برنامه کشوری ثبت سرطان ( دستورالعمل )

download report

Transcript برنامه کشوری ثبت سرطان ( دستورالعمل )

‫معيارهاي ارزشيابي برنامه ثبت سرطان دانشگاهي‬
‫‪ ‬ارسال به موقع اطالعات (هر سه ماه)(‪)2‬‬
‫‪ ‬گردآوري از لحاظ پيدا كردن موارد جديد سرطاني از منابع ذيل‪:‬‬
‫ ثبت موارد سرطاني از مراكزغير پاتولوژي (‪)6‬‬‫ جامع بودن مراكز پاتولوژي از نظر پوشش ثبت موارد (‪)4‬‬‫‪ ‬كامل بودن ماههاي گزارش دهي آزمايشگاههاي پاتولوژي (‪)4‬‬
‫‪ ‬آموزش نيروهاي جديد و يا جايگزين توسط كارشناسان معاونت بهداشتي دانشگاه (‪)4‬‬
‫‪ ‬دقيق و صحيح بودن كدگذاري تشخيص ي سرطان (مورفولوژي‪ -‬توپوگرافي ‪ -‬اساس تشخيص و نوع نمونه) بر اساس ‪)2( ICDO-3‬‬
‫‪ ‬دقيق و كامل بودن اطالعات هويتي (نام‪ ،‬نام خانوادگي‪ ،‬جنس‪ ،‬سن‪ ،‬شهر محل سكونت‪ ،‬آدرس‪ ،‬شماره تلفن ونام پدر) (‪)4‬‬
‫‪ ‬دارا بودن كد ملي ده رقمي (‪)8‬‬
‫‪ ‬كيفيت نصب وراه اندازي واستفاده از نرم افزار اداره سرطان (‪)2‬‬
‫‪ ‬پيگيري و تكميل موارد ناقص ارجاعي از طرف كارشناسان اداره سرطان (‪)3‬‬
‫‪ ‬دقت در تكرار گيري اطالعات (‪)5‬‬
‫‪ ‬ارسال اطالعات بدون برگه شامل متن گزارش كامل اسكن شده در برنامه و يا تايپ دقيق اطالعات كامل (‪)4‬‬
‫‪ ‬شركت در كارگاه هاي آموزش ي جهت ارتقا سطح آگاهي (‪)2‬‬
‫جدول تعداد موارد و درصد نواقص ثبت سرطان در ايران سال‪1388‬‬
‫رديف‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫عناصرداده ها‬
‫تعداد‬
‫درصد‬
‫محل سكونت‬
‫‪20403‬‬
‫‪% 22.53‬‬
‫سن‬
‫‪6873‬‬
‫‪% 7.59‬‬
‫جنس‬
‫‪1569‬‬
‫‪% 1.73‬‬
‫نام پدر‬
‫‪6408‬‬
‫‪%7.07‬‬
‫نام‬
‫‪10730‬‬
‫‪%11.85‬‬
‫كدگذاري‬
‫‪15366‬‬
‫‪% 16.97‬‬
‫كل نقايص‬
‫‪61349‬‬
‫‪% 67.76‬‬
‫مركز مديريت بيماريهاي غيرواگير‬
‫گردآورنده ‪ :‬فرشته صلواتي‬
‫‪1391/04/07‬‬
‫منابع جمع آوري‬
‫‪.1‬‬
‫كليه آزمايشگاه هاي پاتولوژي (اعم از دولتي و خصوص ي)‬
‫‪ .2‬مراكز ايمونو هيستوشيمي‬
‫‪ .3‬مراكز فلوسيتومتري‬
‫‪ .4‬بخش هاي تخصص ي هماتولوژي‪ -‬انكولوژي اطفال و بالغين در بيمارستان ها‬
‫‪ .5‬مراكز پزشكي قانوني‬
‫‪ .6‬سازمان هاي انتقال خون(بخش هاي فلوسيتومتري و ايمونوهيستو شيمي)‬
‫‪ .7‬اداره نظارت بر مواد اعتياد آور و الكل معاونت دارو و غذا‬
‫ارسال نمونه های بافتی به همراه فرم شماره یک توسط پزشک معالج‬
‫تهیه گزارش پاتولوژی درمراکز پاتولوژی‬
‫جمع آوری موارد سرطانی از منابع گزارش های پاتولوژی هر سه ماه یک بار توسط کارشناس‬
‫وارد نمودن داده ها در نرم افزار کشوری ‪ ICR‬و پیگيری و تکمیل نواقص و ‪ IARC chek‬و اصالح‬
‫کدگذاری و تكرارگيري‬
‫ارسال اطالعات به مرکز مدیریت بیماريها‬
‫بازبینی مجدد و کنترل نهایی درمرکزو تهیه پس خوراند‬
‫تجزیه وتحلیل و انتشار کتاب گزارش کشوری‬
‫*تكميل اطالعات هويتي از اهميت بسزايي برخورداراست و بهترين منبع تكميل اطالعات‬
‫هويتي و دموگرافيك بيماران فرم شماره ‪ 1‬است و در صورتي كه فرم شماره ‪ 1‬بطور ناقص‬
‫ارسال شده باشد فرمي به نام فرم تكميل نهايي نقايص اطالعات دموگرافيك (فرم شماره‬
‫‪)6‬طراحي شده كه بايد در اختيار مراكز پاتولوژي قرار داده شود تا هنگام تحويل برگه‬
‫جواب دهي مورد سرطاني در اختيار بيماريا همراه وي ‪ ،‬قرار داده شود تا توسط ايشان‬
‫تكميل شود ‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫نمونه هاي پاتولوژي و سيتولوژي بايد به همراه فرم شماره ‪ 1‬پذيرش شود‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫يك نسخه از فرم شماره ‪ 1‬بايد بايگاني شود و يك نسخه از آن هنگام جمع آوري موارد سرطاني به‬
‫كارشناس ثبت سرطان تحويل داده شود‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫بعد از تشخيص نمونه هاي سرطاني توسط پاتولوژيست و تكميل فرم شماره ‪( 2‬فرم گزارش‬
‫پاتولوژي)كه شامل اطالعات هويتي و شرح ماكروسكوپي و ميكروسكوپي و تشخيص نهايي است و بايد‬
‫بر اساس كتاب ‪ICD-O3‬كد گذاري شود‬
‫‪(1‬‬
‫برگه گزارش توسط پاتولوژيست عالمت گذاري شود و زير تشخيص مربوط خط‬
‫كشيده شود تا هنگام تهيه گزارش يك نسخه كنارگذاشته شود‪.‬‬
‫‪ (2‬هنگام تشخيص مورد سرطاني‪ ،‬توسط پاتولوژيست و يا تحت نظارت وي‬
‫براساس سيستم بين املللي‪ ICD-O 3‬كدگذاري شود‪.‬‬
‫‪ (3‬فرم اصطالحات معادل سرطان دراختيار اپراتور مركز پاتولوژي قرارگيرد تا‬
‫براساس آن موارد سرطاني جداشوند‪.‬‬
‫‪ (4‬اپراتور به صورت آنالين موارد سرطاني بدخيم را ثبت و به ستاد معاونت بهداشتي‬
‫استان ارسال نمايد‬
• CINШ (Cervical intraepithelial neoplasia , gradeШ)
• HSIL (high grade squamouas intraepithelial lesion)
• Atypical cells
• Posititive for malignancy
• Consistent with malignancy
• Compatible with malignancy
• Malignant cells
• Malignant spindle cells
 sugggestive
for malignancy
 suspicious for malignancy
 CIN ІІ , CIN І
 LSIL ( Low grade squamous intraepithelial lesion )
‫‪.1‬‬
‫هر ‪ 3‬ماه به مراكز پاتولوژي مراجعه نموده و خود به بررس ي دفاتر ثبت بيماران و در صورت لزوم بازنگري‬
‫فايل بايگاني (با استفاده از جزوه اصطالحات معادل ثبت سرطان) اقدام نمايند ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫يك كپي از تمامي گزارش هاي پاتولوژي و سيتولوژي تهيه نموده و نسخه دوم فرم شماره ‪ 1‬را جمع آوري‬
‫نمايند ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫كليه فرم هاي تكميل نهايي نقايص دموگرافيك و هويتي تكميل شده (فرم شماره ‪)6‬را از مراكز پاتولوژي جمع‬
‫آوري نمايند ‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫در مراكزي كه با نرم افزار ‪PARS‬به بيماران جواب دهي مي كنند يك كپي از اطالعات در ديسكت تهيه شود ‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫نقايص احتمالي اطالعات هويتي و دموگرافيك را بررس ي نموده و مرتفع نمايند‬
‫‪.6‬‬
‫كليه اطالعات و مدارك جمع آوري شده را طبق تقويم زمان بندي ارائه شده به معاونت بهداشتي استان‬
‫ارسال نمايند ‪.‬‬
‫كارشناس ثبت سرطان در ستاد معاونت بهداشتي استان بايد‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫وارد نمودن كليه اطالعات دريافتي در نرم افزار كشوري ثبت سرطان (‪)ICR‬‬
‫‪.2‬‬
‫پيگيري و مرتفع نمودن نقايص اطالعات هويتي و دموگرافيك‬
‫‪.3‬‬
‫كد گذاري بانظارت پاتولوژيست مشاور و انجام ‪IARC chek‬‬
‫‪.4‬‬
‫تكرارگيري با نظارت پاتولوژيست مشاور‬
‫‪.5‬‬
‫پيگيري تكميل نمودن فرم شماره ‪( 3‬فرم گزارش دهي موارد سرطاني مراكز پاتولوژي) به صورت سه ماهه‬
‫‪.6‬‬
‫ارسال اطالعات بصورت پست الكترونيكي به مركز مديريت بيماريها به همراه گزارش پاتولوژي (به صورت اسكن و‬
‫يا تايپ شده در متن گزارش)‬
‫‪.7‬‬
‫هر ‪ 6‬ماه ليست مراكز پاتولوژي جديد تاسيس و يا تازه فعال شده را استعالم و اسامي را براي اخذ كد اختصاص ي‬
‫به مركز مديريت بيماري ها ارسال نمايند‬
‫‪.8‬‬
‫در پايان هرسال با حضور در مراكز پاتولوژي كه آمار ثبت شده ازآنها با حد مورد انتظار همخواني ندارد كليه‬
‫گزارش هاي پاتولوژي رابازنگري و نتايج تكميلي را به مركز مديريت بيماريها ارسال نمايند‬
‫‪ ‬كليه آزمايشگاه هاي پاتولوژي (اعم از دولتي و خصوص ي)‬
‫‪‬مراكز ‪ IHC‬و فلوسيتومتري كه به صورت مجزا در بيمارستانها و يا سازمان هاي انتقال خون فعال‬
‫هستند‬
‫‪ ‬بخش هاي تخصص ي هماتولوژي‪ -‬انكولوژي اطفال و بالغين در بيمارستان ها‬
‫‪ ‬مراكز پزشكي قانوني‬
‫‪ ‬اداره نظارت بر مواد اعتياد آور و الكل معاونت دارو و غذا‬
‫توجه ‪:‬‬
‫مراكز پاتولوژي مجهز به تكنيك‬
‫‪IHC‬‬
‫(بخش ايمونوهيستوشيمي ) و فلوسيتومتري نياز به كد‬
‫اختصاص ي مجدد ندارد و آمار نمونه هاي جمع آوري شده از طريق ‪ IHC‬به موارد جمع آوري شده از‬
‫طريق گزارش هاي سيتولوژي و پاتولوژي اضافه مي شود ‪.‬‬
‫نكته‪:‬‬
‫‪ %15 - %10‬كليه گزارش هاي پاتولوژي نمونه هاي بررس ي شده‬
‫بيماران در يك آزمايشگاه پاتولوژي مرجع در طي يكسال را‬
‫گزارش هاي مربوط به موارد بدخيمي تشكيل مي دهد‪.‬‬
‫ثبت سرطان از منبع مراكز ايمونوهيستوشيمي(‪)IHC‬‬
‫آزمايش ايمونوهيستوشيمي روش ي است كه به عنوان مكمل بررس ي ميكروسكوپي نمونه‬
‫هاي بافتي به كار برده مي شود ودر تشخيص نوع خاص سرطان و محدود كردن‬
‫تشخيص افتراقي كاربرد داشته باشد‪ .‬آزمايش‬
‫‪IHC‬‬
‫تكميل كننده آزمايش معمولي‬
‫ميكروسكوپي در پاتولوژي است‪(.‬معمول جواب نهايي گزارش ‪ IHC‬درهنگام تكرارگيري به‬
‫عنوان تشخيص زير نظر مشاور پاتولوژيست نگه داشته مي شود )‬
‫‪‬‬
‫بسياري از آزمايشگاه هاي پاتولوژي به تكنيك ‪ IHC‬مجهز مي باشند‬
‫‪ ‬برخي از مراكز بيمارستاني‬
‫‪ ‬سازمان هاي انتقال خون‬
‫هر‪3‬ماه يكبار عالوه بر جمع آوري موارد سرطاني از نمونه هاي بافتي وسيتولوژي يك كپي از‬
‫تمامي گزارشهاي ‪ IHC‬نيز تهيه نمايند‬
‫ثبت سرطان بااستفاده از منبع فلوسيتومتري‬
‫‪ ‬از آنجا كه اكثرسرطان هاي خون اطفال وبالغين براي اثبات تشخيص و تعيين فنوتيپ سلولي نياز به انجام‬
‫فلوسيتومتري دارند نمونه هاي خون يا آسپيراسيون مغز استخوان آنها به اين واحد ها ارسال مي گردد‪.‬‬
‫‪ ‬اگر آزمايشگاه پاتولوژي داراي واحد فلوسيتومتري است بايد آمارموارد جمع آوري شده از آن واحدها در زير‬
‫مجموعه آزمايشگاه مربوطه و با همان كد ثبت شوند و در مورد مراكز فلوسيتومتري موجود در سازمانهاي‬
‫انتقال خون يك كد مجزا به آن واحد اختصاص داده شود‬
‫‪ ‬در مواردي كه هم تشخيص پاتولوژي و هم گزارش فلوسيتومتري وجود دارد تشخيص نهايي فلوسيتومتري‬
‫دقيق تر ميباشد‪.‬‬
‫ثبت سرطان از منابع بخش هاي تخصص ي هماتولوژي‪-‬انكولوژي‪:‬‬
‫‪ ‬بيماران مبتال به بدخيمي هاي خوني بيوپس ي مغز استخوان انجام نمي شود و صرفأ‬
‫آسپيراسيون مغراستخوان تهيه مي شود (آزمايشگاه هاي پاتولوژي نيز ارسال نمي گردد) و در‬
‫بخش هاي هماتولوژي‪ -‬انكولوژي بر اساس آن تشخيص ودرمان صورت مي گيرد ‪ ،‬در بخش‬
‫هماتولوژي اطفال رايج است ‪.‬‬
‫‪ ‬بيماران مبتال به سرطانهاي غير از سرطان هاي خون نيز براي انجام شيمي درماني بستري مي‬
‫شوند‪( .‬گزارش پاتولوژي موجود در پرونده ضميمه مي شود )‬
‫‪( ‬فرم شماره ‪ ) 7‬فرم مخصوص ثبت مشخصات مربوط به موارد سرطاني جمع شده از بخش‬
‫هاي هماتولوژي و انكولوژي است و توسط منش ي بخش يا كارشناس ثبت سرطان‪ ،‬تكميل مي‬
‫شود كه اين فرم شامل اطالعات هويتي و نوع سرطان مي باشد‪.‬‬
‫ثبت سرطان از طريق گزارش هاي پزشكي قانوني‪:‬‬
‫‪‬موارد سرطاني كه به اين طريق ثبت ميگردند اندك ميباشند اما براي ارتقاء‬
‫كمي ثبت سرطان توجه به اين نوع ثبت نيز ضروري است ‪.‬گاه در نمونه هاي‬
‫اتوپس ي كه در مراكز پزشكي قانوني انجام مي گيرد به صورت تصادفي مورد‬
‫بدخيمي كشف و گزارش ميگردد‪ (.‬هر چند ممكن است علت مرگ دراثرسرطان‬
‫نباشد)‬
‫ثبت سرطان با استفاده از مراكز انتقال خون‪:‬‬
‫‪‬بخش هايي كه در سازمان هاي انتقال خون به عنوان منابع ثبت موارد‬
‫سرطاني مورد استفاده قرار ميگيرند ‪ ،‬بخش هاي فلوسيتومتري و‬
‫ايمونوهيستوشيمي (در صورت وجود) مي باشند‬
‫اداره نظارت بر مواد اعتيادآور و الكل معاونت دارو وغذا‪:‬‬
‫‪ ‬دارو هاي تسكين دهنده قوي و افيوني درد را بر طبق شرايط وضوابط در اختيار‬
‫بيماران سرطاني قرار مي دهد ‪.‬‬
‫روشهاي نمونه برداري‬
Excision
lumpectomy
Core Needle biopsy
incision
Cytopatology
Final needle biopsy
Final needle aspiration
Radical surgery specimen
Radical surgery specimen
Radical surgery specimen
biopsy
cytology
‫‪ .1‬بیوپس ی سوزنی‬
‫ بیوپس ی سوزنی مرکزی ) ‪( core needle biopsy‬‬‫‪ -‬آسپيراسیون سوزنی‬
‫)‪(fine needle aspiration‬‬
‫ بیوپس ی سوزنی توسط ماموگرام یا اولترا سوند ) ‪(stereotactic‬‬‫‪ .2‬توده برداری جراحی )‪(excisional biopsy‬‬
‫سیستمی است که درتوصیف وسعت سرطان بکارمی رود‬
‫اطالعات درمورد تومور(مرحله – ‪) T‬‬
‫غدد لنفاوی مجاور (مرحله – ‪)N‬‬
‫متاستازهای دور ( مرحله ‪) M‬‬
‫اندازه سرطان‬
‫انتشار سرطان به غدد لنفاوی‬
‫انتشار به بخشهای دیگربدن‬
‫گروه های ‪T‬‬
‫‪( :Tis‬کارسینومای درمنشاء)‬
‫‪ :T1‬سرطان به قطر ‪ cm 2‬یا کوچکتر‬
‫‪ :T2‬سرطان بين ‪ cm 5 – 2‬قطر‬
‫‪ :T 3‬سرطان بیش از ‪cm 5‬‬
‫‪ :T 4‬درهراندازه به دیواره قفسه سینه و پوست انتشاریافته باشد‬
‫گروه های ‪N‬‬
‫‪ :N 0‬براساس آزمایشهای میکروسکوپی سرطان به غدد لنفاوی منتشر نشده است‬
‫‪ :N1‬سرطان در ‪ 1‬تا ‪ 3‬غده لنفاوی زیربازو یافت شده است‬
‫‪ :N2‬سرطان ‪ 4‬تا ‪ 9‬غده لنفاوی زیر بازو را درگيرکرده باشد‬
‫‪ :N3‬سرطان به ≤ ‪ 10‬غده لنفاوی زیربازو منتشر شده باشد یا سایر غدد لنفاوی اطراف‬
‫پستان را درگير کرده باشد‬
‫گروه های ‪M‬‬
‫‪ :M 0‬سرطان به فواصل دور انتشارنیافته‬
‫‪ : M1‬سرطان به اندام دور انتشار یافته‬
Breast cancer Stages
Stage
T category
N category
M category
Stage0
Tis
N0
M0
Stage ІІA
T1
N1
M0
Any N
M1
Stage ІѴ
Any T
( completeness of cover ) ‫ کامل بودن پوشش‬
( completeness of detail ) ‫کامل بودن جزئیات‬
( accuracy of detail )
‫ صحت داده ها‬
( accuracy of reporting)
‫صحت گزارش‬
( accuracy of interpretation)
‫ صحت تفسير‬
‫بررس ی کامل بودن پوشش‬
‫نکت ههه ‪ :‬مط ااابق اس اااندارد جه ااانی م ااورد انتظ ااار ‪ ،‬هرس ااال با اه‬
‫ازای هار ‪ 100،000‬نفار جمعیات ‪ 100‬ماورد جدیاد سارطانی‬
‫کش ااف و ثب اات گ ااردد بن ااابراین درصدپوش ااش بای ااد ب ااه ‪%100‬‬
‫نزدی ااا باش ااد درش ارایط مطل ااو درح ااد‪ 90-80‬درص اادخواهد‬
‫بود‬
‫شيوه هايي كه به واسطه آن مي توان كامل بودن ثبت سرطان درحوزه ستادي را‬
‫بررس ي كرد‬
‫محاسبه درصد کامل بودن ثبت سرطان دراستان تحت پوشش خود‬
‫استفاده از گواهی فوت زماني مطلوب است که ميزان کشف کل موارد سرطانی کمتر از ‪ %5‬باشد (مثل سرطان‬
‫ریه با کشندگی و سير بال) درحالت ایده ال این رقم باید درحدصفرباشد‬
‫مقایسه آمار با سالهای گذشته‬
‫‪ %80‬ثبت سرطان ‪ ،‬برمبنای پاتولوژی مي باشد و ‪ %20‬ثبت سرطان از طريق مبتنی برجمعیت‬
‫(غيرپاتولوژي) مي باشد‬
‫تعداد موارد جديد در همان سال‬
‫تعداد مورد انتظاردرهمان سال‬
( completeness of cover ) ‫ کامل بودن پوشش‬
( completeness of detail ) ‫کامل بودن جزئیات‬
( accuracy of detail )
‫ صحت داده ها‬
( accuracy of reporting)
‫صحت گزارش‬
( accuracy of interpretation)
‫ صحت تفسير‬
standard format reports in
surgical cancer
1. GROSS DESCRIPTION
2. HISTOLOGICAL TYPE
:
Management (lung carcinoma )
• — non-small cell carcinoma: surgery ± radiotherapy depending on
stage.
• 3. DIFFERENTIATION/GRADE : Three-tier systems
•
•
– well/moderate/poor differentiation
– Grade 1/2/3
two-tier systems
- low-grade/high-grade
specific grading systems
4.EXTENT OF LOCAL TUMOUR SPREAD
5. LYMPHOVASCULAR INVASION (LVI)
6. LYMPH NODES
7. EXCISION MARGINS
8. OTHER PATHOLOGY
9. OTHER MALIGNANCY
Specimen
• Specimen type; biopsy or resection.
• Tumour:
– Site, Size, Appearance, Edge
• Location of tumor within
▫ the mucous membrane
 primary and epithelial or lymphoid in character
▫ Wall
 primary and mesenchymal
 secondary and extrinsic
•
Biopsy reports should at least
comment on the following:
•
•
•
•
•
•
Tumour point of origin
type of cancer
differentiation or grade
extent of mucosal or submucosal spread
carcinoma in situ
involvement of lymphovascular Channels.
)completeness of cover ) ‫ کامل بودن پوشش‬
( completeness of detail ) ‫کامل بودن جزئیات‬
( accuracy of detail )
‫ صحت داده ها‬
( accuracy of reporting)
‫صحت گزارش‬
( accuracy of interpretation)
‫ صحت تفسير‬
‫‪ ‬بررس ی مراکز پاتولوژی جدیدالتاسیس‬
‫‪‬عالوه برگزارشات آسیب شناس ی منابع سیتولوژی ‪ ،‬ایمونوهیستوشیمی ‪ ،‬فلوسیتومتری‪ ،‬پزشکی‬
‫قانونی ‪ ،‬بخش های تخصص ی هماتولوژی – انکولوژی مدنظر قرار گيرد‬
‫‪ ‬راه اندازی ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت‬
‫‪ ‬مقایسه نمودن دفتر لیست بیماران در مرکز پاتولوژی با تعداد ارائه شده توسط اپراتور آن‬
‫مرکز‬
‫نکتااه ‪( :‬درصااورتیکه آمااارموارد ساارطانی جمااع آوری شااده از هرمرکااز پاااتولوژی دریکسااال کمتااراز ‪%10‬‬
‫کلی ااه گا ازارش ه ااای پ اااتولوژی درآن س ااال ب ااود اق اادام ب ااه ب ااازنگری گا ازارش موجوددرفای اال بایگ ااانی م اای‬
‫نماییم)‬
‫ورود كليه اطالعات موارد بدون گزارش پاتولوژي به نرم افزار توسط كارشناس مدارك پزشكي برنامه‬
‫ادغام اطالعات غيرپاتولوژي درنرم افزار با اطالعات پاتولوژي توسط كارشناس ثبت سرطان‬
‫ارسال تمامي اطالعات به مركز‬
‫مقايسه آمار ارسالي با موارد سرطاني ‪ 5‬سال گذشته در مركز‬
‫بررس ي اطالعات ارسالي و دادن پس خوراند به معاونت بهداشتي‬
Thank you