รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด KRS ARS

Download Report

Transcript รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด KRS ARS

การรายงานผลการดาเนินงานตัวชีว้ ด
ั
ตามคารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการ (KRS) และตาม
แผนปฏิบต
ั ริ าชการ (ARS)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
กลุ่มอานวยการ
กรอบการประเมินผลการปฏิบต
ั ริ าชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
กรอบการประเมินผล
การปฏิบต
ั ริ าชการ
ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2555
ตัวชีว้ ด
ั ตามคา
ตัวชีว้ ด
ั ตาม
รับรอง
แผนปฏิบต
ั ิ
การปฏิบต
ั ริ าชการ
ราชการ (ARS)
(KRS)
ประจาปี
ประจาปี
งบประมาณ
งบประมาณ
มิติภายใน
มิติภายนอก
กรอบการประเมินผลตัวชวี้ ัดตามคารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการ
(KRS : KPI Report System) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60)
ระดับความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
• ระดับกระทรวง
• กลุม่ ภารกิจ (ถ้ามี)
• กรม
การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10)
• ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการต่อกระบวนการให้บริการ
• ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู ้
กาหนดนโยบาย
มิตภ
ิ ายนอก (ร ้อยละ 70)
มิตภ
ิ ายใน (ร ้อยละ 30)
การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15)
• ต้นทุนต่อหน่วย
• สัดส่วนค่าใช้จา่ ยจริงต่อค่าใช้จา่ ยตามแผน
• ปริมาณผลผลิตที่ทาไริง
เปรียบเทียบกับแผน
การพัฒนาองค์การ (ร้ยละ 15)
• ขีดสมรรถนะของการบริหารจัดการ
-ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร
-ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
-ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ
รายงานผลตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ KRS
(KPI Report System)
ประจาปี งบประมาณ 2555
มิตภิ ายนอก
มิตภิ ายใน
ค่ าคะแนนเฉลี่ย
3.35015
4.52495
3.83278
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตัวชีว้ ด
ั
KRS ทีผ
่ านมา
่
สานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษา
ประถมศึ กษาตาก เขต 2
ปี
มิตท
ิ ี่
มิตท
ิ ี่ คาเฉลี
ย
่
่
มิตท
ิ ี่ 2 มิตท
ิ ี่ 3
พ.ศ.
1
4
รายปี
4.0338
4.6114 4.8500
2554
5.00000
4.56914
5
1
0
มิตภ
ิ ายนอก
มิตภ
ิ ายใน
2555
3.83278
3.35015
4.52495
ผลคะแนนปี พ.ศ. 2555 ตา่ กวาปี
่
0.73636
พ.ศ. 2554
กรอบการประเมินตัวชีว้ ด
ั ตามแผนปฏิบต
ั ริ าชการ
(ARS)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึ กษาทุก
กลยุทธ์ 1 ระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริมความสามารถดานเทคโนโลยี
้
เพือ
่ เป็ นเครือ
่ งมือในการเรียนรู้ (น้าหนัก
25)
ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็ น
กลยุทธ์ 2 ชาติไทย
และวิถช
ี ว
ี ต
ิ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (น้าหนัก 5)
ขยายโอกาสทางการศึ กษาให้ทัว่ ถึง
กลยุทธ์ 3
ครอบคลุม ผู้เรียนไดรั
้ บโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศั กยภาพ
(น้าหนัก
กลยุทธ์ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึ กษาทัง้
ระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอน
ไดอย
คุณภาพ (น้าหนัก 19)
้ างมี
่
พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการศึ กษา
กลยุทธ์ 5 ตามแนวทาง
การกระจายอานาจหลักธรรมาภิบาล และ
เน้นการมีส่วนรวม
่
จากทุกภาคส่วนและความรวมมื
อกับองคกร
่
์
ปกครองส
องถิ
น
่ เพือ
่ ส่ฒ
งเสริ
มและ
่ วนท
้
พัฒนาการศึ
กษาในเขตพั
นาพิ
เศษเฉพาะ
กลยุทธ์ 6 สนั
ดการศึ กษา และพื
(น้าหนั
ก่ 13)
กิจบ
จังสนุ
หวันดการจั
ชายแดนภาคใต
น
้
ที
้
ยากลาบาก (น้าหนัก 5)
รายงานผลตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ ARS
(Action Plan Report System)
ประจาปี งบประมาณ 2555
กลยุทธ์ ท่ ี กลยุทธ์ ท่ ี กลยุทธ์ ท่ ี กลยุทธ์ ท่ ี กลยุทธ์ ท่ ี ค่ าคะแนน
เฉลี่ย
1
2
3
4
5
3.01390 5.00000 3.95724 4.48034 3.38462 3.93071
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตัวชีว้ ด
ั
ARS ทีผ
่ านมา
่
สานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษา
ประถมศึ กษาตาก
เขต
2
กล
ปี
ยุทธ ์
พ.ศ.
1
กล
ยุทธ ์
2
กล
ยุทธ ์
3
กล
ยุทธ ์
4
กล คาเฉลี
่
่
ย
ยุทธ ์
รายปี
5
2.4723 4.0843 2.3333 4.6818 2.8181 3.4448
2554 4
9
3
2
8
1
3.0139 5.0000 3.9572 4.4803 3.3846 3.9307
2555 0
0
4
4
2
1
ผลคะแนนปี พ.ศ. 2555 สูงกวา่
พ.ศ. 2554
ปี
0.4859
แผนภูมิแสดงข้ อมูลเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงาน KRS และARS
ปี งบประมาณ 2554 และปี งบประมาณ 2555
5
4.5
4
3.5
3
2554
2555
2.5
2
1.5
1
0.5
0
KRS
ARS
คาคะแนนประจ
าปี งบประมาณ
่
2555
เรียงตามลาดับสพป. ทัง้ สิ้ น
แห
ง่
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ183
KRS
ตามแผนปฏิ
บัติราชการ ARS
(KPI Report System)
(Action Plan Report Systen)
สพป.ตาก เขต 2
จัดอยูใ่ นลาดับที่ 124
จาก 183 แห่ง
สพป.ตาก เขต 2
จัดอยูใ่ นลาดับที่ 148
จาก 183 แห่ง
สรุปคาคะแนนประจ
าปี
่
งบประมาณ
2555
เฉลีย
่ รวม KRS + ARS
สพป.ตาก
เขต
2
จัดอยูล
146
่ าดับที่
จาก สพป.ทัง้ สิ้ น
183
แหง่
THANK YOU
กลุมอ
สพป.
่ านวยการ
ตากเขต 2