B - Log in to PING PONG

Download Report

Transcript B - Log in to PING PONG

Amelie Frie, ST-läkare Akutsjukvård & Internmedicin Akutkliniken KS Solna [email protected]
Status

A


Inspektion av ansikte, munhåla, hals;
Åtgärd (dosering vuxen)

Angioödem / Främmande kropp/ Skador / Blod, 
kräkning, slem, sot

Lyssna: Stridor, heshet, snarkande andning,
slembiljud

Fiberskopi
Stabilisera nacken vid behov, nackkrage
Rensugning av blod, slem
Ryggdunk/bukstöt, avlägsnande av främmande kropp med
MaGill
Käklyft, haklyft, kantarell, svalgtub, larynxmask

Intubation max 3 försök! Can´t intubate, can´t ventilate

Koneotomi, tracheotomi

Behandla angioödem/larynxödem :
Im Adrenalin 1 mg/ml, 0,3-0,5ml i väntan på iv infart.
Iv Adrenalin 0,1 mg/ml, 2-3 ml vid anafylaxi med cirk chock
B
•
Saturation (pulsoxymetri), Andningsfrekvens
•
Patientläge; hjärtläge, sittande om ej trauma
•
Inspektion: Cyanos, Halsvenstas,
Tracheadeviation, Bröstkorgssymmetri,
Andningsarbete: accessoriska muskler,
indragningar. Andningsdjup/tidalvolym
•
O2 till alla påverkade patienter (inte bara till pat med låg
saturation/pO2). Avstå aldrig från att tillföra adekvat mängd O2
till en KOL-pat av rädsla för CO2-retention!
•
•
Palpation: Costafrakturer, Flail chest, subkutant
•
emfysem
•
Perkussion: hypersonor, dämpad
•
Andningsljud; ronki, rassel, nedsatta
•
C
D
E
Handventilation, mask och blåsa
Intubation för ventilatorbehandling
•
•
•
•
Dekompression övertrycks-pneumothorax I2 midclavickulärt,
thoraxdrän (främre axillarlinjen, ovan mamillhöjd)
Tippa huvudändan vid chock
PVK; 2 st grova venösa infarter till alla. Max 90 sec för en infart
Intraosseös infart; Allt utom cytostatika kan ges.
CVK
Vätskeinfusion; bolus 500-1000 ml RingerAcetat snabbt.
Undantag kardiogenchock 250ml, okontrollerad blödning 500
ml. Trauma/blödning med hypovolemchock ges förslagsvis
4:4:4:1 R-A:e-konc:plasma:trombocyter
Stoppa blödning; tryckförband, bäckengördel, tourniquet,
endoskopi, op/damage control
Medicinsk behandling: Atropin, inotropa droger (efedrin,
noradrenalin),b-blockad, digitalis,
Extern pacing
Obstuktiv chock; Perikardiocentes - tamponad, trombolys -LE
STEMI; PCI, trombolys
•
•
•
•
•
•
•
Titta på hela hudkostymen, blockvänd patienten •
Per rectum vid trauma/GI-blödning
•
Rygg, extrimiteter
Temp
Dofter
•
HUSK MIDAS
Hypoglykemi  iv 30ml 30% Glucos
Misstanke om CVL/ cerebral process  CT-skalle
Misstanke om meningit/sepsis  börja beh!
Intox Antidot (ex Narcanti, Flumazenil)
ICH: hyperventilera + mannitol i samråd m neurokir
Akut hyponatremi  Na iv.
Hypotermi: vidta åtgärder för uppvärmning av patienten.
Vid tecken till trauma med frakturer: Omhändertagande enligt
traumaprogram. Fixera bäcken, stabilisera rygg och nacke etc.
Grovreponera frakturer med stora felställningar
Brännskada, handläggning enl ABLS
Perfusion: puls, BT (bilateralt), cyanos, kapillär
återfyllnad, marmorering
•
Hjärtfrekvens, rytm
•
Hjärtauskultation: Blåsljud/biljud, avlägsna
toner
•
Halsvenstas och perifer inkompensation
•
Perifera pulsar
•
Bukstatus, Bäcken + stora rörben
•
FATE (Focused Assessment Transthoracic Echo)
•
FAST (Focused Assessment Sonography for
Trauma)
•
ABG
•
EKG
•
•
GCS / RLS
Grovt neurologstatus innefattande:
-Pupillasymmetri och ljusreflex
-Grovkraft, sensibilitet, motorik, reflexer
-Nackstyvhet
Snabbtest b-Glukos, Na
•
•
•
•
•
Medicinsk behandling; Inhalationer, morfin, nitro, furix
•
•
•
CPAP (hypoxi) / BiPAP (hypoxi + hyperkapni)
ATOMIC: (minnesramsa allvarliga skador vid trauma)
- Airway obstruction: Trauma mot ansikte/hals
- Open pneumothorax: Torakal skada.
- Flail chest: Vid multipla revbensfrakturer på flera ställen
•
•
•
•
•
•
•
- Tension pneumothorax: Övertryckspneumothorax
- Massive hemothorax: Över 1,5l blod i pleura.
- Cardiac tamponade: Hjärttamponad.