قوانین فوت وجواز دفن

download report

Transcript قوانین فوت وجواز دفن

‫بنام خدا‬
‫گواهی های پزشکی‬
‫(گواهی فوت وجوازدفن)‬
‫وجنبه های قانونی وحقوقی آن‬
‫دکترمحمدرضاملکی‬
‫بورد تخصصی پزشکی قانونی ومسمومیتها‬
‫گواهی پزشکی سند معتبری‬
‫است که در باره سالمت يا‬
‫بيماری يا امر ديگری مربوط به‬
‫پزشکی تنظيم می شود ‪.‬‬
‫گواهی ها از نظر اهميت دو نوع هستند ‪:‬‬
‫ً‬
‫‪ -1‬گواهی های معمولی که عمدتا به تقاضای خود‬
‫اشخاص است ‪.‬‬
‫‪ -2‬گواهی های رسمی که از ادارات دولتی يا مراجع‬
‫قضايی درخواست می شود ‪.‬‬
‫مواردي كه بايد به هنگام صدور گواهي مد‬
‫نظر داشته باشيم ‪:‬‬
‫الف ‪ :‬شرافت حرفه اي پزشك در گرو صحت گواهي صادره است‪..‬‬
‫ب‪ :‬موردي را كه شخصاً به آن يقيين داريم گواهي‬
‫نمائيم‪.‬‬
‫ج ‪ :‬گواهي صادر شده ممكن است زماني بعنوان مدركي مهم در‬
‫عاليترين مرجع قضائي مورد استدالل و استفاده قرار گيرد ‪.‬‬
‫د‪ -‬آيا صالحيت صدور گواهي را داريم؟‬
‫ه‪ -‬آيا شخص صالحيت در خواست گواهي را دارد؟‬
‫انواع گواهي ‪:‬‬
‫‪ -1‬گواهي در خصوص فرد زنده‬
‫‪ -2‬گواهي در مورد فرد فوت شده‬
‫انواع گواهی ها ‪:‬‬
‫‪ -1‬گواهی هايی که توسط پزشکان شاغل در امور‬
‫بهداشت و درمان ( اعم از دولتی يا خصوص ی )‬
‫صادر می شود ‪.‬‬
‫‪ -2‬گواهی هايی که جهت امور مربوط به مسائل‬
‫قضاي ـ ــی يا پزشکی قانونی صادر‬
‫می شود ( مثل پاسخ به استعالم پزشکی قانونی از‬
‫پزشک معالج ) ‪.‬‬
‫گواهی های معمولی پزشکی ‪:‬‬
‫‪ -1‬گواهی برای استخدام دولت ( سالم بودن ) يا خارج‬
‫شدن از استخدام دولت ( بيمار بودن )‬
‫‪ -2‬گواهی برای معافيت سربازی‬
‫‪ -3‬گواهی برای شرکت در اجتماعات (مدارس‪, ،‬‬
‫مسابقات ورزش ی ‪ ,‬سفر حج )‬
‫‪ -4‬گواهی برای سازمان هايی نظير بيمه‬
‫( از کار افتادگی )‬
‫‪ -5‬گواهی والدت‬
‫‪-6‬گواهی فوت‬
‫گواهی های مربوط به پزشکی قانونی ‪:‬‬
‫‪ -1‬گواهی صدمات و جراحات‬
‫زمان مراجعه ( ساعت و تاريخ ) – شرح حال ارائه شده – نوع صدمات –‬
‫اقدامات درمانی مورد نياز ( انجام شده يا در حال انجام ) ‪ -‬سير بهبودی – پيش‬
‫آگهی – نقص عضوی احتمالی‬
‫‪ -2‬گواهی های روانپزشکی‬
‫‪ -3‬سالمت جسمانی‬
‫‪ -4‬تعيين سن‬
‫‪ -5‬تعيين نقص عضوی يا از کارافتادگی‬
‫‪ -6‬بيماری های شغلی‬
‫‪ -7‬معاينات جنس ی و حاملگی‬
‫‪ -8‬تحمل يا عدم تحمل کيفر‬
‫‪ -9‬سقط درمانی‬
‫نكاتي كه در تنظيم گواهي پزشكي بايد رعايت گردد‪:‬‬
‫‪ -1‬درج مشخصات پزشك (نام ‪ ،‬نام خانوادگي ‪،‬نوع تخصص ‪،‬شماره‬
‫نظام پزشكي ‪،‬نشاني وتلفن محل كار)‬
‫‪ -2‬مشخصات بيمار (نام‪،‬نام خانوادگي‪،‬سن‪ ،‬شماره‬
‫شناسنامه ‪،‬الصاق عكس و يا اثر انگشت فرد معاينه شده)‬
‫‪ -3‬تاريخ وساعت معاينه (در موارد مهم به حروف نگاشته شود )‬
‫‪ -4‬متن گواهي بايد واضح و صريح بوده و قابل شرح و تفسير نباشد ‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ -5‬لزوما گواهي به خود شخص داده شود‬
‫‪ -6‬نوع بيماري ذكر نگردد ‪.‬‬
‫‪ -7‬گواهي مهم در دو نسخه تنظيم گردد ‪.‬‬
‫‪ -8‬علت تنظيم گواهي و اينكه گواهي به خود شخص تحويل‬
‫شده است ذكر گردد ‪.‬‬
‫‪ -9‬در صورت گواهي آثار ضرب و جرح و يا تغييرات هايمن‬
‫ذكر تمام جزئيات از قبيل نوع ‪،‬تعداد ‪،‬ابعاد‪ ،‬شكل‪ ،‬زمان‬
‫‪،‬محل و‪ ......‬ضايعات ضروري است‪.‬‬
‫تاریخ گواهی‬
‫صدور گواهی در تاریخ گذشته‬
‫مواردي كه بايد به هنگام صدور گواهي مد‬
‫نظر داشته باشيم ‪:‬‬
‫الف ‪ :‬شرافت حرفه اي پزشك در گرو صحت گواهي صادره است‪..‬‬
‫ب‪ :‬موردي را كه شخصاً به آن يقيين داريم گواهي‬
‫نمائيم‪.‬‬
‫ج ‪ :‬گواهي صادر شده ممكن است زماني بعنوان مدركي مهم در‬
‫عاليترين مرجع قضائي مورد استدالل و استفاده قرار گيرد ‪.‬‬
‫د‪ -‬آيا صالحيت صدور گواهي را داريم؟‬
‫ه‪ -‬آيا شخص صالحيت در خواست گواهي را دارد؟‬
‫از هويت صاحب گواهی مطمئن شويد‬
‫‪.‬‬
‫ از آقای ‪ .................‬با ارائه‬‫( کارت شناسايی ‪ ,‬گواهينامه ‪,‬‬
‫شناسنامه ) به شرح زير معاينه به‬
‫عمل آمد ‪:‬‬
‫راههای تشخیص هویت به ترتیب اولویت‪:‬‬
‫‪-1‬مدارک هویتی معتبر(شناسنامه‪-‬کارت‬
‫ملی‪ -‬گواهینامه‪-‬دفترچه بیمه)‬
‫‪-2‬الصاق عکس معاینه شونده و ممهور‬
‫نمودن آن‬
‫‪-3‬اثر انگشت امضاء شده توسط معاینه‬
‫شونده‬
‫‪-4‬چنانچه فرد توسط مامورین مراجع‬
‫نظامی وانتظامی همراهی میشود ‪ ,‬هویت‬
‫فرد معاینه شونده توسط مامور همراه تایید‬
‫می شود بطور مثال‪”:‬از مصدوم با هویت‬
‫آقای‪/‬خانم ‪................‬که به تایید مامور‬
‫نیروی انتظامی‬
‫آقای‪/‬خانم‪..............‬رسیده است معاینه‬
‫بعمل آمد و نتیجه به شرح ذیل اعالم‬
‫میگردد”‬
‫درگواهی های معمولی ‪:‬‬
‫ مشخصات کامل بيمار را بنويسيد ‪.‬‬‫ نوع بيماری بارضايت بيماراعالم می شود‬‫ مدت وکيفيت استراحت ذکر شود ‪.‬‬‫ به خود آنان تحويل می شود ‪.‬‬‫ از تحويل گواهی به افراد ناشناس و فاقد صالحيت‬‫بپرهيزيد ‪.‬‬
‫ متن گواهی بايد مطابق با واقعيت باشد ‪.‬‬‫ عالئمی را که بيمار اظهار می دارد ‪ ,‬از عالئمی که‬‫در معاينه يا پاراکلينيک درمی يابيد جدا کنيد ‪.‬‬
‫ تاريخ شروع و اتمام استراحت و مدت آن را به‬‫حروف و عدد بنويسيد ‪.‬‬
‫در ذيل گواهی چنين بنويسيد ‪:‬‬
‫اين گواهی بنا به درخواست ‪ ...........‬تنظيم‬
‫گرديد و تحويل ‪ ...........‬شد ‪.‬‬
‫ از گواهی های مهم يک نسخه رونوشت نزد‬‫خود نگه داريد ‪.‬‬
‫در هنگام تنظيم گواهی ها مشخصات کامل‬
‫خود شامل نام ونام خانوادگی ‪ ,‬شماره نظام‬
‫پزشکی ‪,‬آدرس محل کار ‪ ,‬ساعت و تاريخ‬
‫معاينه و ساعت و تاريخ صدور گواهی را‬
‫بنويسيد ‪.‬‬
‫بدينوسيله گواهی می شود در تاريخ ‪ ........‬نامبرده با‬
‫اظهار شکايت از درد ناحيه زانوی چپ به اينجانب مراجعه‬
‫نمود ‪ .‬در معاينه تندرنس شديد زانو ملس شد ‪ .‬در‬
‫پاراکلينيک ( گرافی ‪ ,‬آزمايش ‪ ,‬سونوگرافی ‪ ) ... ,‬شکستگی‬
‫پاتال محرز گرديد ‪ .‬با توجه به شرح فوق تشخيص‬
‫اينجانب شکستگی پاتال بود که درمان از طريق جا اندازی‬
‫بسته و گچ گيری انجام شد ‪ .‬پيگيری مجدد دو ماه ديگر‬
‫توصيه می شود ‪.‬‬
‫مجازات گواهی نامه پزشكی خالف واقع‬
‫صدور گواهی خالف عملی خالف‬
‫اخالق‪ ،‬انضباط و قانون است‪.‬‬
‫صدور گواهی خالف باعث كاستن از‬
‫اعتبار‪ ،‬و اهمیت شغل پزشكی میشود‪.‬‬
‫صدور گواهي براي فرد فوت شده ‪:‬‬
‫الف‪ :‬گواهي فوت‬
‫ب‪ :‬جواز دفن‬
‫ج‪ :‬گواهي و شرح صدمات و پاتولوژي هاي موجود‬
‫منجر به فوت وساير موارد موجود (پزشكي قانوني )‬
‫انواع مرگ ها‪:‬‬
‫‪-1‬مرگ مشکوک‬
‫‪-2‬مرگ غيرمشکوک‬
‫انواع مرگ ازنظرنحوه وقوع‪:‬‬
‫‪-1‬طبیعی‬
‫‪-2‬غيرطبیعی‪ :‬الف)حادثه‬
‫ب)قتل(جنائی)‬
‫ج)خودکش ی‬
‫د)نامعلوم‬
‫گواهی فوت‬
‫مدركی است كه بعد از مرگ افراد صادر می شود‬
‫و مؤید قطعی بودن فوت فرد میباشد‪.‬‬
‫با صدور گواهی فوت مهر تایید برعدم لزوم اقدامات‬
‫امداد رسانی و احیاء زده میشود و درواقع با صدورً‬
‫گواهی فوت مجوز انتقال جنازه به سرد خانه و‬
‫پیگيری اقدامات بعدی داده میشود‪.‬‬
‫گواهی فوت مجوزی برای دفن جنازه نیست‪.‬‬
‫جواز دفن‬
‫مدركی است كه توسط پزشكان صادرمیشود‬
‫و مجوزی برای دفن جنازه می باشد‬
‫فقط توسط پزشكان صادر میگردد‬
‫پزشك شاغل در مراكز درمانی‬
‫دولتی و خصوصی فقط مجاز به‬
‫صدور جواز دفن در مورد مرگ‬
‫های طبیعی و غیر مشكوك میباشد‬
‫وقتی پزشك مجاز به صدور جواز دفن میباشد كه‬
‫‪ -1‬علت مرگ متوفی را تشخیص داده باشد‪.‬‬
‫‪ -2‬علت مرگ طبیعی باشد ( یعنی نحوه وقوع مرگ‬
‫طبیعی باشد)‬
‫‪ -3‬درخصوص وقوع مرگ درحال وآینده احتمال‬
‫شكایتی مطرح نباشد ‪.‬‬
‫‪ -4‬جسدمجهول الهویه نباشد‪.‬‬
‫مواردی كه الزامی است‬
‫جهت معاینه و صدور جواز‬
‫دفن به پزشكی قانونی ارجاع‬
‫گردند‬
‫حتی اگر بیمار‪ -1‬مرگ متعاقب تصادف و حادثه‬
‫(‬
‫چند ماه بعد از تصادف فوت نماید )‬
‫‪ -2‬مرگ متعاقب سوختگی و خودسوزی‬
‫‪ -3‬مرگ به علت قتل‬
‫‪ -4‬مرگ به دنبال مسمومیت دارویی وشیمیائی‬
‫‪ -5‬مرگ به دنبا ل سوء مصرف مواد مخد ر‬
‫‪ -6‬مرگ حین جراحی‬
‫‪ -7‬مرگ حین و بعد از بیهوشی‬
‫‪ -8‬مرگ درحین طبابت و اقدامات درمانی خاص‬
‫‪ -9‬مرگ به دنبال سقوط از بلندی‬
‫‪ -10‬مرگ به علت برق گرفتگی‬
‫‪ -11‬مرگ به علت غرق شدگی‬
‫‪ -12‬مرگ های ناشی از صدمات سالحهای سرد‬
‫‪ -13‬مرگ ها ی ناشی از صدمات سالحهای گرم‬
‫‪ -14‬مرگ های ناگهانی و غیرمنتظره‬
‫‪ -15‬مرگ به دنبال تزریقات‬
‫‪ -16‬مرگ متعاقب نزاع و مشاجره‬
‫‪ -17‬مرگ به دنبال كودك آزاری‬
‫‪ -18‬مرگ دربازداشگاهها و زندانها‬
‫(حتی لفظی)‬
‫‪ -19‬مرگ درمراكز نظامی ‪ ،‬مجتمع هاو خوابگاه ها‬
‫‪ -20‬مرگ به علت گاز گرفتگی‬
‫(هر نوع گاز شیمیائی‪ ،‬صنعتی و خانگی )‬
‫‪ -21‬مرگ حین كار‬
‫‪ -22‬مرگ متعاقب سقط‬
‫‪23‬‬
‫– فوت جانبازان‬
‫‪ -24‬فوت افرادمجهول الهویه‬
‫الزم بذكر است كه درمراكز درمانی چنانچه علت‬
‫فوت معلوم و طبیعی باشد و ازمصادیق موارد‬
‫فوق الذكر نباشد و شكایتی نيز مطرح نباشد‬
‫صدورجواز دفن بال مانع است و هیچگونه‬
‫مشروطیت زمانی مطرح نمی باشد و نیاز به اقامت‬
‫حداقل ‪ 24‬ساعت بیمار دربیمارستان و یا هر گونه‬
‫مركز درمانی دیگر وجود ندارد‬
‫مراحل صدور جواز دفن‬
‫الف ‪ -‬پزشك باید شخصاً جنازه را مجدد از نظر وجود حیات‬
‫موردبررس ی قرار دهد و مطمئن گردد كه به طور حتم فرد فوت‬
‫نموده است‬
‫ب ‪ -‬ضرور ی است تمام البسه فوت شده مورد بررس ی قرار گيرد‬
‫و ازنظر وجود پارگی ‪ ،‬لكه و نامرتبی و غيره مورد دقت قرار گيرد‬
‫ج‪ -‬تمام البسه فرد فوت شده از بدن وی خارج گردد و پزشك‬
‫شخصا جنازه را ازنظر هر گونه آثار ضرب و جرح و یافته غير‬
‫‪ .‬طبیعی موردبررس ی قرار دهد‬
‫د ‪ -‬اخذ شرح حال درخصوص نحوه فوت وبررس ی مدارك‬
‫بالینی‬
‫ه ‪ -‬درصورت لزوم اخذ مدارك كتبی درخصوص عدم وجود‬
‫شكایت درخصوص فوت درحال و آیند ه‬
‫مجازات گواهی نامه پزشكی خالف واقع‬
‫صدور گواهی خالف عملی خالف‬
‫اخالق‪ ،‬انضباط و قانون است‪.‬‬
‫صدور گواهی خالف باعث كاستن از‬
‫اعتبار‪ ،‬و اهمیت شغل پزشكی میشود‪.‬‬
‫ماده ‪ 538‬قانون مجازات اسالمي‬
‫هر كس شخصا يا توسط شخص ديگري براي‬
‫معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت‬
‫يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي‬
‫پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از‬
‫شش ماه تا يكسال يا به سه تا شش ميليون‬
‫ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد‬
‫ماده ‪ 539‬قانون مجازات اسالمي‬
‫هر گاه طبيب تصديق نامه بر خالف واقع در باره شخص ي‬
‫براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا‬
‫براي تقديم به مراجع قضائي بدهد به حبس از شش ماه‬
‫تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي‬
‫محكوم خواهد شد وهرگاه تصديق نامه مزبور به واسطه‬
‫اخذ مال يا وجهي انجام گرفته عالوه بر استرداد و ضبط‬
‫آن به عنوان جريمه به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده‬
‫محكوم ميگردد‬
‫ماده ‪ 540‬قانون مجازات اسالمي‬
‫براي ساير تصديق نامه هاي خالف واقع كه موجب‬
‫ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه‬
‫دولت وارد آورد مرتكب عالوه بر جبران خسارت وارده‬
‫به شالق تا (‪ )74‬ضربه يا به دويست هزار ريال تا دو‬
‫ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد‬
‫ماده پنجم از قانون لزوم ارائه گواهینامه‬
‫پزشكي قبل از ازدواج مصوب ‪1317‬‬
‫هر پزشكي كه بر خالف واقع گواهي تندرستي به فرد ‪‬‬
‫بدهد یا بدون جهت و از روي غرضي از دادن گواهي‬
‫نامه خودداري كند به حبس تادیبي از ‪ 6‬ماه تا دوسال‬
‫‪...‬‬
‫مجازاتهای انتظامی نظام پزشکی‬
‫تذکر یا توبیخ شفاهی در حضورهیئت مدیره نظام‬
‫پزشکی محل‬
‫اخطار وتوبیخ کتبی و درج در پرونده نظام پزشکی‬
‫محل‬
‫توبیخ کتبی و درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه‬
‫نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعالنات‬
‫نظام پزشکی محل‬
‫مجازاتهای انتظامی نظام پزشکی‬
‫محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه‬
‫ماه تا یکسال در محل ارتکاب تخلف‬
‫محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه‬
‫ماه تا یکسال درکشور‬
‫محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته بیش‬
‫از یکسال تا پنج سال در کشور‬
‫محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته بطور‬
‫دایم در کشور‬
‫فرارسیدن میالدحضرت رسول اکرم(ص) وامام‬
‫صادق(ع) برشمامبارک‬