
4. นักเรี ยนบางคนอาจจะไม่ เล็งเห็นความสาคัญ
ของโปรแกรม ที่เรี ยงตามขัน้ ตอน
แหล่งที่มาของสื่ อ ICT ที่นาไดปใช้ในการจั้การเรี ยนรู้
สื่อ ICT ที่ครู ไม่ ต้องผลิตเอง
• สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่ มี ีจาหน่ ายในท้ องตลาดที่จัดซือ้ โดยใช้ เงินงบประมาณ และ
นอกงบประมาณ หรื องบประมาณส่ วนตัว
• สื่อที่มีบริ การบนอินเทอร์ เน็ตที่มีทัง้ เว็บไซต์ ของหน่ วยงาน ส่ วนราชการ
สถานศึกษา และส่ วนบุคคล ให้ พจิ ารณาเลือกใช้
• สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ รับจัดสรรจากหน่ วยงานต้ นสังกัด
• สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ครู ท่านอื่นผลิตและครู ยืมมาใช้
• สื่อ ICT ที่ครู ท่านอื่นร่ วมกับผู้เรี ยนผลิตและครู ยืมมาใช้
• สื่อ ICT ที่ผ้ ูเรี ยนผลิต ที่ได้ จากการเรี ยนรู้ ในวิชาอื่นๆ ได้ แก่ การจัดทารายงาน
ด้ วยโปรแกรมประมวลผลคา
แหล่งที่มาของสื่ อ ICT ที่นาไดปใช้ในการจั้การเรี ยนรู้
สื่อ ICT ที่ครู เป็ นผู้ผลิต
และผู้ใช้
• กรณีนีค้ รู ต้องมีความสามารถใน
ก า ร ใ ช้ ง า น โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ และสามารถผลิ ต
สื่อได้ ด้วยตนเอง
แหล่งที่มาของสื่ อ ICT ที่นาไดปใช้ในการจั้การเรี ยนรู้
สื่อ ICT ที่ครู สอนให้ ผ้ ูเรี ยนผลิต
• เป็ นสื่อที่ได้ จากการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนในวิชาต่ างๆ ที่ครู ได้ มอบหมาย
ให้ ผ้ ูเรี ยน ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าหาความรู้ แล้ ว
นามาจัดทาเป็ นรายงาน สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะต่ างๆ
แหล่งที่มาของสื่ อ ICT ที่นาไดปใช้ในการจั้การเรี ยนรู้
สื่อ ICT ที่ครู และผู้เรี ยนร่ วมกัน
ผลิต กรณี นีอ้ าจเกิดจากการที่
สถานศึ กษาหรื อกลุ่ มสาระจั ด
กิจกรรมหรื อวางแผนการจัดการ
เรี ยนการสอน ไว้ ล่วงหน้ าโดยครู
ต่ างกลุ่ มสาระร่ วมมื อกั น
ออกแบบการสอน
แหล่งที่มาของสื่ อ ICT ที่นาไดปใช้ในการจั้การเรี ยนรู้
สื่อ ICT ที่ครูร่วมกันผลิตในลักษณะเครือข่ ายภายในและภายนอก
สถานศึกษา กลุ่มสาระ, ต่ างกลุ่มสาระ, ต่ างสถานศึกษา ซึ่งเป็ นการ
ประหยัดเวลา ค่ าใช้ จ่าย และได้ ส่ ือที่ถูกต้ องตรงกับความต้ องการของ
ครูผ้ ูสอน
ลักษณะการนาสื่ อ ICT ไดปใช้ในการจั้การเรี ยนรู้
สอนโดยใช้ ICT เป็ นเครื่ องมือ
ประกอบกำรเรี ยนรู้
• สอนโดยนำสื่อ ICT มำถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
และสำระเนื ้อหำวิชำ
• นำสื่อหรื อแหล่งเรี ยนรู้ต่ำงๆ มำออกแบบกำร
จัดกำรเรี ยนรู้ในรูปแบบ e-Learning
Courseware ด้ วยระบบกำรจัดกำร LMS
(Learning Management
System)
• ครูผ้ สู อนนำ ICT เป็ นเครื่ องมือในกำรจัดเตรี ยม
สื่อกำรเรี ยนกำรสอน
ลักษณะการนาสื่ อ ICT ไดปใช้ในการจั้การเรี ยนรู้
ครูผ้ สู อนสอนให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ กำรใช้ ICT
และกำรติดต่อสื่อสำรด้ วย ICT โดยตรง
• สอนให้ ผ้ เู รี ยนใช้ ICT โดยตรง
• สอนให้ ผ้ เู รี ยนสำมำรถใช้ เครื่ องมือในกำร
ติดต่อสื่อสำรผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ต แล้ วครูนำมำใช้
เป็ นเครื่ องมือในกำรจัดกำรเรี ยนรู้ และติดต่อกับ
ผู้เรี ยน
• สอนโดยกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู้ตำมปกติแต่มกี ำร
ประเมินผลงำนด้ ำน ICT