L i D E R L i K - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

download report

Transcript L i D E R L i K - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Liderlik ve yöneticilik birbirlerinin yerine kullanılabilen eş anlamlı kelimeler değillerdir. Tanımları gereği biribirlerinden çok farklıdırlar. Yöneticinin mutlaka bir lider, bir liderin de mutlaka bir yönetici olması veya olacağı söz konusu değildir. Ancak, günlük yaşamda iç içe girmiş durumdadırlar ve yöneticinin aynı zamanda bir lider de olabilmesi, liderin de bir yönetici olabilmesi beklentisi vardır.

Liderlik

, grubu etkileyebilme peşinden sürükleyebilme gücüdür.

ve Lider , Grubu etkileyen ve arkasından sürükleyen kişidir.

Yönetici , karar verme ve kullanma gücüne sahip olan kişidir.

yetkiyi

1.

2.

3.

4.

Yönetici düzeni korumaya çalışır, lider değişmeyle ilgilenir .

Yönetici yetkisini, lider etkisini kullanır.

Yönetici liste ve bütçe sahibidir, lider vizyon sahibidir.

Yönetici kontrol eder, lider motive eder.

 

Bir kuruluşun başında bulunan, emrindeki personeli istenilen hedefe götürmek için çalıştırabilen, emir ve kumanda edebilen kişidir.

Lider olmayabilir.

   

Yasal gücünü kullanır, ödül ve cezaya dayalı gücü vardır.

Sermaye sahibi ya da yönetsel erk tarafından atanır.

Yönetici, yapıyı koruma ile ilgilenir ve kişisel olmayan yönetsel amaçları benimser.

Denetler, düzenler, eşgüdümler.

Saptanmış amaçları gerçekleştirmek için, çalışanlara biçimsel görevleri yaptırmaya çalışır.

Örgütlerde 5 tür yönetim tarzı görülmektedir. Bu yönetim tarzlarına göre yöneticilik tarzları; 1. Yetkici (otokratik) Yönetici Tarzı 2. Koruyucu Yönetici Tarzı 3. Başıboş Yönetici Tarzı 4. Birlikçi Yönetici Tarzı 5. Destekçi Yönetici Tarzı

Liderlik , diğer insanları da katarak fikirlerini gerçeğe dönüştürme yeteneğidir.

Lider olduğunu düşünen , ancak hiç kimsenin kendini izlemediği bir kişi , sadece yürüyüş yapıyor demektir.

 Pek çok insan liderliğin , gücünü bir konumdan ya da ünvandan aldığına inanmaktadır.

 Liderliğin tabiatında bunların olması şart değildir. Konumunun dar parametreleri içinde yol göstermekten fazlasını yapamayan biri, gerçek lider değildir.

 Gerçek lider diğerlerini kendisini izlemeleri yönünde etkileyebilen kişidir.

 Onsuz da birleşip harekete geçmelerini sağlayabilir.

 Etrafındakileri kendi fikirlerinin , hedeflerinin ve başarılarının yönünde zorlamadan yüreklendirir ve başarmaları için güç verir.

 Gerçek lider , sürekli büyüyen , esneyen ve öğrenendir.

 Gerçek lider , kendini yargıladıkları ve yargılanmak istedikleri standartları yükselterek öne geçer ve orada kalır.

Baskıcı Lider

Anlaşmacı Lider

İkna edici Lider

Örnek olan Lider

Güçlendirici Lider

 

Dikkatini işleri halletme üzerinde toplar ve emirler vererek gerçekleştirir.

Bu tarzı sürekli uygulayanlar ; 1 . Genelde sindirici insanlardır , 2 . Körü körüne itaat beklerler , 3 . İletişimleri tek yönlüdür , 4 . Denetleyici ve olumsuz olma eğilimindedirler , 5 . Hedeflerine varıldığı sürece , takipçilerinin tepki ve duyguları ile ilgilenmez.

iyi yönü ;

Yapılmasını istedikleri şeylerin genelde çabuk ve istedikleri şekilde gerçekleştirilmesidir.

Kötü yönü ;

Elemanları arasında kırgınlıkların gelişmesi Yol göstericisi oldukları düzene korku salmaları Bu insanlar arasında gruba katılmalarla,ayrılmaların yüksek oranda görülmesidir.

iyi yönü ; Özellikle başarılı,esnek ve kendini organizasyonun başarısına adamış kişilerle çalışılıyorsa bu kişiler üzerinde gayet iyi sonuçlar alınır.

İhtimal Kötü yönü ; Bir taraf çalışmıyorsa , diğeri kaybeder

Örnek olma, insanlar üzerinde muazzam etkilidir.Olumlu hareketler, olumlu örnekler doğurur.

İyi yönü ; Sadakat ve bağlılıkla adanmış kişilerin sayısı artar

İhtimal kötü yönü ; Lider düştüğünde,takipçiler daha büyük zarar görür.

Liderliğin en yüksek ve güç verici olanıdır. Bu tip bir lider; 1.

2.

3.

4.

5.

6.

İnsanlarla iyi ilişkiler kurar , Olumlu fikirlerini onlara iletir, Ulaşılabileceğine inandırarak motive eder.

Başarmaları için eğitim ve donanım sağlar, İnsanları güç ve sorumluluk taşıyabilecek şekilde eğitir, geliştirir, Sonra da onlara otorite verir.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

Tek başına yapabileceklerinden daha büyük fikirlere sahiptir, İnsanlara inanırlar, İç dünyaları ile barışıktır.Geçilme korkuları yoktur, İnsanları geliştirirler, Bir hizmetkar yüreğine sahiptir, Çok başarılıdırlar.

Etkili liderler, liderlik türlerinin tümünü bazı zamanlarda kullanırlar.

Ancak başarılarının bildikleri içindir ki, o insanları daha etkili güçlerini en hale paylaşırlar.

ve büyük liderler insanlara getirmede nihayet , nihai dayandığını kaynaklarını, başarılarını

Tapu Müdürlüklerinin yönetiminde sorumlu Tapu Müdürlerinin yetki görev ve sorumlulukları 2012/2 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Genelgenin 20.nci maddesinde belirtilmiştir.

Buna göre; Tapu hizmetlerinin etkin, güvenli ve zamanında sunulması, işlemlerin makul bir sürede bitirilebilmesi için gerekli tedbirleri almak, sevk ve idaresini sağlamak, işleyişle gereğini yerine getirmek, ilgili eksikliklerin giderilmesi için gerekli kontrol ve denetimleri yaparak Personel verimliliğini sağlayabilmek amacıyla müdürlük personeline iş ve işlemlerin havalesinde gereken dengeyi gözetmek ve koordinasyon sağlamak olarak tanımlanmıştır.

Ancak, Tapu Müdürlerinin etkin bir şekilde yöneticilik ve temsil yapabilmelerini düzenlenen uyarınca, yetki devri yapılmış bulunan müdürlüklerin sağlamak 2009/10 sayılı bazılarında, amacıyla genelge yönetsel sorunlar ortaya çıktığı görülmektedir.

Bilindiği üzere, yetki devri, yönetici konumunda olan müdürlüklerin görev ve sorumluluklarını devri anlamına gelmemektedir.

Günümüz Türkiye’sinin en önemli yatırım araçlarından şekilde biri yönetiminin olan gayrimenkule yönelik tapu işlemleri ile yılda yaklaşık 6 milyon vatandaşımıza hizmet veren tapu müdürlüklerinin etkin ve güvenli bir sağlanması çok önemli bulunmaktadır.

Tapu Müdürlüğünün, yönetimi ve gerekse dışarıdaki temsili çok iyi yapılmaktadır.

Müdürlükte vuku bulan en basit bir olay maalesef kamuoyunda büyük bir olay haline gelmektedir.

gerek içsel

Bu nedenle; Tapu Müdürlüklerinde iyi bir yönetici,

Ortalama olarak, astlarından daha zeki ve yönetim konusunda daha yeterli olmalı,

Çalışanları ile dostluğa dayalı bir iletişim ve ilişki kurabilmeli, güven vermeli,

İletişim kanallarını açık tutmalı,

Müdürlük çalışanlarının güçlerini iyi değerlendirmeli ve

niteliklerini tanımalı, Model olmalı, başarılı desteklemeli, olanlara özen göstermeli ve

Her zaman eğitime önem vermeli,

Yetkilendirmeli,

Gücün çalışanlarla paylaşıldığı bir yönetimi savunmalı,

Kriz yönetimi, öfke kontrolü, ödül ve ceza sistemini çok iyi bilmeli ve uygulayabilmeli.

Müdürlüğün içsel yönetimi sırasında vatandaşların ilk temas halinde olduğu ön başvuru bölümüne yeterli bilgi ve donanıma sahip, sabırlı, hoşgörülü ve güler yüzlü mümkünse sinirleri alınmış bir personel bulundurması.

Müdür sürekli hareketli ve dinamik ve bir yapıya sahip olup, belli zaman aralıkları içerisinde servis, arşiv, ön başvuru ve bekleme salonunda söylem ve davranışlarıyla varlığını hissettirmelidir.

Müdürün varlığı çalışanlara güç ve otokontrol sağlayacaktır.

Yoğun işlem nedeniyle bugüne değin dışarıda yeterince hizmetlerin temsil yaparak, önemini, yaptığımız etkinliğini hissettiremeyen yöneticilerimiz yetki devrinin amacına uygun olarak, başta il ve ilçedeki mülki amir olmak üzere, diğer birim amirleri, adliye, belediye, sivil toplum örgütleri, basın kuruluşları ve vatandaşlarla yakın temaslar kurarak müdürlüğün tanıtımını etkin bir şekilde yapılmasını sağlamaktır.

Tapu müdürü gerektiğinde iyi bir yönetici olmakla beraber iyi bir hukukçu, mühendis, halkla ilişkiler uzmanı, evrakta sahteciliği anlayan bir emniyet mensubu,

kısacası bir tapu müdürü süper güçlere sahip bir SÜPERMEN olmalıdır...