คลิกที่เพื่อดาวน์โหลด

Download Report

Transcript คลิกที่เพื่อดาวน์โหลด

ประโยชน์ ของ
เครื่องโปรเจคเตอร์
วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพFree Powerpoint Templates Page 1
•
โปรเจคเตอร์ เอาไวส้ าหรับเชือ่ มกับ
เครือ
่ งคอมพิวเตอรเพื
่ ใช้งานในการ
์ อ
นาเสนอสื่ อการสอนตางๆ
่
นอกจากนั้นยังสามารถเชือ
่ มตอเข
่ ้า
กับกลอง
VDO และเครือ
่ งเลน
้
่
DVD หรือ มือถือบางรุนได
อี
่
้ กดวย
้
วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพFree Powerpoint Templates Page 2
•
โปรเจคเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ที่นิยมใช้
ในการเรียนการสอนหรือการ
ประชุม เนื่ องจากสามารถนาเสนอ
ข้อมูลให้แก่ผชู้ มจานวนมากๆให้
เห็นพร้อมๆ กัน
วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพFree Powerpoint Templates Page 3
ประโยชน์ ของ
เครื่อง Visual
วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพFree Powerpoint Templates Page 4
•
เครื่อง visual
หรือ ครื่องฉาย
ภาพ 3 มิติ (Visualizer) คือเครื่องมือ
การสอนระบบดิจิตอลซึ่งผูส้ อน
สามารถใช้แสดงและแบ่งปันข้อมูลที่
เป็ นภาพจริง ซึ่งนักเรียนสามารถ
มองเห็นเป็ นแบบ 3 มิติเหมือนภาพ
จริง ขยายภาพได้กว้างสามารถ
มองเห็นทัง้ ชัน้ เรียน และยังทาให้
บทเรียนมีชีวิตชีวามากขึน้
วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพFree Powerpoint Templates Page 5
ความสามารถของเครื่อง
1.นาเสนอวัตถุได้แทบทุกชนิดตัง้ แต่
กระดาษ 1 แผ่นจนถึงสิ่งของชิ้น
ใหญ่ๆ
....วัตถุที่สามารถฉายออกทาง
เครื่องครื่องฉายภาพ 3 มิติ
(Visualizer) มีดงั นี้ .........
วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพFree Powerpoint Templates Page 6
วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพFree Powerpoint Templates Page 7
2.มีสีสน
ั ที่สว่างสดใส อีกทัง้ ยังใช้แสดงให้
เห็นภาพตัวบุคคลในห้องได้ด้วย
วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพFree Powerpoint Templates Page 8
3.สามารถชี้, บันทึกหมายเหตุ, ขยายภาพ
เข้าและออก หรือเปลี่ยนมุมมองการเห็นที่
แตกต่างออกไป โดยการปรับหัวกล้องของ
เครื่อง
วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพFree Powerpoint Templates Page 9
เราใช้ เครื่อง visual เพื่ออะไร
วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพFree Powerpoint Templates Page 1
1.ฉายและขยายภาพวัตถุต่างๆ ลงบนจอ
ใหญ่ ประโยชน์ ที่ได้รบั คือ การขยายภาพ
ของวัตถุให้มีขนาดใหญ่ทาให้นักเรียนมี
ความเข้าใจในแนวคิด , เพิ่มความ
กระตือรือร้นซึ่งส่งผลดีต่อการสอน
รวมทัง้ นักเรียนยังสามารถ เห็นสิ่งที่ถกู
ฉายมาจากจุดใดจุดหนึ่ งในชัน้ เรียน ซึ่ง
เป็ นการลดความแออัดในการมุงดู ส่งผล
ดีต่อการจัดระเบียบในชัน้ เรียน
วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพFree Powerpoint Templates Page 1
2.สาธิตทักษะการปฏิบต
ั ิ ได้อย่างชัดเจน
ครูสามารถสาธิตทักษะการปฏิบตั ิ ออกสู่
สายตาของทุกคนได้พร้อมกัน ประโยชน์
ที่ได้รบั คือ เครื่อง VISUAL ช่วยให้
เข้าใจคาสังที
่ ่ซบั ซ้อนให้เข้าใจง่ายขึน้
เช่น งาน งานตัดเย็บ หรืองานทดลอง
วิทยาศาสตร์ต่างๆ โดยแสดงวิธี
เคลื่อนไหวต่างๆ ใต้หวั กล้องเครื่อง
VISUAL นักเรียนก็จะเห็นภาพและเข้าใจ
ง่ายขึน้
วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพFree Powerpoint Templates Page 1
3.สร้างบทเรียนให้มีชีวิตชีวาขึน
้ เช่น เปลี่ยน
สัตว์ตวั เล็กๆให้กลายเป็ นสัตว์ประหลาดใหญ่โต
นักเรียนจะตื่นตากับภาพธรรมชาติที่เห็นจาก
เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ ครูสามารถขยายภาพ
สิ่งมีชีวิตและแสดงการเคลื่อนไหวของสิ่งนัน้
รวมทัง้ ส่วนประกอบชิ้นเล็กๆให้นักเรียนดูด้วย
เครื่องถ่ายทอดภาพสามมิติแทนการฉาย
ภาพยนตร์เกี่ยวกับวงจรชีวิตที่น่าเบือ่ การ
นาเสนอด้วยของจริงนับว่าเป็ นการสอนที่น่า
ประทับใจที่สดุ ทางหนึ่ ง
วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพFree Powerpoint Templates Page 1
4.สร้างให้มีการโต้ตอบกันได้ในชัน
้ เรียน ให้
นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นของตนเองลง
บนกระดาษภายใต้เครื่องฉายให้เพื่อนๆใน
ห้องเรียนเห็นทุกคนและให้นักเรียนคนอื่นๆมา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทาให้ครูได้เห็นว่า
นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องที่สอนไปมากน้ อย
เพียงใด
วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพFree Powerpoint Templates Page 1
5.ประหยัดเวลาและงบประมาณในการ
เตรียมการสอน ลดภาระในการทาสาเนาและ
การพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ลดค่าใช้จ่ายในเรื่อง
กระดาษ เป็ นต้น
วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพFree Powerpoint Templates Page 1