Static Programming

download report

Transcript Static Programming

1
่ าและหลักการทางานของ World Wide
• เพื่อให้ ทราบถึงทีม
Web
• เพื่อให้ ทราบถึงประโยชน์ ของการทางานแบบ Client-Server
• เพื่อให้ ทราบถึงโพรโทคอลทีเ่ กี่ยวข้ องกับการโปรแกรมบน
อินเทอร์ เน็ต
• เพื่อให้ ทราบประเภทการเขียนโปรแกรมแบบ Static
Programming และ Dynamic Programming
2
• บรรยายโดยผู้สอนและใช้ เอกสารประกอบการสอนของ
ผู้สอน
• สอนโดยใช้ ส่ือคอมพิวเตอร์ ผ่านเครื่ องฉาย
• อภิปรายในชั้นเรี ยนร่ วมกัน
่ เติมจากตาราและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ อง
• ให้ นิสิตค้ นคว้ าเพิม
• ทาแบบฝึ กหัดท้ ายบท
3
• ประเมินผลจากการตอบคาถามและอภิปรายในชั้นเรี ยน
• ทาแบบฝึ กหัดท้ ายบท
• ทารายงานส่ ง
4
• อินเทอร์ เน็ต
(อังกฤษ: Internet) หมายถึง เครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่ อระหว่ างเครื อข่ าย
หลายๆ เครือข่ ายทั่วโลก โดยใช้ ภาษาที่ใช้ ส่ ือสารกัน
ระหว่ างคอมพิวเตอร์ ท่ เี รียกว่ า โพรโทคอล (Protocol) ผู้ใช้
เครือข่ ายนีส้ ามารถสื่อสารถึงกันได้ ในหลายๆ ทาง อาทิเช่ น
อีเมล์ เว็บบอร์ ด และสามารถสืบค้ นข้ อมูลและข่ าวสาร
ต่ างๆ รวมทัง้ คัดลอกแฟ้มข้ อมูลและโปรแกรมมาใช้ ได้
5
• อินเทอร์ เน็ตเกิดขึน้ ในปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) จากการ
เกิดเครือข่ าย ARPANET (Advanced Research Projects
Agency Network) ซึ่งเป็ นเครือข่ ายสานักงานโครงการวิจัย
ชัน้ สูงของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี
วัตถุประสงค์ หลักของการสร้ างเครือข่ ายคือ เพื่อให้
คอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมต่ อ และมีปฏิสัมพันธ์ กันได้
เครือข่ าย ARPANET ถือเป็ นเครือข่ ายเริ่มแรก ซึ่งต่ อมาได้
ถูกพัฒนาให้ เป็ นเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ตในปั จจุบนั
6
• WWW จะมีลักษณะเช่ นเดียวกับการทางาน ในลักษณะ
ไคลเอ็นต์ - เซิร์ฟเวอร์ (Client - Server) คือ มีลักษณะของ
การเชื่อมต่ อของผู้ให้ บริการ (Server) และเครื่องผู้ให้ บริการ
(Client) พิจารณารูปต่ อไปนี ้
Request
Client
Response
Server
7
• อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยเริ่ มขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2530 โดย
การเชื่อมต่ อมินิคอมพิวเตอร์ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่ ง
เอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลีย แต่ ในครัง้ นัน้ ยังเป็ นการ เชื่อมต่ อโดยผ่ าน
สายโทรศัพท์
8
• การให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยได้ เริ่ มต้ นขึน้ เป็ น
ครัง้ แรกเมื่อ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยความร่ วมมือ
ของรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ ง คือ การสื่อสารแห่ งประเทศไทย
องค์ การโทรศัพท์ แห่ งประเทศไทย และสานักงานส่ งเสริ ม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.) โดย
ให้ บริการในนาม บริษัท อินเทอร์ เน็ต ประเทศไทย
(Internet Thailand) เป็ นผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ตเชิงพาณิชย์
รายแรกของประเทศไทย
9
• เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web หรื อ WWW หรื อ W3 หรื อ
ที่เรียกสัน้ ๆ ว่ า "เว็บ") คือพืน้ ที่ท่ เี ก็บข้ อมูลข่ าวสารที่
เชื่อมต่ อกันทางอินเทอร์ เน็ต จะอยู่ในรูปแบบสื่อผสมหรือ
มัลติมีเดีย (Multimedia) ที่มีทงั ้ ตัวอักษร รู ปภาพ เสียง
ภาพเคลื่อนไหวแบบวิดโี อ ข้ อมูลจะถูกแบ่ งเป็ นหน้ า ๆ แต่
ละหน้ าสามารถ เชื่อมโยงถึงกันได้ เป็ นแบบเครือข่ ายคล้ าย
ใยแมงมุม
10
• Uniform Resource Locator (URL) เป็ นระบบมาตรฐานที่ใช้
กาหนดตาแหน่ งที่อยู่ของเว็บเพจแต่ ละหน้ า ชื่อของ URL
ของเว็บไซต์ (เช่ น http://...)
• Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) เป็ นตัวกาหนด
ลักษณะการสื่อสารระหว่ างเว็บเบราว์ เซอร์ และเซิร์ฟเวอร์
• Hyper Text Markup Language (HTML) เป็ นตัวกาหนด
ลักษณะการแสดงผลของข้ อมูลในเว็บเพจ
11
• ปิ ยวิท เจนกิจจาไพบูลย์ (2540) ได้ กล่ าวว่ า เว็บไซต์ ถูกเรี ยกเป็ น
ตาแหน่ งที่อยู่ของผู้ท่ มี ีเว็บเพจเป็ นของตัวเองบนระบบ
อินเทอร์ เน็ต ซึ่งได้ จากการลงทะเบียนกับผู้ให้ บริการเช่ าพืน้ ที่บน
ระบบอินเทอร์ เน็ตเมื่อลงทะเบียนในชื่อที่ต้องการแล้ ว
• นิรุธ อานวยศิลป์ (2542) กล่ าวถึงเว็บไซต์ ว่า เป็ นชื่อเรี ยก Host
หรื อ Server ที่ได้ จดทะเบียนอยู่ในเวิลด์ ไวด์ เว็บ ซึ่งก็คือชื่อชื่อ
Host ที่ถูกกาหนดให้ มีช่ ือในเวิลด์ ไวด์ เว็บ และขึน้ ต้ นด้ วย http
และมีโดเมนหรื อนามสกุลเป็ น .com, .net, .org หรื ออื่นๆ
12
• สานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แห่ งชาติ ศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
แห่ งชาติ (2540) ได้ ให้ ความหมายของเว็บเพจไว้ ดังนี ้
• เว็บเพจ คือหน้ าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บ ที่เจ้ าของ
เว็บเพจ ต้ องการจะใส่ ลงไปในหน้ าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
นัน้ เช่ น ข้ อมูลแนะนาตัวเอง ซึ่งอาจเป็ นบุคคลหรือองค์ กร
ที่ต้องการให้ ผ้ ูอ่ นื ได้ ทราบ หรือข้ อมูลที่น่าสนใจ เป็ นต้ น
13
• โดยทั่วไปแล้ วในแต่ ละเว็บไซต์ จะมีโฮมเพจ หรื อ หน้ าต้ อนรั บ
(Welcome page) ซึ่งปรากฏเป็ นหน้ าแรก เมื่อเปิ ดเว็บไซต์ นัน้
ขึน้ มา เปรี ยบเสมือนกับสารบัญและคานา ที่เจ้ าของเว็บไซต์
สร้ างขึน้ เพื่อใช้ ประชาสัมพันธ์ องค์ กรของตนว่ าให้ บริ การในสิ่ง
ใดบ้ าง (กิดานันท์ มลิทอง, 2542)
• นอกจากนีภ้ ายในโฮมเพจก็อาจมีเอกสารข้ อความที่เชื่อมโยง
ต่ อไปยังเว็บเพจอื่นได้ อีก ซึ่งโฮมเพจ สามารถเชื่อมโยงกับเว็บ
เพจและเว็บไซต์ อ่ ืนๆ อีกเป็ นจานวนมากได้ (งามนิจ อาจรินทร์ ,
2542)
14
• เว็บเบราว์ เซอร์ (อังกฤษ: Web browser) เบราว์ เซอร์ หรื อ
โปรแกรมค้ นดูเว็บ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผ้ ูใช้
สามารถดูข้อมูลและโต้ ตอบกับข้ อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บ
ในหน้ าเวบที่สร้ างด้ วยภาษาเฉพาะ เช่ น ภาษา HTML
15
• Transmission Control Protocol/Internet Protocol: TCP/IP
• Hyper Text Transport Protocol: HTTP
• File Transfer Protocol: FTP
• Simple Mail Transfer Protocol: SMTP
• Simple Network Management Protocol: SNMP
16
• เกณฑ์ วธิ ีขนส่ งข้ อความหลายมิติ หรื อ เอชทีทพ
ี ี (อังกฤษ:
Hyper Text Transport Protocol: HTTP) คือโพรโทคอลใน
ระดับชัน้ โปรแกรมประยุกต์ เพื่อการแจกจ่ ายและการทางาน
ร่ วมกันกับสารสนเทศของสื่อหลายมิติ ใช้ สาหรับการรับ
ทรัพยากรที่เชื่อมโยงกับภายนอก ซึ่งนาไปสู่การจัดตัง้
เวิลด์ ไวด์ เว็บ
17
• Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) เป็ นการผสม
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) เข้ ากับโปรโตคอล
SSL/TLS เพื่อสร้ างการสื่อสารแบบเข้ ารหัส และ
ความสามารถในการระบุเว็บเซิร์ฟเวอร์ ว่าปลอดภัย การ
เชื่อมต่ อแบบ HTTPS มักใช้ สาหรับการทาธุรกรรมทางการ
เงินบนเว็บ และการทาธุรกรรมที่ต้องรักษาเป็ นของลับใน
ระบบสารสนเทศของบริษัท
18
• เอฟทีพี หรื อ เกณฑ์ วธิ ีถ่ายโอนแฟ้ม (อังกฤษ: FTP: File
Transfer Protocol) เป็ นโพรโทคอลเครือข่ ายชนิดหนึ่ง ใช้
สาหรับแลกเปลี่ยนและจัดการไฟล์ บนเครือข่ ายทีซีพ/ี ไอพี
เช่ นอินเทอร์ เน็ต
19
• เอสเอ็มทีพเี ป็ นโพรโทคอลสาหรั บส่ งอีเมลในเครื อข่ าย
อินเทอร์ เน็ต SMTP เป็ นโพรโทคอลแบบข้ อความที่เรียบ
ง่ าย ทางานอยู่บนโพรโทคอล TCP พอร์ ต 25 ในการส่ ง
อีเมลไปยังที่อยู่ท่ กี าหนด จาเป็ นต้ องใช้ ค่า MX (Mail
Exchange) ของ DNS
20
• เป็ นโพรโทคอลที่อยู่ระดับบนในชัน
้ การประยุกต์ และเป็ นส่ วน
หนึ่งของชุดโพรโทคอล TCP/IP เครื อข่ ายอินทราเน็ตที่ใช้ โพรโท
คอล TCP/IP มีอุปกรณ์ เครื อข่ ายแบบหลากชนิดและหลายยี่ห้อ
แต่ มาตรฐานการจัดการเครื อข่ ายที่ใช้ งานได้ ผลดีคือ SNMP ใน
การบริการและจัดการเครื อข่ ายต้ องใช้ อุปกรณ์ ต่าง ๆ มีส่วนของ
การทางานร่ วมกับระบบจัดการเครื อข่ าย ซึ่งเราเรี ยกว่ า เอเจนต์
(Agent) เอเจนต์ เป็ นส่ วนของซอฟต์ แวร์ ท่ อี ยู่ในอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่
เชื่อมอยู่ในเครื อข่ ายโดยมีคอมพิวเตอร์ หลักในระบบหนึ่งเครื่ อง
เป็ นตัวจัดการและบริหารเครื อข่ ายหรื อเรี ยกว่ า NMS-Network
Management System
21
22
• ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บสามารถที่แบ่ งลักษณะการ
ทางานของโปรแกรมได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
• Static Programming
• Dynamic Programming
23
• Static Programming เป็ นลักษณะของโปรแกรมบนเว็บที่ไม่ ค่อยมี
การเปลี่ยนแปลง เช่ น เว็บประวัตสิ ่ วนตัว เว็บนาเสนอประวัติ
และโครงสร้ างขององค์ กร เป็ นต้ น
• ลักษณะเว็บประเภทนีเ้ มื่อผู้พัฒนาเว็บสร้ างเว็บขึน้ มาแล้ วหาก
ต้ องการที่จะทาการแก้ ไขข้ อมูลบางอย่ างนัน้ ก็ต้องใช้ โปรแกรมใน
การสร้ างเว็บเพจ Adobe, Dream weaver, Microsoft FrontPage
เป็ นต้ น
• ภาษาหลักๆก็คือ HTML
24
3. Web server locates .html file
1. Author Writes HTML
Web Server
4. HTML stream (from .htm page)
Returned to browser
5. Browser Processes HTML
And displays Pages
2. Client request Webpage
Client 25
• Dynamic Programming เป็ นลักษณะของโปรแกรมบนเว็บที่เกิดขึน้ มาเพื่อ
แก้ ปัญหาความไม่ ยืดหยุ่นในการจัดข้ อมูลของ Static Programming โดย
เหมาะสมสาหรั บเว็บที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลอยู่บ่อยครั ง้ หรื อเว็บที่มี
การจัดเก็บข้ อมูลจานวนมากไว้ ภายในฐานข้ อมูล เช่ น เว็บหนังสือ, เว็บแสดง
รายละเอียดของสินค้ า เป็ นต้ น
• ในการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บประเภทนีจ้ ะต้ องอาศัยผู้พัฒนาโปรแกรมที่มี
ความรู้ ความสามารถในการเขียนโปรแกรม นอกจากนัน้ ในส่ วนของ
ซอฟแวร์ ท่ ีใช้ ในการทาให้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ มีความสามารถเป็ นเครื่ อง Web
Server, ซอฟแวร์ ท่ ใี ช้ ในการแปลโปรแกรมภาษาและฐานข้ อมูล
26
• ภาษาที่ใช้ อาจจะแยกเป็ น2 อย่ างคือ
• Client-Side Script
• จะถูกแปล Script โดย Browser เช่ น VBScript, JavaScript
• Server-Side Script
• จะถูกแปลและประมวลผลโดย Web Server เช่ น ASP , PHP
,JSP
27
2. Web Server locate .html File
Web Server
3. HTML stream (from .htm page)
Returned to browser
4. Browser Process Client-side script
5. Browser Processes HTML
And displays Pages
1. Client Request Webpage
Client
3. Web server processes instruction to create HTML
2. Web server Instruction File
Web Server
4. HTML Stream returned to Browser
5. Browser Processes HTML
And displays Pages
1. Client Request Webpage
Client
• การทางานของ WWW จะมีลักษณะเช่ นเดียวกับการทางานในลักษณะไคลเอ็นต์ -
เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server) คือมีลักษณะของการเชื่อมต่ อของเครื่ องผู้ให้ บริการ (Server)
และเครื่องผู้ใช้ บริการ (Client) ในสานักงานต่ าง ๆได้ นาประโยชน์ ของการทางานใน
ลักษณะ Client-Server นีไ้ ปใช้ จัดการงานต่ าง ๆ ภายในสานักงาน เช่ น Client-Server ใน
ลักษณะของ File Server, Print Server และ Web Server
• ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บสามารถที่จะแบ่ งลักษณะการทางานโปรแกรมได้ เป็ น 2
ประเภท คือ Static Programming, Dynamic Programming โดย Static Programming เป็ น
ลักษณะของโปรแกรมเว็บที่ไม่ ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง เช่ น เว็บประวัตสิ ่ วนตัว เว็บ
นาเสนอประวัตแิ ละโครงสร้ างขององค์ กร เป็ นต้ น ส่ วน Dynamic Programming เป็ น
ลักษณะของโปรแกรมบนเว็บที่เกิดขึน้ มาเพื่อแก้ ปัญหาความไม่ ยืดหยุ่นในการจัดการ
ข้ อมูลของ Static Programming โดยเหมาะสาหรั บเว็บที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลอยู่
บ่ อยครัง้ หรือเว็บที่มีการจัดเก็บข้ อมูลจานวนมากไว้ ภายในฐานข้ อมูล เช่ น เว็บ 30
หนังสือพิมพ์ , เว็บแสดงรายละเอียดของสินค้ า เป็ นต้ น