1. ความหมายสูญ (zero meaning)

download report

Transcript 1. ความหมายสูญ (zero meaning)

1. ความหมายสู ญ
(zero meaning)
1.1 บทแปลไร ้ความหมายโดย
้
สินเชิ
ง
1.1 บทแปลไร ้ความหมายโดย
้
สินเชิ
ง
ิ ชม
ิ สตูแกะบดสูตรโบราณ
เชญ
 Invite stu lump chap antiques.
 Try lamb chop stew from old
recipe.
1.1 บทแปลไร ้ความหมายโดย
้
สินเชิ
ง
ม ันจะได้รวู ้ า่ แทรกแซงแล้วม ันม ักไม่ได้
เรือ
่ ง
 It will have know insert and do not
always know that work.
 So he’ll learn that intervention doesn’t
always work.
1.1 บทแปลไร ้ความหมายโดย
้
สินเชิ
ง
ั
้ ดเจน
ระเบียบข้อบ ังค ับในเรือ
่ งนีช
และไม่
อาจยืดหยุน
่ ได้
 Clear tidy force cloud not to lighten.
 The regulations are precise and
inflexible in such a matter.
1.1 บทแปลไร ้ความหมายโดย
้
สินเชิ
ง
ยอดการจองโรงแรมตกลงไปกว่าหนึง่ ใน
สามตงแต่
ั้
เกิดร ัฐประหาร
 Hotel agree do coup one from three.
 Hotel reservations have dropped by
more than a third since the coup d’etat.
1.2 บทแปลมีความหมายไม่ตรงกับ
้
ความหมายของต้นฉบับโดยสินเชิ
ง
1.2 บทแปลมีความหมายไม่ตรงกับ
ความหมาย
้
ของต้นฉบับโดยสินเชิ
ง
้ แรกของว ัน ออกจากกา
อาหารเชา้ เป็นมือ
รอดหล ังจากอดมาทงคื
ั้ น
 Breakfart means to break the fart after
farting all night long.
(= Breakfart หมายถึงการปล่อยผายลม
หลังจากทีไ่ ด ้ผายลมมาตลอดทัง้ คืน)
 Breakfast is the first meal of the day
1.2 บทแปลมีความหมายไม่ตรงกับ
ความหมาย
้
ของต้นฉบับโดยสินเชิ
ง
อิม
่ จริง ๆ โคตรจุกเลย
 True fool and descent cork.
( = โง่ขนานแท ้ กับจุกก๊อกบรรพบุรษ
ุ )
 I’m really full. I’m damn stuffed.
1.2 บทแปลมีความหมายไม่ตรงกับ
ความหมาย
้
ของต้นฉบับโดยสินเชิ
ง
ยาพ่นก ันสนิม
 anti-lust medicine
(= ยาระงับตัณหา)
 anti-rust spray
1.2 บทแปลมีความหมายไม่ตรงกับ
ความหมาย
้
ของต้นฉบับโดยสินเชิ
ง
ิ ค้าหมด
ขออภ ัยสน
 Sorry, soul out!
(= เสยี ใจ วิญญาณไม่อยู!่ )
 Sorry, sold out!
1.2 บทแปลมีความหมายไม่ตรงกับ
ความหมาย
้
ของต้นฉบับโดยสินเชิ
ง
The rigid class distinctions which
characterized British Society are
beginning to break down.
 การจัดแบ่งชนั ้ เรียนของเด็กนักเรียนอย่าง
เข ้มงวด โดยสงั คมอังกฤษนัน
้ ได ้เริม
่ ทาให ้การ
เรียนการสอนต ้องหยุดชะงักลง
 การแบ่งแยกชนชนั ้ แบบคงทีต่ ายตัว ซงึ่ เป็ น
1.2 บทแปลมีความหมายไม่ตรงกับ
ความหมาย
้
ของต้นฉบับโดยสินเชิ
ง
It was one of those unproductive
confrontations between unions and
management.
 หนึง่ ในสาเหตุทไี่ ก่ไม่ผลิตไข่เลยก็คอื การต่อต ้าน
ของสหภาพแรงงานและการจัดการ
ิ หน ้าทีไ่ ม่กอ
 เป็ นการเผชญ
่ ให ้เกิดประโยชน์ใด ๆ
ระหว่างสหภาพกับฝ่ ายบริหารจัดการ
2. ความหมายผิด
(wrong meaning)
2.1 ความหมายของบทแปล
ตรงกันข้ามก ับความหมายของ
ต้นฉบับ
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ามกับ
ความหมายของต้นฉบับ
ห้ามให้อาหารลิง
 No! Give food monkey.
(= อย่า! จงให ้อาหารลิง)
 Do not feed the monkeys.
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ามกับ
ความหมายของต้นฉบับ
ระว ัง ห ัวชน!
 Lookout. Knock head!
( = จงเอาหัวชน! )
 Watch your head!
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ามกับ
ความหมายของต้นฉบับ
ห้ามดืม
่ เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ ฝ่าฝื น :
จาคุกไม่เกิน 6 เดือน
 If no alcohol. Penalty: 6 months
imprisonment
(= หากไม่ดม
ื่ เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์จะ
ลงโทษจาคุก 6 เดือน)
 No alcohol allowed. Violators will
receive 6 months imprisonment.
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ามกับ
ความหมายของต้นฉบับ
สถานทีอ
่ ันตราย ห้ามเข้า
 Because you are dangerous, you must
not enter.
(= คุณเป็ นบุคคลอันตราย ฉะนัน
้ ห ้ามคุณ
เข ้า)
 Danger! Keep out.
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ามกับ
ความหมายของต้นฉบับ
อ ันตราย!
 Be dangerous!
(= จงทาตัวให ้เป็ นบุคคลอันตราย!)
 Danger!
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ามกับ
ความหมายของต้นฉบับ
ดืม
่ ดา่ ก ับสุดยอดบรน
่ ั ดีไทย ไม่ตอ
้ งอืน
่ ใด
อีกเลย โลกทงใบเป
ั้
็ นของคุณ
 Our Brandy leaves you nothing to hope
for.
(= บรั่นดีของเราดืม
่ แล ้ว คุณจะไม่เหลือ
ความหวังใด ๆ ในชวี ต
ิ เหลืออยูอ
่ ก
ี เลย)
 Our Brandy leaves nothing to be
desired. The world is yours.
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ามกับ
ความหมายของต้นฉบับ
ขอโทษด้วยค่ะ ถ้าคุณทนไม่ได้
 I’m sorry if you’re unbearable.
ี ใจหากคุณเป็ นคนทีส
(= ฉั นเสย
่ ด
ุ ทน/น่า
รังเกียจ/ไม่น่าคบหาสมาคม = คนอืน
่ ทนคุณ
ไม่ได ้)
 I’m sorry if it’s too much for you.
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ามกับ
ความหมายของต้นฉบับ
ไม่พอใจ ยินดีคน
ื เงิน (ฉลากสินค้า)
 If disapproval, we will drawback.
(= ถ ้าไม่พอใจ เราจะเอาเงินคืนจากท่าน หรือ
ิ ค ้าคืนจากท่าน = บริษัทจะเอาเงิน
เอาสน
ิ ค ้าคืนจากลูกค ้า)
หรือเอาสน
 Full refund if not satisfied.
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ามกับ
ความหมายของต้นฉบับ
ี อารมณ์นะ
อย่าทาให้ฉ ันเสย
 Don’t be emotionally disturbed.
(= คุณอย่าบ ้านะ)
 Don’t ruin my mood.
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ามกับ
ความหมายของต้นฉบับ
กาล ังก่อสร้าง ขออภ ัยในความไม่สะดวก
 Construction to cause your
inconvenience. Sorry.
(= การก่อสร ้างเพือ
่ สร ้างความไม่สะดวกให ้
คุณ ขอโทษ)
 Please excuse any inconvenience
caused by our
construction.
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ามกับ
ความหมายของต้นฉบับ
ทางลืน
่ ระว ังตกนา้
 Smooth path. Carefully fall into the
water.
(= ทางราบรืน
่ ค่อย ๆ ตกลงไปในน้ า)
 Caution: slippery surface
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ามกับ
ความหมายของต้นฉบับ
The children of a man on trial for murder
after throwing acid on his
wife’s face at their home in southern
Pakistan pleaded yesterday
for a court to pardon their father.
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ามกับ
ความหมายของต้นฉบับ
 ผู ้เยาว์ทถี่ กู ดาเนินคดีเกีย่ วกับการฆาตกรรม
่ น ้าภรรยาของพ่อ
หลังจากได ้สาดน้ ากรดใสห
ของเขาทีบ
่ ้านในปากีสถานตอนใต ้ ได ้วิงวอนต่อ
ศาลขอให ้พ่อให ้อภัยพวกเขาด ้วย
 ลูก ๆ ของชายคนหนึง่ ทีถ่ กู ตัง้ ข ้อหาฆาตกรรม
่ น ้าภรรยาของตัวเองทีบ
หลังสาดน้ ากรดใสห
่ ้าน
ในปากีสถานตอนใต ้ วานนีไ้ ด ้เข ้าร ้องต่อศาลให ้
ให ้อภัยโทษแก่พอ
่ ของ พวกตน
2.1 ความหมายของบทแปลตรงกันข้ามกับ
ความหมายของต้นฉบับ
Party officials have uncovered a
conspiracy to discredit the
Prime Minister.
 เจ ้าหน ้าทีข่ องพรรคไม่ยอมเปิ ดเผยแผนการ
ของนายกรัฐมนตรีผู ้ไม่มค
ี วามน่าเชอื่ ถือ
 เจ ้าหน ้าทีข่ องพรรคเปิ ดโปงแผนการทาลาย
ความน่าเชอื่ ถือของนายกรัฐมนตรี
2.2 ความหมายของบทแปล
่
ผิดหรือเบียงเบนไปจาก
ความหมายของต้นฉบับ
่
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรือเบียงเบนไปจาก
ความหมายของต้นฉบับ
ไม่ตอ
้ งเกรงใจนะคะ
 Do not get nervous.
(= ไม่ต ้องกลัว/ตกใจ/ประสาท)
 Make yourself at home./ Please feel
free to…
่
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรือเบียงเบนไปจาก
ความหมายของต้นฉบับ
ความร ักของฉ ันขอมอบให้คณ
ุ คนเดียว
เท่านน
ั้
 I’ll make love to you only.
(= ฉั นจะนอนกับคุณคนเดียวเท่านัน
้ )
 I’ll give my love to you only.
่
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรือเบียงเบนไปจาก
ความหมายของต้นฉบับ
โปรดทิง้ ขยะเป็นทีเ่ ป็นทาง
 Do not disorder rubbish here.
(= อย่าคุ ้ยขยะให ้ไม่เป็ นระเบียบ)
 Please dispose of rubbish properly.
่
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรือเบียงเบนไปจาก
ความหมายของต้นฉบับ
ยาล้างเล็บ
 nail remove
(= ถอดเล็บ/ เอาเล็บออกจากนิว้ )
 nail polish remover
่
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรือเบียงเบนไปจาก
ความหมายของต้นฉบับ
ั โปรดมอบแก่เจ้าหน้าที่
กรุณาอย่าให้อาหารสตว์
ั เพือ
ั เอง
สวนสตว์
่ นาไปให้สตว์
 Please do not feed the animals. If you have
any suitable food, give it to the guard on
duty.
ั ว์ หากมีอาหารที่
[= กรุณาอย่าให ้อาหารสต
เหมาะสม โปรดมอบแก่ยามผู ้อยูเ่ วร (ให ้
รับประทานแทน)]
่
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรือเบียงเบนไปจาก
ความหมายของต้นฉบับ
ขอให้เดินทางโดยสว ัสดิภาพ
 You’d better leave.
(= ไป ๆ ซะ)
 Have a nice (and safe) trip.
่
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรือเบียงเบนไปจาก
ความหมายของต้นฉบับ
แม้จะไม่มใี ครต้องการฉ ัน ฉ ันก็ย ังไม่อยาก
ตาย
 I’m not wanted being dead.
( = ฉั นไม่เป็ นทีต
่ ้องการในสภาพทีต
่ าย
แล ้ว)
 Though I’m not wanted, I don’t want to
die.
่
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรือเบียงเบนไปจาก
ความหมายของต้นฉบับ
จะให้ผมสง่ คุณลงตรงไหนก็บอกด้วยละก ัน
 Tell me, if you want to drop the car.
(= บอกผมด ้วยถ ้าคุณอยากปล่อยรถทิง้ )
 Just tell me where to drop you off.
่
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรือเบียงเบนไปจาก
ความหมายของต้นฉบับ
รวมห ัวใจทุกดวงเข้าเป็นดวงเดียวก ัน
 Every heart will be attacked.
(= ทุกหัวใจจะเป็ นหัวใจวาย)
 Every heart will be attached into one
heart.
่
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรือเบียงเบนไปจาก
ความหมายของต้นฉบับ
้ ก
หล ักสูตรนีม
ี จ
ิ กรรมแทรกในระหว่างเรียน
ด้วย
 This program offers intercourse
activities.
(= หลักสูตรนีม
้ ก
ี จิ กรรมร่วมเพศกันด ้วย)
 This program offers extra-course
activities.
่
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรือเบียงเบนไปจาก
ความหมายของต้นฉบับ
Sounds that all clear.
 เสยี งทัง้ หมดชดั เจนดี
 ดูเหมือนว่าเรียบร ้อยดีทงั ้ หมด
่
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรือเบียงเบนไปจาก
ความหมายของต้นฉบับ
After a long illness, she got well.
 หลังจากป่ วยมานานเธอกลับได ้ดิบได ้ดี
 หลังจากป่ วยมานานเธอก็หายดี
่
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรือเบียงเบนไปจาก
ความหมายของต้นฉบับ
Hey! Give me a break, man.
 เฮ!้ ให ้ฉั นได ้แตกหักกะมันเถอะ
 นี!่ ให ้โอกาสฉั นบ ้างซ ี
่
2.2 ความหมายของบทแปลผิดหรือเบียงเบนไปจาก
ความหมายของต้นฉบับ
Benjamin Franklin: Those things that
hurt, instruct.
 เบนจามิน แฟรงคลินสอนว่า สงิ่ ต่าง ๆ นัน้
สอนให ้เรารู ้จักเจ็บปวด
 เบนจามิน แฟรงคลิน กล่าวว่า สงิ่ ทีท
่ าให ้เรา
เจ็บปวดนัน
้ จะให ้บทเรียนแก่เรา
2.3 ความหมายผิดในระด ับคา
แต่ความหมายโดยรวมพอคาด
เดาได้
2.3 ความหมายผิดในระดับคา แต่ความหมายโดยรวม
พอคาดเดาได้
ื้ ต่าง ๆ โรคจิต
ผูท
้ เี่ ป็นโรคห ัวใจ โรคติดเชอ
่ โรค
ประสาท โรคสมอง เชน
้ า้ มเล่นเครือ
ปัญญาอ่อน โรคทงหมดนี
ั้
ห
่ งเล่นนี้
 If the tourist has heart disease, infection
disease, psychosis disease, stupid disease.
Any disease is forbidden to play in it.
 Those with heart disease, infectious
diseases, psychosis, brain disorder or
2.3 ความหมายผิดในระดับคา แต่ความหมายโดยรวม
พอคาดเดาได้
โปรดฝากสงิ่ ของมีคา่ ไว้ทเี่ คาน์เตอร์
ด้านหน้า
 Please leave your values at the front
desk.
(= โปรดละทิง้ คุณค่าของคุณไว ้ทีเ่ คาน์เตอร์
ด ้านหน ้า)
 Please leave your valuables at the front
desk.
2.3 ความหมายผิดในระดับคา แต่ความหมายโดยรวม
พอคาดเดาได้
ขนมปังจมูกข้าวสาลี

Roll of bread with germs
(= ขนมปั งใสเ่ ชอื้ โรค)

Roll of wheat germ bread
3.ความหมายคลุมเครือ
(obscure meaning)
3.ความหมายคลุมเครือ
ิ
 นาฬกาเดิ
นไม่ตรง
 กองทัพโต ้ทักษิณไม่ยง
ุ่ การเมือง
 คราวนีค
้ ด
ิ ว่าจะอยูเ่ ลย
 เขาเป็ นอนุสาวรียแ
์ ห่งประชาธิปไตย
 ทางโค ้ง อันตราย
 กระพริบไฟ คือ “ให ้ทาง”
่ ดจาก
3.1 ความคลุมเครือทีเกิ
การผู กประโยค (syntactic
ambiguity)
่ ดจากการผู ก
3.1 ความคลุมเครือทีเกิ
ประโยค
Teacher strikes idle kids.
1. ครูประท ้วงหยุดงานทาให ้เด็กไม่ได ้เรียน
ื
หนังสอ
2. ครูตเี ด็กขีเ้ กียจ
่ ดจากการผู ก
3.1 ความคลุมเครือทีเกิ
ประโยค
Abhisit wins on budget, but more lies
ahead.
ิ ธิผ
1. อภิสท
์ า่ นอภิปรายงบประมาณ แต่
(ปั ญหา) อีกมากยังรออยูข
่ ้างหน ้า
ิ ธิผ
2. อภิสท
์ า่ นอภิปรายงบประมาณ แต่ยังมีคา
โกหกต่อไปอีกมาก
่ ดจาก
3.2ความหมายคลุมเครือทีเกิ
ความหมายของคา (semantic
ambiguity)
่ ดจาก
3.2ความหมายคลุมเครือทีเกิ
ความหมายของคา
Prostitute appeals to Pope.
ั ตปาปา
1. โสเภณีเข ้าร ้องทุกข์ตอ
่ องค์พระสน
ั ตปาปา
2. โสเภณีมเี สน่หเ์ ร ้าใจองค์พระสน
่ ดจาก
3.2ความหมายคลุมเครือทีเกิ
ความหมายของคา
Panda mating fails; veterinarian takes
over.
ั วแพทย์
1. ผสมพันธุห
์ มีแพนด ้าไม่สาเร็จ สต
เตรียมผสมเทียม
ั วแพทย์
2. ผสมพันธุห
์ มีแพนด ้าไม่สาเร็จ สต
ต ้องเข ้าผสมพันธุแ
์ ทน
่ ดจาก
3.2ความหมายคลุมเครือทีเกิ
ความหมายของคา
Kids make nutritious snacks.
1. เด็ก ๆ ทาอาหารว่างทีม
่ ป
ี ระโยชน์
2. เอาเด็ก ๆ ไปทาอาหารว่างทีม
่ ป
ี ระโยชน์กน
ิ
ได ้
่ ดจาก
3.2ความหมายคลุมเครือทีเกิ
ความหมายของคา
 หยุดตรวจ
 รถสวน กดแตร อันตราย
 เห็นความเปลีย
่ นแปลงของสามีเพียงเจ็ดวัน
 ว่ายน้ าน่ะหรือของง่าย ๆ
่ ก
 ไม่ใชท
ุ ธนาคารพอใจแลกเหรียญกับธนบัตร
นะครับ
 Not suitable for all ages
่ ดจาก
3.2ความหมายคลุมเครือทีเกิ
ความหมายของคา
 No justice, no peace
 The best in town massage –spa but
no special massage no discount.
ความหมายของบทแปลมีความกากวม
ตีความได้หลายอย่าง
ความหมายของบทแปลมีความกากวม
ตีความได้หลายอย่าง
คิดถึงของทีค
่ ณ
ุ มอบให้มาอยูเ่ สมอเลยค่ะ
ทูนห ัวของติม
๋
 I always think of your thing, my
sweetheart.
(your thing – กากวม มีความหมายกว ้าง
หมายถึงสงิ่ ของก็ได ้ สงิ่ นี้ สงิ่ นัน
้ อันนี้ อันนัน
้
ของคุณ บังเอิญในบริบทนีเ้ กีย
่ วกับเรือ
่ งคูร่ ักจึง
ชวนให ้คิดไปได ้ว่า หมายถึง อวัยวะสว่ นหนึง่
ของคุณ หรือหมายถึงอวัยวะเพศของคุณนั่นเอง)
ความหมายของบทแปลมีความกากวม
ตีความได้หลายอย่าง
ิ เลือกชมและเลือกซอ
ื้ ลูกฟุตบอลทางนี้
เชญ
คร ับ (ร้านขายอุปกรณ์กฬ
ี า)
 Keep your eyes on my balls and buy
them this way, please.
(my balls – กากวม นอกจากแปลว่าลูก
ฟุตบอลแล ้ว ยังแปลว่า ลูกอัณฑะอีกด ้วย
ประโยคนีจ
้ งึ อาจจะแปลว่า จับตาดูลก
ู อัณฑะ
ื้ ได ้ทางนีค
ของผม และซอ
้ รับ)
ความหมายของบทแปลมีความกากวม
ตีความได้หลายอย่าง
ยามยากผมคิดถึงแต่รอยยิม
้ ของเธอ
 When I am hard, I always think of your
smile.
(hard - กากวม มีความหมายหลายอย่าง
่ ยากลาบาก เกเร เกกมะเหรก เอาใจยาก
เชน
ใจร ้าย เข ้มงวด แข็ง ประโยคนีม
้ ค
ี าว่ารอยยิม
้
ของเธออยูใ่ นบริบทจึงชวนให ้นึกถึงเรือ
่ งเพศ
ผู ้อ่านบทแปลอาจจะนึกว่าเป็ นเรือ
่ งลามก
อนาจาร – ยามทีอ
่ วัยวะผมแข็งตัว ผมนึกถึงแต่
ความหมายของบทแปลมีความกากวม
ตีความได้หลายอย่าง
เก็บสงิ่ ของมีคา่ ไว้ก ับต ัวให้เรียบร้อย อย่า
วางทิง้ ไว้บนโต๊ะ
 Keep your thing in the body properly.
Do not show it on the table. (Your thing
– กากวม ประกอบกับคาว่า body ทาให ้อาจ
ตีความหมายได ้ว่า หมายถึง อวัยวะเพศ
ประโยคนีจ
้ งึ แปลได ้ว่า ให ้เก็บอวัยวะสว่ นนัน
้
ิ เรียบร ้อย อย่าเอามาวางโชว์
ของคุณให ้มิดชด
บนโต๊ะ)
ความหมายของบทแปลมีความกากวม
ตีความได้หลายอย่าง
แชมพูป้องก ันผมร่วง
 anti-falling shampoo
(falling - กากวม เพราะหมายความได ้
่ ตก ล ้ม ร่วง หล่น นามวลีนี้
หลายอย่าง เชน
จึงอาจมีความหมายว่าแชมพูป้องกันการหก
ล ้ม ตกเหว ตกเก ้าอี้ ฯลฯ)
 anti-hair fall shampoo
ความหมายของบทแปลมีความกากวม
ตีความได้หลายอย่าง
ห้องนา้ นีใ้ ชร้ ะบบชาระล้างอ ัตโนม ัติ ไม่ตอ
้ ง
ั
กดชกโครก
 The WC is free of washing. Do not
flush.
(free of washing – กากวม เพราะอาจ
หมายความว่าห ้องน้ านีไ
้ ม่มก
ี ารชาระล ้างเลย
ประกอบกับคาว่า Do not flush. ซงึ่ แปลว่า
ั โครก ทาให ้ความหมายโดยรวม ช ี้
อย่ากดชก
ไปในทานองทีว่ า่ ห ้องน้ านีป
้ ราศจากการล ้าง
ความหมายของบทแปลมีความกากวม
ตีความได้หลายอย่าง
It’s time for bed, kids.
 ขึน้ เตียงกันเถอะหนู
(กากวม เพราะมีนัยเกีย
่ วกับการชวนร่วมหลับ
นอนของชายทีพ
่ ด
ู กับเด็กสาว)
 ได ้เวลานอนแล ้วล่ะลูก
ความหมายของบทแปลมีความกากวม
ตีความได้หลายอย่าง
Don’t say that they didn’t work
efficiently enough.
ิ ธิภาพในการทางานไม่ต ้องพูดถึง
 ประสท
(กากวม เพราะมีความเป็ นไปได ้สองอย่างคือ
ิ ธิภาพในการทางาน
ไม่ต ้องพูดถึงประสท
เพราะดีมากอยูแ
่ ล ้ว หายห่วงได ้เลย และอีก
ิ ธิภาพใน
อย่างหนึง่ คือไม่ต ้องพูดถึงประสท
การทางานเพราะแย่จนไม่อยากเอ่ยปาก)
่
ความหมายของบทแปลเลือน
ลอยตีความไม่ได้
่
ความหมายของบทแปลเลือนลอย
ตีความไม่ได้
่ งดูปากกระบอกปื น
ห้ามสอ
 Not permit to hold up the gunpoint
with your eyes.
(กากวม ตีความไม่ได ้ คล ้ายกับจะ
หมายความว่า อย่าดูด ้วยตา ให ้ดูด ้วยอวัยวะ
อืน
่ คาว่า “hold up” ก็มป
ี ั ญหา ไม่สามารถจะ
ตีความอย่างไรได ้)
 Do not look into the gun barrel.
่
ความหมายของบทแปลเลือนลอย
ตีความไม่ได้
เขาบอกให้ระว ังผึง้ ต่อยเอา
 He told me to be careful of the bees. It
is hitting yourself.
ั เจนว่า It คืออะไร และ yourself
(ไม่ชด
คือใคร)
 He said to be careful of stinging bees.
่
ความหมายของบทแปลเลือนลอย
ตีความไม่ได้
!! คาเตือน !!
้ วแล้วลงในถ ังขยะ
1. ทิง้ หมากฝรง่ ั ทีเ่ คีย
ให้เรียบร้อย
้
2. ห้ามอาเจียนลงพืน
้ ไปบนเวที
3. ห้ามขว้างปาข้าวของขึน
้ ไปเต้นบนเวที
4. ห้ามขึน
5. ห้ามกระแทกผน ัง
!!Warning!!
1.Put the chewing gum eats for myself in the garba
box surely oneself.
2.Do not vomit to the floor.
3.Never throw away.
4.Never join to the stage.
5.Never rub against the wall.


!! Warning!!
1.Dispose of chewing gum properly in the
garbage can.
2.Do not vomit on the floor.
3.Do not throw things onto the stage.
4.Do not dance on the stage.
5.Do not slam against the wall.
่
ความหมายของบทแปลเลือนลอย
ตีความไม่ได้
“Dad, I need to pay of all my debts
before they kill me.”
“How much?”
“Some ninety thousand bucks.”
“Ninety thousands! Oh, great!”

้ ใ้ ห ้หมดไม่งัน
“พ่อครับ ผมต ้องใชหนี
้ มันฆ่า
ผมแน่”
“เท่าไหร่ละ่ ”
“ประมาณเก ้าหมืน
่ ดอล พ่อ”
“เก ้าหมืน
่ ! โอ ้ ยิง่ ใหญ่จริงๆ !”

“หา! เก ้าหมืน
่ เชยี วเรอะ เฮอ้ เวรกรรม!”