2556 ************ 10 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

Download Report

Transcript 2556 ************ 10 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สรุปผลงาน
คณะกรรมการบริหารการเงินการคล ัง
(CFO) เขตบริการสุขภาพที่ 10
ประชุมคณะกรรมการฯ เขต10
27 สค.57
1.จ ัดทาเอกสาร
แจ้งหน่วยบริการในเขตบริการสุขภาพที่ 10
ผลการดาเนินงาน
1 ตุลาคม 2556-19 สงิ หาคม 2557
1.จ ัดทาเอกสารแจ้งหน่วยบริการ
4 ฉบ ับ
1. 7 ตค 56 - แนวทางการบริหารการเงินการคล ังเขต 10
(เน้นแผนสมดุล-ผอ.รพ.อ่านงบการเงินทุกเดือน)
2. 7 กพ. 57 -แนวทางเพิม
่ สภาพคล่องทางการเงินรพ.
(การลดรายจ่าย-เพิม
่ รายได้-การบริหารจ ัดการ)
3.11 กพ.57 -แนวทางเฝ้าระว ังสถานการณ์การเงินเขต10
(ใชเ้ ครือ
่ งมือ:FAI)
4.17 กค.57 -กาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการเงินการคล ัง
โรงพยาบาล ในเขตบริการสุขภาพที่ 10
2.จ ัดทาโครงการประชุม/อบรม
หน่วยบริการในเขตบริการสุขภาพที่ 10
ผลการดาเนินงาน
1 ตุลาคม 2556-19 สงิ หาคม 2557
1.โครงการ/กิจกรรมทีด
่ าเนินการแล้วเสร็ จ
1. โครงการประชุมCFOเขต 10
ไตรมาสละครง/4
ั้
ครงต่
ั้ อปี
-ประชุมครงที
ั้ ่ 1
6 ธค. 56
-ประชุมครงที
ั้ ่ 2
13 กพ. 57
-ประชุมครงที
ั้ ่ 3
23 พค. 57
2.
โครงการประชุมรพ.วิกฤติระด ับ 7
ประชุม 1 ครงั้ 24 มค.57
-เป้าหมาย
17 รพ.
-ผูเ้ ข้าประชุม
56 คน
-ผอ.รพ.+ทีมงานเข้าประชุม 11 แห่ง
-มีเฉพาะทีมงานเข้าประชุม
6 แห่ง
(รพ.อานาจ/ชานุมาน/ปทุมราช/เลิงนกทา/เขมราฐ/กุดข้าวปุ้น)
-ผอ.รพ.และทีมงานจากศก.ร่วมประชุม 3 แห่ง
(ว ังหิน/โนนคูณ/ภูสงิ ห์)
ิ
-วิทยากร ผอ.รพ.ม่วงสามสบ
ทพ.จากรพ.ไพรบึง
3.
โครงการประชุมพ ัฒนาคุณภาพ
ี Unit Cost
ข้อมูลบ ัญช/
ประชุมครงที
ั้ ่ 1
17-18 กพ. 57
-ผูเ้ ข้าประชุม
250 คน จาก 71 รพ.
ี Unit Cost
-ได้ขอ
้ ตกลง แนวทางเก็บข้อมูลบ ัญช/
เหมือนก ันทงเขต
ั้
ประชุมครงที
ั้ 2
่ เพือ
่ ทา Unit Cost ปี 2556
4-5 มีค.57 อานาจเจริญ+มุกดาหาร
10-11 มีค.57 ศรีสะเกษ
17-18 มีค.57 อุบลราชธานี
้ ง
-ทีมยโสธร เป็นวิทยากร/พีเ่ ลีย
่ Unit Costปี 2556
-ผลล ัพธ์ สามารถจ ัดสง
ได้ครบ 64 แห่ง(ย ังไม่รวมรพ.ใหม่ 7 แห่ง)
4. โครงการพ ัฒนาคุณภาพและตรวจสอบข้อมูล
การเงินและบ ัญช ี
1.จ ัดประชุมทบทวนการพ ัฒนาคุณภาพบ ัญช ี
สาหร ับโรงพยาบาลในเขตจ ังหว ัดอุบลราชธานีและมุกดาหาร
-ว ันที่ 16 กค.57
(วิทยากร –นพ.ประวิ อา
่ พ ันธุแ
์ ละคณะ)
-เป้าหมาย รพ.วิกฤติ 19 แห่ง
-เข้าประชุมจริง จานวน 33 แห่ง/148 คน
2.จ ัดทาแผนตรวจสอบรายงานการเงินและบ ัญชโี รงพยาบาล
ครอบคลุม 100 % ระหว่าง พค.57-สค.57
-ทีม CFO เขต ตรวจสอบ รพ.วิกฤติระด ับ 7 จานวน 15 แห่ง
-ทีม CFO จ ังหว ัด ตรวจสอบ รพ.ทีเ่ หลือภายในจ ังหว ัด
**กาหนดแล้วเสร็ จ 31 สค. 57
5. โครงการอบรมธรรมาภิบาลและจริยธรรมด้านยา
เวชภ ัณฑ์และพ ัสดุ เขตบริการสุขภาพที่ 10
1.จ ัดอบรมเรือ
่ งธรรมาภิบาลและจริยธรรมด้านยา เวชภ ัณฑ์และพ ัสดุฯ
-ว ันที่ 6 สค.57 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี
-วิทยากร จากกระทรวงสาธารณสุข/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล ัย/ผอ.
ี า/
สาน ักงานป้องก ันและปราบปรามการทุจริต เขต 3 นครราชสม
ภก.จากรพ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ/นพ.สสจ.ศรีสะเกษ/ผอ.รพ.อานาจเจริญ/
ผอ.รพ.ศรีร ัตนะ
-เป้าหมาย สสจ./รพ.ทุกแห่ง จานวน 330 คน
-เข้าประชุมจริง ครบทุกแห่ง/จานวน 356 คน
(มีห ัวหน้ากลุม
่ งานท ันตกรรม บางแห่ง ขอเข้าอบรมเพิม
่ )
ึ ษาดูงาน
6. โครงการประชุมสรุปผลงานและศก
ของคณะกรรมการบริหารการเงินการคล ัง(CFO)เขต 10
1. กาหนดการ ว ันที่ 18-19 สค.57
่ กรุงเทพฯ
-ประชุมสรุปผลงาน ณ โรงแรมแม่นา้ รามาดาพลาซา
ึ ษาดูงานเรือ
-ศก
่ ง การเงินการคล ังและระบบควบคุมภายใน
ทีส
่ ายออกบ ัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย จ.นครปฐม
ึ ษาดูงานเรือ
-ศก
่ ง การบริหารโรงพยาบาลยุคใหม่และนว ัตกรรมบริการ
สุขภาพ ทีโ่ รงพยาบาลธรรมศษสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
ึ ษาดูงาน จานวน 47 คน
-ผูเ้ ข้าร่วมประชุมและศก
-ผูบ
้ ริหารและคณะจากกระทรวงสาธารณสุขทีร่ ว
่ มงาน
นพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ ผูต
้ รวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข
นพ.บ ัญชา ค้าของ ผอ.สาน ักบริหารกลางและกลุม
่ ประก ันสุขภาพ
ทีมงานจากสาน ักตรวจและประเมินผล/สาน ักบริหารการ
สาธารณสุข/กลุม
่ ประก ันสุขภาพ
โครงการรอดาเนินการ
1 โครงการ
1. โครงการประชุมผูบ
้ ริหาร รพ.
กาหนดประชุม เดือน ก ันยายน 2557
-เป้าหมายผูเ้ ข้าประชุม
ผอ.รพ./หน.บริหาร ทุกโรงพยาบาล
้ หาการประชุม
-เนือ
1.แนวทางบริหารการเงินการคล ังรพ.
(ผอ.รพ.ทีเ่ ป็น Best Practice เป็นวิทยากร)
้ งต้น
2.การตรวจสอบบ ัญชเี บือ
3.การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินรพ.
4.การจ ัดทาแผนร ับ-จ่ายเงินบารุงปี 2558
5.เรือ
่ งอืน
่ ๆ
3.กิจกรรมดาเนินงานอืน
่ ๆ
ของคณะ CFO-เขตบริการสุขภาพที่ 10
้ ทีต
1.ลงพืน
่ รวจสอบรพ.วิกฤติทางการเงิน
ื่ ถือของบ ัญชแ
ี ละรายงานการเงิน
1.ความถูกต้องและน่าเชอ
ิ ธิภาพของระบบควบคุมภายใน
2.ประสท
3.ผลการวิเคราะห์ดา้ นการเงินการคล ัง
ั
ิ ธิภาพการให้บริการตามศกยภาพของรพ.
3.1ประสท
3.2ต ัวชวี้ ัดด้านการเงินการคล ังเปรียบเทียบย้อนหล ัง 3 ปี
3.3การปฏิบ ัติตามแผนเงินบารุงปี 2557
้ า่ ย/การบริหาร
3.4เปรียบเทียบผลงานบริการ/รายได้/ค่าใชจ
จ ัดการด้านยา-Lab –ว ัสดุอน
ื่ ๆ ตามกลุม
่ รพ.ภายในเขต
ิ ธิภาพ/มาตรการทีร่ พ.
3.5ความเป็นไปได้ของแผนเพิม
่ ประสท
กาหนดเพือ
่ แก้ปญ
ั หาทางการเงิน
่ ยเหลือและแก้ปญ
3.6ข้อคิดเห็นของCFO ต่อการให้ความชว
ั หา
ทางการเงินของรพ.
ผลงานการตรวจสอบข้อมูลรายงานการเงิน
และบ ัญชรี พ.
ตรวจสอบรอบแรก มค.-กพ.57 : 4 แห่ง
14
15
27
12
มค.57
มค. 57
มค.57
กพ.57
รพ.ชานุมาน
รพ.ว ังหิน
รพ.ยโสธร/รพ.คาเขือ
่ นแก้ว
รพ.ตาลสุม
ผลงานการตรวจสอบข้อมูลรายงานการเงิน
และบ ัญชรี พ.
ตรวจสอบรอบสอง พค.-กค.57: 7 แห่ง
26 พค.57
10 มิย.57
25 มิย.57
3 กค.57
7 กค.57
17 กค.57
24 กค.57
-รพ.วารินชาราบ จ.อุบลฯ
-รพ. 50 พรรษาฯ จ.อุบลฯ
-ตระการพืชผล จ.อุบลฯ
-รพ.นิคมคาสร้อย จ.มุกดาหาร
-รพ.เขมราฐ จ.อุบลฯ
-รพ.ห ัวตะพาน จ.อานาจเจริญ
-รพ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
2.นาคณะCFOจ ังหว ัด
ึ ษาดูงานBest Practice
ศก
7 สค. 57
ึ ษาดูงาน รพ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
-ภาคเชา้ ศก
ึ ษาดูงาน รพ.ศรีร ัตนะ จ.ศรีสะเกษ
-ภาคบ่ายศก
-คณะCFO จาก 4 จ ังหว ัด จานวน 32 คน
-ผูน
้ เิ ทศจากกลุม
่ ประก ันสุขภาพและสาน ักบริหาร
การสาธารณสุข 3 คน
3.นิเทศงานคณะที่ 3
25-27
2-4
16-18
23-25
6-8
มิย. 57-จ.อุบลราชธานี
กค. 57-จ.มุกดาหาร
กค. 57-จ.อานาจเจริญ
กค. 57-จ.ยโสธร
สค. 57-จ.ศรีสะเกษ
ร่วมด้วยชว่ ยก ัน