Rasto darbas

Download Report

Transcript Rasto darbas

RAŠTO DARBAS
2013-11-07
TITULINIS LAPAS
ĮVADAS
• Įvado apimtis paprastai būna ~2 puslapius – tai įžanginė rašto darbo dalis. Įvade būtina
suformuluoti tokius dalykus:
• Pasirinktos darbo temos aktualumas – ši įvado dalis turi parodyti, kad darbe
nagrinėjama situacija yra aktuali pasirinktai organizacijai ar jų specifinėms grupėms.
• Darbo objektas – formuluotėje turi būti įvardinta verslo administravimo ar vadybos
tyrimo sritis ir organizacija/jų grupė, kurioje(se) atliekama analizė.
• Darbo tikslas ir sprendžiami uždaviniai –rašto darbo tikslo formuluotė turi atspindėti
galutinį darbo rezultatą, pvz. įvertinti/atlikti tyrimą ir pan. Uždaviniai - jų turi būti keli - turi
atspindėti tikslo siekimo kelią, darbo pagrindinių dalių paskirtį/siekius.
• Situacijos tyrimo logika (nuoseklumas) – baigiamiesiems darbams. šioje įvado dalyje
turi būti trumpai pristatytas dviejų pagrindinių darbo dalių – teorinės ir analitinės turinys, atspindintis baigiamojo darbo uždavinius ir pagrindinius dalių skyrius.
• Tyrimo metodai - šioje įvado dalyje turi būti įvardinti ir lakoniškai pristatyti visi darbe
naudoti metodai, pvz., literatūros analizė, interviu, anketinė apklausa, dokumentų analizė,
stebėjimas ir t.t.
DARBO TIKSLAS
• Darbo tikslas yra formuluojamas trumpas, t.y. 1 sakinys.
Nereikia rašyti pastraipų, išskirti jį į atskirus punktus ir pan.
DARBO PROBLEMA
• Tai turėtų būti trumpai (1 sakinys) suformuluota problema
kaip teiginys arba kaip klausimas. Galima iki problemos
formuluotės “prieiti” apibūdinant situaciją.
DARBO UŽDAVINIAI
•
•
•
•
Darbo uždavinių neturi būti daug.
Jei rašote ištirti – vadinasi darbe turėtų būti atliktas tyrimas.
Jei rašote išanalizuoti – turi būti atlikta analizė.
Pateikti, apibūdinti, aprašyti, įvertinti, išsiaiškinti ...
IŠVADOS
• Išvados (apimtis 2-3 puslapiai). Šioje dalyje glaustai pateikiami pagrindiniai
rašto darbo rezultatai ir svarbiausi apibendrinimai bei rekomendacijos, kuriuos
padarė pats autorius. Jie turi įrodyti, kad darbo autorius pasiekė įvade
suformuluotą tikslą bei išsprendė iškeltus uždavinius. Išvadose negali būti
citatų, tyrimo duomenų (turi būti ne perrašomi skaitiniai duomenys, o
pateikiamos autoriaus interpretacijos).
• Išvados turi atspindėti įvade keltus uždavinius ir pagrindines rašto darbo
dalis, t.y., jose turi būti pateikta:
– pagrindiniai literatūros apžvalgos apibendrinimai, svarbūs tolesnei situacijos analizei;
– pagrindiniai situacijos analizės rezultatai;
– pagrindiniai pasiūlymai.
• Išvadose taip pat galima pateikti:
– atlikto darbo naujumo elementus;
– darbe gautų rezultatų taikymo galimybes (apribojimus);
– tolesnio darbo plėtojimo kryptis.
RAŠTO DARBO APIFORMINIMAS
• Darbas turi būti parašytas taisyklinga lietuvių kalba, be klaidų,
mintys išdėstytos aiškiai, nuosekliai, suprantamai, sistemingai.
Darbas turi būti spausdintas kompiuteriu. Braukymai ir taisymai
neleistini.
• Kiekvienas literatūros sąraše pateiktas šaltinis turi turėti nuorodą
pagrindiniame baigiamojo darbo tekste.
• Pagrindiniame baigiamojo darbo tekste būtinos nuorodos į
lenteles ir paveikslus. Nuorodos į lenteles ir paveikslus turi būti
pateikiamos prieš lentelę ar paveikslą, o ne po jų.
NUORODOS Į ŠALTINIUS
• Nuorodų į literatūrą, pateikiamų rašto darbo tekste, pavyzdžiai:
• 6-tame XX a. dešimtmetyje buvo suformuluoti pirmieji moksliniai užsienio rinkų atrankos metodai
(Conners, 1960; Bartels, 1963).
• B.Liander ir V.Terpstra (1967) paskelbė statistine analize paremtą rinkų atrankos metodą,
išskirdami tris rinkos vystymosi lygius: … . Daugelio kitų autorių (Sethi ir kt., 1971; Etemad, 1981;
Doyle ir kt., 1977) siūlomi metodai labai susiję su B.Liander metodu ir jį papildo.
• Šie klausimai plačiai aptariami specializuotose interneto svetainėse (pvz.,
http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/hume/treat.htm ir kt.)
• Jeigu to paties autoriaus, tų pačių metų šaltiniai yra keli, būtina literatūros sąraše ir
straipsnio tekste prie metų pažymėti raides, pvz.: 2010 a, 2010 b ir t.t.
• Jei straipsnis surastas interneto šaltinyje, nuoroda į jį tekste pateikiama analogiškai kaip ir į
spausdintus literatūros šaltinius. Literatūros sąraše toks šaltinis bus apiformintas pagal nuorodos į
šaltinius internete pavyzdį.
REIKALAVIMAI LENTELIŲ APIFORMINIMUI
REIKALAVIMAI PAVEIKSLŲ APIFORMINIMUI
PAGRINDINIAI DARBO SPAUSDINIMO REIKALAVIMAI
• Rašto darbas turi būti atspausdintas prisilaikant tokių VDU Rektorato sprendimu
nustatytų reikalavimų:
• Rašoma tik vienoje lapo pusėje A4 formato (210 x 297 mm) popieriuje paliekant tokias
paraštes: viršutinė ir apatinė - po 20 mm, kairioji - 30 mm, dešinioji -10 mm.
• Puslapiai, išskyrus titulinį, numeruojami. Puslapio numeris rašomas lapo apatinės paraštės
centre, arabiškais skaitmenimis, be taškų ir kablelių.
• Kiekvienos pastraipos pirmoji eilutė atitraukiama nuo kairiosios paraštės 15 mm.
Pastraipoms nustatoma abipusė lygiuotė - tekstas sulygiuojamas ir pagal dešiniają, ir pagal
kairiąją paraštes.
• Tarp eilučių paliekamas 1,5 eilutės intervalas. Skyrių pavadinimai atitraukiami nuo teksto
per 2 eilučių intervalą, poskyrių - per 1,5 eilutės intervalą.
• Darbas spausdinamas Times New Roman šriftu, pagrindinio teksto simbolių aukštis -12
pt.
• DARBO IR DALIŲ PAVADINIMAI RAŠOMI PARYŠKINTOMIS DIDŽIOSIOMIS
RAIDĖMIS, skyrių ir poskyrių - paryškintomis mažosiomis. DALIŲ PAVADINIMŲ
RAIDŽIŲ AUKŠTIS TURI BŪTI 16 PT., skyrių - 14 pt, poskyrių - 12 pt.
LITERATŪROS SĄRAŠAS (I)
• Knygų aprašų pateikimo būdai:
kai knygos autorių yra ne daugiau kaip keturi:
1. Kotabe M., Helsen K. (2002). Global Marketing Management. New York: John
Wiley & Sons.
kai autorių yra daugiau kaip keturi, aprašas pradedamas nuo antraštės, o
pavardės rašomos po įstrižo brūkšnio. Išvardijamos tik pirmųjų trijų autorių
pavardės, o toliau rašoma “ir kt.”:
2. Ekonomikos transformavimasis: vadybos paradigma (2000). Kolektyvinė
monografija /Antanavičius K., Bakanauskienė I., Kvedaravičius J. ir kt. Kaunas:
VDU leidykla.
LITERATŪROS SĄRAŠAS (II)
Straipsnių aprašų pateikimo būdai:
•
iš žurnalo:
3. Douglas S.P., Craig C.S., Keegan W.J. (2006). Approaches to Assessing International Marketing
Opportunities for Small and Medium-Sized Companies // Columbia Journal of World Business, Fall.
•
iš knygos, rinkinio:
4. Douglas S.P., Craig C.S. (2007). Information for International Marketing Decisions // Handbook of
International Business.- Ed. by Walter I., Murray T. New York: John Wiley & Sons.
•
iš tęstinio leidinio:
5. Žukauskas P. (2010). Tarptautinio marketingo strategijų formavimo problemos skirtingose
įsiskverbimo į užsienio rinkas fazėse // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. Kaunas: VDU, Nr. 5.
•
iš laikraščio:
6. Anskaitis A. (2012). Pienininkai jau tikrai prakirto langą į Europą // Lietuvos rytas, Vasario 6.
•
iš internetinio šaltinio:
7. Hume D., A Treatise of Human Nature: Being An Attempt to Introduce the Method of Reasoning
into Moral subjects. Prieiga per Internetą:
<http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/hume/treat.html>, (prisijungta 20010 02 09).